Anan ben davidInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Anan ben david, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Anan ben david. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Anan ben david, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Anan ben david. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Anan ben david poniżej. Jeśli informacje o Anan ben david, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Anan ben david
Biografia
Narodziny
mier
Czynno
Dziecko
Saul ben Anan ( w )
Inne informacje
Religia

Anan ben David ( hebr  . , (w. 715 - w. 795 czy 811), Jest czsto uwaany za zaoyciela karaizmu (formy judaizmu, która oddzielia si od judaizmu rabinicznego przez odrzucenie prawa ustnego ) lub przynajmniej zaoyciel centralnej grupy ruchu karaimskiego , ananitów, którzy zgromadzili si wokó idei Anana ben Davida na temat Biblii , wdrówki dusz , praktyk ascetycznych, obrzdów aobnych i stosunku do medycyny itp.

Póniej karaimscy mdrcy byli bardzo krytyczni wobec jego osoby i jego nauk, co doprowadzio niektórych do przekonania, e nie ma on adnego udziau w karaizmie i e jego ruch, ananizm, zostanie póniej zintegrowany z nim. Jednak zaoona przez niego dynastia Nessi'im rzdzia Karaimami przez sze pokole.

Kontekst historyczny

W drugiej poowie VII XX  wieku i cay VIII th , fermentu intelektualnego generowanego przez arabskich podbojów i kolizji islamu ze starymi wierzeniami wiata i kultur, doprowadzio do powstania wielu sekt, zwaszcza w Persji, Babilonii i Syrii . Judaizm krótko widzia ponowne pojawienie si zanikajcych trendów, takich jak saduceizm i essenizm, w efemerycznej próbie zmartwychwstania.

W tym czasie wadza Abbasydów z centrum w Damaszku przeniosa si do Bagdadu, wanego orodka rabinicznego. Gueonim , dyrektorzy akademii talmudycznych babiloski, widzia siebie jako ostatnie ogniwo w acuchu Posqim (decyzji decydentów ) w tradycji ustnej, a przyznane sobie wyczno w zakresie egzegezy biblijnej.
Poniewa tradycja babiloska zostaa nastpnie przekazana innym spoecznociom ydowskim na caym wiecie, Tor mona byo rozumie jedynie w kategoriach babiloskich kodów Talmudu i Gueonic. Wywoao to rosnc niech do Gueonima i konstytuowania si ruchów dysydenckich, na ogó skupionych na pretendentach do mesjastwa, przeciwnych Talmudowi i prawu ustnemu, odmawiajc mu jakiegokolwiek boskiego charakteru.
Te mae grupy, w tym izawici, judganici, szadganici, malakici, miszawici itd., Nie miay trwa dugo i niewtpliwie bez interwencji Anana powróciyby do judaizmu faryzeuszy.

Elementy biograficzne

Niewiele wiadomo o yciu Anana ben Davida, a jedyne róda, jakie posiadamy, nale do tradycji karaimskiej. Zgodnie z tym Anan urodzi si w Persji w 715 roku n.e. w rodzinie pochodzenia Dawidowego (std jego tytu Nassi ). Jest znany ze swojej znajomoci prawa pisanego i ustnego.

Okoo 760 roku n.e. , po mierci ydowskiej radosnej babiloskiej radoci (prawdopodobnie Izaaka Iskawiego II), Jozjasz (Hassan) zosta wybrany na nastpc przez Gueonima , dyrektorów akademii babiloskich i notabli. Ten wybór zosta zatwierdzony przez kalifa Bagdadu .

Zgodnie z karaimsk wersj faktów, Anan ben David przeciwstawiby si szefowi wielkiego sdu rabinicznego i radosnej radoci, zaczynajc krytykowa ustn Tor i trzyma si tylko spisanej Tory. Rabbanici zdecydowaliby si wtedy z nim walczy i rozpowszechniliby pogosk, e buntuje si przeciwko kalifatowi, za zbrodni karan mierci.

Wedug rabbaskiej wersji faktów, Anan, brat Haninai, walczy o to bardzo podane stanowisko po mierci swojego wuja Salomona. Dlatego spodobao mu si to stanowisko i nie walczy z nim. W swoim Sefer HaKabbala , napisany w XII -tego  wieku 4 wieków po fakcie przez rabina Abrahama ibn DAWD mdrcy któremu studiowa Anan nie doceniaj, czujc w nim pychy ( peritsout ) i brakiem lku (Pana). Dlatego woleliby jego brata Haninaïa na stanowisko exilarch, a on w zamian zakwestionowaby t decyzj i zebra zwolenników z sekt saduceuszów. Wtedy, przy ich wsparciu, ogosiby si anty-exilarch, co wadze muzumaskie uznayby za akt buntu przeciwko kalifowi, a pochodzc z dhimmi , za kar mierci . W zwizku z tym Anan ben David zosta szybko aresztowany przez wadze w niedziel 767 roku i wtrcony do wizienia w oczekiwaniu na kolejn egzekucj za zdrad .

Anan jednak znalazby swoje zbawienie w osobie swojego towarzysza w wizieniu, Abu Hanifa Al-Nu'mana Ibn Thabit , zaoyciela kazuistycznej szkoy Hanafitów . Ten ostatni poradziby mu, aby przedstawi si jako zaoyciel nowej sekty religijnej (to znaczy nowego nurtu), co pozwolioby mu wyj bez szwanku z tej próby. Wymagaoby to od Anana ben Davida interpretacji dwuznacznych fragmentów Tory w sposób nie tylko nowatorski, ale take przeciwny tradycyjnej egzegezie i ukazujcy je w obecnoci kalifa. Nie byo niczym niezwykym, e kalif by obecny podczas egzekucji, ale Anan powinien upewni si, e poprosi swoich wyznawców o zapewnienie obecnoci kalifa. Zrobiwszy przed sob demonstracj, Anan nie musia ju duej deklarowa, e jego religia róni si od judaizmu, zwanego rabbanit (lub rabinist), poniewa polega na autorytecie rabbanim , a jego zwolennicy powinni w peni zgadza si z now doktryn. Ten ostatni punkt nie byby trudny do wypenienia: sama struktura Talmudu ograniczya wszelki sprzeciw wobec wymiarów akademickich kontrowersji, a niech do rabinów narastaa.

W ten sposób, w pitek po aresztowaniu w obecnoci kalifa Al-Mansûra , Anan ben David uzyskaby ask kalifa i uratowaby mu ycie.
Zgodnie z karaimsk tradycj Anan ben David poprosiby go i jaki czas póniej uzyska zezwolenie na udanie si do ziemi izraelskiej , osiedlenie si w Jerozolimie i zbudowanie tam kenesa (  karaimskiej synagogi ), poniewa partyzanci Prawo ustne nie posuchao go i nie wrócio do prawa pisanego. Kenesa, która nosi jego imi, nadal istnieje i nadal suy jako miejsce modlitwy. Dlatego uwaana jest za jedn z najstarszych wci uytkowanych synagog. Zaoy te wany orodek karaimski w Egipcie.

Anan ben David zmar w 811 roku n.e. w wieku 96 lat. Zosta pochowany przed grobem proroka Zachariasza na górze Moria w Jerozolimie .

Przegldy historyczne

Jednak nie wszyscy badacze akceptuj t wersj.
Niektórzy uwaaj, e ze wzgldu na podobiestwa te dwie historie mogy zosta uksztatowane jedna na drugiej, bez odzwierciedlania adnej historycznej rzeczywistoci. Leon Nemoy zauwaa, e   Natronai Gaon (który mieszka w miejscu, w którym dziaa Anan), zaledwie 90 lat po secesji Anana , nie donosi nic o jego pochodzeniu Dawidowym ani o sporze o stanowisko eksilarchy, które byo powodem jego apostazji , A herezjolog karaimski Ya'acov Al-Qirqisani nie wspomina o tym dalej.

Istnieje równie spór midzy uczonymi a hakhaminami, zarówno rabbanitami, jak i karaimami, co do tego, czy Anan faktycznie zaoy karaimski judaizm.
Wedug oficjalnej wersji by mistrzem religijnym i politycznym, zrzeszajcym wszystkich przeciwników ustnej Tory i tworzcym karaizm, aby oczyci judaizm z tradycji faryzeuszy. Jednak on sam zosta powoany Rabbeinu przez jego uczniów, a Ya'acov Al-Qirqisani, A Karaite Chacham z X th  century, szacuje si, e za nim jak Rabbinites lub jego egzegeza zosta mocno skaone Rabbinism.

Wedug niektórych wspóczesnych badaczy zaoy on tylko ananizm, który znacznie róni si od karaizmu i doczy do niego dopiero w nastpnych stuleciach. O istnieniu wyspecjalizowanej grupy ananitów na obrzeach innych nurtów judaizmu wspomina zarówno Al-Qirqisani, który wspomina równie o Beniaminitach ), jak i Messaoudi, muzumanin, który pisa w tym samym okresie. Analiza tych róde doprowadzia niedawno do hipotezy, e rozdzia midzy ananizmem a judaizmem rabbanickim nie nastpi w czasach Anana ben Davida (uczszczali oni rzeczywicie do tych samych akademii), ale jego prawnuka, Anana II.

Inni zwracaj jednak uwag, e chocia Messaoudi opisuje Ananitów i Karaimów jako dwie róne grupy, maj ten sam kalendarz. Afgaski uczony Albironi (973-1048) uwaa Ananitów za szczególny ruch Karaimów.

W kadym razie wydaje si, e Anan ben David da przeciwnikom ustnego prawa dwie podstawy, których im do tej pory brakowao: legalno pochodzenia Dawida oraz narzdzia badawcze prowadzce do skonstruowanej krytyki systemu w inny sposób nieprzeniknionego. To dziki temu udao mu si zebra grup i utrwali w pamici wielu Karaimów jako lub jeden z zaoycieli nurtu.

System Anana ben Davida

Anan powici si rozwijaniu swojego nowego podejcia do religii i nowego kodeksu. Jego Sefer ha-Micwot (ksiga przykaza) zostaa opublikowana okoo 770 roku. Przyj on wiele zasad i opinii z innych antyrabinicznych form judaizmu, które wczeniej istniay. Wiele by to kosztowao staroytnych saduceuszy i esseczyków , o których niektóre wspomnienia wci przetrway i których pisma - a przynajmniej pisma im przypisywane - wci byy w obiegu.

Wydaje si równie, e wpyw na niego miao podejcie Abu Hanifah , który czasami interpretowa Koran w sensie symbolicznym, a nie dosownym.

Recepty

Pragnienie Bena Davida powrotu do tekstu biblijnego doprowadzio go do zaostrzenia pewnych zalece. W swojej ksidze przykaza utrzymuje, e dopóki Izrael jest na wygnaniu, miso zwierzt domowych jest zabronione. To wskazanie byo ju goszone przed Ananem, a Talmud mówi, e po zniszczeniu drugiej wityni niektórzy asceci ( peruszim ) próbowali zakaza spoywania misa i wina, poniewa byy one uywane w rytuale witynnym.

I odwrotnie, Anan nie cofn talmudycznego zakazu mieszania mleka i misa, ale zakaz stosowania misa zwierzt domowych uczyni t elastyczno mao istotn.

Przepisy dotyczce uboju rytualnego

Obrzezanie

Prawa szabatu

Nauka

Anan ben David, w przeciwiestwie do Karaimów, takich jak Daniel Al-Kumisi , mia niewielki szacunek dla nauki, co czsto pokazuje jego ksiga przykaza. Zabrania uywania lekarstw ze wzgldu na biblijny fragment: Ja jestem Panem, który ci uzdrawia ( Wj 15:26 ). Orzek, e astronomia , wówczas sabo odróniona od astrologii , jest form wróbiarstwa, której Biblia zakazuje. Czynic to, podkopa sam podstaw kalendarza rabinicznego.

Bibliografia

  1. Nemoy, Leon. Karaimska antologia. p. 4.
  2. Nemoy, Leon Karaite Anthology ; Yale Judaica Series 7 ( ISBN  0-300-03929-8 )

Zobacz te

ródo

studiowanie karaimskich podstaw i przykaza z paraszat Emor przez rabina kampusu Uniwersytetu Bar-Ilan.

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Anan ben david, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Anan ben david i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Anan ben david na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Magdalena Lipiński

Ten wpis na Anan ben david pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Gregory Orzechowski

Ten wpis na Anan ben david sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Jadwiga Murawski

To dobry artykuł dotyczący Anan ben david. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Bogdan Siwek

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Joanna Kwiatkowski

Świetny post o Anan ben david.