Kontrowersje wokół World Trade Organization

Kontrowersje wokół World Trade Organization

World Trade Organization, czyli WTO to jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych, zajmujących się regulowaniem wymiany handlowej na świecie. Wiele państw posiada swoich przedstawicieli w tej organizacji i podejmuje decyzje dotyczące współpracy handlowej między sobą.

Jednakże, w ostatnich latach WTO stała się przedmiotem wielu kontrowersji. Część środowisk krytykuje ją za zbytnie faworyzowanie krajów rozwiniętych, w szczególności Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, kosztem krajów rozwijających się. Inne zaś oskarżają WTO o brak skutecznego przeciwdziałania monopolistycznym praktykom korporacji międzynarodowych.

W tym artykule postaram się przedstawić najważniejsze kontrowersje związane z działalnością World Trade Organization.

Nierówności w handlu międzynarodowym

Jednym z głównych zarzutów wobec WTO jest to, że organizacja wspiera kraje rozwinięte kosztem krajów rozwijających się. Wiele państw uważa, że zasady składania skarg i rozwiązywania sporów wynikających z przepisów handlowych korzystają z nierównych warunków.

Część krytyków WTO uważa, że organizacja ta promuje neoliberalizm i liberalizację handlu, co osłabia pozycję krajów rozwijających się. Obecność interpretacji prywatnych przepisów handlowych, które często służą korporacjom przemysłowym oraz przepisy dotyczące patentów wpływają na utrzymywanie się nierówności w wymianie handlowej między bogatymi i biednymi krajami.

Wpływ na ochronę środowiska i klimatu

Inna kontrowersja wokół WTO dotyczy wpływu organizacji na ochronę środowiska i klimatu. WTO uważa, że handel jest miejscem, gdzie kraje eksportujące mogą szybciej podnosić poziom swojego dobrobytu. Jednakże, niektórzy krytycy uważają, że nie bierze pod uwagę wpływu handlu na zmiany klimatyczne oraz degradację środowiska.

Wprowadzenie efektywnych środków regulacyjnych, które mogą być stosowane przez państwa zgodnie z ich potrzebami (a nie według ogólnych zasad WTO), mogłoby zdaniem części krytyków umożliwić zachowanie równowagi między efektywnością handlu z jednej strony, a ochroną środowiska i zdrowia ludzi z drugiej.

Stosowanie protekcjonizmu

Kolejnym punktem, który wzbudza kontrowersje w WTO jest stosowanie przez niektóre kraje działań o charakterze protekcjonistycznym. Wiele krajów w sytuacji kryzysowej, np. wprowadza ograniczenia w imporcie, zmniejsza dostępność kredytów. Często odpowiedzią na takie działania jest załamanie się wymiany handlowej z danymi krajami, co z kolei wpływa negatywnie na ich gospodarki.

Niektórzy krytycy uważają, że zasady WTO nie są skuteczne w zapobieganiu tego typu wydarzeniom. Organizacja ta nie ma w swoim arsenale poważnych środków ostrego reagowania, aby wymusić na krajach przestrzeganie umów, co z kolei prowadzi do degradacji wolnego handlu.

Nieprzejrzystość

Ostatnią kontrowersją, którą chcę poruszyć jest brak przejrzystości w działaniach WTO. Krytycy twierdzą, że procesy podejmowania decyzji są nieprzejrzyste, a to z kolei prowadzi do podejrzeń o korupcję. Przede wszystkim w kontekstach dotyczących umów handlowych i skarg, które generują procesy, kwestia nieprzejrzystości wpływa negatywnie na wizerunek tej organizacji.

Wnioski

Podsumowując, kontrowersje wokół World Trade Organization wynikają z faktu, że organizacja ta jest jednym z najważniejszych ogniw międzynarodowego handlu. Mimo że jej działalność ma pozytywny wpływ na rozwój wielu gałęzi gospodarki, to jednak niezbędne są zmiany, które pozwolą na zwiększenie równowagi pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, oraz na wprowadzenie skutecznych środków regulacyjnych, co pozwoli na ochronę środowiska i klimatu.

W WTO istnieje wiele kontrowersji, ale często bywają one zawarte w ramach prób osiągnięcia efektywnych działań na rzecz wolnego handlu, co jest jednym z głównych celów tej organizacji. Niemniej jednak, konieczne są przemiany i zmiany, które ułatwią osiągnięcie równowagi w wymianie handlowej, a jednocześnie zachowają równowagę w ochronie środowiska i stanu zdrowia ludzi.