Analiza zachowa stosowanychInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza zachowa stosowanych, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza zachowa stosowanych. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza zachowa stosowanych, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza zachowa stosowanych. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza zachowa stosowanych poniżej. Jeśli informacje o Analiza zachowa stosowanych, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Applied Zachowanie Analiza ( ABA , w jzyku angielskim: Applied Zachowanie Analiza ) jest zdefiniowana jako nauce techniki, w których pochodzce od behawioryzmie s stosowane regularnie do poprawy znaczne spoeczne zachowania, w którym stosuje si eksperyment w celu okrelenia zmienne objaniajce zachowania.

Zastosowana analiza zachowania zastpia modyfikacj zachowania, poniewa to drugie podejcie próbowao zmieni zachowanie bez wyjanienia podstawowych interakcji ze rodowiskiem. Wrcz przeciwnie, ABA próbuje zmieni zachowanie, oceniajc i mierzc wczeniej zwizek funkcjonalny midzy zachowaniem docelowym a rodowiskiem, wychodzc od podstawowej zasady zachowania operacyjnego, a mianowicie, e zachowanie jest spowodowane lub utrzymywane przez jego rodowisko. To podejcie bardzo czsto dy do rozwinicia zachowa zastpczych, które maj tak sam funkcj jak problematyczne zachowanie.

Te metody analizy i modyfikacji zachowania okazay si skuteczne w wielu dziedzinach, zwaszcza w edukacji dzieci z wszechobecnymi zaburzeniami rozwojowymi (PDD), w szczególnoci autyzmu , profilaktyce AIDS , edukacji., Bezpieczestwie pracy i zarzdzaniu klas w celu promowania wspópracy zachowanie i zaangaowanie uczniów w szko.

ABA jest wdraane w 7 wymiarach:

 1. Zastosowane: bada wane zachowania spoeczne dla podmiotu, a nie byle jakie zachowania
 2. Behawioralne: obejmuje dokadny pomiar istniejcego zachowania, które ma zosta ulepszone, i dokumentowanie faktycznej zmiany w tym zachowaniu
 3. Analityczne: demonstruje kontrol wystpienia i niewystpowania zachowania; Oznacza to, e wykazano zwizek funkcjonalny
 4. Operacyjny: dokumentuje wszystkie zastosowane procedury w wystarczajco kompletny i szczegóowy sposób, aby umoliwi replikacj
 5. Efektywne: poprawia zachowanie w stopniu wystarczajcym do uzyskania praktycznych rezultatów dla uczestnika / pacjenta / klienta
 6. Ogólne: zmiany zachowania, które powoduje, s dugotrwae, pojawiaj si w innych rodowiskach lub obejmuj inne zachowania.

Stosowana analiza zachowa jest bardzo czsto mylona, zwaszcza we Francji, z metodami leczenia autyzmu . Jeli jednak stosowana analiza behawioralna jest szeroko stosowana, aby pomóc osobom z autyzmem, zwaszcza maym dzieciom, ABA wykracza daleko poza zakres leczenia autyzmu i caociowych zaburze rozwojowych (PDD). Z drugiej strony, zarzdzanie autyzmem obejmuje elementy psychologii rozwojowej , logopedii , psychologii spoecznej , leków i nie ogranicza si do stosowanej analizy behawioralnej.

Historia

Skinner i eksperymentalna analiza zachowania

Pod koniec lat trzydziestych Skinner odkry zachowanie instrumentalne i zaoy EBA (Experimental Behaviour Analysis) lub eksperymentaln analiz zachowania, która kadzie podwaliny pod wspóczesny behawioryzm . Skinner przeprowadza swoje eksperymenty w swoim laboratorium na Harvardzie , wycznie na gobiach lub szczurach, których zachowanie stara si modyfikowa w eksperymentalnych urzdzeniach, zwanych dzi skinner boxami .

W 1953 roku opublikowa "Nauka i zachowania ludzkie", w których rozwaa zastosowanie behawioryzmu zarówno w edukacji, jak i psychoterapii.

Narodziny ABA

Artyku Fullera opublikowany w 1949 roku jest pierwszym, który opisuje zastosowanie technik warunkowania instrumentalnego u czowieka, w którym uwarunkowane jest podniesienie rki u nastolatka ze znacznym upoledzeniem umysowym.

W latach pidziesitych i szedziesitych XX wieku wielu badaczy wykorzystywao behawiorystyczne metody eksperymentalne opracowane w laboratoriach ze zwierztami, aby okreli, czy maj one zastosowanie równie do ludzi. Na przykad Sid Bijou stara si zdefiniowa zasady behawiorystyczne dotyczce maych dzieci, Baer bada skutki kary, ucieczki i unikania dzieci w wieku przedszkolnym, Demyer i Ferster prowadz systematyczne podejcie do zasad behawiorystów z dziemi autystycznymi.

Formalny pocztek ABA mia miejsce w 1959 roku wraz z opublikowaniem artykuu Ayllona i Michaela zatytuowanego Pielgniarka psychiatryczna jako inynier behawioralny. W latach szedziesitych XX wieku wielu badaczy próbowao zastosowa techniki analizy behawioralnej opracowane do tej pory w laboratoriach w codziennych i codziennych rodowiskach. Ta transpozycja nie bya atwa i daa pocztek wypracowaniu metod specyficznych dla stosowanej analizy zachowa.

W 1968 roku powsta Journal of Applied Behaviour Analysis . W pierwszym numerze czasopisma ukaza si przeomowy artyku z dyscypliny Baera, Wolfa i Risleya: Niektóre aktualne wymiary stosowanej analizy zachowa.

Podstawowe koncepcje

Zachowanie

Nawet jeli terminy ruchu i aktywnoci odnosz si do pojcia zachowania, konieczne jest jasne zdefiniowanie tego, co wchodzi w zakres behawioryzmu, a tym samym ABA tego, co nie jest czci jego dziedziny bada. Zatem zachowanie cen giedowych nie wchodzi w zakres badania ABA. Z drugiej strony udanie si do oddziau banku i wypenienie zlecenia sprzeday na giedzie to zachowanie w sensie behawioryzmu.

Skinner pocztkowo zdefiniowa zachowanie jako: ruch organizmu lub jego czci w ramach odniesienia zapewnianego przez organizm lub róne zewntrzne przedmioty lub domeny. Na tej podstawie zachowanie w sensie behawiorystycznym definiuje si dzisiaj nastpujco:

Zachowanie organizmu to ta cz interakcji tego organizmu z otoczeniem, która charakteryzuje si wykrywalnym ruchem w przestrzeni wraz z upywem czasu czci tego organizmu i skutkuje wymiern zmian przynajmniej w jednym aspekcie tego rodowisko.

Zastosowana analiza zachowa dotyczy ponadto wycznie zachowa spoecznych, które s czci zachowa zdefiniowanych powyej.

rodowisko

rodowisko jest tym, w czym zachodzi zachowanie i ma na nie wpyw. Naley zauway, e w analizie behawiorystycznej tylko namacalne zdarzenia i dane materialne s czci rodowiska. Psychika nie jest czci rodowiska z definicji i epistemologicznego wyboru behawioryzmu. Moe jednak obejmowa inne czci ciaa lub ciaa: skór, oczy itp.

Bodziec

Bodziec jest czci rodowiska, której zmiana wpywa na organizm. Bodce mona opisa: formalnie poprzez ich obiektywne cechy materialne, czasowo w zalenoci od tego, czy wystpuj przed czy po zachowaniu, lub funkcjonalnie poprzez ich wpyw na zachowanie.

Wzmocnienie i kara

Zobacz sekcj na ten temat w artykule Behawioryzm .

Rozróniany operant i trzyterminowa ewentualno

Oprócz ustalenia zwizku midzy zachowaniem a jego konsekwencjami warunkowanie instrumentalne ustanawia równie zwizek midzy poprzednikami a zachowaniami. Zatem Applied Behaviour Analysis stara si sformuowa badane zachowanie w postaci AB-bo-C lub inaczej: istnieje zwizek midzy zachowaniem (B) a jego otoczeniem lub kontekstem (A) do wywoania konsekwencji (DO). Dokadniej, ta relacja AB z powodu C pokazuje, e relacja ta jest ustalana przez konsekwencje poprzedzajce obserwacj, w podobnych kontekstach. To sformuowanie nazywa si 3-terminowym przypadkiem awaryjnym. Zachowanie, które jest czsto obserwowane w obecnoci warunku poprzedzajcego, nazywane jest dyskryminowanym operantem. Bodziec poprzedzajcy nazywany jest bodcem dyskryminacyjnym ( SD ).

Fakt, e dyskryminowany operator pojawia si tylko w obecnoci rozróniajcego bodca, ilustruje kontrol bodca. Coraz czciej kontrola jest analizowana pod ktem wysokiego lub niskiego prawdopodobiestwa wystpienia danego zachowania. Warunki te nazywane s wydarzeniem ustalajcym, zakadaniem dziaalnoci lub dziaaniami motywujcymi.

Dzwonienie telefonu jest dobrym przykadem dyskryminujcego bodca. Dzwonienie telefonu jest poprzednikiem lub kontekstem (A), zachowanie operacyjne to fakt podniesienia suchawki (B), a konsekwencj jest nawizanie rozmowy z osob na kocu linii, która dzwonia (C ). Odbieramy telefon, poniewa na drugim kocu linii jest osoba, a nie tylko dlatego, e telefon dzwoni. Niemniej jednak dzwonienie jest bodcem rozróniajcym ( SD ). To dlatego, e w przeszoci rozmowa telefoniczna odbywaa si dopiero po dzwonieniu, a ta kontroluje sposób odbierania. Kontrola zostaa przeniesiona na bodziec rozróniajcy (dzwonienie).

Zastosowane podejcie do analizy zachowania

Zastosowana interwencja analizy zachowania skada si z 4 faz:

 1. rama
 1. analiza w celu okrelenia funkcji zachowania
 2. interwencja majca na celu zmian zachowania
 3. ocena skutecznoci interwencji

Rama

Celem kadrowania jest:

 1. zidentyfikowa zachowanie, które ma zosta zmienione
 2. zmierzy to zachowanie

Identyfikacja

Poniewa stosowana analiza zachowa ma na celu popraw zachowa wanych spoecznie, kluczowe jest prawidowe zdefiniowanie zachowania, które ma zosta poprawione. Zachowanie naley zdefiniowa obiektywnie. Zatem stwierdzenie, e dziecko jest niesforne lub niedojrzae nie jest opisem zachowania w przeciwiestwie do zbliajcych si uksze lub krzyków i uderze, gdy tylko zostanie o to poproszony. takie jak mycie rk lub ubieranie si .

Wymierzony

Zachowanie naley mierzy, aby umoliwi obiektywne i naukowe podejcie. Zachowanie mona mierzy na róne sposoby:

 • czstotliwo wystpowania w danym okresie;
 • czas trwania zachowania;
 • opónienie lub czas do pocztku w odniesieniu do bodca lub innych bodców;
 • topografia lub forma zachowania;
 • sia ;
 • lokalizacja.

Pomiary te s zwykle przedstawiane w formie wykresów, aby pomóc w interpretacji i identyfikacji zmiennych rodowiskowych, które wpywaj lub kontroluj zachowanie.

Funkcjonalna analiza behawioralna (FBA)

Zasada behawioryzmu polega na tym, e zachowanie ma funkcj. Suy osobie, która j wdraa. Badanie i wykazanie istnienia funkcjonalnego zwizku midzy zachowaniem istotnym spoecznie a zmiennymi, które je kontroluj, jest kluczowym aspektem stosowanej analizy zachowa.

Rola analizy zachowania funkcjonalnego

W zwizku z tym analiza zachowania dostarcza hipotez dotyczcych funkcji lub celu zachowania. Ta analiza odpowiada na pytanie: dlaczego pojawia si zachowanie. Analiza zachowa ma na celu zidentyfikowanie poprzedników i wzmocnie ukierunkowanego zachowania w celu zdefiniowania planu interwencji w celu zmodyfikowania tego zachowania.

Rzeczywicie, fundamentalnym zaoeniem caej teorii behawioryzmu operacyjnego, wykazanego w badaniach i studiach przez kilka dziesicioleci, jest to, e zachowanie ma cel i peni funkcj dla podmiotu, nawet jeli ten nie jest wiadomy. Zachowanie jest wywoywane przez bodziec rodowiskowy lub poprzedzajcy w celu uzyskania lub uniknicia konsekwencji. Dlatego dziecko, które rzuca wyzwanie i staje si agresywne werbalnie, gdy zostanie poproszone o wykonanie zadania codziennego, czsto stara si unika wykonywania zleconego zadania, ale moe to równie pozwoli mu zwróci uwag dziecka. Dorosy.

Identyfikacja zmiennych rodowiskowych i bodców, które wyzwalaj i utrzymuj problematyczne zachowanie, rzadko jest prosta i oczywista. Na tym polega rola analizy zachowania.

Moliwe funkcje zachowania to albo uzyskanie czego, uniknicie tego lub ucieczka. Analityk behawioralny zwykle zadaje pytanie: Do czego suy to zachowanie aby nastpnie szczegóowo zdefiniowa swoj interwencj.

Gówne funkcje zachowania

Uwaamy, e gówne funkcje zachowania to:

 • Pozytywne wzmocnienie spoeczne (uwaga)
 • Pozytywne wzmocnienie poprzez rzeczy materialne, takie jak zdobycie poywienia lub podanego przedmiotu
 • Automatyczne pozytywne wzmocnienie (autostymulacja)
 • Negatywne wzmocnienie spoeczne (ucieczka)

Suy do definiowania planu interwencji behawioralnej

Analiza zachowania funkcjonalnego jest podstaw interwencji behawiorystów, poniewa identyfikuje zmienne rodowiskowe, które kontroluj zachowanie, a tym samym umoliwia modyfikacj tych zmiennych w celu modyfikacji samego zachowania. Jak napisa Skinner  :

Sprawd otoczenie, a zobaczysz porzdek w zachowaniu.

Na przykad mae dziecko przewraca swój talerz i rzuca jedzenie na podog podczas posików. Jego matka interweniuje, gdy zdaje sobie z tego spraw, zoci si i beszta dziecko, pouczajc go i karze. Funkcjonalna analiza behawioralna moe zidentyfikowa cel dziecka jako zwrócenie uwagi i czasu od matki. Zatem zakada si, e gniew matki, krzyki i kary s wzmocnieniem, które kontroluje zachowanie, pozwalajc dziecku dosta to, czego chce. Na tej podstawie behawiorysta bdzie nastpnie pracowa z matk tak, aby wzmocnia ona nieproblemowe zachowania dziecka podczas posików, które zastpi problematyczne zachowanie.

Techniki modyfikacji zachowa

Ksztatowanie lub ksztatowanie

Shaping w jzyku angielskim to proces systematycznego i zrónicowanego wzmacniania kolejnych przyblie ustalanego zachowania. Ten proces jest powszechnie uywany do uczenia uczniów nowych gestów i zachowa. W ten sposób nauczyciel gry na fortepianie nabiera ksztatu, gdy uczy ucznia gry dwoma palcami jednej rki, potem dodaje nut drug rk, potem uczy si porusza rkami po klawiaturze, a potem lewa rka-prawa rka niezaleno, nastpnie zagraj dwiema rkami razem coraz szybciej, itd. Wykonanie kadego kroku jest wzmacniane przez nauczyciela.

Skinner in Science and Human Behaviour wyjania to pojcie za pomoc analogii:

Warunkowanie instrumentalne ksztatuje zachowanie tak, jak rzebiarz ksztatuje blok gliny ... Produkt kocowy ma szczególn jedno lub integralno projektu, ale nie moemy znale punktu, z którego nagle powsta. W tym samym sensie operant nie jest czym, co wydaje si w peni rozwinite w zachowaniu organizmu. Jest wynikiem cigego procesu ksztatowania. p. 91

Kade z przyblie jest ustalane za pomoc zbrojenia rónicowego. Zbrojenie rónicowe definiuje si jako procedur, w której wzmocnienie jest podawane tylko dla odpowiedzi, które maj jeden z wczeniej zdefiniowanych ksztatów, wymiarów lub waciwoci. Kade przyblione zachowanie jest wzmacniane jako krok w kierunku zachowania, którego naley si nauczy. W miar postpów w nauce wzmocnienie jest udzielane tylko w celu przyblienia bliszego podanemu zachowaniu.

Przykadowo, noszenie okularów u dziecka z autyzmem jest ksztatowane poprzez zrónicowane wzmacnianie nastpujcych zachowa: dotykanie okularów, branie okularów do rki, zakadanie okularów na twarz, zakadanie okularów przed oczami.

acuch

acuch zachowa to specyficzna sekwencja dyskretnych odpowiedzi zwizanych z okrelonym bodcem stanu. Kada dyskretna odpowied i zwizany z ni bodziec tworz ogniwo w acuchu. Kiedy ogniwa s ze sob poczone, powstaje acuch zachowa, który prowadzi do kocowego rezultatu. Kada odpowied jednego ogniwa w acuchu tworzy bodziec odpowiedzi, który z kolei suy jako rozróniajcy bodziec dla odpowiedzi nastpnego ogniwa. Kady bodziec, który czy dwa ogniwa w acuchu, ma dwie funkcje: jest zarówno wzmacniajcym, jak i rozróniajcym bodcem.

Na przykad, gob w rodowisku dowiadczalnym jest umieszczany przed niebieskim sygnaem, który zmienia si na czerwony, gdy gob dziób dziobem. Gdy sygna jest czerwony, gob naciska peda, który zmienia sygna na óty. Gdy sygna jest óty, przesunicie paska zmienia kolor sygnau na zielony. Wreszcie, po zielonym sygnale, dziobanie dzioba powoduje dostarczenie ziarna do gobia. Gob stopniowo uczy si acucha zachowa w celu uzyskania nasion.

Tworzenie acuchów jest przydatne z kilku powodów:

 1. zwiksza autonomi dzieci z PDD w obszarach ycia codziennego, które s cigiem zada. Opanowanie coraz bardziej zoonego acucha umoliwia jednostkom ewolucj w codziennym rodowisku spoecznym bez staego nadzoru dorosych i samodzielne dziaanie.
 2. czenie acuchów zwiksza repertuar zachowa spoecznych dostpnych dla jednostki poprzez dodawanie zachowa do istniejcych acuchów zachowa.

Wyganicie

Wyganicie ma miejsce, gdy zachowanie nie jest ju wzmacniane, gdy byo wczeniej. W zwizku z tym wspomniane zachowanie pojawia si rzadziej w przyszoci.

Wdroenie procedury wygaszania opiera si na analizie funkcjonalnej wczeniejszego zachowania, która pozwolia zidentyfikowa wzmacniacze problematycznego zachowania. W ten sposób dziecko spdza duo czasu na uruchamianiu wcznika, który wcza i wycza wiato. Zobacz i kontroluj naprzemienno wiata, wzmacniajc zachowanie, odczenie wcznika stanowi procedur wygaszania zachowania.

Gaszenie jest szczególnie skuteczne w poczeniu z nauk KAWY (patrz poniej).

Interwencja majca na celu zmian zachowania

Dugotrwaa nieskuteczno strategii kar

Z definicji kara zmniejsza czstotliwo wystpowania jakiego zachowania. Jednak wiele bada wykazao, e zachowanie, które podlega wycznie karze, ma czstotliwo wystpowania, która maleje w krótkim okresie, ale na ogó pojawia si ponownie w perspektywie dugoterminowej.

Kara jest przedmiotem wielu kontrowersji w rodowisku psychologów, zwaszcza e kara wie si z zadawaniem fizycznego bólu, upokarzaniem lub nakadaniem bardzo niechtnych konsekwencji. Naley ich unika. W szczególnoci badania wykazay, e kary cielesne i fizyczne, oprócz tego, e s zakazane w wielu krajach, w tym we Francji od 2016 r., S tym bardziej nieskuteczne w perspektywie dugoterminowej, poniewa s surowe. Badania wykazay, e potencjalnie maj dugoterminowe negatywne skutki, jeli s powane i nawracajce, w tym: wzrost zachowa agresywnych, zmniejszenie internalizacji moralnej, wzrost ryzyka przestpczoci i ryzyko problemów psychologicznych.

W przeciwiestwie do tego, wycofujc uwag, powiedz nie! Marszczenie brwi, chwilowe wykluczenie i wycofanie przyjemnych bodców s karami w behawiorystycznym sensie tego sowa i nie stwarzaj problemów etycznych, bdc skuteczne, zwaszcza w poczeniu z procedurami wzmacniajcymi. Jest to poczenie lekkiej kary za zachowanie, które ma by zmodyfikowane, ze wzmocnieniem zachowania alternatywnego (patrz poniej CAFE), które umoliwia najszybsz modyfikacj zachowania.

Uczenie si funkcjonalnie równowanych alternatywnych zachowa (CAFE)

Identyfikacja CAFE

Po zidentyfikowaniu funkcji problematycznego zachowania, najskuteczniejsza strategia modyfikacji go i zastpienia funkcjonalnie równowanym alternatywnym zachowaniem (CAFE) lub zachowaniem konkurencyjnym lub zachowaniem zastpczym. Te zachowania peni równowan funkcj, ale nie s spoecznie problematyczne.

W praktyce CAFE definiuje si jako pozytywne przeciwiestwo problematycznych zachowa. Tak wic problematyczne zachowanie przerywa nauczycielowi i mówi w klasie ma co pozytywnego: podnosi rk, aby poprosi o zabranie gosu i milczy, dopóki nauczyciel jej nie poda.

Wzmacniajca KAWIARNIA

Po zidentyfikowaniu funkcji zachowania, wzmacniacze speniajce t funkcj s wybierane i systematycznie stosowane. Konieczne jest równie unikanie w miar moliwoci wzmacniania zachowania, które ma zosta zmodyfikowane.

Nazywa si to wzmocnieniem rónicowym, które wzmacnia zachowanie, które jest albo niezgodne z zachowaniem, które ma by zmodyfikowane, albo zachowanie alternatywne. Ta procedura wzmacniajca CAFE jest najbardziej polecana i uwaana za najbardziej skuteczn.

Zatem w podanym wczeniej przykadzie CAFE nauczyciel moe systematycznie zwraca uwag na to, e ucze podnosi palec (pozytywne wzmocnienie) i wykluczy na 1 minut wszelkie przedwczesne przejawy (kara negatywna poprzez usunicie jakiegokolwiek wzmocnienia), ze szczególnym uwzgldnieniem pozytywnego uwag na podane zachowanie. Celem CAFE jest stopniowe zastpowanie i eliminowanie niepodanych zachowa.

Ocena skutecznoci

Pomiar w trakcie i po interwencji jest przeprowadzany w celu sprawdzenia, czy zachowanie zostao obiektywnie i znaczco zmodyfikowane. Ta ocena moe zosta przeprowadzona ponownie po pewnym opónieniu, aby sprawdzi stabilno modyfikacji zachowania w czasie.

Ocena skutecznoci tej metody

Recenzje ABA

Od pónych lat osiemdziesitych podejcie ABA do PDD byo krytykowane przez Autism Rights Movement gównie w Stanach Zjednoczonych , który twierdzi, e autyzm naley uzna za rónic, a nie chorob.

Metoda ta jest postrzegana przez wiele osób z autyzmem jako przemoc i generuje stres pourazowy.

Uwagi i odniesienia

 1. Cooper, Heron i Heward 2007 , s.  23
 2. FC Mace ,   Znaczenie i przyszo metodologii analizy funkcjonalnej  , Journal of Applied Behaviour Analysis , t.  27 N O  2, s.  385392 ( ISSN  0021-8855 , PMID  16795830 , PMCID  PMC1297814 , DOI  10.1901 / jaba.1994.27-385 , czytaj online , dostp: 25 marca 2017 )
 3. Tristram Smith i Suzannah Iadarola ,   Aktualizacja podstaw dowodów dotyczcych zaburze ze spektrum autyzmu  , Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology , vol.  44, n o  6,, s.  897922 ( ISSN  1537-4416 , PMID  26430947 , DOI  10.1080 / 15374416.2015.1077448 , czytaj online , dostp 9 marca 2017 )
 4. Nienke Peters-Scheffer , Robert Didden , Hubert Korzilius i Peter Sturmey ,   Metaanalityczne badanie skutecznoci kompleksowych programów wczesnej interwencji opartych na ABA dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  , Research in Autism Spectrum Disorders , vol.  5, n O  1,, s.  6069 ( DOI  10.1016 / j.rasd.2010.03.011 , czytaj online , dostp 9 marca 2017 )
 5. (w) Jane E. DeVries , Michele Burnette i William K. Redmon ,   Aids Prevention: Improving Nurses's Compliance with Glove Wearing Through Performance Feedback   , Journal of Applied Behaviour Analysis , vol.  24 N O  4,, s.  705711 ( ISSN  1938-3703 , PMID  1797773 , PMCID  PMC1279627 , DOI  10.1901 / jaba.1991.24-705 , czytaj online , dostp 9 marca 2017 )
 6. (w)   Metoda Kazdina na wychowywanie zbuntowanego dziecka bez tabletek bez terapii bez kwestionowania woli   na alankazdin.com ,
 7. John O. Cooper ,   Stosowana analiza zachowa w edukacji  , Theory Into Practice , tom.  21 N O  2, s.  114118 ( ISSN  0040-5841 , DOI  10.1080 / 00405848209542992 , odczyt w Internecie , dostp: 9 marca 2017 r. )
 8. (w) Alan E. Kazdin, Metoda Kazdina dla rodzicielstwa niepokornego dziecka: bez piguek, bez terapii, bez rywalizacji woli ,, 288  str. ( ISBN  978-0-618-77367-1 )
 9. (in)   Analiza zachowa pomaga ludziom pracowa bezpieczniej   na http://www.apa.org (dostp: 9 marca 2017 r. )
 10. (w)   Classroom Management   na http://www.apa.org (dostp 9 marca 2017 )
 11. Burrhus F. Skinner, Nauka i ludzkie zachowanie , Mardaga ,( ISBN  978-2-87009-032-9 )
 12. Paul R. Fuller ,   Operant Conditioning of a Vegetative Human Organism  , American Journal of Psychology , t.  62, n o  4,, s.  587-590 ( DOI  10.2307 / 1418565 , czytaj online , dostp 9 marca 2017 )
 13. Sidney W. Bijou ,   Systematyczne podejcie do eksperymentalnej analizy maych dzieci  , Child Development , vol.  26 N O  3,, s.  161-168 ( DOI  10.2307 / 1126106 , czytaj online , dostp: 14 marca 2017 )
 14. (w) Donald M. Baer ,   Reakcja ucieczki i unikania dzieci w wieku przedszkolnym na dwa schematy wycofywania   , Journal of the Experimental Analysis of Behaviour , vol.  3, N O  2, s.  155-159 ( ISSN  1938-3711 , PMID  13795686 , PMCID  PMC1403960 , DOI  10,1901 / jeab.1960.3-155 , czyta online , dostp 14 marca 2017 )
 15. (w :) CB Ferster i Marian K. Demyer ,   Metoda eksperymentalnej analizy zachowania dzieci autystycznych.   , American Journal of Orthopsychiatry , vol.  32, n o  1,, s.  8998 ( DOI  10.1111 / j.1939-0025.1962.tb00267.x , czytaj online , dostp: 14 marca 2017 )
 16. Teodoro Ayllon i Jack Michael ,   Pielgniarka psychiatryczna jako inynier behawioralny  , Journal of the Experimental Analysis of Behaviour , vol.  2, n O  4,, s.  323334 ( ISSN  0022-5002 , PMID  13795356 , PMCID  PMC1403907 , DOI  10.1901 / jeab.1959.2-323 , czytaj online , dostp 14 marca 2017 )
 17. Cooper, Heron & Heward 2007 , s.  14
 18. (w)   Journal of Applied Behavior Analysis  »
 19. Donald M. Baer , Montrose M. Wolf i Todd R. Risley ,   Niektóre aktualne wymiary stosowanej analizy zachowa  , Journal of Applied Behaviour Analysis , vol.  1, N O  1,, s.  91-97 ( ISSN  0021-8855 , PMID  16795165 , PMCID  PMC1310980 , DOI  10,1901 / jaba.1968.1-91 , czyta online , dostp 20 marca 2017 )
 20. Cooper, Heron & Heward 2007 , str.  25
 21. (w) Burrhus F. Skinner, Zachowanie organizmów ,( ISBN  978-0-87411-487-4 ) , str.  6
 22. Cooper, Heron & Heward, str.  27
 23. Cooper, Heron & Heward, str.  28
 24. Copper, Heron & Heward 2007, str.41
 25. (w) Alan E. Kazdin, The Daily Parenting Toolkit ,, 192  pkt. ( ISBN  978-0-547-98554-1 , czytaj online ) , str.  1-8
 26. J Michael ,   Odrónianie dyskryminacyjnych i motywacyjnych funkcji bodców.  , Journal of the Experimental Analysis of Behaviour , vol.  37, n o  1,, s.  149-155 ( ISSN  0022-5002 , PMID  7057126 , PMCID  PMC1333126 , DOI  10,1901 / jeab.1982.37-149 , czyta online , dostp 17 kwietnia, 2017 )
 27. Cooper, Heron & Heward, str.  49
 28. Cooper, Heron & Heward, str.  65
 29. Cooper, Heron & Heward, str.  100
 30. Cooper, Heron & Heward 2007, s. 159
 31. Cooper, Heron & Heward, str. 499
 32. (w) Burrhus F. Skinner, BF Skinner: autobiografia ,, str. 399
 33. (w) Montrose Wolf, Todd Risley i Hayden Mess,   Zastosowanie procedur warunkowania operacyjnego do poprawy problemów behawioralnych dziecka autystycznego   , Badania i terapia behawioralna ,( czytaj online )
 34. Cooper, Heron & Heward, str.435
 35. (w) George Stanley Reynolds, Elementarz warunkowania operantowego , Scott, Foresman & Company,, 155  pkt. ( ISBN  978-0-673-07964-0 ) , str.  59-60
 36. Skinner, 2015 - str.69
 37. Cooper, Heron & Heward, str. 470
 38.   Zgromadzenie gosuje za zakazem przemocy cielesnej wobec dzieci   , na lemonde.fr ,
 39. (w)   Parenting Expert Warns contre fizyczna kara   na apa.org ,
 40. (w) Elizabeth Thompson Gershoff,   Karanie cielesne rodziców i powizanych zachowa i dowiadcze dzieci: przegld metaanalityczny i teoretyczny   , Biuletyn psychologiczny ,( czytaj online )
 41. WC Holz , NH Azrin i T. Ayllon ,   Eliminacja zachowa pacjentów psychicznych przez wymieranie wywoane reakcj  , Journal of the Experimental Analysis of Behaviour , vol.  6, n O  3,, s.  407-412 ( ISSN  0022-5002 , PMID  13961498 , PMCID  PMC1404454 , DOI  10.1901 / jeab.1963.6-407 , czytaj online , dostp 27 kwietnia 2017 )
 42. RH Thompson , BA Iwata , J Conners i EM Roscoe ,   Effects of wzmacnianie dla alternatywnych zachowa podczas karania samookalecze.  , Journal of Applied Behaviour Analysis , vol.  32, n o  3,, s.  317328 ( ISSN  0021-8855 , PMID  10513027 , PMCID  PMC1284195 , DOI  10.1901 / jaba.1999.32-317 , czytaj online , dostp 27 kwietnia 2017 )
 43. Neil Horner, Albin, Sprague, Storey and Newton ( tum.  Z angielskiego), ocena funkcjonalna i programy pomocy rozwojowej w zakresie zachowa problemowych: podrcznik praktyczny , Bruksela / Pary, De Boeck wysza,, 200  pkt. ( ISBN  978-2-8041-5565-0 , czytaj online ) , str. 115 do 142
 44. AE Kazdin ,   Dopuszczalno alternatywnych metod leczenia dewiacyjnych zachowa dzieci.  , Journal of Applied Behaviour Analysis , vol.  13 N O  2, s.  259273 ( ISSN  0021-8855 , PMID  7380752 , PMCID  PMC1308130 , DOI  10.1901 / jaba.1980.13-259 , czytaj online , dostp 27 kwietnia 2017 )
 45. Elizabeth S Athens i Timothy R. Vollmer ,   ANVESTIGATION OF RÓNICOWEGO WZMOCNIENIA ALTERNATYWNEGO ZACHOWANIA BEZ WYCOFANIA  , Journal of Applied Behaviour Analysis , vol.  43, n o  4,, s.  569-589 ( ISSN  0021-8855 , PMID  21541145 , PMCID  PMC2998250 , DOI  10.1901 / jaba.2010.43-569 , odczyt online , dostp 27 kwietnia 2017 )
 46. (w)   Quiet Hands   na Autism Wiki (dostp: 31 padziernika 2020 )
 47. (en-US) Autistic Self Advocacy Network ,   Loud Hands: Autistic People, Speaking   w Autistic Self Advocacy Network (dostp: 31 padziernika 2020 )
 48. (w) Julia Bascom,   Ciche rce  

Zobacz te

Bibliografia

 • Rzeka, Vinca. (2006) Analiza zachowa dzieci i modziey . Liège: prasa uniwersytecka pónocy.
 • Clement, Celine. (2006) Uczenie si i warunkowanie . Pary: Dunod.
 • (en) John O. Cooper, Timothy E. Heron, William L. Heward, Applied Behaviour Analysis , Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education Inc.,, 770  s. ( ISBN  978-0-13-129327-4 i 0-13-129327-3 )
 • Alan E. Kazdin, The daily parenting toolkit, 2013 ( ISBN  978-0-547-98554-1 )
 • Hanley, GP, Iwata, BA i McCord, BE (2003). Analiza funkcjonalna zachowania problemowego: przegld. Journal of stosowanej analizy zachowania36 (2), 147-185.
 • [Leaf i McEachin 2006] Ron Leaf i John McEachin ( przetumaczone  z angielskiego przez Agnès Fonbonne i Catherine Milcent), Autyzm i ABA: a pedagogy of progress Broché , Pary, Pearson , wyd .  "Psychiatria",, 421  str. ( ISBN  2-7440-7157-9 i 978-2744071577 )
 • [Kirkham 2017] (en) Patrick Kirkham ,   Linia midzy interwencj a wykorzystywaniem - autyzm i stosowana analiza zachowa   , History of the Human Sciences , vol.  30 N O  2, s.  107-126 ( ISSN  0952-6951 , DOI  10.1177 / 0952695117702571 , czytaj online , dostp: 30 padziernika 2020 )

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza zachowa stosowanych, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza zachowa stosowanych i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza zachowa stosowanych na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Tatiana Tomczyk

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Analiza zachowa stosowanych i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Lech Tkaczyk

Ten wpis o Analiza zachowa stosowanych był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Magdalena Michalski

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Analiza zachowa stosowanych pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Analiza zachowa stosowanych tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.