Analogia metafizycznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analogia metafizyczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analogia metafizyczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analogia metafizyczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analogia metafizyczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analogia metafizyczna poniżej. Jeśli informacje o Analogia metafizyczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

  Analogia metafizyczna  , czyli analogia bytu , jest sposobem poznania, niezbdnym w szczególnoci dla wszystkich obiektów intelektualnych, które wykraczaj poza moliwoci ludzkiej inteligencji. Analogia , , która ma t sam relacj , ana , wskazujc na powtórzenie i logos , relacj, okrela w jzyku greckim to, co Varro przeoy na acin proporcjonalnie, to znaczy tosamo dwóch relacji. Czy to w cisym sensie równoci ilociowej (a / b = c / d), czy te w znaczeniu pochodnym, kiedy mówimy na przykad, e uska jest dla ryby tym, czym pióro dla ptaka . Jednak biorc pod uwag jego znaczenie doktrynalne i rónorodno interpretacji, do których doprowadzi, napotykamy wielk trudno w znalezieniu definicji analogii. Jeli historyczne ródo znajduje si w arystotelesowskiej teorii wielorakich znacze bycia zjednoczonym przez odniesienie do pierwszego, wszystkie spekulacje wokó doktryny analogii maj swoje podstawy w doktrynalnym problemie jednoci tego, co by .

Termin analogia ma pochodzenie matematyczne. Jest to termin uywany przez Euklidesa do okrelenia równoci stosunków midzy liczbami naturalnymi (które ponadto zaczynaj si od 2 dla staroytnych Greków) w ksidze 5 elementów. Analogia , szybko rozszerza si w domenie filozoficznego i po raz pierwszy zastosowany przez Arystotelesa do rozwizania problemu jednoczesnego istnienia jednego i wielu, bdzie stopniowo rozszerza, po nim, do stosunków midzy rozsdne i boskoci.. W teologii analogia bdzie oznacza wiedz o Bogu, jak posiada czowiek, a nawet, dla niektórych, sam istot Boga.

Na tym powikszonym diagramie analogicznymi rzeczami s te, które maj t sam nazw i których doskonao oznaczona tym imieniem jest po prostu w nich zrónicowana, chocia podobna w pewnych proporcjach. Analogia jest zatem proporcjonalnym podobiestwem, opartym na podobiestwie relacji midzy rónymi rzeczywistociami.

Podejcie do analogii

Przykady analogii

Przykady analogii, z których dwa pochodz z Etyki nikomachejskiej

Wzrok odgrywa tak sam rol dla ciaa, jak inteligencja dla duszy

Staro jest dla ycia tym, czym wieczór jest dniem

Szef jest dla pastwa tym, czym pilot na statku

Skala polega na owieniu ryb tym, czym piórko jest dla ptaka

Ksi jest dla ludzi tym, czym pilot dla statku

Jaka jest analogia Aby zdefiniowa analogi, konieczne jest odrónienie jej od tego, czym nie jest.

Analogia to nie porównanie

Wbrew idei, jak ma na ten temat zdrowy rozsdek, analogia metafizyczna nie jest   porównaniem  . Sama analogia nie polega na tym, e chce by obiektywny i zauway prawdziwy zwizek midzy dwoma znanymi obiektami. W jzyku potocznym czsto dochodzi do zamtu, podobnie jak czsto przytaczany przykad ludzkiej stopy, podnóa góry i podnóa stou, podany jako przykad analogii. Skojarzenie wizerunkowe jest tam tworzone ze wspólnej wasnoci, jak stanowi idea dolnej czci podpierajcej reszt, stosowanej w trzech przypadkach, a wic wspólnego rodzaju, obejmujcego doln cz. Podparcie od reszty. Ta analogia szuka racjonalnej relacji, która nie jest dokadnie tym zwizkiem wspólnego gatunku, jak midzy wzrokiem a inteligencj z pierwszego przykadu.

Na przykad wzity z etyki Nikomachejskiej , wzrok odgrywa dla organizmu tak sam rol jak inteligencja dla duszy , widzimy, e Arystoteles uywa rodzaj metafory i e nie mona mówi o analogii tylko w przypadkach, gdy czterem czonom daje si drugi czon, z pierwszym, tak jak czwarty z trzecim

Analogia nie jest symbolem

De Munnynck powouje si na konkretny przykad, aby podkreli specyfik symbolu. Symbolizm jest oywiony ide, e w naturze istnieje ukryte znaczenie rzeczy i wydarze, które przesaniaj wysze wydarzenia dotyczce wiata duchów (wiea kocioa zrównana z palcem Boga). Dla takich duchów nie ma materialnego zjawiska, które nie mogoby znale odpowiednika na niebie (patrz na ten temat   Analogie i korespondencje  ). Zarówno symbolizm, jak i analogia twierdz, e osigaj wysz rzeczywisto, ale podczas gdy symbolista wysuwa t korespondencj jako postulat, analogia skromniej korzysta z wasnych ogranicze, odwoujc si do koncepcji proporcjonalnoci.

Znajomo analogów

De Munnynck wymienia dwa rodzaje:

Pierwsza, tymczasowa, przeznaczona dla obiektów, które ze swej natury s dostpne do bezporedniego badania, e badania nie zostay jeszcze podjte, s zbyt dugie lub zbyt skomplikowane lub e oznaczaoby to zdobycie wczeniejszej wiedzy.

Drugi zaczyna si od spostrzeenia, e nasza inteligencja jest ograniczona, e wie, e tak jest, ale moe by od niej lepszy i wikszy. Patrzc dalej, metafizyk odkrywa byt, odkrywa pojcia jednoci, prawdy i dobra, egzystencji, indywidualnoci, substancji i caego cigu podstawowych poj badanych przez metafizyk ogóln . Nawet jeli nasza wiedza jest przykuta do porzdku zmysowego, poniewa wszystko, co rzeczywiste, ma by i e podstawowe pojcia odnosz si do bytu, wynika z tego, e pojcia te odnosz si równie do caego realnego.

Zasada konstrukcji, analogia jest take hermeneutyczne zasada, z któr moemy równie obserwowa historii myli, które nigdy nie przestaje go podwietli, pisze Philibert Secretan w swojej prezentacji Analogia entis przez Erich Przywara .

Pochodzenie analogii

Teoretyczne podstawy analogii metafizycznej

Zasadniczo analogia wynika z naszej potrzeby zrozumienia, a wiedzc, czym jest nasze rozumienie, narzucamy jedno pojcia rónorodnoci rzeczywistoci, poniewa dla nas mylenie oznacza zjednoczenie. Bycie jest najbardziej ogóln form, w której czymy ca rzeczywisto w jedno. Czy jest to jedno idei bycia pozornym i iluzorycznym, czy te odzwierciedla niepodzieln jedno w ramach rónorodnoci zjawisk, przy zaoeniu, e istoty s ze sob spokrewnione jako gatunki unikalnego gatunku, czy te stanowi mod wyjtkowa substancja - pyta Bernard Montagnes.

Po zoonej analizie wielki teolog katolicki Erich Przywara w swoim gównym dziele Analogia entis odniesie analogi do teoretycznego potraktowania wielkiej   zasady sprzecznoci  

Jednostka zamówienia w odniesieniu do pierwszej

róda analogii mona doszukiwa si w problemach rodzcej si filozofii greckiej poprzez bardzo czsto dwuznaczny charakter jzyka, pomidzy sowami o homonimicznym znaczeniu (to samo sowo, ale inne znaczenie, takie jak kopalnia wgla i oówek oówkowy) oraz inne o znaczeniu synonimicznym (róne sowa, ale o tym samym znaczeniu. Róne prezentacje analogii dziel predykaty na trzy grupy: jednoznaczne, dwuznaczne i analogiczne predykaty (te ostatnie tworz klas poredni).

Z jzykowego punktu widzenia analogia bdzie rodkiem sucym zmniejszeniu napicia midzy z jednej strony problemem wymaganej unifikacji znaczenia a rónymi typami homonimii. W semantyce analogia zajmie rodkowe miejsce midzy jednoznacznoci, to znaczy niepowtarzalnym znaczeniem terminu stosowanego do kilku desygnatów, a równowanoci, oznaczajc róne w zalenoci od desygnatów.

Homonimia bytu

Pewnych poj, a zwaszcza bytu,   Jednego   czy Dobra, nie mona uzna za jednoznaczne, to znaczy zawsze uywane w tym samym znaczeniu. Aby jzyk by moliwy, zasadnicze znaczenie ma to, aby dominowaa jednoznaczno i zmniejsza si udzia homonimów. Otó, jest sowo, które Arystoteles z przyjemnoci wykaza, e wielu znacze nigdy nie da si sprowadzi do jednoci, jest to podstawowe sowo filozofii, sowo by. Sowo by nie jest ani synonimem , ani czysto przypadkowym homonimem, poniewa zostao powiedziane powyej, jest nieredukowalne. Arystoteles bdzie si zastanawia nad tym, jaki rodzaj relacji zachowuje to sowo byt z jego wielorakimi znaczeniami, kategoriami (substancja, jako, ilo, relacja), ale take jako prawdziwe, moliwe i w dziaaniu. Odpowiedzi dostarcza tekst Metafizyki  : byt jest   Pros hen Légomenon  , czyli ma wielorakie znaczenie, ale zawsze w odniesieniu do jednego terminu .

Jeli chodzi o homonimi bytu, odpowied udzielona przez Arystotelesa nie jest taka, jak kaza mu Scholasticus powiedzie analogia, termin, którego nigdy nie uywa do okrelenia nieredukowalnego stosunku   kategorii   do bytu, jak zauwaa Pierre Aubenque. Wrcz przeciwnie, dla niego jest to kwestia uczynienia z doktryny profesjonalisty legomen na temat wszelkich innych analogii.

Ujednoznacznienie Dobra

Metoda analogiczna bdzie polegaa na rozszerzeniu na inne terminy ni byt, homonimia, zaoenie, które przejawia si w tym, e byt mówi si wedug wieloci kategorii . Cae rozumowanie Arystotelesa opiera si na uprzywilejowanym przykadzie Dobra: dobro w kategoriach poywienia jest czynnikiem przyjemnoci, aw medycynie rodkiem zdrowia, gdy stosuje si je do duszy. Oznacza mie okrelon jako, jako odwany i sprawiedliwy temperament. Czasami dobro jest klasyfikowane jako czas: na przykad dobro, które nadejdzie w odpowiednim czasie. Czsto jest to kategoria iloci, gdy dobro odnosi si do waciwej miary, poniewa waciwa miara jest równie nazywana dobrem , zauwaa Pierre Aubenque. Widzimy, e Dobro jest powiedziane w kilku kategoriach bytu: dziaanie, jako, ilo, czas, std oczywista konkluzja: podobnie jak bycie, Dobro jest homonimem, poniewa wszystkie znaczenia s wypowiadane w odniesieniu do tego pojedynczego terminu.

Niezwyke w Dobru jest to, e ta homonimia, chocia nie ma nic wspólnego midzy dobrym dziaaniem, waciw miar i stosownym czasem, nie ma innego fundamentu ni sam bycie. Poniewa ta homonimia ma znaczenie, jest prawdziwa i nie jest prostym faktem jzykowym. Arystoteles nie zadowala si take uczynieniem z idei Dobra jednostki wieloci na wzór   teorii idei   Platona, z któr walczy. Dobro nie jest rodzajem, którego dobrym dziaaniem, waciw miar i odpowiednim czasem byby gatunek.

Metoda analogowa

Istnieje tradycja, która siga Tomasza z Akwinu , która twierdzi, e opiera si na tekstach Arystotelesa, aby nazwa analogi relacj midzy bytem a wszystkimi jego znaczeniami (wedug kategorii i wedug bycia prawdziwym, moliwym i byciem w dziaaniu), co w istocie byo moliwe tylko dlatego, e chrzecijastwo przynioso zupenie inn perspektyw, która zastpia problematyk staroytnych, jedyn i wielorak relacj midzy Bogiem Stwórc a wiatem stworzonym. Z perspektywy judeochrzecijaskiej relacji Stwórca-stworzenie jest to z koniecznoci analogia proporcji (podobiestwa desygnatów). Konieczne, poniewa podobiestwo proporcji moe istnie tylko midzy bytem stworzenia zoonego z mocy i aktu a bytem Boga, czystym aktem.

Arystoteles poda praktyczn definicj analogii proporcjonalnoci, któr Philibert Secretan nazywa analogi stricto sensu  : mam na myli przez analogi wszystkie przypadki, w których drugi termin ma taki sam zwizek z pierwszym jak czwarty z trzecim , co pozwoli poeta lub mówca, aby uywa czwartego zamiast drugiego i drugiego zamiast czwartego. Tak wic Pierre Aubenque mówi nam: jeli staro jest tym, czym wieczór jest dniem, moemy przez analogi powiedzie, e wieczór jest staroci dnia lub e staro jest wieczorem ycia .

Analogi bytu mona uzna albo za konstytutywn wasno bytu w caoci, albo za prost zasad metody. W pierwszym przypadku chodzi o wspólne stwierdzenie immanencji Boga i Jego transcendencji, które wyzwala moliwo dyskursu o Bogu i napicie naszego bytu wobec Niego. Na paszczynie metody analogia stara si zrozumie ewolucj historii myli od wewntrz poprzez gbok zasad, która tworzy jednostk, taka jest postawa Ericha Przywary w pracy Analogia entis .

Rozszerzenie scholastyczne

Ju pierwsi komentatorzy Arystotelesa podjli si uzupenienia teorii pros kury o analogiczn jednostk. Problem jednoci wieloznacznoci bytu sta si w ten sposób problemem jednoci pojcia ousia , , ostatecznie przetumaczonego substancjalnie. redniowieczni autorzy wzmocnili t zmian, nazywajc analogie , ogniskow struktur jednostek predykatów, iloci, jakoci, relacji itd., Jednostk, któr Arystoteles okrela po prostu przez powiedzenie w odniesieniu do pojedynczego terminu .

Scholastyczna redniowieczny dotyczy w szczególnoci z Kajetan , pamita o dwóch gatunków analogi mianowicie analogii proporcjonalnoci i analogii atrybucji lub analogii bytu, który wedug Aubenque moe istnie u Arystotelesa. Dla scholastycyzmu konieczne byo ustanowienie metafizyki jako nauki o bycie jako istocie, std rozwój analogii entis pojmowanej jako hierarchiczny sposób stopniowego udziau bytów w byciu zgodnie z ich godnoci, stwarzajc tym samym moliwo dyskursu na najwyszej istocie. Pierre Aubenque konkluduje to przypomnienie w ten sposób: metafizyka zmysów bytu zostaje zastpiona przez metafizyk stopni bytu z wybujaym i nieuregulowanym pojawieniem si, zastpiona przez sprawiedliwe administrowanie rónorodnoci .

Transcendentalna jedno lub analogia bytu

Ta druga redukcja do jednoci, która umoliwia ustanowienie transcendentalnej jednoci bytu, rodzi najdelikatniejsze trudnoci, poniewa jest to kwestia naszego poznania Boga.

Czy rzeczywicie jest to ta sama rzeczywisto, kiedy mówi stó jest, jestem, Bóg jest Wydaje si niemoliwe, aby przypisa to samo znaczenie bytowi przygodnemu, którym jestemy, bytowi stou i bytowi nieuywanemu i absolutnemu, od którego zale wszyscy inni. Podobnie na poziomie metafizycznym, ilo, która nie jest jakoci, która nie jest dziaaniem ani relacj, a jednak wszystkie   s  . W uyciu sowa by , jeli naley unika jednoznacznoci, pozostaje równowano lub analogia. Arystoteles pozostawiby odogiem swoje badania nad jednoci znacze bytu (na które doktryna analogia entis twierdzi, e daje odpowied, oraz te dotyczce moliwej jednoci pyta odnoszcych si do bytu i boskoci) , on-teologia) .

Gdyby byt nie by pojciem analogicznym, istniaaby czysta dwuznaczno w mówieniu, e Bóg jest oraz w twierdzeniu, e zna swoje istnienie od innych istot. Poza tym, gdyby pojcie bytu nie byo analogiczne, to samo rozumowanie byoby niemoliwe. Wszak cae rozumowanie skada si ze zda, których terminy, podmiot i orzeczenie, mona poczy tylko wtedy, gdy oba s, ale w oczywicie rónych znaczeniach, skoro jedno jest tym, co jest przypisywane, drugie jest tym, co przypisujemy .

Zastrzeenia do zasady analogii

Naley jednak zwróci uwag na zastrzeenia niektórych filozofów, aw szczególnoci odwoanie si do analogii Martina Heideggera . Heidegger, cytowany przez Jeana Greischa , pisze: analogia bycia - to okrelenie nie jest rozwizaniem kwestii bytu, ani nawet skutecznym rozwiniciem problematyki, ale tytuem najbardziej aporii. w którym staroytne filozofowanie, a wraz z nim cae póniejsze filozofowanie, jest zamurowane do dzi .

Analogia i teologia

Istnienie Boga

Analogia wkracza w teologi ydowsk, a potem chrzecijask, z tematem rozwinitym przez werset (Mdro 13,5), wielko i pikno stworze sprawia, e ich autor rozumie przez analogi , a take w De Mundo pseudo Arystotelesa chocia bdc niewidzialnym dla caej miertelnej natury, przejawiaj to same jego dziea , z których filozofia bdzie moga wywnioskowa, e dziki jego widzialnym dzieom mona kontemplowa niewidzialn bosko. Caa teologia opiera si na rozsdnych przejawach, analogicznie do Stwórcy. Byt nie jest jednak jednoznaczny dla Boga i dla stworzenia, poniewa naley do Boga w Jego peni i do stworze w sposób ograniczony, ale poniewa mówi co o Bogu, jego znaczenie nie jest te cakowicie dwuznaczny".

Atrybuty Boga

Tomasz z Akwinu przeciwstawia si Mojeszowi Majmonidesowi (11351204), dla którego nie ma nic wspólnego midzy Bogiem a stworzeniami i który przypisywa Bogu istnienie jedynie poprzez prost homonimi . Jak gdzie indziej Tomasz odrzuca równie stanowisko przeciwne, a mianowicie   jednoznaczno bytu  , poniewa wedug niego niemoliwe jest przeniesienie do Boga podobiestwami ontologicznymi zasadami sformuowanymi na temat tego, czym nie jest. Bóg, podobnie jak dobro czy mdro, wszystko, co pozostaje jako zasób ma wspomnie o analogii. Jeli chodzi o przymioty Boe, sprawiedliwo, dobro, na przykad jeli nie mona ustanowi bezporedniego zwizku midzy Bogiem a stworzeniem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sposób analogiczny wymawia pewne imiona zarówno Boga, jak i stworzenia Pisze AD Sertillanges . Takie jest stanowisko w. Tomasza, dla którego imiona stosowane wspólnie do Boga, w sposób doskonaoci i zazwyczaj do stworzenia, przypisywane s Bogu ze wzgldu na pewien zwizek, jaki zachowuje on z rzeczami, którymi kieruje si nasza inteligencja. jej koncepcje .

Jednak, jak przypomina ADSertillanges , omawiana relacja jest nie tyle stosunkiem proporcji, ile stosunkiem proporcjonalnoci, to znaczy proporcj proporcji , poniewa nieskoczonoci nie da si proporcjonalnie do koca . Analogia stworze do Boga jest konsekwencj stosunku emanowanego do jego róda lub, co jest logicznie póniejsze, do jego centralnego punktu.

Duns Szkot ( 1266 do 1308 ), z drugiej strony , uwaa, e Bóg moe by osignity poprzez jednoznaczne pojcia bytu pod warunkiem upadajcych tego ostatniego zgodnie z wasnym trybem, mianowicie nieskoczonoci. Do Boga, który staje si analogiem w bycie, mona doj w koncepcji bytu. Jeli jednak wiemy, e istnieje Bóg, tj. byt nieskoczony i konieczny, wiedza ta nie jest wiedz o istocie. Wiemy, e Bóg jest, nie wiemy, kim On jest. Poznanie istoty Boga pozwolioby nam pozna a priori Jego istnienie; przy braku tej wiedzy musimy rozumowa a posteriori , tj. e ide Boga tworzymy jedynie na podstawie wiadectwa zmysów, a przechodzc od skutku do przyczyny, moemy dostarczy dowodu na Jego istnienie .

W tej linii, na Erich Przywara ( 1889 do 1972 ), Analogia entis jest podstawow form katolicyzmu, dialectizing analogi do serii sprzeciwów, które czekaj na ich pokonanie, to jezuita daje myli zachodniej w caej jego zawartoci. Jego polaryzacji, stanowi odpowied na protestantyzm i wspóczesn myl o podmiotowoci.

Czwarty, dwadziecia cztery tomistycznej tezy rzekomo narzucone przez kler Motu Proprio od Piusa X w 1914 naoonej doktryn analogii Stwórcy w stworzeniu, który wzbudzi gniew Karl Barth , który opisany " dzieo Antychryst  "analogia, e roszczenia do poznania Boga poza Objawienia.

Bibliografia

 1. De Munnynck 1923 , str.  138, czytaj online .
 2. artyku Analogia Sownik poj filozoficznych , s.  28.
 3. metafizyka 2015 , s.  37, czytaj online.
 4. Góry 2008 , s.  9.
 5. artyku analogia Critical Dictionary of Theology , s.  40.
 6. Aubenque 1983 , str.  202.
 7. De Munnynck 1923 , str.  135, czytaj online .
 8. W Munnynck 1923 , str.  142, czytaj online .
 9. Przywara 1990 , s.  16.
 10. Góry 2008 , s.  6.
 11. Przywara 1990 , s.  92.
 12. artyku Analogia Sownik poj filozoficznych , s.  29.
 13. artyku Analogy Critical Dictionary of Theology , str.  41.
 14. Aubenque 1983 , s.  188.
 15. Aubenque 1983 , s.  191.
 16. Aubenque 1983 , str.  199.
 17. Aubenque 1983 , s.  176.
 18. Aubenque 1983 , s.  177.
 19. Garrigou-Lagrange 1950 , str.  588 czytaj online.
 20. Secretan 1984 , s.  36.
 21. Hayen 1934 , s.  346 czytaj online.
 22. Jaran 2015 , s.  491 czytaj online.
 23. Aubenque 2009 , s.  28.
 24. Aubenque 2009 , s.  29.
 25. Góry 2008 , s.  7.
 26. Jaran 2015 , s.  488 czytaj online.
 27. Metafizyka 2015 , s.  36 czytaj online.
 28. Jean Greisch 1989 , s.  479.
 29. Dwudziestu czterech tez tomistycznych , s.  22.
 30. AD Sertillanges 1955 , str.  171.
 31. AD Sertillanges 1955 , str.  170.
 32. AD Sertillanges 1955 , str.  172.
 33. artyku Analogy Critical Dictionary of Theology , str.  42.
 34. Dwudziestu czterech tez tomistycznych .

Uwagi

 1. Porównanie jest narzdziem psychologicznym, które suy do podniesienia inteligencji do trudno dostpnego poziomu. Chrystus mówi o ojcu rodziny, o siewcy, o skarbie ukrytym na polu, o sieci wrzuconej do morza, o ziarnku gorczycy. Wszystkie te porównania byy znane jego suchaczom. atwo je sobie wyobrazili; ale wiedzieli, e trzeba ich pokona, e rzeczywisto jest poza - De Munnynck 1923 , s.  130, czytaj online .
 2. Midzy wszystkimi czciami widzialnego i niewidzialnego wszechwiata istniayby symboliczne i rzeczywiste odpowiedniki. To, co jest na górze, jest podobne do tego, co jest poniej; to, co jest poniej, jest jak to, co jest na górze [ Szmaragdowa Tablica Hermesa Trismegistusa] Cay wszechwiat jest wielkim teatrem luster, zestawem hieroglifów do odszyfrowania, wszystko jest znakiem Moemy wyróni dwa rodzaje korespondencji. Po pierwsze, te, które istniej w widzialnej lub niewidzialnej naturze, na przykad midzy siedmioma metalami a siedmioma planetami [zoto / Soce, srebro / Ksiyc, Merkury / Merkury itp.], Midzy planetami a czciami ludzkiego ciaa [gowa / Baran, szyja / Byk itp.] Lub posta (lub spoeczestwo), która jest podstaw astrologii  ; midzy wiatem przyrody a niewidzialnymi oddziaami wiata niebiaskiego i super-niebiaskiego itp. Nastpnie istniej podobiestwa midzy natur (kosmosem), a nawet histori i objawionymi tekstami: tak wic w kabale, ydowskiej lub chrzecijaskiej i rónych odmianach physica sacra  ; zgodnie z t form natchnionego konkordyzmu jest to kwestia zobaczenia, e Pismo wite (na przykad Biblia) i przyroda s koniecznie w harmonii, wiedza o tym, kto pomaga pozna drugiego - Antoine Faivre Faivre 2012 , s.  14.
 3. Analogia jest, mona powiedzie, nisz form indukcji. To ostatnie prowadzi do odkrycia esencji, raz osignita koryguje nieczysto sposobu jej powstania. W przypadku analogii nie otrzymujemy adnej istoty, w której moemy odpocz, a jedynie równo relacji, która pozwala zachowa wielo ich obszarów zastosowania. Dlatego analogia jest jedyn uprawnion tam, gdzie nie ma, jak ma to miejsce w przypadku bytu jako bytu, jednoci istoty i gatunku , Pierre Aubenque- Aubenque 1983 , s.  301n3.
 4. W przeciwnym razie "istnieje ryzyko, e takie terminy nie bd miay wikszej logicznej jednoci ni te, które nazywamy niejednoznacznymi (na przykad" Mars "oznacza zarówno planet, miesic, jak i greckiego boga ... Np .:" Dwik "to zboe, ale i szum. To zbieg okolicznoci jzykowy, zbieg okolicznoci, który w rzeczywistoci nie ma wspólnego charakteru - Métaphysique 2015 , s.  35 czytaj online.
 5. Analogia do bycia to przede wszystkim przeniesienie na to haso z refleksji nad polisemi: byt mówi si w kilku znaczeniach, ale w regulowanej polisemii, to znaczy, e nie jest pozostawiony niejednoznacznoci lub obfito znacze niezwizanych ze sob Philibert Secretan- Philibert Secretan 1984 , s.  35.
 6. Takie rzeczy mówi si o istotach, poniewa s esencjami, takie inne, poniewa s uczuciami esencji, takie inne, poniewa s skierowaniem ku istocie lub wrcz przeciwnie, zniszczeniem esencji, niedostatków lub waciwociami esencja, czy te dlatego, e s agentami lub generatorami itp. Podstaw tej jednostki jest  », cytuje Pierre Aubenque- Pierre Aubenque 1983 , s. 1.  192.
 7. Aby zaistniaa analogia proporcjonalnoci (podobiestwa relacji), musz istnie dwie serie, midzy którymi mona ustali relacj midzy terminami, przy czym szereg znacze bycia najbardziej fundamentalnym, wzgldem którego wszystkie inne serie (znaczenia Dobra lub Jedynego) zostan zmierzone. Brak szeregu bardziej fundamentalnego ni znaczenie bytu potwierdzi dominujc w myli Arystotelesa intuicj, a mianowicie niemono wyjcia myli poza kategorie bytu, które pozostaj faktem prymitywnym i niezrozumiaym - Pierre Aubenque - Aubenque 2009 , s.  28.
 8. Analogia proporcjonalnoci dotyczy podobiestw relacji midzy odmiennymi istotami - Secretan 1984 , s.  38.
 9. Analogi jest przypisanie, kiedy oznacza si rzeczywisto oznaczon, mówic o jednej w stosunku do drugiej, która posiada j we waciwy sposób i dlatego jest nazywana gównym i najwyszym analogiem; tak wic o zdrowiu mówi si tylko o pulsie i rodkach zaradczych w stosunku do czowieka, gdzie jest ono realizowane w penym tego sowa znaczeniu. Analogia jest proporcjonalna, kiedy rzeczywisto znaczona znajduje si prawdziwie i wewntrznie w dwóch porównanych terminach, ale nie w ten sam sposób: tak wic stworzenie jest rzeczywicie i wewntrznie, ale nie w tej intensywnoci. Absolutne, które przystoi Bogu - dwudziestu czterech tomistów , s.  21.
 10. Skoczono i nieskoczono mona umieci w proporcjonalnoci, poniewa skoczono jest dla skoczonego tym, czym nieskoczono dla nieskoczonoci, i tak musimy zrozumie podobiestwo midzy Bogiem a stworzeniem, a mianowicie, e Bóg jest w tej samej relacji z tym, co go dotyczy jako stworzenie z tym, co jest mu waciwe - ADSertillanges 1955 , s.  172.
 11. Analogia pozwoli nam równie pomyle o relacji midzy trzema osobami boskimi - artyku Analogy Dictionary of Critical Theology , s.  41.

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Bibliografia

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analogia metafizyczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analogia metafizyczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analogia metafizyczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Zdzislaw Romanowski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Robert Lisowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Analogia metafizyczna jest tym, którego szukałem.