Analiza treciInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza treci, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza treci. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza treci, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza treci. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza treci poniżej. Jeśli informacje o Analiza treci, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza treci jest to jakociowe metody stosowane w naukach spoecznych i ludzkich . Znajdziemy na przykad podejcia do analizy treci w socjologii, komunikacji, jzykoznawstwie i psychologii.

Wprowadzenie

Analiza treci to systematyczne i metodyczne badanie dokumentów tekstowych lub wizualnych. W analizie treci badacz stara si zminimalizowa wszelkie uprzedzenia poznawcze i kulturowe , zapewniajc obiektywno swoich bada. Analiza treci jest stosowana zwaszcza w naukach spoecznych i humanistycznych od lat 50. XX w. Czsto jest bdnie kojarzona z metod charakterystyczn dla nauk spoecznych w Ameryce Pónocnej . Jednak wielu europejskich teoretyków i badaczy przyczynio si do rozwoju rónych podej do analizy treci.

Kroki

Analiza selekcji

Analiza treci wymaga wyboru dokumentów tekstowych , wizualnych lub dwikowych. Selekcja ta jest na ogó dokonywana zgodnie z wczeniej ustalonym pytaniem badawczym lub, w podejciu indukcyjnym , poprzez prób zakwestionowania przedmiotu, o którym ma si wczeniejsz ogóln ide.

Czytanie

Nastpnie analiza treci czyta dokumenty. Ten odczyt mona wykona za pomoc komputera lub nie.

Klasyfikacja

Podczas czytania, a nastpnie ponownego czytania, badacz przystpuje do klasyfikacji swoich dokumentów. Tworzy kategorie lub przypisuje kody do dokumentów, które pozwol mu ewentualnie je od siebie odróni. Te kategorie lub kody mona powiza z treci dokumentu (na przykad: pola semantyczne) lub z kontekstem jego powstania (na przykad: ródo, data, pe).

Interpretacja

Etap tumaczenia zwykle odbywa si na etapie czytania i klasyfikacji.

Analiza treci stosowana do tekstów i przemówie

Analiza treci jest w istocie blisko tego, co moemy nauczy si robi w lekcje francuskiego. Zrozumie tekst, syntetyzowa to, pomysy wycig ... za to moemy zbudowa tabel jak idziemy jak mona przeczyta, dokona pojcie map na swojej wasne lub w grupach .

Analiza treci tekstów i przemówie odbywa si równie za pomoc oprogramowania ( Hyperbase , Lexico, TXM ) i stara si uchwyci kontekstualny wymiar analizowanych tekstów. Analiza treci zwykle ujawnia spoeczne uwarunkowania analizowanych tekstów. Dla tego typu analizy rzeczywisto dyskursu istnieje poza samym tekstem. W zwizku z tym tradycyjna analiza treci ma tendencj do bagatelizowania znaczenia jzykoznawstwa. Jednak rónica midzy analiz dyskursu , która przywizuje wag do jzykoznawstwa tekstów, a analiz treci ma tendencj do zanikania. T analiz treci zorientowan na tekst mona nazwa tekstometri. T analiz treci wiadom dyskursu mona nazwa logometri .

Analiza treci zastosowana do badania reprezentacji spoecznych

Wedug Molinera, Rateau i Cohen-Scali (2002) analiza treci jest najbardziej odpowiedni technik identyfikacji opinii, przekona, stanowisk i punktów widzenia przekazywanych w przemówieniach. W rzeczywistoci analiza treci wydaje si szczególnie przydatna w badaniu reprezentacji spoecznych . Zdaniem tych autorów ta analityczna praca wydaje si niezbdna, poniewa pozwala przezwyciy zmienno indywidualnego dyskursu i daje dostp do wspólnych znacze, które s podstaw kadej reprezentacji spoecznej. Kilku badaczy próbowao zdefiniowa t technik. Bardin w 1977 roku zaproponowa nastpujc definicj:   analiza treci jest coraz bardziej wyrafinowanym i stale udoskonalanym zestawem narzdzi metodologicznych stosowanych w niezwykle zrónicowanych dyskursach (tre i pojemnik). Wspólnym czynnikiem tych wielokrotnych i zwielokrotnionych technik () jest kontrolowana hermeneutyka oparta na dedukcji i wnioskowaniu. W ramach wysiku interpretacyjnego analiza treci równoway dwa bieguny rygoru obiektywizmu i podnoci podmiotowoci (Bardin, 1977, s. 9).

Zdaniem Ghiglione i Beauvois (1980) Analiza treci nie jest praktyk teoretyczn i techniczn zamknit w sobie, jest narzdziem, które umoliwia dostarczenie elementów odpowiedzi na problemy, które spowodoway jej wdroenie i które odpowiada na dobrze zdefiniowane cele studiów . Dla A. Muchielli'ego analiza treci odnosi si do ogólnego terminu okrelajcego wszystkie metody analizy dokumentów, najczciej tekstowych, umoliwiajcych wyjanienie znaczenia (a), które s zawarte i / lub sposób (y), w jaki udaje si im mie sens (Muchielli 1996, s. 36).

Aby ograniczy skonno badacza do subiektywizmu w obliczu korpusu danych tekstowych, analiza treci musi by prowadzona przy uyciu precyzyjnych technik (organizacja korpusu, kodowanie, podzia, interpretacja), które pozwalaj na popraw obiektywizmu, usystematyzowanie i uogólnienie wyniki. Równie przemówienia zebrane po wywiadach s w peni transkrybowane, a nastpnie przetwarzane w ramach analizy treci tematycznej, aby podkreli wszystkie wspólne cechy wypowiedzi badanych.

Analiza treci cyfrowych

W zakresie zarzdzania treci zwizan z dokumentami cyfrowymi analiza treci (w jzyku angielskim Content analytics lub Content analysis ) umoliwia przejcie od zarzdzania do wyceny treci. Zanim bdziesz móg analizowa treci cyfrowe, musisz je zdoby i zebra informacje, gdzie si znajduj. Konieczne jest wydobycie z tej masy czsto nieustrukturyzowanych informacji, zrozumiaej i zrozumiaej formy informacji. Analiza skadniowa , semantyczna i morfologiczna treci oraz pojednanie s wtedy moliwe przy uwzgldnieniu identyfikacji wyjtków . Rezultat tej pracy nie byby syszalny bez wdroenia systemów reprezentacji , które pozwalaj na progresywn i wielowymiarow nawigacj w wydobywanej wiedzy. Tak wycen oferuj rozwizania do analizy treci cyfrowych.

Analiza treci zastosowana do dokumentów

Analiza treci zastosowana do dokumentów (filmów i obrazów) ma równie na celu uchwycenie kontekstowego wymiaru analizowanych dokumentów. Podejcie polegajce na analizie treci dokumentów wedug ich symbolicznych odniesie jest generalnie kojarzone z semiologi . Jednak ta rónica równie zwykle zanika.

Oprogramowanie do analizy treci

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza treci, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza treci i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza treci na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Dominik Zawadzki

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Roman Bieniek

Ładny artykuł z _zmienna.