AnarchokapitalizmInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Anarchokapitalizm, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Anarchokapitalizm. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Anarchokapitalizm, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Anarchokapitalizm. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Anarchokapitalizm poniżej. Jeśli informacje o Anarchokapitalizm, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Anarchokapitalizm lub wolnociowy kapitalizm jest szko politycznego mylenia zainspirowany filozoficznego liberalizmu , e istnienie pastwa jest bezprawne i niepotrzebne. Ten nurt jest gazi libertarianizmu , rónic si od minarchizmu , który popiera istnienie minimalnego stanu dla wszystkich (stan czuwania).

Oddziela si od klasycznego liberalizmu , który wierzy w potrzeb pastwa i dy jedynie do cisego ograniczenia jego domeny i sposobów interwencji. Sprzeciwia si równie wszelkim prdom (socjalistycznym, federalistycznym, indywidualistycznym itd.) Anarchizmu poprzez nieograniczon akceptacj wasnoci prywatnej i , nawiasem mówic, jej przynaleno do libertarian, brak krytyki religii midzy innymi.

Anarchici uwaaj, e anarchokapitalizm nie jest anarchizmem , pomimo odrzucenia przez niego pastwa, poniewa nie dzieli z anarchizmem historycznym jego troski o równo ekonomiczn i [o] sprawiedliwo spoeczn .

Specyfika

Anarchokapitalizm i liberalizm

Anarchokapitalici cile stosuj tezy liberalizmu, aby wyprowadzi z nich filozofi polityczn, któr tylko oni uwaaj za spójn dla organizacji spoeczestwa. Anarchokapitalista jest równie nazywany anarcap (lub ancap). Ludzkie spoeczestwo zorganizowane zgodnie z zasadami anarchokapitalizmu nazywa si anarcapi.

Podobnie jak klasyczny liberalizm, anarchokapitalizm domaga si systemu, w którym kady czowiek jest penoprawnym wacicielem siebie, owoców swojej pracy i tego, co uzyska poprzez dobrowoln wspóprac z innymi, w drodze wymiany lub darowizny. Kady czowiek jest równie odpowiedzialny za swoje czyny, zwizany podjtymi zobowizaniami, odpowiedzialny za straty swojej pracy, a dunik za krzywdy, jakie wyrzdzi osobom trzecim nie wyraajcym zgody.

Anarcho-kapitalici uwaaj, e uprawnione s tylko interakcje midzy wyraajcymi zgod dorosymi. Kady atak na osob i na mienie popeniony bez zgody stanowi zatem agresj, a kada forma organizacji przymusu jest bezprawna, w tym pastwo i jego liczne substytuty.

Dla anarchokapitalistów pastwo, jak kada inna organizacja, moe mie legitymacj tylko z tymi, którzy indywidualnie i dobrowolnie je przyjli. W szczególnoci obowizkowe skadki (podatki bezporednie i porednie itp.) Oraz narzucone przepisy (ustawodawstwo, dekrety, rodki administracyjne itp.) S uwaane za niezgodne z prawem.

Obsuga wasnoci prywatnej

Zarówno dla anarchokapitalistów, jak i dla klasycznych liberaów wasno prywatna jest istotnym skadnikiem wolnoci . Indywidualistyczni anarchici uznaj wasno prywatn, ale bez moliwoci jej kapitalizacji [ref. konieczne] .

czenie kapitau , podzia zada i obowizków, specjalizacja umiejtnoci i wymiana usug to uzupeniajce si sposoby zwikszania satysfakcji. Aby zapewni, e rodki te przynios korzyci jak najwikszej liczbie, kady moe swobodnie decydowa, czy bdzie uczestniczy, czy nie, w warunkach umowy oraz czy bdzie korzysta z jej owoców. To dobrowolny charakter umowy gwarantuje zarówno jej legalno, jak i korzystny charakter.

W aden sposób nie zapobiega to istnieniu spoecznoci praktykujcych dobrowolny socjalizm ze wspóln wasnoci, o ile nie jest to przymus, ale jest to system wymiany midzy wyraajcymi zgod osobami lub midzy organizacjami wolontariackimi (firma jest postrzegana jako zbiór umów) .

Anarchokapitalici kwestionuj potrzeb zagwarantowania przez pastwo wasnoci prywatnej, przeciwnie, postrzegajc j jako pierwszego i najwikszego przestpc przeciwko wasnoci prywatnej. Z drugiej strony zauwaaj, e w kadej formie majtku zbiorowego instytucja jest niezbdna do wykonywania praw majtkowych. Jeli wszystko jest wasnoci zbiorow, autorytet tej instytucji z definicji rozciga si na wszystko i na wszystkich, a zatem ma ona wszystkie atrybuty pastwa totalitarnego, bez wzgldu na to, jak si j nazywa i jakie s jej metody dziaania. Ponadto pogwacenie wolnoci uznaj z naruszeniem prawa wasnoci (wasno siebie podczas samowolnych aresztowa, wasno rodków porozumiewania si podczas cenzury itp.). Z tych dwóch powodów oskaraj anarchizm socjalistyczny - który twierdzi, e kolektywnie walczy z kad wasnoci inn ni uywanie wasnoci nad dobrami - o niespójno.

Tendencje

Moemy wyróni co najmniej dwie tendencje anarchokapitalistyczne:

Kady nurt przebiega wedug tego samego procesu, polegajcego na ustaleniu nierozerwalnoci wasnoci i wolnoci, celowoci tych praw i praktycznej moliwoci osignicia organizacji spoeczestwa szanujcej te prawa. Ale wykazuj gbokie rozbienoci w praktycznym stosowaniu ich zasad, nawet w ramach kadej z tych tendencji.

Podejcie jusnaturalistyczne poddaje w wtpliwo legalno obecnie wykorzystywanych praw wasnoci, ograniczajc je jedynie do praw nabytych zgodnie z zawaszczeniem pierwotnie opracowanym przez Johna Locke'a , proponuje metody zmiany tych praw w poszczególnych przypadkach w celu przywrócenia legalnych wasnoci ze szkod dla obecnych wacicieli i ustanawia jej definicj wolnoci i wasnoci jako powszechn (prawo naturalne ma pierwszestwo przed prawem pozytywnym ).

Podejcie utylitarne wychodzi na ogó od aktualnego stanu praw wasnoci, nie dc do ustalenia absolutnej i uniwersalnej podstawy jako róda tych praw, zachowujc moliwo utylitarnego uzasadnienia pewnych narusze tych samych praw (podejcie utylitarne jest wówczas priorytetem nad wolnoci i wasnoci).

Konsekwencj tych rozbienoci jest to, e pierwsze podejcie nie pozwala na zastosowanie jakiejkolwiek umowy, a jedynie takie, które s wanymi zamianami tytuu. Zatem niewolnictwo umowne jest w tej interpretacji niemoliwe, poniewa ludzka wolna wola jest niezbywalna i nieodczna od ciaa jednostki. Drugie podejcie nie ma tych ogranicze, ale opiera si na katalaksie w celu wprowadzenia wspólnych zasad akceptowalnych dla wszystkich w zakresie umów.

W sytuacji, gdy naruszenie praw jednej osoby z pewnoci przyniosoby wicej z powrotem drugiej osobie, podejcie utylitarne dopuszcza takie naruszenie, gdy sprzeciwia si temu podejcie jusnaturalistyczne. Tak wic utylitaryci mog usprawiedliwi powicenie jednej osoby, aby uratowa kilka, ale przyrodnicy nie mog.

Dlatego utylitaryci usprawiedliwiaj model spoeczestwa anarchokapitalistycznego faktem, e byby on najbardziej efektywny ekonomicznie, a zatem najbardziej podany, podczas gdy jusnaturalici usprawiedliwiaj go faktem, e tylko on byby w stanie uszanowa wszystkie podstawowe prawa obywateli. , ludzie.

Inn zasadnicz rónic mona znale w ich koncepcjach sprawiedliwoci:

 • utylitaryzm ma na celu ogóln ekonomiczn skuteczno wymiaru sprawiedliwoci, dlatego nakada kary proporcjonalne do wartoci przestpstwa podzielonej przez wskanik pojmania; przestpczo jest zintegrowana ze spoeczestwem poprzez konsekwencje gospodarcze;
 • jusnaturalizm ma na celu racjonaln spójno sprawiedliwoci z reszt prawa naturalnego, a zatem stosuje równe zadouczynienie poczone z prawem do zemsty, nalecym do ofiary, dokadnie równym przestpstwu; przestpstwo jest postrzegane jako czciowe zrzeczenie si przez przestpc jego wasnych praw w stosunku do ofiary, o ile narusza ono prawa tego ostatniego; niektóre ruchy, które uwaaj si za suszne, maj jednak inn wizj, na przykad agoryci nie przewiduj podwójnego wyroku, ale równ restytucj i przejcie kontroli nad funkcjonowaniem mechanizmów sdowych, co sprowadza si do pozycji utylitarnej z integracj gospodarcz przestpstwo.

Program

Murray Rothbard (1926-1985) deklaruje, e kapitalizm jest najpeniejszym wyrazem anarchizmu, a anarchizm jest najpeniejszym wyrazem kapitalizmu .

Oto kilka pomysów dwóch symbolicznych postaci anarchokapitalizmu: Davida Friedmana (w Towards a Stateless Society ) i Murraya Rothbarda (w The Ethics of Freedom ):

 • Friedman i Rothbard broni prawa do podejmowania pewnych czynów, które w wikszoci krajów s uwaane za nielegalne lub niemoralne, a mianowicie: prawa jednostki do swobodnego posiadania, uywania, produkcji i sprzeday narkotyków; prawo do organizowania i uczestniczenia w grach hazardowych; prawo do produkcji lub konsumpcji pornografii; prawo do produkcji, wyposaania i sprzeday broni palnej itp.
 • Friedman i Rothbard opowiadaj si za prywatyzacj wszystkich usug, które obecnie obowizuj pastwa: zarzdzanie drogami, edukacj, sprawiedliwo (wedug Friedmana reguy prawa byyby tworzone na wolnym rynku , natomiast wedug Rothbarda wywodz si z teorii prawo), bezpieczestwo, obronno, waluta.
 • Friedman i Rothbard broni prawa do aborcji, samobójstw, prostytucji, dawstwa i sprzeday narzdów itp. Myliciele anarchokapitalistyczni równie sprzeciwiaj si jakiejkolwiek mimowolnej formie dystrybucji bogactwa, poniewa opiera si ona na kradziey pastwowej.
 • Aby walczy z pastwem, Rothbard jest secesjonist, Friedman jest reformist.
 • Zarówno Friedman, jak i Rothbard uwaaj, e dzieci maj prawo do pracy, do opuszczania domów rodziców, a nawet do znalezienia innych rodziców, jeli chc. Wikszo nie jest kwesti wieku, ale osobistej autonomii.
 • Rothbard opowiada si za rewizj wszystkich istniejcych praw wasnoci w celu przywrócenia legalnej wasnoci zgodnie z jego definicj Locke'a , w szczególnoci wasnoci ziemi, podczas gdy Friedman omija kwesti wasnoci ziemi ze wzgldu na jej niewielkie znaczenie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych .

Realizacja

Sformuowano wiele projektów utopii anarchokapitalistycznych. Najbardziej znanym i zaawansowanym jest tak zwany Seasteading , opracowany przez Seasteading Institute, którego celem jest budowa wysp na wodach midzynarodowych, aby uwolni je spod kontroli jakiegokolwiek pastwa [ ref.  podane] . Instytut zosta zaoony przez Patri Friedmana (syna Davida Friedmana) i jest finansowany w szczególnoci przez Petera Thiela .

Anarchokapitalizm i anarchizm

Anarchici uwaaj stanowisko anarchokapitalistów za niespójne i sprzeczne z historyczn definicj anarchizmu. Przede wszystkim prywatna wasno rodków produkcji dawaaby kapitalistom wadz, wadz podobn do wadzy pastwowej. Wedug nich prywatna wasno narzdzia produkcji powinna by zatem odrzucona w imi dwóch stanowisk historycznie definiujcych anarchizm: obrony zasady równoci i odrzucenia zasady autorytetu. Anarcho-kapitalici broni równoci w prawie, a nie równoci spoecznej. Jednak wedug anarchistów ta prawdziwa równo nie moe by szanowana w spoeczestwie, które akceptuje i ceni prywatn wasno rodków produkcji.

Co wicej, dla anarchistów, przyjmujcych czciowo teori umowy spoecznej , wasno prywatna nie byaby prawem naturalnym, ale konstrukcj spoeczn, która wymaga dziaania pastwa, aby si utrzyma. Anarchista Bob Black uwaa, e wolny handel nie moe istnie bez pastwa. Z tych powodów niektórzy anarchici odmówi uycia sowa anarchizm przez anarcho-kapitalistów, myl, e zakócaj one redukujc go do antypastwowo i obrony wolnoci absolutnej zapominania mimochodem anty- wartoci . Autorytarny , egalitarny i w solidarnoci z tradycyjnym anarchizmem. Niektórzy, jak Noam Chomsky, posuwaj si nawet do stwierdzenia, e anarchokapitalizm skania si bardziej w kierunku anomii ni anarchii . Wreszcie, zaangaowanie anarchokapitalistów w ramach Partii Libertariaskiej , która startuje w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych [Kiedy] , Zaprzecza anarchistycznej tradycji sprzeciwiajcej si reformistycznemu uczestnictwu w zinstytucjonalizowanej debacie politycznej, preferujcej abstynencj. Dla agorysty Samuela Edwarda Konkina III udzia anarchokapitalistów w partii politycznej jest sprzeczny z anarchizmem. Z drugiej strony nie dotyczy to anarchokapitalistów, którzy nie identyfikuj si z Parti Libertariask, takich jak David Friedman, ani agorystów, którzy odrzucaj pastwowe rodki do osignicia anarchii.

Dla anarchokapitalistów tylko równo praw jest moliwa i podana, równo dóbr moe by osignita jedynie za pomoc rodków, które s si rzeczy sprzeczne z wolnoci: w konsekwencji tylko hierarchia prawa moe i musi zosta zniesiona, hierarchie inna natura (hierarchia spoeczna, kulturowa itp.) nie jest spowodowana wol czowieka, ale natur. Z tego powodu uwaaj, e to tradycyjni anarchici s niekonsekwentni i nie zasuguj na miano anarchistów, chocia to ich nurt myli uku i zdefiniowa sowo anarchizm.

We Francji nie ma organizacji ani struktury anarchokapitalistycznej porównywalnej wielkoci z organizacjami anarchistycznymi (takimi jak Federacja Anarchistyczna , Libertarian Alternative , Libertarian Communist Organisation , CNT czy CNT-AIT ); z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych ten ruch polityczny jest przekazywany przez kilka instytutów, takich jak Instytut Ludwiga von Misesa . Ruch ten przejawia si przede wszystkim w internecie poprzez osobiste strony internetowe czy blogi .

Wreszcie, podczas gdy anarchici s przeciwni anarchokapitalizmowi, niektórzy anarchokapitalici twierdz, e w spoeczestwie, które funkcjonowaoby wedug zasad anarchokapitalistycznych, jednostki, które chciayby y wedug zasad anarchistycznych, mogyby to zrobi - Hans-Hermann Hoppe pokazuje bezkompromisowo konsekwencje. Uwaaj, e anarchici mogliby odmówi wejcia do jakiejkolwiek organizacji, która miaaby w ich oczach charakter hierarchiczny, a take mogliby zrzesza si w organizacjach przestrzegajcych zasad anarchizmu.

Autorski

Prekursory

Wspóczeni autorzy

róda

Uwagi i odniesienia

 1. Murray Rothbard ,Zdrada amerykaskiej prawicy, s.  188 . Instytut Ludwiga von Misesa , 2007.
 2. Anarchy and the Law: The Political Economy of Choice , Edward Stringham. Wydawcy transakcji, 2007
 3. Peter Marshall, danie niemoliwego. Historia anarchizmu , 2007, rozdz. XXXVI, Nowa prawica i anarchokapitalizm , s.  565 , ( ISBN  978-0-00-686245-1 )  :   niewielu anarchistów przyjoby anarchokapitalistów do obozu anarchistów, poniewa nie podzielaj troski o równo ekonomiczn i sprawiedliwo spoeczn. Ich egoistyczni, wyrachowani kupcy nie byliby w stanie praktykowa dobrowolnej wspópracy i wzajemnej pomocy. Dlatego anarchokapitalistów, nawet jeli odrzuc pastwo, najlepiej byoby nazwa wygasymi prawicowymi libertarianami, a nie anarchistami   (tumaczenie: niewielu anarchistów zaakceptowaoby anarchokapitalist w obozie anarchistów, poniewa nie maj wspólnego interesy równoci ekonomicznej i sprawiedliwoci spoecznej. Ich wyrachowani i egocentryczni ludzie rynkowi byliby niezdolni do praktykowania dobrowolnej wspópracy i wzajemnej pomocy. Lepiej byoby nazywa anarchokapitalistów prawicowymi libertarianami, a nie anarchistami, nawet jeli odrzucaj stan ). Rozdzia, z którego pochodzi ten fragment, jest dostpny online .
 4. Murray N. Rothbard, Etyka wolnoci, rozdziay 7, 8, 9 i 10
 5. (w)   Radical Radical Candor and Fun - Lew Rockwell LewRockwell.com   na LewRockwell.com (dostp: 6 czerwca 2020 r. )
 6. Julien Damon,   Seasteading, the libertarian floating utopia  , lesechos.fr, 14 sierpnia 2015.
 7. Powiedzmy tylko, e anarowie odrzucaj to, co implikuje nazwa wasnoci w powyszych przykadach. I dlatego ustawiaj si w linii Rousseau, który napisa: Pierwszy, który zamknwszy kawaek ziemi, wzi sobie do gowy, mówic: To jest moje, i znalaz ludzi na tyle prostych, by w to uwierzy, by prawdziwym zaoycielem spoeczestwa obywatelskiego. Jakich zbrodni, wojen, morderstw, jakich nieszcz i okropiestw nie oszczdzioby ludzkoci, która rozdzierajc stosy lub zasypujc rów, zawoaaby do swoich wspóbraci: Strzecie si suchania tego oszusta; jeste zgubiony, jeli zapomnisz, e owoce nale do wszystkich, a Ziemia nie naley do nikogo. » Normand Baillargeon , kwiecie 2000, w polemice Une , cz 1 , cz 2 i cz 3 , odpowied na Martina Masse.
 8. Wolno jako podstawa, równo jako rodek, braterstwo jako cel Ricardo Mella , El anarquista
 9. Sébastien Faure  : Istnieje kilka odmian anarchistów, ale wszyscy maj wspóln cech, która odrónia ich od wszystkich innych ludzkich odmian. Tym wspólnym punktem jest zaprzeczenie zasady autorytetu w organizacji spoecznej i nienawi do wszystkich ogranicze, które wynikaj z instytucji opartych na tej zasadzie. Zatem kady, kto zaprzecza wadzy i walce, jest anarchist. ", Anarchici jacy s, czym nie s Pierre Kropotkine  :" Nie ka si przed jakkolwiek wadz, jakkolwiek jest ona szanowana, nie przyjmowa adnej zasady, o ile nie jest ona uzasadniona rozumem. » Moralno anarchistyczna
 10. Bakunin pisze w L'Empire knouto-germanique  : Kiedy pastwo zostanie zniesione, prawna i polityczna konsekracja pastwa, gwarancja wasnoci, zawiod ich. Wasno przestanie by prawem, zostanie sprowadzona do stanu prostego faktu. "
 11. Bob Black  : Podobnie jak rynek, pastwo jest dziaaniem, a nie bytem. Jedynym sposobem obalenia pastwa jest zmiana stylu ycia, na którym si ono opiera. ( Podobnie jak rynek, pastwo jest dziaalnoci, a nie bytem. Jedynym sposobem zlikwidowania pastwa jest zmiana stylu ycia, którego jest czci ), Libertarian as Conservative
 12. Moim zdaniem anarchokapitalizm jest systemem doktrynalnym, który, jeli kiedykolwiek zostaby wdroony, prowadziby do form tyranii i ucisku, które maj niewiele odpowiedników w historii ludzkoci. Nie ma najmniejszej moliwoci, e te (z mojego punktu widzenia okropne) pomysy zostan zrealizowane, poniewa szybko zniszczyyby kad firm, która popeniaby ten kolosalny bd. Pomys darmowego kontraktu midzy potentatem a jego godujcym poddanym to ciki art, moe warto powici kilka chwil na akademicki wykad badajcy konsekwencje (moim zdaniem absurdalne) tych pomysów, ale nigdzie indziej . W wywiadzie udzielonym Tomowi Lane w 1996 roku na temat anarchizmu .
 13. Samuel Edward Konkin: "To dlaczego 'Libertarian' Party moe tylko utrwali etatyzm", Le Manifeste Neo-Libertarien , rozdzia III, uwaga n o  6.
 14. Murray N. Rothbard, Egalitaryzm jako bunt przeciwko naturze
 15. Jego pierwsze uycie zostao wykonane w 1840 roku przez Proudhona w artykule Co to jest wasno , ogasza si anarchist i precyzuje, co rozumie przez anarchi: forma rzdu bez pana i suwerena
 16. Oczywicie nikt nie ma prawa promowa idei, które s sprzeczne z samym przedmiotem umowy o zachowanie i ochron wasnoci prywatnej, takich jak demokracja i komunizm. W wolnociowym porzdku spoecznym nie moe by tolerancji wobec demokratów i komunistów. Bd musieli zosta oddzieleni i fizycznie usunici ze spoeczestwa. Podobnie w zobowizaniu, którego celem jest ochrona rodziny i potomstwa, nie moe by tolerancji wobec tych, którzy zazwyczaj broni stylu ycia niezgodnego z tym celem. Ci - zwolennicy odmiennych, pozarodzinnych i skoncentrowanych na nasieniu stylów ycia, takich jak indywidualny hedonizm, pasoytnictwo, szacunek dla przyrody i rodowiska, homoseksualizm czy komunizm - równie bd musieli zosta fizycznie usunici ze spoeczestwa, jeli chcemy utrzyma porzdek libertariaski. Demokracja: Bóg, który zawiód 2001.
 17. Co ja wiem na temat anarchokapitalizmu autorstwa Pierre'a Lemieux
 18. Pierre Lemieux ,   Od liberalizmu do anarchokapitalizmu, trzydzieci lat póniej   , Contrepoints ,(dostp 28 grudnia 2016 )

Zaczniki

Bibliografia

Artykuy prasowe

Pracuje

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Anarchokapitalizm, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Anarchokapitalizm i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Anarchokapitalizm na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Wlodzimierz Olszewski

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Marlena Kujawa

Wreszcie artykuł o Anarchokapitalizm, który jest łatwy do przeczytania.

Monika Kubicki

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.