AnarchizmInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Anarchizm, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Anarchizm. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Anarchizm, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Anarchizm. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Anarchizm poniżej. Jeśli informacje o Anarchizm, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Kry A , w dwóch rónych stylów, symbol anarchizmu, niezalenie od danego prdu.
Louise Michel , w mundurze Gwardii Narodowej podczas Komuny Paryskiej , jest pierwsz anarchistyczn osobowoci, która machaa czarn flag .

W anarchistyczne grupy kilka prd filozofia polityczna rozwija si od XIX -tego  wieku na zestaw anty-autorytarnych teorii i praktyki opartej na demokracji bezporedniej i posiadajce osobist wolno jako wartoci podstawowej. Termin libertarianin jest czsto uywany jako synonim anarchisty, zwaszcza w wiecie francuskojzycznym. Anarchizm, w przeciwiestwie do anomii , nie opowiada si za brakiem prawa, ale walczy, aby jego opracowanie emanowao bezporednio od ludzi ( na przykad inicjatywa ludowa ), niezalenie od tego, czy jest przez nich gosowany ( referendum, czy gosowanie przez zgromadzenia wylosowane ) i aby jego wniosek znajduje si pod kontrol tego ostatniego ( mandat imperatywny ).

Opierajc si na negacji zasady autorytetu w organizacji spoecznej , anarchizm dy do rozwoju spoeczestwa bez klas spoecznych, wykluczajc dominacj jednostki lub grupy jednostek. Ten nurt opowiada si zatem za wspóprac w dynamice samozarzdzania . Przeciw uciskowi anarchizm proponuje spoeczestwo oparte na solidarnoci jako rozwizanie antagonizmów , komplementarnoci wolnoci indywidualnej i zbiorowoci, równoci warunków ycia i samozarzdzania rodkami produkcji ( spódzielnie , towarzystwa wzajemne ). Jest to zatem tryb polityczny, który nie dy do rozwizania rónic midzy czonkami spoeczestwa, ale do poczenia si autonomicznych i sprzecznych.

Anarchizm to ruch pluralistyczny, który obejmuje wszystkie sektory ycia i spoeczestwa. Pojcie filozoficzne, to take idea praktyczna i materialna, sposób bycia ycia i relacje midzy bytami, który wynika tyle z praktyki, co z filozofii; a dokadniej, co zawsze wynika z praktyki, sama filozofia jest tylko praktyk, wan ale midzy innymi. W 1928 Sébastien Faure w La Synthèse anarchiste zdefiniowa cztery gówne nurty, które wspóistniay w caej historii ruchu: indywidualistyczny anarchizm, który kadzie nacisk na indywidualn autonomi wobec wszelkiej wadzy; wolnociowy socjalizm , który oferuje zbiorowe zarzdzanie egalitarne spoeczestwo; wolnociowy komunizm , e aforyzm   od kadego wedug jego rodków, kademu wedug jego potrzeb   stworzonych przez Louis Blanc , ekonomicznie chce od potrzeb indywidualnych, a nastpnie produkowa wymaganych odpowiedzi; anarchosyndykalizm , która proponuje metoda zwizków jako rodek walki i organizacji firmy. Od tego czasu pojawiy si nowe wraliwoci, takie jak anarcha-feminizm , ekologia spoeczna (i jej zastosowanie, libertariaski municypalizm ).

W 2007 roku historyk Gaetano Manfredonia zaproponowa ponowne odczytanie tych trendów w oparciu o trzy modele. Pierwsza,   insurekcyjna  , obejmuje zarówno ruchy zorganizowane, jak i indywidualistów, którzy chc zniszczy autorytarny system przed budow, bez wzgldu na to, czy s bakuninistami , Stirnerem , czy wrcz zwolennikami propagandy . Druga,   zwizkowa  , ma na celu uczynienie ze zwizku i klasy robotniczej gównych architektów zarówno obalenia obecnego spoeczestwa, jak i twórców przyszego spoeczestwa. Jej najbardziej udanym wyrazem jest niewtpliwie Narodowa Konfederacja Pracy podczas hiszpaskiej rewolucji spoecznej w 1936 roku . Trzeci to dyrektor edukacyjny w tym sensie, e anarchici sprzyjaj przygotowaniu wszelkich radykalnych zmian poprzez edukacj libertariask , kultur formacyjn, próby ycia spoecznoci , praktyk samozarzdzania i równouprawnienie pci itd. Model ten jest zbliony do gradualizmu z Errico Malatesta i nawizuje kontakt z ewolucjonizmu z Élisée Reclus . Dla Vivien Garcia w Anarchism Today (2007) anarchizm nie moe by postrzegany jako ukoczony pomnik teoretyczny. Anarchistyczna refleksja nie ma nic z systemu. [] Anarchizm jest ukonstytuowany jak mgawica myli, która moe odnosi si do siebie w przypadkowy sposób, a nie jako zamknita doktryna.

Wedug amerykaskiego historyka Paula Avricha  : Anarchici wywierali i nadal wywieraj wielki wpyw. Ich rygorystyczny internacjonalizm i antymilitaryzm , ich dowiadczenia robotniczego samorzdu , ich walka o wyzwolenie kobiet i emancypacj seksualn , ich bezpatne szkoy i uniwersytety , ich ekologiczne denie do równowagi midzy miastem a wsi , midzy czowiek i natura, wszystko to jest raco aktualne.

Definicja i zdrowy rozsdek

Porzdek i anarchia

Anarchia to najwyszy stopie wolnoci i porzdku, jaki ludzko moe osign. » Pierre-Joseph Proudhon

Anarchia to porzdek, a rzd to wojna domowa Anselme Bellegarigue ( L'Anarchie, dziennik zakonu )

Anarchia jest najwyszym wyrazem porzdku. » Elisée Reclus

Termin anarchizm i jego pochodne s czasami uywane pejoratywnie, jako synonimy nieadu spoecznego w powszechnym lub obecnym znaczeniu i które zbliaj si do anomii , czasami jako praktyczny cel, poniewa anarchizm broni idei, e brak struktury wadzy nie jest synonimem z dezorganizacj spoeczn. Anarchici na ogó odrzucaj obecn koncepcj anarchii (uywan przez media i siy polityczne). Dla nich porzdek rodzi si z wolnoci, podczas gdy wadza rodzi nieporzdek. Niektórzy anarchici bd uywa terminu   acratie   (z greckiego   kratos  , wadza), a wic dosownie brak wadzy, zamiast terminu anarchia, który wydaje si im niejednoznaczny. Podobnie niektórzy anarchici bd mieli tendencj do uywania terminu   libertarianie  .

Dla jej zwolenników anarchia nie jest dokadnie nieporzdkiem spoecznym. Jest raczej odwrotnie, to znaczy absolutny porzdek spoeczny, w szczególnoci dziki uspoecznieniu rodków produkcji: w przeciwiestwie do idei skapitalizowanej wasnoci prywatnej , sugeruje, e majtek indywidualny nie gwarantuje adnego prawa wasnoci, w w szczególnoci wpywajcych na akumulacj nieuywanych towarów . Ten porzdek spoeczny opiera si na wolnoci politycznej zorganizowanej wokó imperatywnego mandatu , samorzdnoci , integralnego federalizmu i demokracji bezporedniej . Anarchia jest wic zorganizowana i ustrukturyzowana: to Porzdek minus wadza .

Etymologia

Termin anarchia pochodzi od greckiego , anarkhia . Skada si z prywatnego przedrostka an - (po grecku , bez, pozbawiony) i rdzenia arkhê , (po grecku pochodzenie, zasada, wadza lub rozkaz). Etymologia zatem terminu wyznacza, w sposób ogólny, e który jest pozbawiony zasady i pochodzenie przewodni. Przekada si to na brak zasad, brak przywódcy, brak autorytetu lub brak rzdu.

W negatywnym sensie anarchia wywouje chaos i nieporzdek, anomi . A w pozytywnym sensie system, w którym jednostki s wolne od wszelkiej wadzy . To ostatnie znaczenie pojawia si w 1840 roku spod pióra teoretyka , socjalistycznego libertarianina , Pierre-Josepha Proudhona (1809-1865). W Czym jest wasno , autor ogasza si anarchist i precyzuje, co rozumie przez anarchi: form rzdu bez pana lub suwerena.

Prekursorzy anarchizmu

Dla wielu teoretyków anarchizmu duch wolnoci siga pocztków ludzkoci . Podobnie jak Eskimosi , Pigmeje , Santalowie , Tivs , Piaroas czy Merinas , wiele spoeczestw dziaao, czasami przez tysiclecia, bez wadzy politycznej ( pastwowej lub policyjnej ) lub stosujc si do praktyk goszonych przez anarchizm, takich jak autonomia , dobrowolne stowarzyszenia, samoorganizacja , wzajemna pomoc czy demokracja bezporednia .

Pierwsze przejawy filozofii libertariaskiej mona znale w taoizmie i buddyzmie . Od taoizmu anarchizm zapoycza zasad nieingerencji w przepyw rzeczy i natury, kolektywistyczny idea i krytyk pastwa; do buddyzmu, wolnociowego indywidualizmu , poszukiwania osobistego spenienia i odrzucenia wasnoci prywatnej . Forma wolnociowego indywidualizmu jest równie zidentyfikowa w pewnych filozoficznych prdów o staroytnej Grecji , w szczególnoci w Epicurean , cyniczny i stoickich pism .

Pewne libertariaskie elementy chrzecijastwa wpyny na rozwój anarchizmu, zwaszcza anarchizmu chrzecijaskiego . Od redniowiecza pewne herezje i bunty chopskie czekaj na nadejcie na Ziemi nowej ery wolnoci . Ruchy religijne, takie jak husyci czy anabaptyci , czsto inspirowane byy zasadami libertariaskimi.

Kilka wolnociowe idee i tendencje pojawiaj si w francuskich i angielskich utopii od Renesansu i Owiecenia . Podczas Rewolucji Francuskiej ruch Enrage sprzeciwia si jakobiskiej zasadzie wadzy pastwowej i proponowa form komunizmu . We Francji , Niemczech , Anglii czy Stanach Zjednoczonych idee anarchistyczne rozprzestrzeniay si poprzez obron wolnoci jednostki , ataki na pastwo i religi , krytyk liberalizmu i socjalizmu . Niektórzy amerykascy myliciele libertariascy, tacy jak Henry David Thoreau , Ralph Waldo Emerson i Walt Whitman , zapowiadaj wspóczesny anarchizm kontrkultury , ekologii lub obywatelskiego nieposuszestwa .

Cofanie si tak daleko w historii ludzkoci nie jest pozbawione ryzyka anachronizmu lub ideologii . Ma to na celu podanie niezwykle niejasnej definicji anarchizmu bez uwzgldnienia historycznych i spoecznych uwarunkowa epoki faktów. Dopiero podczas rewolucji francuskiej odkrylimy otwarcie libertariaskie aspiracje takich autorów jak Jean-François Varlet , Jacques Roux czy Sylvain Maréchal . William Godwin (1793) wydaje si by jednym z prekursorów anarchizmu. Pierre-Joseph Proudhon jest pierwszym teoretykiem spoecznym, który wyranie stwierdzi to w 1840 roku.

Ogólne zasady

Brak wadzy hierarchicznej

By rzdzonym

By rzdzonym oznacza by przetrzymywanym w areszcie, kontrolowanym, szpiegowanym, kierowanym, stanowicym prawo, regulowanym, zaparkowanym, indoktrynowanym, nauczanym, kontrolowanym, szanowanym, docenianym, cenzurowanym, dowodzonym przez istoty, które nie maj ani tytuu, ani nauki, ani cnota By zarzdzanym, to by, przy kadej operacji, przy kadej transakcji, przy kadym przemieszczeniu, odnotowany, zarejestrowany, wymieniony, wyceniony, ostemplowany, toisé, cytowany, oceniany, licencjonowany, licencjonowany, autoryzowany, apostille, upominany, zabroniony , zreformowane, poprawione, poprawione. Jest to pod pretekstem uytecznoci publicznej iw imi interesu ogólnego by wzywane, wykorzystywane, okupowane, wyzyskiwane, monopolizowane, wstrznite, ciskane, mistyfikowane, kradzione; potem, przy najmniejszym oporze, przy pierwszym sowie skargi, represjonowany, poprawiany, szkalowany, drczony, tropiony, skarcony, oguszany, rozbrajany, zwizany, wiziony, zastrzelony, ostrzeliwany, osdzony, skazany, deportowany, zoony w ofierze, sprzedany , zdradzony, a na domiar wszystkiego, gra, oszukiwany, oburzony, zhabiony. »
Pierre-Joseph Proudhon , Ogólna idea rewolucji XIX wieku , 1851.

Anarchizm to filozofia polityczna, która przedstawia wizj spoeczestwa ludzkiego bez hierarchii i proponuje strategie jej osignicia poprzez obalenie autorytarnego systemu spoecznego. Gównym celem anarchizmu jest ustanowienie porzdku spoecznego bez wadców i wadców. Porzdek oparty na dobrowolnej wspópracy wolnych i wiadomych mczyzn i kobiet, którego celem jest promowanie podwójnego rozwoju: spoeczestwa i jednostki, która w nim uczestniczy. Wedug eseisty Hem Daya  : Nie mona powiedzie do, anarchizm jest porzdkiem bez rzdu; to pokój bez przemocy. Jest to dokadnie przeciwiestwo wszystkiego, o co jest oskarany, czy to z ignorancji, czy ze zej wiary .

Myl anarchistyczna sprzeciwia si zatem wszelkim formom organizacji spoecznej, które uciskaj jednostki, zniewalaj je, wykorzystuj dla korzyci niewielkiej liczby, ograniczaj je, uniemoliwiaj im pene wykorzystanie ich potencjau. U róde wszelkiej filozofii anarchistycznej znajdujemy pragnienie indywidualnej lub zbiorowej emancypacji. Umiowanie wolnoci, gboko zakorzenione w anarchistach, prowadzi ich do walki o nadejcie bardziej sprawiedliwego spoeczestwa, w którym indywidualne wolnoci mogyby si harmonijnie rozwija i stanowiyby podstaw organizacji spoecznej oraz stosunków gospodarczych i polityki.

Anarchizm sprzeciwia si idei, e przymus i dominacja s niezbdne spoeczestwu i walczy o form wolnociowej organizacji spoecznej i ekonomicznej, to znaczy opartej na wspópracy, a raczej koercji ni przymusu . Wspólnym wrogiem wszystkich anarchistów jest wadza, w jakiejkolwiek formie, której gównym wrogiem jest pastwo: instytucja, która roci sobie monopol na przemoc prawn (wojny, przemoc policyjna), prawo do kradziey (podatki) i przywaszczania jednostki ( pobór, suba wojskowa).

Spoeczestwo bezpastwowe

Koreaska Federacja Anarchistyczna ustanowia w 1929 roku rewolucyjn Komun Bezpastwow w Mandurii na zbiorze terytoriów zgrupowanych w libertariaskie spódzielnie i jednoczc 2 miliony chopów i partyzantów do walki z japosk inwazj.

Z drugiej strony wizje, jakie maj róne tendencje anarchistyczne dotyczce tego, co byoby lub powinno by spoeczestwem bezpastwowym, s bardzo zrónicowane. W przeciwiestwie do jakiegokolwiek wyznania, anarchista opowiada si za autonomi sumienia moralnego poza dobrem i zem definiowanym przez ortodoksj wikszoci, potg z dominujc myl . Anarchista chce mie swobod samodzielnego mylenia i swobodnego wyraania swoich myli.

Niektórzy tak zwani spontanistyczni   anarchici  wierz, e gdy tylko spoeczestwo zostanie uwolnione od sztucznych barier naoonych na nie przez pastwo , wczeniej udaremniony Porzdek Naturalny spontanicznie si przywróci, co symbolizuje A wpisane w O ( L 'anarchia to porzdek bez wadzy' , Proudhon ). Sytuuj si one, zgodnie z dziedzictwem Proudhona, w etyce prawa naturalnego (zwizanej z Rousseau ).

Inni uwaaj, e pojcie porzdku nie jest mniej sztuczne ni pojcie pastwa. Uwaaj, e jedynym sposobem na obejcie si bez wadzy hierarchicznej jest nie pozwolenie na przymusowy porzdek. W tym celu opowiadaj si za samoorganizacj jednostek przez federalizm , jako rodek pozwalajcy na cige kwestionowanie autorytarnych dziaa spoecznych i ich medialnych uzasadnie. Ponadto te ostatnie uznaj jedynie mandaty imperatywne (przegosowane na walnym zgromadzeniu), odwoalne (a wic kontrolowane) i ograniczone do mandatu precyzyjnego i ograniczone w czasie. Wreszcie uwaaj, e mandat powinien interweniowa tylko w przypadku absolutnej koniecznoci.

Anarchici odróniaj si od marksistowskiej wizji przyszego spoeczestwa odrzucajc ide dyktatury , któr po rewolucji sprawowaaby chwilowa wadza: w ich oczach taki system móg prowadzi jedynie do tyranii. Opowiadaj si za bezporednim przejciem, a przynajmniej tak szybko, jak to moliwe, do spoeczestwa bez pastwa, które miaoby zosta osignite poprzez to, co Bakunin nazwa spontaniczn organizacj pracy i zbiorow wasnoci stowarzysze. w gminach .

Z kolei Pierre Kropotkine postrzega libertariaskie spoeczestwo jako system oparty na wzajemnej pomocy , w którym spoecznoci ludzkie funkcjonuj jako grupy równych sobie, ignorujc jakiekolwiek pojcie granicy . Te przepisy byyby bezuyteczne, poniewa ochrona wasnoci straci swoje znaczenie; dystrybucja dóbr byaby, po wywaszczeniu bogactwa i zgromadzeniu rodków produkcji, zapewniona przez racjonalne wykorzystanie brania na kup (lub branie na kup ) w kontekcie obfitoci i reglamentacj na rzadsze dobra.

" Wasno to rabunek ! "

W Czym jest wasno (1840) Pierre-Joseph Proudhon demaskuje ze uczynki wasnoci w spoeczestwie. Ta ksika zawiera synny cytat Wasno to kradzie! . Póniej w Teorii wasnoci Proudhon zmieni zdanie i parafrazujc swoj synn formu, owiadczy: Wasno to wolno! .

Nastpnie ta odmowa wasnoci ewoluuje zgodnie z rónymi nurtami anarchizmu, indywidualistów czy kolektywistów. Suy jako podstawa do nielegalnych dziaa we Francji i do wywaszczania anarchizmu , chocia ten ostatni zachca do kradziey buruazji w celu finansowania dziaalnoci anarchistycznej, a nie na podstawie sprzeciwu wobec wasnoci jako takiej.

Prdy i modele

Odbicia na anarchizmu , Maurice Fayolle , Volonté anarchiste, N O  1, 1977.

Podczas ostatniej tercji XIX XX  wieku i pocztku XX th  century, anarchizm jest jednym z dwóch wielkich nurtów myli rewolucyjnej w bezporedniej konkurencji z marksizmem . Wraz z Michaiem Bakuninem , który odegra decydujc rol w Pierwszej Midzynarodówce, z której zosta usunity przez zwolenników Karola Marksa w 1872 r., anarchizm przybra kolektywistyczny zwrot w obliczu tendencji mutualistycznej do poszanowania maej wasnoci prywatnej bronionej przez Pierre-Josepha. .

Pod wpywem libertariaskich komunistów , w tym Pierre'a Kropotkine'a i Élisée Reclus , wyania si projekt reorganizacji spoeczestwa w oparciu o federacj kolektywów produkcyjnych ignorujcych granice pastwowe. W latach 1880-1890, zainspirowany w szczególnoci Errico Malatest , anarchizm podzieli si midzy powstacami i partyzantami koncepcji gradualistycznej, zarówno   zwizkowej, jak i edukacyjnej [] opartej na pacyfistycznym prymacie przeywanej solidarnoci.

Typologia

W 1928 r. w Encyklopedii Anarchistycznej rosyjski Volin zdefiniowa trzy gówne idee: 1° Ostateczne przyjcie zasady syndykalistycznej, która wskazuje na prawdziw metod rewolucji spoecznej; 2 ° Ostateczne uznanie zasady komunistycznej (libertariaskiej), która stanowi podstaw organizacji nowego spoeczestwa w formacji; 3° Ostateczne uznanie zasady indywidualizmu, cakowitej emancypacji i szczcia jednostki bdcej prawdziwym celem rewolucji spoecznej i nowego spoeczestwa.

W 2007 roku historyk Gaetano Manfredonia zaproponowa ponowne odczytanie tych trendów w oparciu o trzy modele.

Prdy socjalistyczne


Midzynarodowe Stowarzyszenie
Pracowników
(IWA)

Wyzwolenie robotników musi by dzieem samych robotników

Statuty generalne przyjte przez Midzynarodowe Stowarzyszenie Robotników na kongresie zaoycielskim w Genewie w 1866 r.

Lucy Parsons , aktywistka robotnicza "Bardziej niebezpieczna ni tysic buntowników" wedug amerykaskiej policji.

Socjalici libertariascy, w zalenoci od trendów, uwaaj, e spoeczestwo anarchistyczne moe by zbudowane przez mutualizm , kolektywizm , komunizm , unionizm , ale take przez radykalizm . Zniesienie lukratywnej wasnoci i kolektywne zawaszczanie rodków produkcji jest zasadniczym punktem tego trendu. Przez wasno nie mamy na myli faktu posiadania czego dla siebie, ale posiadanie tego w celu czerpania dochodów z pracy innych (innych ni majtek uytkowy). Nurty te, pocztkowo zoone z Proudhona (i jego nastpców), a nastpnie z Bakunina , byy obecne w Midzynarodowym Stowarzyszeniu Robotników (Première internationale), a do rozamu w 1872 r. (gdzie Bakunin i Karol Marks znaleli si w opozycji). Socjalizm wolnociowy ustanawia pomost midzy socjalizmem a indywidualizmem (zwaszcza poprzez kooperatywno i federalizm), zwalczajc zarówno kapitalizm, jak i autorytaryzm we wszystkich jego formach.

Pi tendencji (socjalistyczna, komunistyczna, zwizkowa, proudhonistyczna i powstacza) czy si i wspóistnieje w ramach rónych stowarzysze. Wszystkie te nurty charakteryzuj si szczególn koncepcj typu organizacji bojowej niezbdnej do postpu w kierunku rewolucji. Obawiaj si scentralizowanej koncepcji partii rewolucyjnej, poniewa uwaaj, e taka centralizacja nieuchronnie prowadzi do korupcji kierownictwa poprzez sprawowanie wadzy.

Indywidualistyczne prdy

Wedug E. Armanda w Anarchist Encyclopedia  : Anarchistyczni indywidualici to anarchici, którzy rozwaaj z indywidualnego punktu widzenia anarchistyczn koncepcj ycia, to znaczy opieraj jakkolwiek realizacj anarchizmu na indywidualnym fakcie. Anarchistyczna ludzka jednostka uwaane za komórk, punkt wyjcia, jdro kadego ugrupowania, rodowisko, stowarzyszenie anarchistyczne.

Indywidualici zaprzeczaj potrzebie pastwa jako regulatora i moderatora relacji midzy jednostkami oraz umów, jakie mog midzy nimi zawiera. Odrzucaj kad umow spoeczn i jednostronn. Broni absolutnej wolnoci w realizacji swoich aspiracji.

Nurty feministyczne

Voltaire de Cleyre w 1891 roku.

Anarchizm feministyczny czy feministyczna libertarianin , czc feminizm i anarchizm, biorc pod uwag dominacj mczyzn nad kobietami jako jeden z pierwszych przejawów hierarchii w naszych spoeczestwach. Walka z patriarchatem jest zatem dla anarchofeministek integraln czci walki klasowej i walki z pastwem , jak to uja Susan Brown: Poniewa anarchizm jest filozofi polityczn przeciwn jakiemukolwiek stosunkowi wadzy, jest on z natury feministyczny.

Jednym z gównych aspektów tego nurtu jest jego sprzeciw wobec tradycyjnych koncepcji rodziny, edukacji i roli pci, co znajduje wyraz zwaszcza w radykalnej krytyce instytucji maestwa. Voltairine de Cleyre twierdzi, e maestwo spowalnia indywidualny rozwój, natomiast Emma Goldman pisze, e Maestwo to przede wszystkim ukad ekonomiczny [] kobieta paci za to swoim imieniem, yciem prywatnym, poczuciem wasnej wartoci, a nawet yciem. . Libertariaski feminizm broni zatem rodziny i niehierarchicznych struktur edukacyjnych, takich jak nowoczesne szkoy inspirowane przez Francisco Ferrera .

Anarchafeminizm moe wystpowa w formie indywidualnej, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych , natomiast w Europie czciej praktykowany jest w formie zbiorowej. Autorki: Virginia Bolten , Emma Goldman , Voltairine de Cleyre , Madeleine Pelletier , Lucía Sánchez Saornil , libertariaska organizacja kobieca Mujeres Libres .

Ekologiczne prdy

W libertariaskiej ekologii zasoby nie s ju determinowane indywidualnymi potrzebami, ale ich naturalnym ograniczeniem. Ten nurt znajduje si na skrzyowaniu anarchizmu i ekologii . Wedug Roberta Redekera w recenzji Le Banquet , jednym z konstytutywnych elementów tego spotkania jest rozwój kwestii nuklearnej , która odegraa du rol w poczeniu w tej samej walce po 68. ósmej libertariaskich krgów, naukowców i obroców natura .

Ekologia libertariaska opiera si na pracach teoretycznych geografów Élisée Reclus i Pierre'a Kropotkine'a . Krytykuje autorytet, hierarchi i dominacj czowieka nad natur. Oferuje samoorganizacj, samozarzdzanie spoecznociami , mutualizm . Ten nurt jest bliski ekologii spoecznej opracowanej przez amerykaskiego Murray Bookchina .

Bardzo krytyczna wobec technologii , broni pogldu, e ruch libertariaski musi, jeli chce ewoluowa, odrzuci antropocentryzm  : dla libertariaskich ekologów czowiek musi zrezygnowa z dominujcej natury.

prdy chrzecijaskie

Anarchizm chrzecijanin stara si pogodzi podstaw anarchizmu (odrzucajc jakkolwiek wadz kocieln lub stan) z naukami Jezusa z Nazaretu , traktowanym jako krytyczny wymiar vis-a-vis organizacji spoecznej. Ze spoecznego punktu widzenia opiera si na osobistej rewolucji, czyli metamorfozie kadego czowieka na co dzie. Leon Tostoj , Søren Kierkegaard , Jacques Ellul , Dorothy Day , Ferdinand Domela Nieuwenhuis i Ivan Illich to najbardziej znane postacie.

Wedug Ellula wszystko to, co widzimy (konformizm, spoeczny i polityczny konserwatyzm Kocioów; pompa, hierarchia, system prawny Kocioów; chrzecijaska 'moralno'; autorytarne i oficjalne chrzecijastwo dostojnicy Kocioów) to socjologiczny i instytucjonalny charakter Kocioa, [] to nie jest Koció. To nie jest wiara chrzecijaska. A anarchici mieli racj odrzucajc to chrzecijastwo. Co wicej, anarchizm jest dla Ellul najbardziej udan form socjalizmu.

Anarcho-personalizm wyraony przez Emmanuela Mouniera i   wychowawców wyzwolenia  , takich jak Paulo Freire w Brazylii i Jef Ulburghs  (nl) w Belgii, maj swoje korzenie w tym nurcie. Simone Weil bya na to wraliwa.

W Stanach Zjednoczonych ruch Jesus Radicals  (w) jest czci tego ruchu.

Prdy bez przemocy

Anarcho-pacyfizm jest to ruch, którego celem jest zbudowanie spoeczestwa przemocy odmow . rodki uyte do osignicia tego celu s zgodne z tym: suchanie i szacunek dla wszystkich obecnych w spoeczestwie, wybór niestosowania przemocy, szacunek dla etyki (cel nigdy nie uwica rodków), wane miejsce przyznane empatii i wspóczuciu, bezwarunkowa akceptacja drugiego.

Apolityczny, gboko humanistyczny , ma na celu zjednoczenie mczyzn i kobiet w celu budowania spoeczestwa, w którym kady moe si realizowa (spoeczestwo jest w subie jednostki), a jednoczenie zachca jednostk do wspópracy, do wnoszenia wkadu w dobro. czci wszystkich aktorów w spoeczestwie (jednostka suy spoeczestwu).

Wybitne osobistoci: Léon Tolstoï , Louis Lecoin , Barthélemy de Ligt , May Picqueray , Jean Van Lierde .

Waciwy prd

Prawy - skrzydo anarchizm jest francuski ruch literacki, który skupia autorów przeciwstawnych tradycyjne formy rzdu, takich jak demokracja , moc intelektualistów i konformizmu. Jest to postawa i estetyka, a nie ustrukturyzowana ideologia, która krystalizuje si wokó wartoci prawicowych, takich jak arystokratyczny antyegalitaryzm, indywidualizm i duch libertyski (autorzy: Louis-Ferdinand Céline , Paul Léautaud , François Richard , Michel-Georges Micberth ).

Anarchokapitalizm

Anarchokapitalizm jest ruch narodzi si z liberalnego mylenia i libertariaskiej Amerykanina. Chce przywróci jednostce wszelkie prawa uzurpowane przez pastwo, w tym tzw. funkcje suwerenne (obrona, policja, wymiar sprawiedliwoci i dyplomacja). Anarchokapitalizm broni wolnoci jednostki, prawa wasnoci i wolnoci zawierania umów (autorzy: Gustave de Molinari , Murray Rothbard , David Friedman , Hans-Hermann Hoppe , Walter Block ).

Kryptoanarchizm

Kryptoanarchia która skupia si na badaniach i zwalczania wszelkich form wadzy cybernetycznych dominacji generowanego przez technologicznego status quo Internetu militaryzacji prd. Kryptoanarchici opowiadaj si za demilitaryzacj i cakowitym wyzwoleniem cyberprzestrzeni i wszystkich jej technologii, aby nie wytwarzali ju cybermocy dominacji nad narodami. Tak wic krypto-anarchizm jest tak naprawd naturalnym i poprzecznym rozszerzeniem wszystkich anarchistycznych nurtów mylowych, które zostay wymylone i skonceptualizowane w kontekcie historycznym, w którym nie istniay cyberprzestrze i sieci telekomunikacyjne, to znaczy to znaczy w kontekcie, w którym pojcie cyberwadzy nie istniao.

Inne strumienie

W XX th  wieku, pojawiaj si nowe prdy, mniej znane lub maj wasn autonomi, a nie w ramach istniejcych trendów. Te róne nurty/trendy cz si w pragnieniu stworzenia spoeczestwa libertariaskiego, w którym wolno polityczna byaby regu. Zwaszcza po II wojnie wiatowej pojawiy si inne nurty na rónych polach: politycznym, filozoficznym i literackim. Czasami do radykalnie odstaj od klasycznych doktryn anarchistycznych.

Konflikty midzy prdami

Nurty anarchizmu historycznego (socjalistyczne, zwizkowe, proudhonistyczne, komunistyczne i Stirnerowskie indywidualistyczne) s take najbardziej aktywne politycznie i ideologicznie oraz najlepiej zorganizowane. Mog równie pochwali si bardzo bogatym dziedzictwem historycznym, które zostao zbudowane przez dziesiciolecia wokó bardzo ywej bojowoci i aktywizmu. Wci stanowi one dzi twardy rdze aktywnego anarchizmu, a wikszo anarchistów uwaa, e s jedynymi ruchami, które mog legalnie roci sobie miano anarchizmu. To te same prdy, które czasami cz siy, aby stworzy wspólny front w ramach syntetycznych organizacji .

W ruchu libertariaskim inne nietradycyjne nurty s mniej lub bardziej mile widziane (w zalenoci od tendencji), niektóre uwaane s za wzbogacenie anarchizmu, inne nie. Niemniej jednak róne tendencje czasami odrzucaj si nawzajem, indywidualici potrafi odrzuci komponent socjalistyczny i odwrotnie (szczególnie w przypadku organizacji politycznej typu platformistycznego ).

W przypadku tradycyjnych nurtów libertariaskich, takie prdy jak narodowy anarchizm, anarchokapitalizm i prawicowy anarchizm s odrzucane, biorc pod uwag, e idee tych ruchów s zewntrzne w stosunku do anarchizmu politycznego i historycznego i e nie istniej. ze swoimi, nawet jeli s im fundamentalnie przeciwni. Anarchistyczni nacjonalici wyróniani s ze wzgldu na ich polityczn rozwizo ze skrajn prawic (dla gazi bliskiej neonazizmowi ) lub niekompatybilno w obronie nacjonalizmu i internacjonalizmu . Prawicowy anarchizm jest krytykowany za niespójno i nieistnienie jako ruch polityczny. Krytycy anarchokapitalistów kwestionuj moliwo czenia anarchizmu z kapitalizmem, postrzeganym przez nich jako ródo wyzysku. Chrzecijaski anarchizm jest krytykowany przez tych, którzy wierz, e religia jest ródem ucisku i alienacji.

Dowiadczenia historyczne XIX th  century i przedwojenne

Prymitywne organizacje pokrewne

Wiele tak zwanych prymitywnych ludów, na ogó owców-zbieraczy, jak Aeta , ale take rolników, jak Papuasi , nie posiada struktur wadzy, a sia przymusu nie jest uznawana za prawowit (patrz praca francuskiego antropologa i etnologa Pierre'a Clastresa ).

Propaganda przez fakt

W   propagandy czynem  , nie myli z dziaaniem bezporednim jest polityczna strategia dziaania opracowany przez niektórych anarchistów pod koniec XIX th  century wraz z pisemn i sownej propagandy. Ogasza fakt powstaczy  , najskuteczniejszy rodek propagandy i ma na celu pozostawienie podstawy prawnej do przejcia z okresu afirmacji do okresu dziaania, permanentnego buntu, jedynej. prowadzce do rewolucji . Akcje propagandowe de facto wykorzystuj szerok gam rodków w nadziei na wywoanie powszechnej wiadomoci. Obejmuj one akty terroryzmu , akcje odbudowy i indywidualnego wyzdrowienia , ekspedycje karne, sabota , bojkot, a nawet niektóre akty wojny partyzanckiej . Chocia by szeroko stosowany na poziomie globalnym (zwaszcza zabójstwo prezydenta Francji Sadi Carnota , prezydenta Stanów Zjednoczonych Williama McKinleya i cesarzowej Sissi ), uciekanie si do tego typu dziaa pozostaje marginalnym zjawiskiem potpianym przez wielu anarchistów. Po krytycznego przegldu, praktyka ta zostaa porzucona na pocztku XX -go  wieku na korzy akcji protestacyjnej.

W rewolucyjnych czasach

W Wciekoci podczas Rewolucji Francuskiej jest niewielu anarchistów, z wyjtkiem kilku osób, zwaszcza Jean-François Varleta .

Podczas Komuny Paryskiej w 1871 r. czasami wspomina si Louise Michel , która wówczas nie bya anarchistk, lecz Blanquistk.

Kolektywistycznego Nathalie Lemel , Élie i Élisée Reclus i inni dziaacze nie byli anarchici w tym czasie. To nie by przypadek albo z Eugène Varlin , Gustave Lefrançais , Charles Ledroit , Jules Montels , François-Charles Ostyn czy Jean-Louis Pindy , nawet jeli niektórzy anarchici jak Maurice Joyeux patrz link z anarchizmem.

W 1873 r. rewolucja kantonalna podczas Pierwszej Republiki Hiszpaskiej miaa silny wpyw na hiszpaski ruch anarchistyczny.

Meksykaska rewolucja

W 1911 r, Meksykaska Partia Liberalna (PLM) anarchistycznego posuszestwa, planuje inwazj na terytorium Baja California na pónocy, aby uczyni z niego baz operacyjn w wojnie rewolucyjnej. Partia nastpnie ogasza utworzenie socjalistycznej republiki Baja California.

Luty do przej kontrol, w szczególnoci dziki braciom Flores Magón i przy pomocy setki uzbrojonych internacjonalistów, czonków Zwizku Robotników Przemysowych wiatowego Zwizku Robotników Przemysowych , nad wikszoci pónocnej czci terytorium Baja California, zwaszcza miastami Tijuana (100). mieszkaców), Mexicali (300 mieszkaców) i Tecate . Magonici wzywaj ludzi do wspólnego zajcia ziemi, tworzenia spódzielni i odmowy ustanowienia nowego rzdu. Przez pi miesicy oywi 3Gmin Kaliforni Dolnej3: dowiadczenie libertariaskiego komunizmu z likwidacj wasnoci, kolektywna praca na ziemi, tworzenie grup producenckich itp.

W 1914 r. ruch Ghadar, kierowany przez anarchist Lal Har Dayal, rozwin ide anarchistycznego spoeczestwa zakorzenionego w pismach wedyjskich .

Flaga Makhnovtchina (1918-1921), muzeum Houliaïpole.

Rewolucja rosyjska

Podczas rewolucji rosyjskiej , w Ukrainie , Nestor Machno prowadzi Makhnovchina do trzech lat ( 1918 - 1921 ), armi anarchista partyzanckiej zorganizowanym na zasadzie dobrowolnoci, a które zliczy do 100.000 onierzy z celem ochrony now rewolucyjn wolnociow modelu zaoona na poudniu Ukrainy. Ci ostatni z powodzeniem walczyli z biaymi armiami u boku Armii Czerwonej , zanim zostali zdradzeni przez Lenina i Trockiego, którzy zwrócili si przeciwko niej (patrz: Ukraiska Powstacza Armia Rewolucyjna ). Ponadto w Rosji myl libertariaska bya silnie obecna podczas buntu kronsztadzkiego () i bardziej ogólnie w Sowietach, dopóki nie zostay one opanowane przez parti bolszewick.

W Bawarii w 1919 r. anarchici Gustav Landauer i Erich Müsham aktywnie uczestniczyli w republice rad bawarskich . W Mandurii, w, pod przywództwem Kim Jwa-jina i Koreaskiej Federacji Anarchistycznej w Mandurii, w Shimmin (jednej z trzech mandurskich prowincji) powstaje administracja. Zorganizowany jako Koreaskie Stowarzyszenie Ludowe w Mandurii (APCM), przedstawia si jako niezaleny, samorzdny i wspópracujcy system Koreaczyków, którzy zbieraj ca swoj moc, by ocali nasz naród, walczc z Japoni. Struktura miaa charakter federalny, od zgromadze wiejskich po konferencje okrgów i stref. Ogólne stowarzyszenie utworzyo wydziay wykonawcze zajmujce si rolnictwem, edukacj, propagand, finansami, sprawami wojskowymi, zdrowiem publicznym, modzie i sprawami ogólnymi.

Hiszpaska rewolucja spoeczna 1936

Podczas hiszpaskiej rewolucji z 1936 roku - 38 , cae regiony ( Katalonia , Andaluzja , Levant , Aragonia ) powstali przeciwko frankistowskiej zamachu, a przez impulsy zbrojnej proletariatu i zorganizowane w rewolucyjnej milicji pod egid CNT i FAI , ustanowi polityczny i gospodarczy libertariaski reim komunistyczny . Miasto Barcelona , gdzie anarchizm jest szczególnie dobrze ugruntowany, stanie si wówczas symbolem rewolucji, z setkami fabryk, transportem, restauracjami, szpitalami, hotelami i innymi skolektywizowanymi biznesami, które przejd do modelu samorzdu . Powstanie równie kilka kolumn anarchistycznych bojowników, które wyjd na front, najsynniejsz bdzie Kolumna Durruti, która zgromadzia 6000 ochotników. To dowiadczenie pozostaje do dzi najwaniejszym ustanowieniem libertariaskiego systemu politycznego na du skal.

Podczas 1939 - 45 wojny w Woszech , tworzenie przez bojowników o wolnociowym republiki koo Carrary .

W nierewolucyjnych czasach

W tych rónych okresach eksperymentalnych

Niepowodzenie tych eksperymentów bdzie, zdaniem anarchistów, spowodowane kilkoma czynnikami, zewntrznymi lub wewntrznymi ruchu anarchistycznego, w tym niekorzystn midzynarodow sytuacj polityczn, zbyt maym poparciem spoecznym lub midzynarodowym, represjami, ograniczeniami nieodcznie zwizanymi z sytuacj wojenn. rewolucjonista, kajdany jakobinów , bolszewików (za Sowietów w Rosji), stalinowcy w czasie hiszpaskiej wojny domowej .

Eksperymenty te jednak udaje si zrealizowa, zdaniem anarchistów, wiele anarchistycznych zasad, w szczególnoci w zakresie bezpatnej edukacji, swobodnej kolektywizacji ziemi i fabryk, wolnoci politycznej itp.

Dowiadczenia historyczne Powojenne

We Francji

Kilku dziaaczy rewolty studenckiej z maja 1968 r. we Francji, którzy uczestniczyli w Ruchu 22 Marca iw Gauchisme w nastpnych latach, pocztkowo lub pozostali anarchistami, jak np. Jean-Pierre Duteuil .

Zaoenie UGAC w 1965 r.

Utworzenie w 1960 UGAC (Zwizek Komunistycznych Grup Anarchistycznych), najpierw jako prosta tendencja Federacji Anarchistycznej, a nastpnie jako autonomiczna grupa w 1964, znacznie zwikszyo zakorzenienie anarchistów, ale take wewntrzne napicia w jej obrbie.

Zaoenie LEA w latach 1963-1964

Utworzony w tym samym roku akademickim, w latach 1963-1964, LEA (Liaison des Étudiants Anarchistes) pojawi si dopiero póniej, w , na Uniwersytecie w Nanterre. Zacza na Sorbonie: hiszpaski anarchista Tomás Ibáñez zapisa si w latach 1963-1964 na Sorbon na wydzia psychoterapii, paryskiej twierdzy Lambertystów, na czele Komitetu cznikowego dla Studentów Rewolucji (CLER) kierowany przez Claude'a Chissereya . Ten ostatni przedstawia go Richardowi Ladmiralowi, czonkowi Noir et Rouge , przyjacielowi Christiana Laganta, którego Tomás Ibáñez zna na midzynarodowym libertariaskim kempingu w Beynac. Obaj postanawiaj naladowa Lambertystów, tworzc równie cznik studencki, ale tym razem anarchistyczny, Anarchist Student Liaison lub LEA.

Richard Ladmiral Tomás Ibáñez zacz do blisk wspóprac z Revolutionary syndykalistów Tendencji napdzany przez Lambertists w UNEF , na wzór sojuszu kutej w regionie Saint-Nazaire midzy anarcho-syndykalistów - których Alexandre Hébert byo. figurant - i Lambertists. W maju 68 roku w Nantes robotnicy "lambertowcy" stan na pocztku strajku generalnego z maja 68 roku .

LEA postanowi pod koniec lata 1964 roku do nabycia zasig krajowy, wedug komunikatu prasowego w Le Monde Libertaire zwoywania posiedzenia w padzierniku na jego terenie w Rue Sainte-Marthe: tuzina studentów przyszed tam, Pami im. Jean -Pierre Duteuil i Georges Brossard - wieo zapisani na nowy uniwersytet w Nanterre. Pochodzcy ze szkoy redniej w Nanterre, Jean-Pierre Duteuil bra udzia w inwazji na trawnik podczas meczu rugby w Colombes midzy Francj a Angli przed kamerami telewizyjnymi, ale take spotka woskich aktywistów anarchistycznych we Woszech. LEA Nanterre opowiada si za przerywaniem kursów, systematycznym odmawianiem wszelkiej wadzy, nawet symbolicznej, oraz zjadliw krytyk treci nauczania.

Na poziomie krajowym LEA jest bliski przegldowi Noir et Rouge , prowadzonemu w szczególnoci przez Christiana Laganta, Franka Mintza, Richarda Ladmirala, Jean-Pierre Poli, Pascale Claris i Pierre Tallet.

Utworzenie Komitetu cznikowego Modych Anarchistów

Utworzenie Komitetu cznikowego Modych Anarchistów zrzeszao dziaaczy z rónych organizacji (FA, UGAC, Black and Red, niezorganizowani), a Jean-Pierre Duteuil doczy do komitetu redakcyjnego Le Monde libertaire w 1966 i redagowa Anarcho de Nanterre, powielanie.

Kongresy 1965 i 1967

W midzyczasie Federacja Anarchistyczna przyja na kongresie w 1965 r. wniosek na rzecz Kubaskiego Ruchu Libertariaskiego na Uchodstwie, otwarcie krytykujc reim Castro, cho czasami jest to odniesienie nawet wród libertariaskich komunistów z Federacji Anarchistycznej. Ten ostatni przystpi do wydalenia wielu grup i osób bliskich komunizmowi i sytuacjonizmowi na kongresie w Bordeaux w Bordeaux, w szczególnoci LEA (Liaison des Étudiants Anarchistes), a nawet CLJA (Komitet cznikowy Modych Anarchistów), który zrzeszy LEA i inne grupy.

W tym kongresie w Bordeaux odchodzi kilkanacie grup. Podczas gdy FA przeszo z 47 grup w 1966 do 67 grup w nastpnym roku, po tym kongresie powrócio do 47 grup. Wygnani, w tym Jean-Pierre Duteuil , przez pewien czas zjednoczyli si pod nazw Hydra Lerny.

Zbli si wtedy, w szczególnoci w ramach UNEF, a nastpnie Ruchu 22 Marca , z trockistami z JCR (Rewolucyjna Modzie Komunistyczna, Trockistami) i maoistami z UJCML (Zwizek Marksistowsko-Leninowskiej Modziey Komunistycznej). W ten sposób UGAC broni frontowej polityki opartej na sojuszach z ruchami maoistycznymi lub trockistowskimi.

By to równie czas odejcia utworzonego w 1967 r. JAC (Jeunesses Anarchistes Communistes), bardzo aktywnego w paryskich liceach, pod koniec 1967, a nastpnie na pocztku 1968 r. za porednictwem High School Action Committee (CAL). UGAC wyda ze swojej strony w 1966 r. List do midzynarodowego ruchu anarchistycznego, potwierdzajcy jego przekonanie, e anarchizm musi by prostym skadnikiem ruchu rewolucyjnego i publikuje od 1968 r. gazet Tribune Anarchiste Communiste (TAC).

Pierwsza Anarchistyczna Grupa Modziey zostaa zaoona dzie po midzynarodowym libertariaskim obozowisku zorganizowanym przez FIJL w 1965 roku w Aiguilles w Queyras .

W Danii

Ruch wspólnot wolnociowych trwa, zwaszcza w Kopenhadze w Danii , gdzie powstaje wolna gmina Christiania , autonomiczny/samorzdny squat na poziomie dystryktu. Zaoenie ekowiosek  : aglomeracji, zazwyczaj wiejskich, ze zmiennym projektem samowystarczalnoci , opartym na alternatywnym modelu gospodarczym, takim jak europejska spódzielnia Longo Maï . Dominuje tam ekologia.

W latach 80. libertarianie s obecni w ruchu wolnego radia, zarówno w Belgii, jak i we Francji z Radio Libertaire .

W 1990 roku Hakim Bey wprowadzi koncepcj Tymczasowej Strefy Autonomicznej (Tymczasowej Strefy Autonomicznej - TAZ) interpretowanej jako forma organizacji zapewniajcej dostp do anarchii .

Meksyk

W 1994 roku w Meksyku doszo do powstania zapatystowskiego w Chiapas . Na podstawach ideologicznych samorzdowym socjalistycznej orientacji EZLN bierze za bro przeciwko pastwu meksykaskiej i deklaruje autonomi rdzennych terytoriów regionu. Z, Zapatyci stopniowo tworzyli autonomiczne gminy, niezalene od tych zarzdzanych przez rzd Meksyku. Gminy te wdraaj praktyki samorzdnoci i komunalizmu, takie jak bezpatna opieka zdrowotna, socjalizacja ziemi, szkoy tam, gdzie ich nie byo, oraz system wymiaru sprawiedliwoci i policji gminnej.

Wedug Roya Krøvela midzynarodowi anarchici i zapatyci utworzyli globalny ruch solidarnoci, który z kolei sta si gówn inspiracj dla globalnego ruchu przeciwko neoliberalizmowi  . Zapatyzm by pod wpywem myli Michela Foucaulta , dobrze znanego podkomendantowi Marcosowi .

Stany Zjednoczone

W 1999 r. w Seattle, podczas kontrszczytu WTO , czarny blok by relacjonowany w midzynarodowych mediach. Czarny Blok oznacza tyle taktyki demonstracji, posta wspólnego bezporedniego dziaania jako grup powinowactwa z nietrwaych konturów. Przed i po akcji Czarny Blok nie istnieje. Bez schematu organizacyjnego lub rzecznika skada si gównie z osób ubranych na czarno, aby wtopi si w anonimowo , jest to zdecentralizowana przestrze, bez formalnej przynalenoci lub hierarchii. Tworz j gównie dziaacze ruchów libertariaskich .

Kurdystan

W 2006 roku, po mierci Murraya Bookchina , Partia Pracujcych Kurdystanu (PKK) podja si stworzenia pierwszego spoeczestwa opartego na demokratycznym konfederalizmie inspirowanym refleksjami teoretyka ekologii spoecznej i libertariaskiego municypalizmu . ten, kantony Roawy w syryjskim Kurdystanie s zjednoczone w autonomiczne gminy. Przyjmuj umow spoeczn, która ustanawia demokracj bezporedni i egalitarne zarzdzanie zasobami na podstawie zgromadze ludowych. To wanie czytajc dzieo Murraya Bookchina i rozmawiajc z nim z jego tureckiego wizienia, gdzie odsiaduje doywocie, historyczny przywódca ruchu kurdyjskiego, Abdullah Öcalan , czyni Parti Pracujcych Kurdystanu (PKK) gównym zwróci si do wyjcia poza wczesny marksizm-leninizm . Internacjonalistyczny projekt przyjty przez PKK w 2005 r., a nastpnie przez jej syryjsk odpowiednik, Parti Unii Demokratycznej (PYD), ma na celu zjednoczenie narodów Bliskiego Wschodu w konfederacj spoecznoci demokratycznych, wielokulturowych i ekologicznych.

W 2007 roku w wirtualnym wiecie Second Life zostaa utworzona przez aktywistów z rónych krajów Metaversial Anarchist Federation .

Obecny okres

Dzisiaj anarchici zorganizowali si w wiele grup ( federacyjnych , kolektywnych, nieformalnych grup powinowactwa , organizacji, gazet, zwizków zawodowych , midzynarodowych itp.) i s obecni w kilku ruchach spoecznych, niespecjalnie libertariaskich, równie w rónych dziedzinach. :

Sztuka, kultura i duch anarchistyczny

Anarchizm od dawna zwizany jest ze sztukami twórczymi , zwaszcza malarstwem, muzyk i literatur. Wpyw anarchizmu na sztuk to nie tylko kwestia konkretnych obrazów lub postaci publicznych charakterystycznych dla anarchizmu, ale moe by postrzegany jako podejcie do cakowitej emancypacji czowieka i wyobrani.

Od XIX th  wieku, linki s ustalone midzy artystami i anarchistów. Gustave Courbet jest przyjacielem Pierre-Josepha Proudhona . W latach 1880-1914 wielu artystów i pisarzy interesowao si anarchizmem. Wspópracuj w czasopismach lub czasami przekazuj pewne prace. Moemy przytoczy nazwiska kilku malarzy: Camille Pissarro , Paul Signac , Maximilien Luce i Henri-Edmond Cross , czy krytyk sztuki Félix Fénéon .

Co waniejsze, libertariaskiego ducha mona odnale w dzieach ruchu dadaistycznego i surrealizmu .

W wiecie francuskojzycznym takie osobistoci jak Albert Camus , André Breton , Jacques Prévert , Boris Vian , Robert Desnos czy Étienne Roda-Gil zaznaczaj pole kultury libertariaskim odciskiem. Tak samo jest w kinie, z Jean-Pierre Mocky czy Luisem Buñuelem .

Mówic wprost, to w Hiszpanii propaganda artystyczna w subie anarchizmu i rewolucji spoecznej przeyje ogromny rozkwit w okresie wojny domowej , za spraw licznych plakatów zwizkowych i wojskowych, a nawet libertariaskiego teatru i kina reportaowego.

Anarchizm nie wyraa si jedynie poprzez zorganizowany ruch lub dzieo. Moe równie przejawia si w stanie umysu, który mona odnale w libertariaskim zaangaowaniu Georgesa Brassensa czy w redakcjach gazet satyrycznych, takich jak Hara Kiri czy Charlie Hebdo . Jeli chodzi o te ostatnie, Michèle Bernier, córka profesora Chorona , definiuje tego anarchistycznego ducha nastpujco: Niewierzcy, szczliwe anary bez Boga i mistrza. To by peen humor zrobiony przez ludzi niezwykle zabawnych i mdrych.

Moemy równie wywoa ducha anarchistyczn z mniej lub bardziej anonimowych dziaaczy , takich jak Constant Couanault, a skór i skórek pracownika w regionie paryskim, zastpca sekretarza Powszechnej Konfederacji Pracy - Rewolucyjny syndykalistyczna (CGTSR) w 1930 roku i który uratowa od Dzieci ydowskie w czasie II wojny wiatowej . Niezalenie od jego aktywizmu, jego postaw mona interpretowa w przebraniu anarchistycznego ducha: Stay (Couanault) wysya takiego antysemickiego ssiada, Stay zjada ksidza i szefa, Stay beszta tchórzliwe dzieciaki.

Recenzje

Wedug filozofa i historyka liberalnych idei politycznych Philippe'a Nemo anarchistyczne spoeczestwo jest niemoliwe zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Zauwaa, e co najwyej mona byo zaobserwowa tylko krótkie przykady historyczne, ale adnego trwaego osignicia. Uwaa on, e fakt ten zostanie ostatecznie na podstawie pyta stawianych w XIX th  wieku przez Lord Acton na polityce: kto powinien sprawowa wadz i jaka powinna by jego granice. Wedug niego, reakcja anarchistów, zwaszcza anarchistów socjalistycznych, która czy nieograniczon wadz, sprawowan przez naród jako cao, bez konfiskowania tej wadzy przez jednostk lub grup jednostek, jest zasadniczo niestabilna. Dla Nemo takie rozwizanie nie moe trwa, poniewa staje si albo systemem totalitarnym (przejcie wadzy przez jednostk lub grup), albo liberaln demokracj (ograniczenie wadzy sprawowanej przez wszystkich). W przeciwiestwie do odpowiedzi anarchistycznej, wedug Nemo te dwie odpowiedzi s stabilne, poniewa w pierwszym przypadku wadza pastwa nad wszystkim z atwoci pozwala mu pozosta przy wadzy, podczas gdy w drugim liberalizm umoliwia istnienie politycznego przeciwników, oywiajc demokracj .

Politolog Édouard Jourdain wskazuje, e zgodnie z przyjt w Stanach Zjednoczonych teori francusk , naznaczon gównie przez autorów takich jak Foucault, Deleuze i Derrida, niektórzy teoretycy podjli si krytykowania anarchizmu naznaczonego filozofi Owiecenia w zwrot ku poststrukturalizmowi lub postmodernizmowi   . Tak wic, wedug Jourdaina, autorzy tacy jak Saul Newman  (en) i Todd May  (en) twierdzcy, e s postanarchiczni, krytykuj koncepcje klasycznego anarchizmu . Jedna z nich dotyczy esencjalistycznej koncepcji ludzkiej natury i podmiotowoci: ta ostatnia bdca w istocie dobra , zniesienie wadzy przez urzeczywistnienie naturalnego czowieczestwa pozwolioby na harmonijne spoeczestwo.

Bibliografia

Sowniki

Fabua

L'Anarchie, dziennik zakonu , pod redakcj Anselme Bellegarigue , numer pierwszy, kwiecie 1850.

Teksty teoretyczne

(klasyfikacja wedug wygldu autorów)

Filozofia

Antologie

Biografie

Antropologia

Teksty wspóczesne

Badania uniwersyteckie

Fikcja

Komiczny

Róny

róda historyczne

Dziea kinematograficzne

Wideografia

cieka dwikowa

Radio

Uwagi i referencje

 1. Nie, "A" otoczony krgiem, zawsze anarchista, nigdy nie by symbolem skrajnej prawicy  " , o kulturze Francji ,(dostp 3 marca 2019 )
 2. Jean Maitron, Ruch anarchistyczny we Francji , Gallimard, coll. "Tel", 1992.
 3.   Libertaire to neologizm stworzony w 1857 przez Josepha Déjacque w celu wzmocnienia egalitarnego charakteru anarchizmu. Bdzie równie uywany w okresie nieuczciwych praw, aby nie uywa terminu anarchista i po tym, jak ten ostatni zostanie przedstawiony jako synonim nieporzdku.
 4. Sébastien Faure, Anarchist Encyklopedii , Pary, La Librairie Internationale.
 5. Emmanuel Waresquiel, sownik wieku Rebel protestu do XX th  century , Larousse, coll. "In Extenso", 1999
 6. Daniel Colson , Petit lexique philosophique de anarchisme , Pary, Librairie générale française, 2001, s.  27 .
 7. Daniel Colson , Anarchizm i niecigoci historii , wstp do Trzech esejów o filozofii anarchistycznej , Editions Lines & Manifesto, 2004, peny tekst .
 8. [[ Sébastien Faure | Sebastien Faure ]], "  La Synthèse anarchiste  ", JSTOR , n o  83,, s.  64 ( ISSN  0027-2671 , DOI  10.2307/3807390 , czytaj online ).
 9. Benjamin Fernandez ,   Murray Bookchin , ekologia czy barbarzystwo  , Le Monde dyplomatyka ,( przeczytaj online ).
 10. Vivien Garcia, Anarchizm dzisiaj , La Librairie des Humanités, L'Harmattan, 2007, s . 94 .
 11. Domenico Tarizzo, anarchia  : Historia ruchów libertarian na caym wiecie , pref. Paul Avrich , Seghers, 1978, s . 3 .
 12. Alain Pessin , Literatura i anarchia , Presses Universitaires du Mirail, 1998, s . 90 .
 13. Michel Ragon , Sownik anarchii , Albin Michel, 2008, s . 60 .
 14. Caroline Granier, Uniwersytet Paris VIII-Vincennes w Saint-Denis, amacze formu: pisarze anarchistyczni we Francji pod koniec XIX wieku , Ressouvenances, 2008, s . 343 .
 15. Gaëlle Douët, Posttotalitaryzm, antypolityka i anarchizm , Magister nauk politycznych, University of Quebec w Montrealu, 2007, s.  98 .
 16. Thierry Crouzet , Ludzie konektorów: Nie gosuj, nie pracuj, nie ucz si, ale zmieniaj wiat , Thaulk, 2012, s . 42 .
 17. Porzdek rodzi si z wolnoci pozostawionej kademu, by y zgodnie z wasnymi wyborami, Florent Guénard, Demokracja uniwersalna. Filozofia modelu politycznego: Filozofia modelu politycznego , Le Seuil, 2016, s . 108 .
 18. Guillaume Thuillet, Le Système Idéal , Books on Demand, 2011, ( ISBN  978-2810612284 ) , strona 19 .
 19. Tak, anarchia to porzdek; poniewa rzd to wojna domowa , Anselme Bellegarrigue ,   Rzd to wojna domowa i wadza jest wrogiem ludu   , na partition-le.com ,.
 20. Ely, Richard i in. Wasno i umowa w ich stosunkach do podziau bogactwa The Macmillan Company (1914).
 21. Pierre Kropotkine , Zakon  " , na panarchy.org ,.
 22. O etymologii terminu anarchia zob.:
  Duy sownik encyklopedyczny , Pary, Larousse, 1982;
  Auguste Scheler, Sownik etymologii francuskiej , Bruksela, Auguste Schnée, 1862;
  (en) Ernest Weekley, Etymologiczny sownik wspóczesnego angielskiego , tom.  1, Dover Publikacje, 1967
 23. Skarb jzyka francuskiego , Pary, CNRS Éditions
 24. Pierre Kropotkine, Encyclopædia Britannica , Londyn, 1910
 25. Pierre Joseph Proudhon, Czym jest wasno , Pary, 1840
 26. Le Nouveau Petit Robert , Pary, Edycje Le Robert, 1995
 27. Sylvie Arend, Christiane Rabier, Proces polityczny: rodowiska, podejmowanie decyzji i wadza , Ottawa, University of Ottawa Press, 2000 ( ISBN  978-2-7603-0503-8 ) .
 28. O pocztkach ducha wolnociowego zob.:
  (fr) Jean Grave, Umierajce spoeczestwo i anarchia , Pary, PV Stock, 1893, s.  3
  (fr) Max Nettlau, Bibliography of Anarchy , Pary, Stock, 1897
  (fr) E. Armand, Kim jest anarchista Tezy i opinie , Pary, edycje anarchii, 1908, s.  43
  (fr) Pierre Kropotkine, Nowoczesna nauka i anarchia , Pary, PV Stock, 1913, s.  3 .
 29. Francis Dupuis-Déri, Anarchia w filozofii politycznej; Anarchistyczne refleksje na temat tradycyjnej typologii ustrojów politycznych , Warsztaty etyczne, t. 2, n O  1 2007
 30. David Graeber, Fragmenty anarchistycznej antropologii , Prickly Paradigm Press, na prickly-paradigm.com , 2004 ( ISBN  0-9728196-4-9 ) .
 31. O taoistycznych i buddyjskich korzeniach anarchizmu patrz:
  (en) Robert Graham , Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas , Black Rose, 2005 ( ISBN  1551642506 )
  (en) Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism , Fontana Press, 2008 ( ISBN  978-0-00-686245-1 ) .
 32. Sylvie Arend, Christiane Rabier, Proces polityczny: rodowiska, podejmowanie decyzji i wadza , Ottawa, University of Ottawa Press, 2000 ( ISBN  2760305031 ) .
 33. Jean Préposiet, Historia anarchizmu , Tallandier, coll. Podejcia, 2005 ( ISBN  2847341900 ) .
 34. Pierre Kropotkine, Nowoczesna nauka i anarchia , Pary, PV Stock, 1913
 35. Odnonie chrzecijaskiego anarchizmu, patrz:
  (fr) Léon Tostoj, Aux workers , przekad z rosyjskiego, JW Bienstock , Pary, Stock, 1903
  (fr) Jacques Ellul, Anarchy and Christianity , Lyon, Atelier de creation libertaire, 1988
 36. Jean Maitron, Ruch anarchistyczny we Francji , Tom I, Pary, Gallimard, coll. "Tel", 1992 ( ISBN  2070724980 ) .
 37. Michel Antony , Libertariaskie fermenty w niektórych utopijnych pismach , na ac-besancon.fr , 2008
 38. Odnonie Szau zob.:
  Daniel Guérin, Walka klasowa w I republice, buruazyjna i goa bro (1793-1797)
 39. (w) Peter Marshall, danie niemoliwego: historia anarchizmu , Fontana Press, 2008 ( ISBN  978-0-00-686245-1 ) .
 40. Gaetano Manfredonia , Anarchizm w Europie , Presses Universitaires de France, 2001, ( ISBN  2-13-051668-8 ) .
 41. Guy Hermet , Bertrand Badie , Pierre Birnbaum , Philippe Braud , Sownik nauk politycznych i instytucji politycznych , Armand Colin, 2010, czytaj online .
 42. Strona dzie, przemoc - dla przemocy - Anarchia L'Unikalny n O  54-55-58, 1951, cytowany przez Xavier Bekaert w Anarchisme. Przemoc. Niestosowanie przemocy. Maa antologia rewolucji bez przemocy wród gównych prekursorów i teoretyków anarchizmu , Éditions du Monde libertaire & Éditions Alternative libertaire (Belgia) , 2000, s. 27, czytaj online .
 43. Christophe Mileschi, Czym jest anarchizm Niektóre wstpne rozwaania na czytanie Dario Fo , woskich kronik n o  19, stycze 2011, Uniwersytet Nowa Sorbona, czyta online .
 44. Pierre-Joseph Proudhon, Ogólna idea rewolucji w XIX wieku , Garnier frères, 1851, ródo wiki online .
 45. Christian Dupuy i André Encrevé, Saint-Junien, bastion anarchistyczny w Haute-Vienne (1893-1923) , Presses Universitaires de Limoges et du Limousin, 2003, s. 195.
 46. Olivier Meuwly , Anarchisme et modernité: polityczno-historyczny esej na temat myli anarchistycznych i ich reperkusji dla obecnego ycia spoecznego i politycznego , Lozanna Paris, l'Âge d'homme,, 223  s. ( ISBN  978-2-8251-1091-1 , OCLC  468157615 , czytaj online ) , s.  85-87, 207.
 47. Thibault Isabel,   Polityka wedug Proudhona  , The inactuelle ,( przeczytaj online ).
 48. Pierre-Joseph Proudhon , Teoria wasnoci , A. Lacroix, Verboeckhover et Cie.,( czytaj online ) , s.  37 (rozdzia I).
 49. Volin , Synthesis (anarchistyczna) , Encyklopedia anarchistyczna , peny tekst .
 50. Gaetano Manfredonia , Anarchizm i zmiana spoeczna: insurekcjonalizm, syndykalizm, dydaktyka-dyrektor , Lyon, warsztat twórczoci libertariaskiej ,, 347  s. ( ISBN  978-2-35104-017-1 , przeczytaj online ).
 51. Alexandre LeBlanc, Ponowne odczytanie klasycznego anarchizmu z koncepcji pedagogika-dyrektora , magister nauk politycznych, Uniwersytet w Montrealu, sierpie 2014, czytaj online .
 52. Midzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, Statut Generalny Midzynarodowego Zrzeszenia Robotników uchwalony przez Kongres Genewski: 1866 , Imprimerie Czerniecki, 1866, czytaj online .
 53. E. Armand , anarchia, anarchizm, anarchistyczny indywidualizm , anarchistyczna encyklopedia zainicjowana przez Sebastiena Faure'a , 1925-1934, czytaj online .
 54. Susan Brown, Polityka indywidualizmu: liberalizm, liberalny feminizm i anarchizm , Montreal, Black Rose Books, 1993, s. 208.
 55. Mary Nash , Wolne Kobiety  : Hiszpania, 1936-1939 , The Wild Thought, 1977, czytaj online .
 56. Robert Redeker , Jaki jest kolor ekologii politycznej , Le Banquet, 1999, peny tekst
 57. Noël Nel, Pour un nouveau socialisme , edycje L'Harmattan , 2010, ( ISBN  978-2-296-13282-5 ) , s . 277 .
 58. Janet Biehl , Ekologia czy katastrofa. ycie Murraya Bookchina , L' Amourier editions , 2018, 624 s., ( ISBN  978-2364180475 ) , prezentacja wydawcy .
 59. Ernest London, Murray Bookchin, anarchistyczna utopia przez pryzmat ekologii , Reporterre , 27 padziernika 2018, [ czytaj online ] .
 60. Od rozwoju do degrowth - wyjcie z samobójczego impasu kapitalizmu  " , na lezarts.com ,(dostp 13 wrzenia 2014 r . ) .
 61.   Autorzy libertariaskiego wiata Jean-Pierre Tertrais   , o Wolnociowym wiecie ,(dostp 13 wrzenia 2014 r . ) .
 62. Anarchism and Degrowth  " , o Wolnociowym wiecie ,(dostp 17 wrzenia 2014 ) .
 63. * Stéphane Lavignotte, A gdyby pierwsi ekolodzy byli w rzeczywistoci punkami , L'Obs , 16 marca 2017, [ czytaj online ] .
 64. Fabien Hein, Dom Blake, Écopunk. Punki, od przyczyn zwierzcych po radykaln ekologi , The Stowaway, 2016, ( ISBN  978-2-36935-036-1 ) , prezentacja redaktora .
 65. Gregory Baum, chrzecijanie w ruchu anarchistycznego , w stosunkach , Actualité de anarchisme , n o  682, luty 2003, peny tekst .
 66. Jacques Ellul, anarchii chrzecijastwa .
 67. Strona internetowa Radykaów Jezusa
 68. Xavier Bekaert, Anarchizm. Przemoc. Niestosowanie przemocy. Maa Antologia Rewolucji Bez Przemocy wród gównych prekursorów i teoretyków anarchizmu , Le Monde libertaire , Alternative Libertaire Belgique , 2000, 2005, peny tekst .
 69. Xavier Bekaert, Zasada niestosowania przemocy w stosunkach , Actualité de anarchisme , n o  682, luty 2003, peny tekst .
 70. Mélancolies du Grand Soir  " , na Liberation.fr ,(dostp 13 padziernika 2019 r . ) .
 71. List Errico Malatesty do Carlo Cafiero, Biuletyn Federacji Jury, 3 grudnia 1876 r.
 72. Christian Beuvain Stéphane Moulain, Ami-Jacques Rapin, Jean-Baptiste Thomas, Rewolucja, walka zbrojna i terroryzm , tom 1, Pary, L'Harmattan, coll. Rozejcia, 2006.
 73. Thierry Vareilles, Historia ataków politycznych z 44 roku p.n.e. Jezus Chrystus do dnia dzisiejszego , Pary, L'Harmattan, 2006.
 74. Maurice Joyeux , Komuna Paryska i anarchici , Le Monde Libertaire , n o  1630, 7-13 kwietnia 2011, czyta online .
 75. Gorzkie zwycistwo sytuacjonizmu: dla krytycznej historii Midzynarodówki Sytuacjonistów, 1956-1971 autorstwa Gianfranco Marelli Editions Sulliver, 1998
 76. Ruch anarchistyczny maja 68  " L'Encre Noire ,( przeczytaj online ).
 77. "rozmowy Tomas Ibáñez" w czasopimie contre-temps DE Janvier 2011 [1]
 78. Blog Gérarda FRETELLIERE [2]
 79. Biografia Maitron Jean-Pierre Duteuil [3]
 80. Historia wolnociowego ruchu we Francji od jej pochodzenia, 1967 [4]
 81. Biografia Maitron [5]
 82. Przegld midzynarodowego kempingu libertariaskiego z 1965 r. [6]
 83. Roy Krøvel (2010) Anarchism, The Zapatysts and The Global Solidarity Movement, Global Discourse, 27. peny tekst (en)
 84. Marshall, danie niemoliwego: historia anarchizmu, 586.
 85. Alexandra Bogaert, Nie ma czarnego bloku, ale czarne bloki, Metronews, 5 kwietnia 2009 r., peny tekst .
 86. Francis Dupuis-Déri , Czarny Blok: dó masek , Mouvements, n o  25, stycze-luty 2003, s. 74-80, peny tekst .
 87. Cedric Moreau de Bellaing, mózgu i reprezentacji politycznej we wspóczesnej Francji , Prawa i kultur, n o  58, 2009-2, tekstu .
 88. Jacques Leclercq, Ultras-gauches: Autonomy, buntownicy i powstacy (1968-2013) , 2013, ( ISBN  978-2-336-30158-7 ) , strona 239 .
 89. Francis Dupuis-Déri , Black Bloc et carré rouge , Montreal, Le Devoir , 28 kwietnia 2012, peny tekst .
 90. David Dufresne, Tarnac, sklep wielobranowy , Calmann-Lévy, 2012, peny tekst .
 91. Benjamin Fernandez ,   Murray Bookchin, ekologia czy barbarzystwo  , Le Monde diplomatique ,( przeczytaj online ).
 92. Mathieu Léonard,   Kurdystan, nowa utopia. Nowe Chiapas na Bliskim Wschodzie  », Przegld Crier miasta , n o  4,, s.  128-143 ( ISSN  2428-4068 , e-ISSN  2649-7565 , DOI  10.3917 / crieu.004.0128 )
 93. Anaïs Condomines, Geoffrey Bonnefoy, Kim s ci anarchici oskareni o kontrolowanie obozu migrantów w Paryu , Metronews , 18 czerwca 2015 r., czytaj online .
 94. (w) David Goodway, Anarchist Seeds under the Snow: Left-Libertarian Thought i brytyjscy pisarze od Williama Morrisa do Colina Warda , Liverpool University Press, 2006, s. 9.
 95. Sownik anarchistów Le Maitron: Gustave Courbet .
 96. Sownik anarchistów Le Maitron: Camille Pissarro .
 97. Sownik biograficzny, ruch robotniczy, ruch spoeczny , Le Maitron: Paul Signac .
 98. Sownik anarchistów Le Maitron: Maximilien Luce .
 99. Sownik anarchistów Le Maitron: Henri-Edmond Cross .
 100. Sownik anarchistów Le Maitron: Félix Fénéon .
 101. Theresa Papanikolas, Anarchizm i nadejcie paryskiego dadaizmu: sztuka i krytyka, 1914-1924 , Ashgate, 2010.
 102. Alix Large, Wolnociowy duch surrealizmu , Lyon, Warsztat libertariaskiego tworzenia , 1999.
 103. Jean-Pierre Barou, Camus, ten libertarianin, którego chcielibymy zignorowa , Liberation , 4 stycznia 2010, peny tekst .
 104. Mustapha Harzoune, Michel Onfray, L'Ordre libertaire. Filozoficznego ycia Albert Camus , Hommes i migracje n O  1295, 2012.
 105. Hubert Prolongeau, Libertaire, pisz twoje imi , Marianne , 23 czerwca 2013.
 106. Michel Ragon , Sownik anarchii , Albin Michel, 2008, s . 83 .
 107. Pierre Marcabru, Jean-Claude Lamy, Jacques Prévert, ukochany anarchista , Le Figaro, 3 lutego 2000 i encyklopedia Encarta 1997 czytana online .
 108. Philippe Boggio, Boris Vian , Pary, Flammarion, 1993, s. 347-359 oraz: The libertarian liricist s . 347 . W tym rozdziale Philippe Boggio przywouje gównie tworzenie Le Déserteur oraz piosenki stworzone dla La Bande à Bonnot  ; podkrela, po zatrzymaniu musicalu, e Boris Vian jest naprawiony: publiczno, producenci nie lubi libertarianizmu , co prowadzi go póniej do samodzielnego interpretowania swoich piosenek.
 109. Gilbert Pestureau,   Boris Vian, anarchistyczny wiadek wyzwolenia  , Kulturoznawstwo francuskie , t.  5, n O  15,, s.  293-300 ( DOI  10.1177/095715589400501509 )(Tekst ten zosta równie ponownie opublikowany w dziewitym tomie dzie Borisa Viana, strony 1101 do 1108): Gilbert Pestureau, odnoszc si do traktowania antymilitaryzmu w L'Équarrissage pour tous i amerykaskiego rasizmu w jednej z Kronik kamcy , Impressions d'Amérique wskazuje: Jednak mona oszacowa, e libertariaska prowokacja i anarchistyczna etyka s niedopuszczalne w odniesieniu do tematów tak bolesnych, jak obozy mierci czy tragedia Czarnych. Komik odpowie, e to jedyny sposób, aby pogodzi si z niedopuszczalnym . Gilbert Pestureau koczy swoj analiz nastpujcymi sowami: wiadczy o tonicznej nieufnoci wobec triumfujcych ideologii lub zorganizowanych systemów mylenia, a ten brak zaangaowania jest czci jego oryginalnoci; Czy nie byoby pod tym wzgldem postmodernistyczne Niewtpliwie jego anarchizujcy pacyfizm i denie do rozwoju jednostki zadecydoway o chwale, która ogarna go w 1968 roku.
 110. Jean-Louis Trintignant, Trzej libertariascy poeci , Sic Productions .
 111. Midzynarodowy sownik bojowników anarchistycznych , nota biograficzna .
 112. Sekcja Historia kina libertariaskiego , w: Arbus P., Bousquet F. (red.), Kino i tosamoci zbiorowe , 2005, Éditions Le Manuscrit, peny tekst
 113. Jean-Pierre Mocky libertariask gwiazd Reysera w miecie w Nîmes , Culturebox, 29 lipca 2013 r., czytaj online .
 114. Anne Dessuant, W oczach Buñuela , Télérama , 29 czerwca 2013 r.
 115. Michèle Bernier: Nie rozpoznaj ju Charliego mojego dziecistwa, JDD , 23.01.2016, https://www.lejdd.fr/Medias/Presse-ecrite/Michele-Bernier-Je-ne-reconnais-plus -the-Charlie-z-mojego-dziecistwa-769537
 116. https://maitron.fr/spip.phparticle153875&id_mot=
 117. Cyt. I. Jabonka, Historia dziadków, których nie miaam , Seuil 2012, s. 219
 118. Philippe Nemo, Historia idei politycznych , PUF, 2003, s.  23-24.
 119. Édouard Jourdain, anarchizmu , La Découverte, 2016. Rozdzia V: Wielo teorii.
 120. Éric Aeschimann , Jak udomowienie pszenicy uwizio ludzko , L'Obs, 14 stycznia 2019 r., czytaj online .
 121. Magdaline Boutros, Anarchizm: pragnienie absolutnej wolnoci , Le Devoir , 30 marca 2019 r., czytaj online .
 122. Romain Blondeau ,   Film Banksy'ego o kulturze anarchistycznej dostpny online  , Les Inrockuptibles ,( przeczytane online , dostp 16 sierpnia 2011 ).
 123. ywa historia , RTS Deux , 16 padziernika 2016 r., czytaj online .
 124. Olivier Meuwly , "  Gdyby powiedziano mi anarchizm...  ", L'Hebdo ,( przeczytaj online ).
 125. Mathieu Dejean, Tancrède Ramonet ,   Dzisiejszy anarchizm zwykle nie wypowiada swojej nazwy  , Les Inrocks ,( przeczytaj online ).

Zobacz równie

Powizane artykuy

Koncepcje

Fabua

Teoretycy

Organizacje

Historycy

Goska bezdwiczna

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Anarchizm, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Anarchizm i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Anarchizm na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marzena Rakowski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Anarchizm, jest to bardzo dobra opcja.

Marianna Kacprzak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Anarchizm.

Emilia Chmielewski

Dzięki za ten post na Anarchizm, właśnie tego potrzebowałem

Patrick Tomczak

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Anarchizm, daje dużo pewności.

Alexander Czajkowski

Bardzo ciekawy ten post o Anarchizm.