Analiza wartociInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza wartoci, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza wartoci. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza wartoci, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza wartoci. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza wartoci poniżej. Jeśli informacje o Analiza wartoci, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza wartoci ( AV ) jest metod, urodzony w Stanach Zjednoczonych po prostu na koniec drugiej wojny wiatowej , dziki Lawrence Delos Miles  (w) . Jest to racjonalna metoda optymalizacji produktu (lub procesu lub procesu) bdca w zwizku z tym czci pracy inyniera , w szczególnoci w biurach projektowych .

Definicja

Definicja podana przez AFNOR jest nastpujca: analiza wartoci jest zorganizowan i kreatywn metod konkurencyjn majc na celu zaspokojenie potrzeb uytkowników poprzez specyficzne podejcie projektowe, które jest funkcjonalne, ekonomiczne i multidyscyplinarne. Warto produktu to ilo, która wzrasta wraz ze wzrostem zaspokojenia potrzeby i / lub spadkiem kosztu produktu. Warto mona zatem uzna za stosunek przydatnoci do funkcji do kosztu rozwiza .

Historia

Inynier w General Electric , D. Miles, musia rozwiza problem niedoboru szlachetnych materiaów. Miles zauwaa nastpnie, e w produkcie liczy si funkcja, któr peni, niezalenie od rozwizania zastosowanego do spenienia tej funkcji. Na podstawie tej obserwacji szuka nowych rozwiza zapewniajcych odpowiedni funkcj przy najniszych kosztach. Ta systematyczna technika zostaa znacznie ulepszona w Japonii , a nastpnie w latach 60. XX wieku zostaa zaimportowana do Europy za porednictwem spóek zalenych firm amerykaskich. We Francji metoda zostaa wprowadzona w 1963 roku przez firm Apte i jest obecnie rozwijana przez AFAV.

Zakres

Pocztkowo wykorzystywana do ulepszania istniejcego produktu lub usugi, analiza wartoci moe by równie stosowana od momentu projektowania. Jego celem jest dostarczenie produktu z funkcjami, które s od niego wymagane, przy najniszych kosztach.

To czsto prowadzi do innowacji. Na przykad zasypka z barier akustyczn graniczca z autostrad moe by zbudowana z ziemi (stabilizowanej odpowiedni rolinnoci), a nie z betonu: równa masa równie tumi dwiki, a ponadto ziemia nie odbija tego dwiku, w przeciwiestwie do betonu; zyskujemy zarówno na kosztach, jak i na komforcie mieszkaców. Inny przykad, zbyt lekkie telefony przewodowe lub telefony DECT, budzce niewielk pewno siebie, moemy obciy je czymkolwiek zechcemy, aby byy bardziej naturalne w uyciu. Wreszcie, pralki, które musz by obciane w fazie wirowania, s czsto balastowane blokiem betonowym, ale mog by równie obciane plastikow torb, któr klient sam napeni wod, aby uatwi transport maszyny.

Technika ta, przeznaczona pocztkowo dla inynierów, moe by wykorzystywana przez dzia sprzeday. Nastpnie suy jako przewodnik do rozmowy kwalifikacyjnej jako techniczne i ekonomiczne wsparcie w negocjacjach. Poprawa jakoci produktu bez zwikszania kosztów, a nawet ich obniania, to podstawowa dziaalno inyniera.

Produkt moe by istniejcy lub nowy, prosty lub zoony, powtarzalny lub niepowtarzalny i moe by procesem administracyjnym lub przemysowym, usug wewntrzn firmy lub sprzedawan przez t firm. Metod mona zatem zastosowa we wszystkich firmach, we wszystkich usugach i we wszystkich sektorach gospodarki.

Jeli chodzi o analiz wartoci produktu, mówimy o analizie wartoci  ; jeli chodzi o analiz wartoci w projektowaniu, inynieri wartoci i wreszcie, w przypadku analizy wartoci w zarzdzaniu, mówimy o zarzdzaniu wartoci .

Jest to podejcie funkcjonalne, ekonomiczne i multidyscyplinarne, które:

 • interesuje si zarówno produktami, jak i procesami;
 • opiera si na koncepcjach;
 • opiera si na kosztach;
 • obraca si wokó funkcji;
 • wykorzystuje pomysy i rozwizania.

Skada si z nastpujcych faz:

 1. Zbadaj i oce rozwizania
 2. Sporzd raport (tymczasowy) i propozycje (do wyboru)
 3. led realizacj

Dokadniej, analiza wartoci zazwyczaj przebiega w rónych fazach:

 • faza przygotowawcza: okrelenie zadania, celu, grupy i terminu;
 • faza informacyjna: zbieranie informacji;
 • faza analizy: analiza kosztów w odniesieniu do funkcji;
 • faza tworzenia: generowanie pomysów, burza mózgów;
 • faza oceny: ocena rónych alternatyw;
 • faza realizacji: wdroenie wybranej alternatywy.

Organizacje promocyjne

Ta metoda yje i ewoluuje dziki stowarzyszeniom, takim jak AFAV we Francji (gdzie jest standaryzowana przez AFNOR), SAVE w Stanach Zjednoczonych i VDI w Niemczech.

We Francji normy, o których mowa, s nastpujce:

 • NF EN 12973: Zarzdzanie przez analiz wartoci: koncepcja - czerwiec 2000 .
 • NF X 50-153: Analiza wartoci - Zalecenia dotyczce jej realizacji - wrzesie 2009 r .
 • NF X 50-152: Zarzdzanie wartoci - Podstawowe cechy analizy wartoci - wrzesie 2007 .
 • NF EN 16271: Zarzdzanie przez warto - Funkcjonalne wyraenie potrzeb i specyfikacji funkcjonalnych - Wymagania dotyczce wyraenia i walidacji potrzeby zaspokojenia w procesie nabycia lub uzyskania produktu - -02-16. Zastpuje NF X50-151.
 • NF X50-150: Analiza wartoci - Analiza funkcjonalna. Sownictwo - sierpie 1990 .
 • NF EN 1325-1: Sownictwo dotyczce zarzdzania wartoci, analizy wartoci i analizy funkcjonalnej - Cz 1: Analiza wartoci i analiza funkcjonalna - listopad 1996 .
 • NF EN 1325-2: Sownictwo dotyczce zarzdzania wartoci, analizy wartoci i analizy funkcjonalnej - Cz 2: Zarzdzanie wartoci - marzec 2005 .
 • NF X 50-100: Analiza funkcjonalna - Podstawowe cechy - grudzie 1996 .

Klasyczne przykady

Gilotyna

We przykad projektu bezpiecznego noa. Oparty na prawie Murphy'ego , który pozwala rygorystycznie okreli wag zerowej liczby defektów we wzornictwie przemysowym.

 • Oto jak potraktowano przykad problemu, jaki stwarza konstrukcja zabezpieczenia przecinarki elektrycznej: kady przycisk na kocu pytki musi mie palec, co pozwala unikn niezrcznego odruchu ponownego uoenia papieru, gdy ostrze opada . Kiedy podaje si takie rozwizanie, wydaje si to oczywiste. Jest to zatem kwestia poszukiwania takiego podejcia umysu, które pozwoli znale dobre rozwizanie. Ten proces jest analiz wartoci i obejmuje identyfikacj waciwego problemu.
 • Oto problem, który naleao rozwiza: pogodzi zajcie rk poza stref zagroenia z koniecznoci kontrolowania zejcia ostrza.
 • A oto, jak trzeba byo postawi pozorny problem przed zidentyfikowaniem problemu do skutecznego rozwizania: aby uzyska zero wypadków, trzeba myle o operatorze, a odruch naturalny polega na myleniu o maszynie.

Bariera akustyczna

Dwiki i haasy s zatrzymywane gównie przez masy. Z tego powodu wykonalimy oczywicie pierwsze betonowe ekrany dwikochonne . Poszukiwanie najbardziej ekonomicznych materiaów na ton zasugerowao ziemi jako potencjalnego kandydata do wymiany , rozwizanie, które zostao skutecznie wdroone tam, gdzie pozwalaa na to przestrze pozioma, z dodatkowym zyskiem w postaci znacznego zmniejszenia pasoytniczych odbi dwików kierowanych do kierowców.

Wniosek pedagogiczny

Zwyczaje
Projektowanie odpowiednich produktów zamiast projektowania produktów, do których przywyke, wymaga zdrowego rozsdku.
Zaniedbanie
Zasugeruj, e system Toyoty nie istnieje, majc alibi, e atwo jest poczy zdrowy rozsdek z znikomym know-how, a przynajmniej, e opinie s podzielone jest redukcyjnym spojrzeniem na rzeczywisto ( zobacz paradygmat Lao-Tse)
Paradygmat Lao-Tse
Postrzeganie wiedzy jako nie-wiedzy jest dobre; postrzega niewiedz jako wiedz, to jest zo! "
Zen
Analiza wartoci charakteryzuje nie tylko japoski umys, ale take jzyk japoski. Zatem obserwacja, e 98% japoskiej elektroniki stosuje analiz wartoci, oznacza rozwaenie znaczenia ducha Japoczyków, charakteryzujcego si zen , w ich osigniciach.
Wniosek
To wanie to ograniczenie, które w latach siedemdziesitych nie uwzgldnilimy w wystarczajcym stopniu, redukujc ducha japoskiego do formu (  zerowy zapas  ,   krgi jakoci   itp.), Które filozof [Qui] Potpia (patrz artyku: metoda pracy   ).

W literaturze

W Traktacie o Zen i obsugi motocykla , przez Roberta Pirsig , bohater zastpuje brakujc cz jego BMW z cyny mog karcie . Przed swoim towarzyszem, który kpi z tego prowizorycznego rozwizania, wyjania, e wrcz przeciwnie, to proste i ekonomiczne rozwizanie idzie dokadnie w kierunku pracy niemieckich inynierów, którzy zaprojektowali jego maszyn.

Uwagi i odniesienia

 1.   Analiza wartoci: forum wyników   na ministra waciwego ds. Budetu ,(dostp 18 stycznia 2019 ) .

Zobacz te

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza wartoci, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza wartoci i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza wartoci na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Richard Walczak

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Analiza wartoci.

Ana Rakowski

Ten artykuł o zmiennej Analiza wartoci przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Greg Janiak

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Rahul Dobrowolski

W tym poście o Analiza wartoci dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.