Analizator wgla drzewnegoInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analizator wgla drzewnego, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analizator wgla drzewnego. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analizator wgla drzewnego, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analizator wgla drzewnego. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analizator wgla drzewnego poniżej. Jeśli informacje o Analizator wgla drzewnego, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W popioomierz s narzdzia dostarczajce pobliu czasie rzeczywistym dane dotyczce charakteru i skadu wgla w trakcie lub po ekstrakcji.

Wykorzystujc metody nieniszczce, analizatory on-line wyposaone w przenoniki wglowe pozwalaj na uzyskanie dokadnych informacji o niektórych waciwociach fizykochemicznych transportowanego wgla, w szczególnoci o   rangi   wgla i zawartoci w nim okrelonych podanych lub niepodanych pierwiastków.

Zastpuj lub uzupeniaj analizy laboratoryjne, które czsto zajmoway od dwóch do trzech godzin w przypadku prostych danych (wilgotno, zawarto siarki lub popiou) i do 24 godzin lub wicej, aby uzyska peniejsze lub dokadniejsze dane. Wyzwania techniczne dotyczyy i nadal dotycz szybkoci analizy.

Stawki, uyteczno, zastosowania

Udzia wybranych zanieczyszcze powietrza z elektrociepowni w Stanach Zjednoczonych wedug EPA .
Analizatory jako pierwsze w tym kraju byy wykorzystywane najczciej, w szczególnoci do redukcji zanieczyszcze z elektrowni wglowych .

Jako stosowanego wgla moe mie istotny wpyw na ciepo i energi elektryczn wytwarzan przez elektrociepowni, a take koszty jej utrzymania.

Niektórzy producenci wgla drzewnego na wyszym szczeblu acucha dostaw uywaj analizatorów do sortowania, kategoryzowania i etykietowania próbek lub w acuchu produkcyjnym w pralni wgla drzewnego w celu dokadniejszego sortowania wgla drzewnego.

W dalszej czci przemysu wglowego takie analizatory s równie wykorzystywane w elektrowniach opalanych wglem do okrelania w czasie rzeczywistym jakoci wgla dla kilku interesujcych nas parametrów, w celu dostosowania warunków pracy instalacji sortowania, homogenizacji itp. spalanie (lub oczyszczanie spalin i gazów spalinowych, itp.) do jakoci lub wad wgla, w szczególnoci w celu ograniczenia strat w wyniku ulowania wgla przez topienie niektórych niepalnych skadników.

W 2002 roku PacifiCorp (w zakadzie Hunter w Utah, który otrzymuje cigy przepyw rónych wgli z ciarówek z kilku kopalni ) opracowa inne zastosowanie analizatora wgla do monitorowania temperatury topnienia odpadów poflotacyjnych (popiou) i zmniejszania strat spowodowanych ich uel. Analizator ten musia by w stanie zmierzy wiele skadników pozostaoci po spalaniu, aby okreli w jakiej proporcji i od jakiej temperatury bd si topi (w zalenoci od rodzaju uytego wgla lub mieszanki). Nowy analizator (analizator  Thermo Electron Corporation CQM dostarczony przez Thermo Electron Corporation) zosta uyty do analizy zawartoci wgla w dwutlenku krzemu (SiO2), tlenku glinu (Al2O3), tlenku elaza (III) (Fe2O3 ) co minut ), tlenku wapnia (CaO), tlenek tytanu (TiO 2), tlenek potasu (K 2) oraz tlenek sodu (na 2, parametr, który odgrywa wan rol w ula i która moe prowadzi do odrzucenia z wglem drzewnym przez niektórych odbiorców), co pozwala producentowi poprzez mieszanka wgla o rónej jakoci w celu kontrolowania rodzaju powstajcych pozostaoci (popió zamiast klinkieru ), co umoliwio producentowi popraw wydajnoci i ograniczenie liczby awarii zwizanych z zatykaniem si pozostaociami.

Ich zastosowanie pozwala na optymalizacj pracy duych kotów wglowych, ale take na obnienie kosztów eksploatacji.

Historia

Analizy chemiczne lub termomechaniczne wgla lub odpadów wgla byy kiedy wykonywane w laboratorium lub w maym laboratorium (zlokalizowanym na miejscu w przypadku duych instalacji).

Automatyczne analizatory wgla zostay wprowadzone na pocztku lat 80. XX wieku , najpierw w Stanach Zjednoczonych i Australii, gdzie jest mnóstwo elektrowni opalanych wglem. Zostay one najpierw wykorzystane do sprawdzenia jakoci dostarczanego wgla i lepszego reagowania na przepisy dotyczce zdrowia i rodowiska dotyczce jakoci powietrza i emisji przemysowych. Szybko zastosowali technologie neutronowe (lata 90.).

Zapotrzebowanie na analizatory wgla jest najwysze w Stanach Zjednoczonych ze wzgldu na rozporzdzenie (poprawki do ustawy o czystym powietrzu z 1977 r.), Które nakadaj na elektrownie wglowe obowizek pomiaru i redukcji emisji aerozoli siarki i niektórych innych zwizków, kwasów i zanieczyszcze.

Do 2005 roku na caym wiecie byo uywanych ponad 600 analizatorów wgla, wikszo z nich na stae zamontowana na istniejcym przenoniku tamowym . Inne su do badania próbek pobranych w rónych momentach procesu.

Analizowane parametry

Interesujce bran parametry to:

 • zawarto wody (wilgotno wyraona w procentach),
 • warto energetyczna (lub zawarto cieplna wyraona w kJ / kg lub Btu / lb)
 • warto opaowa (wyraona w kJ / kg), ciepo dostarczone przez spalenie 1 kg wgla;
 • zawarto staych pozostaoci po spalaniu wgla ( popió ), pozostaoci, które mog zawiera zanieczyszczenia, zwaszcza metaliczne, od 20 do 120  ppm radioaktywnych metali ( uran , tor , rad itp.), które s skoncentrowane w pryzmach popiou ze spalania wgiel, który przyczynia si do zanieczyszczenia rodowiska;
 • zawarto siarki wyraona w procentach; obecno dwutlenku siarki (i ladowych iloci rtci lub innych metali) w spalinach przyczynia si do zanieczyszczenia rodowiska.
 • zawarto substancji lotnych (MV) wyraona jako procent masy cakowitej (s to gównie metan i wodór, które uciekaj z matrycy wglowej pod wpywem ciepa; atwo si zapalaj i przyspieszaj spalanie .

Rodzaj wyposaenia

 • Najbardziej wyrafinowane analizatory na ogó wykorzystuj analiz chemiczn poprzez aktywacj neutronów, która jest obecnie czu metod analityczn dostosowan do potrzeby szybkiej analizy czystoci próbki, bez potrzeby rozpuszczania lub przygotowywania próbki wgla, która jest po prostu silnie, ale krótko napromieniowana przez strumie neutronów . Zanieczyszczenia zawarte w wglu reagowa poprzez wytwarzanie nietrwaych izotopów porednictwem reakcji jdrowych , które s identyfikowane i oznaczane ilociowo przez analizator ( poprzez widmie promieni gamma emitowanych). Inne pojawiajce si technologie analizy elementarnej oparte s na spektroskopii plazmy indukowanej laserem, znanej równie jako LIBS (do spektroskopii rozpadu indukowanego laserem, dobrze nadajcej si do analizy zawartoci siarki i popiou, która moe równie mierzy Na i Mg, których analizatory oparte s na aktywacji gamma (PGNAA) , stosowany równie w cementowniach ).
 • Wikszo wskaników popiou opiera si na zasadach tumienia promieniowania gamma, poprzez aktywacj gamma lub PGNAA ( szybka analiza aktywacji neutronów gamma ), które dobrze nadaj si do analizy zawartoci siarki i popiou.
 • Miernik wilgotnoci jest urzdzenie komplementarne, co wskazuje na poziom wody w próbce.
  To urzdzenie jest czsto kojarzone z analizatorami elementarnymi, ale moe by uywane samodzielnie i niezalenie lub w poczeniu z miernikami popiou.
  Zwykle uywa generatora mikrofal . Wilgotnociomierze nowej generacji wykorzystuj rezonans magnetyczny (MRI) i oferuj szybszy i bardziej bezporedni pomiar.
 • Wedug DW Kim i in. (2009) przy regularnej kalibracji, detektor wielofalowy analizujcy blisk podczerwie (1680, 1942, 2100, 2180, 2300 nanometrów) daje wyniki (dla wilgotnoci, substancji lotnych, wgla, wodoru i wartoci kalorycznej) 90% poziom ufnoci (zgodnie z ASTM / ISO).
 • Opracowano system nie wykorzystujcy róda radioaktywnego. To samoistna radioaktywno badanego materiau w oowianej puszce chronicej czujniki przed zakóceniami z promieniowaniem otoczenia lub pochodzeniem gwiazd.

Uwagi i odniesienia

 1. Furimsky, E., Vancea, L. i Belanger, R. (1984). Wpyw stopnia wgla na struktur smó z niskotemperaturowej pirolizy wgli kanadyjskich. Badania i rozwój produktów chemii przemysowej i inynierskiej, 23 (1), 134-140 ( streszczenie ).
 2. McQuaid JH, Brown DR, Gozani T & Bozorgmanesh H (1980) High rate Spectroscopy for on-line jdrowego analizatora wgla (Nucoalyzer) (nr UCRL-85101; CONF-801103-43). California Univ., Livermore (USA). Lawrence Livermore National Lab ( podsumowanie )
 3. ( Cleaner Power Plants (strona zaktualizowana 2014-02-11, konsultowana 2014-04-12)
 4. Pod redakcj Stan Harding, Terry Wall, Fraser Wigley, Mikko Hupa, David Tillman i Rajender Gupta (2007), Impacts of Fuel Quality on Power Production  ; Tom 88, numery 1112, strony 10091196 (grudzie 2007)
 5. Snider K, Woodward R & Evans M (2004) Korzystanie z analizatora wgla pierwiastkowego on-line w celu zmniejszenia strat wytwarzania z powodu ulowania . Na midzynarodowej konferencji technicznej dotyczcej analizatora wgla w trybie on-line, listopad 2004 r., Saint-Louis, MO.
 6. Tillman D & Duong D (2007) Managing scagging in Monroe Power Plant using on-line carbon analysis and fuel blending Fuel Processing Technology, 88 (11), 1094-1098 ( streszczenie ).
 7. * XU JX, CUI GS i SONG ZL (2005) Analizator wgla on-line . Jiangsu Electrical Engineering, 1000. ( streszczenie artykuu w jzyku angielskim w jzyku chiskim )
 8. Yinghui Liu, Rajender Gupta, Liza Elliott, Terry Wall, Toshiro Fujimori (2007) Analiza termomechaniczna popiou laboratoryjnego, popiou ze spalania i osadów ze spalania wgla (oryginalny artyku badawczy) Strony 1099-1107; w sprawie wpywu jakoci paliwa na wytwarzanie energii; Technologia przetwarzania paliwa, tom 88, numery 1112, grudzie 2007, strony 10991107;
 9. Belbot MD, Vourvopoulos G, Womble PC i Paschal J (1999) Elemental online carbon analysis using pulsing neutrons . W SPIE's International Symposium on Optical Science, Engineering, and Instrumentation, padziernik 2009 ( s.  168-177 ). International Society for Optics and Photonics ( podsumowanie )
 10. PGAA
 11. Harder, J. 2009, Analiza materiau do sterowania procesem w cementowniach, ZKG INTERNATIONAL, 6/7 - 2009, Tom 62, s.  64
 12. Kim DW, Lee JM i Kim JS (2009) Zastosowanie spektroskopii odbicia rozproszonego w bliskiej podczerwieni do pomiaru on-line waciwoci wgla . Korean Journal of Chemical Engineering, 26 (2), 489-495 ( streszczenie
 13. Laurila M i Bachmann C (2000) Analiza on-line bez radioizotopów . W materiaach ósmej australijskiej konferencji dotyczcej przygotowania wgla, referat G (tom 2).

Zobacz te

Powizane artykuy

Bibliografia

 • Bartle KD, Taylor N, Mulligan MJ, Mills DG & Gibson C (1983) Evaporative analyser as a mass detector in the size-exclusion chromatography of coal extracts. Paliwo, 62 (10), 1181-1185.
 • Davis, Vaughn, "Titan CCA A New Type of Coal Analyzer", przedstawiony komitetowi D5 ASTM , Anaheim (Kalifornia),.
 • Midzyresortowa delegacja ds. Zrównowaonego rozwoju (2006) Czysty wgiel: mit czy rzeczywisto Pary, wyd. Ministerstwo ekologii i trwaego rozwoju, 119 str., N O  11464
 • Evans, Michael, Uzasadnienie kosztów instalacji analizatora wgla , Midzynarodowa konferencja techniczna powicona analizatorowi wgla on-line, Saint-Louis, 8-.
 • Jing SW, Gu DS, Qiao S, Liu YR, Liu LM & Shi-Wei J (2005) Opracowanie pulsacyjnego analizatora neutronów wgla . Przegld instrumentów naukowych, 76 (4), 045110 ( streszczenie ).
 • Kim DW, Lee JM i Kim JS (2009) Zastosowanie spektroskopii odbicia rozproszonego w bliskiej podczerwieni do pomiaru on-line waciwoci wgla . Korean Journal of Chemical Engineering, 26 (2), 489-495 ( streszczenie )
 • Laurila MJ (1994) Zastosowanie systemów monitorowania popiou wglowego on-line w zastosowaniach sterowania lokalnego . Coal Preparation, 14 (1-2), 81-91 ( streszczenie ).
 • Snider, Kurt, Korzystanie z analizatora wgla pierwiastkowego on-line w celu zmniejszenia strat generacji z powodu ula , Midzynarodowa konferencja techniczna powicona analizatorowi wgla on-line, Saint-Louis, 8-.
 • Woodward, Richard, Eric Empey, Michael Evans, A Major Step Forward for On-Line Coal Analysis , Coal Prep 2003 Conference, Lexington (Kentucky),.
 • XU JX, CUI GS i SONG ZL (2005) Analizator wgla on-line . Jiangsu Electrical Engineering, 1000. ( streszczenie w jzyku angielskim, artyku napisany w jzyku chiskim )

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analizator wgla drzewnego, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analizator wgla drzewnego i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analizator wgla drzewnego na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Agnes Kozak

Dzięki za ten post na Analizator wgla drzewnego, właśnie tego potrzebowałem

Justyna Kulik

Bardzo ciekawy ten post o Analizator wgla drzewnego.

Dominik Maciejewski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.