Analiza transakcyjnaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza transakcyjna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza transakcyjna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza transakcyjna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza transakcyjna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza transakcyjna poniżej. Jeśli informacje o Analiza transakcyjna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza transakcyjna , znany równie jako AT , jest teori osobowoci , w stosunkach spoecznych i komunikacji . Stworzony w 1958 roku przez psychiatr i psychoanalityka Erica Berne'a , postuluje   stany Ego   (Rodzic, Dorosy, Dziecko) i bada zjawiska intrapsychiczne poprzez relacyjn wymian dwóch lub wicej osób, zwan transakcjami .

Cele i zasady

Analiza transakcyjna ma na celu zapewnienie wiadomoci, a take lepszego zrozumienia co si dzieje tu i teraz w relacjach midzy dwojgiem ludzi i w grupach. Analiza transakcyjna oferuje siatki odczytowe do zrozumienia problemów relacyjnych, a take metody interwencji w celu rozwizania tych problemów.

Analiza transakcyjna zakada, e wszyscy s zasadniczo pozytywni i e to decyzje podjte w dziecistwie wpywaj na nasze zachowanie; jego celem jest pomoc w odzyskaniu kontroli nad samorealizacj.

Eksploracj osobowoci mona przeprowadzi na 2 poziomach ( s.  5 do 14):

 • Analiza strukturalna to badanie komunikacji osobistej (werbalnej i niewerbalnej) reprezentatywnej dla struktury osoby (Jak jest co).
 • analiza funkcjonalna to nauka o zachowaniu (jak to dziaa)

Historia

Eric Berne przedstawi analiz transakcyjn jako podejcie fenomenologiczne , dodajc weryfikowalne dane do konstrukcji filozoficznej Freuda. Jego teoria opiera si na pracach Wildera Penfielda i René Spitza , w poczeniu z neopsychoanalitycznymi ideami Paula Federna , Edoardo Weissa czy Erika Eriksona .

Pocztków analizy transakcyjnej mona doszukiwa si w pierwszych 5 z 6 artykuów, które Berne napisa na temat intuicji, które rozpocz w 1949 roku. W tym czasie, gdy studiowa na psychoanalityku , jego artykuy atakoway freudowskie koncepcje niewiadomo.

W 1956, po 15 latach studiowania psychoanalizy, Berne nie zosta przyjty do Instytutu Psychoanalizy w San Francisco. Prob o kolejne kilka lat szkolenia przyj jako odrzucenie i zdecydowa si porzuci psychoanaliz. Przed kocem roku napisa dwa przeomowe artykuy, opublikowane w 1957 roku:

 • Pierwsza, Intuition V: The Ego Image , wyjaniaa, w jaki sposób doszed do koncepcji stanów ego, i zawieraa idee separacji midzy Dorosym a Dzieckiem.
 • Druga, Stan Ja w Psychoterapii , opieraa si na trójstronnej koncepcji: Rodzic, Dorosy i Dziecko.

Koncepcje

Oprócz stanów ego , analiza transakcyjna proponuje zidentyfikowa gry psychologiczne , rodzaje wymian, które powtarzaj si w podobny sposób i kocz si uczuciem niepokoju. Wród innych koncepcji analizy transakcyjnej odnajdujemy pozycje yciowe , wgldy w zarzdzanie oznakami rozpoznania i uczu , strukturyzacj czasu , czynniki kierujce lub ograniczajce komunikaty , ignorancj i róne stopnie biernoci .

Éric Berne postulowa, e gówne kierunki ycia s ustalane od dziecistwa i mog przybra form yciowego scenariusza . Berne definiuje równie trzy kryteria dobrego zdrowia psychicznego  : wiadomo, spontaniczno i intymno ( s.  193 ).

Stany ego

Berne doszed do wniosku, w kontekcie obserwacji zwizanych z jego praktyk, e w pewnych kontekstach jego pacjenci zachowywali si tak, jak robi to jeden z ich rodziców, nie zawsze zdajc sobie spraw z pochodzenia tych zachowa, a take z emocji i obyczajów, o których naley myle. którzy byli z nim zwizani. Innym razem powracay odrodzenia zachowa z dziecistwa jego pacjentów, take z ówczesnymi afektami i stanami umysu. Opisuje jednego ze swoich pacjentów, pana Segundo, prawnika, którego stosunek do pienidzy by trzech typów:

 • W swojej dziaalnoci jako prawnik i w operacjach finansowych wykaza si bardzo pewnym sprawdzianem rzeczywistoci. Posiada due sumy pienidzy z pewnoci siebie, osdem i szczciem bankiera i by gotów wydawa pienidze, aby je zarobi. "
 • Innym razem marzy o zrobieniu wszystkiego dla dobra publicznego. W rzeczywistoci naladowa zachowanie i stan umysu jego ojca w jego dziaalnoci charytatywnej. "
 • Poza tym czasami krad gum do ucia i inne drobiazgi z domów towarowych. " I zrobi to z " takim samym swobodnym nastawieniem i t sam technik, jak krad gum do ucia jako dziecko. "

Berne zdefiniowa stan ego jako spójny system myli, emocji i powizanych zachowa. " Z punktu widzenia struktury czowieka, istniej trzy rodzaje stanów ego:

 • Rodzic odpowiada mylom, emocjom i zachowaniom osoby, które przyswoi sobie naladujc znaczce postaci rodzicielskie lub wychowawcze.
 • Dorosy charakteryzuje emocje, myli i zachowania zgodne z rzeczywistoci tu i teraz.
 • Dziecko odpowiada mylom, emocjom i zachowaniom, które s odrodzeniem naszego wasnego dziecistwa.

W powyszym przykadzie Pana Drugiego, Eric Berne opisuje trzy typy relacji do pienidzy pacjenta, odpowiednio do praw Dorosego, Rodzica i Dziecka. W analizie Berna terminy Rodzic, Dorosy i Dziecko nie s zwizane z wiekiem osoby. Na przykad w kontekcie szkolnym dziecko, które ponownie wyjania lekcj jednemu ze swoich towarzyszy w taki sam sposób, jak jego nauczyciel lub kochanka, aktywuje swój stan Ja-Rodzic.

Wreszcie trzy stany ego analizy transakcyjnej nie s równoznaczne z id , tym ja i superego z freudowskiej psychoanalizy .

Eric Berne i jego uczniowie zaproponowali dynamik stanów ego i jego dysfunkcji: przejcie, skaenie, wykluczenie. ( s.  16 )

Transakcje

Transakcja to nazwa nadana sownej i behawioralnej wymianie midzy dwojgiem ludzi ( s.  22 i 23). Odróniamy bodziec , czyli wiadomo, wysyan od jednej osoby do drugiej, od odpowiedzi tej drugiej. Transakcje mona zatem obserwowa i analizowa pod ktem stanów ego. Istniej proste transakcje (komplementarne lub skrzyowane), w których stan ego reaguje tylko na siebie w kadym z dwóch protagonistów, oraz transakcje podwójne, w których okrelone stany ego najwyraniej odpowiadaj sobie nawzajem (np. Rodzic) i jednoczenie poziom podstawowy, inne stany ego (przykad Dziecko).

Proste uzupenienie

Transakcje uzupeniaj si, gdy dwaj partnerzy zwracaj si do stanu ego, w którym znajduje si drugi.

 • Przykad 1:
  • Bye w stanie napisa raport "
  • Tak, zaraz wyl ci to e-mailem . »(Wymiana midzy dorosymi a dorosymi)
 • Przykad 2:
  • Chcesz wpa po tym spotkaniu i pój ze mn do kina "
  • "Z przyjemnoci - ju nie mog podj pracy, co moglibymy pojecha i zobaczy" »(Wymiana dziecko-dziecko)
 • Przykad 3:
  • "Powiniene skoczy sprzta swój pokój!" (Rodzic-Dziecko)
  • "Przesta psu mi ycie, zrobi to!" (Dziecko-Rodzic)

Wymiana w tym trybie moe trwa w nieskoczono. Oczywicie po pewnym czasie przestaj, ale ten sposób komunikacji nie powoduje konfliktów midzy dwoma partnerami, z wyjtkiem przypadku Dziecko-Rodzic. [wymagane wyjanienie] .

Proste krzye

Komunikacja zatrzymuje si lub zmienia tryb, gdy transakcje zostaj przekroczone: kiedy osoba zwraca si do innego stanu ego ni ten, w którym znajduje si jej partner.

 • Przykad 1a
  • Bye w stanie napisa raport (Dorosy-Dorosy)
  • "Przesta psu mi ycie, zrobi to!" "(Dziecko-Rodzic)

Ta transakcja krzyowa moe powodowa problemy midzy ludmi. A moe odpowiedzie transakcj rodzic-dziecko, np. Jeli nie zmienisz swojego nastawienia, zostaniesz zwolniony! "

 • Przykad 2a
  • Czy twój pokój jest wreszcie uporzdkowany (Rodzic-Dziecko)
  • Suchaj, robi to. "(Dorosy-Dorosy)

Ta krzyowa transakcja zmienia równowag midzy bohaterami.

Transakcje podwójne lub puapki

W tego typu transakcjach rozmowa odbywa si na spoecznym, jawnym poziomie, a jednoczenie inne transakcje s wymieniane na psychologicznym, niewypowiedzianym poziomie ( s.  23 ). Na przykad :

 1. Potrzebuj, eby zostaa ze mn w biurze. (Sowa dla dorosych) - to wyraenie wypowiadane za pomoc mowy ciaa, która sugeruje intencje seksualne ( Flirtujce dziecko ).
 2. " Oczywicie. »(Odpowied na deklaracj Dorosy) - towarzyszy umiech lub mrugnicie okiem (Dziecko akceptuje ukryty motyw).

Transakcje styczne

Jeden z rozmówców podejmuje styczn odpowiadajc obok pocztkowej wiadomoci. Czsto unikaj niewygodnej sytuacji ( s.  23 ).


Ekonomia znaków rozpoznawczych

Eric Berne uywa polisemicznego terminu w jzyku angielskim:   Stroke  , co oznacza zarówno pieszczot, jak i kopnicie. Termin ten jest albo zachowany, jak w tekstach francuskich, albo przetumaczony jako Znak uznania. Znaki rozpoznania s klasyfikowane wedug kryteriów warunkowych (dotyczcych dziaania) lub bezwarunkowych (dotyczcych bytu) oraz wedug dwóch biegunowoci: pozytywnej lub negatywnej. Ekonomia znaków rozpoznawczych wymaga umiejtnoci umie je dawa, umie je przyjmowa, umie o nie prosi, umie odmawia i umie je sobie da. Zdolnoci te róni si w zalenoci od osoby. Dla Berna kady czowiek nieustannie poszukuje znaków rozpoznawczych, poniewa s one dla niego niezbdne. Jednym z podstawowych praw ekonomii uznania jest to, e osoba akceptuje negatywne uznanie (w przypadku braku pozytywnych znaków rozpoznania), a nie brak uznania w ogóle. Czsto weryfikuje si tutaj wag uwarunkowa edukacyjnych: osoba przyzwyczajona od najmodszych lat do odbierania negatywnych znaków rozpoznania bdzie bardziej skonna do otrzymywania ich przez cae ycie, a nawet do odmowy pozytywnych znaków rozpoznania.

Istniej dwa ograniczajce przekonania, jedno dotyczy niedostatku (przykad: nie wystarczy dla wszystkich), a drugie kontroli (przykad: tylko nieliczni uprzywilejowani mog go da).

Strukturyzacja czasu

Berne obserwuje i opisuje sze sposobów strukturyzacji czasu. Te róne sekwencje s klasyfikowane wedug ich ilociowego/jakociowego wkadu jako znaku rozpoznania, od najsabszego do najbardziej intensywnego. ( s.  26 )

 • wycofanie: osoba wyrónia si fizycznie lub psychicznie.
 • rytua: s to znormalizowane, ustandaryzowane sekwencje (np. powitania), skodyfikowane spoecznie wymiany. Suy do wymiany znaków rozpoznawczych. Kada grupa ma swoje wasne rytuay.
 • hobby: charakteryzuje rozmowy na tematy stereotypowe, takie jak rozmowy w salonie.
 • aktywno: jak sama nazwa wskazuje, s to sekwencje, których celem jest zrobienie czego.
 • te psychologiczne gry  : umoliwiaj wymian intensywnych oznaki uznania, ale ujemny.
 • intymno: odpowiada czasom, kiedy komunikacja jest otwarta, oparta na zaufaniu, szacunku i akceptacji drugiej osoby. Umoliwia wysokiej jakoci i intensywn wymian pozytywnych znaków rozpoznawczych.

Pozycje yciowe

Dziecko nabiera pewnoci siebie i innych. Te pewniki bd podstaw scenariusza yciowego poprzez preferencyjny, ale nie wyczny wybór pozycji podstawowej sporód nastpujcych pozycji yciowych:

 1. U mnie ok, u Ciebie ok (++): idealna relacja wedug analizy transakcyjnej
 2. U mnie ok, u Ciebie nie ok (+ -): pogarda, wyszo
 3. Nie jestem OK, Ty jeste OK (- +): poczucie niszoci
 4. Nie jestem OK, nie jeste OK (-): pozycja wyrzeczenia

Zarzdzanie uczuciami

Zgodnie z analiz transakcyjn istniej trzy formy uczu, których specyfik jest mylenie transakcji ze wzgldu na ich niekongruencj ( s.  30 do 33):

 • nagromadzone uczucia lub piecztki . Nie wyraone natychmiast i zachowane, takie uczucie mona znale wraz z innymi niezarzdzanymi urazami, takimi jak kolekcja znaczków . To nagromadzenie powoduje nieproporcjonaln reakcj, gdy kubek si przepeni.
 • pasoytnicze uczucia lub haracz . Z pierwotnego krgu rodzinnego, w którym pewne uczucia s bardziej dozwolone ni inne, dziecko, a nastpnie dorosy, bd uywa uczucia upowanionego, a nie zakazanego, a mimo to istotnego.
 • reaktywowane lub elastyczne uczucia . Obecna sytuacja, która nie jest zbyt emocjonalna, przypominajca star sytuacj z silnym adunkiem emocjonalnym.

Gry psychologiczne

Gry psychologiczne skadaj si z zestawu transakcji, które kocz si dyskomfortem, dlatego nazywane s destrukcyjnymi. Nie s to gry fabularne , wykorzystywane w psychologii do celów analitycznych lub terapeutycznych.

W strukturyzacji czasu wedug analizy transakcyjnej jest to sekwencja, która pojawia si tu przed intymnoci. Jest bogata w znaki rozpoznawcze, ale negatywna (mona uzna t sekwencj za odwrotno intymnoci).

Destrukcyjna gra psychologiczna to transakcja podwójnego dna, skadajca si z otwartego komunikatu (pozytywu bdcego przynt) i ukrytego komunikatu (niewypowiedzianego, który jest gównym przesaniem). Ukryta wiadomo (pierwsza transakcja) zawiera nieodpowiedni amortyzacj lub zawyon cen (druga transakcja); otrzymuje go osoba ze sabym punktem (trzecia transakcja), co powoduje dyskomfort.

Wiele takich sekwencji Berne zatytuowa obrazowo. Przykadem jest Tak, ale . Osoba A ma problem i skary si na niego innej osobie B. Ta ostatnia daje rad A, aby pomóc mu rozwiza jego problem. Jednak A znajduje powód lub pretekst, by omin kad udzielon rad, rozpoczynajc kad odpowied udzielon B od Tak, ale . To pozwala mu wytrwa w reklamacji i unikn jakiejkolwiek moliwoci rozwizania lub pozytywnej zmiany stanu, która miaaby miejsce dziki B. W takiej interakcji powierzchowne transakcje zdaj si na pierwszy rzut oka mówi szukam pomocy , ale ci, którzy przychodz póniej, mówi w domyle jednoczenie: nikt mi nie pomoe .

Formua J

Pierwsza wersja Formuy J ( s.  95 do 98): AN + PF = R D MS B lub wyranie: Catch-Nigaud (werbalna lub niewerbalna z Laurel, z ukryt wiadomoci ) + Point Low (od Hardy'ego oszacowanego przez Laurel) = Response , co skutkuje Klikniciem , co skutkuje Dumbfounded Moment , co skutkuje zyskiem .

Formua, któr naley czyta jako chemik, a nie matematyk! : Kiedy dwa elementy (AN i PF) zbli si do siebie wystarczajco, wtedy gr mona rozpocz poprzez stworzenie nowego produktu: Response (który moe skada si z co najmniej jednej lub kilku transakcji, wicej lub mniej podwójne, dowiadczane przyjemnie lub nie!), co prowadzi do reakcji acuchowej: Le Déclic (w Laurel i / lub Hardy) jest zawiasem gry. Nieoczekiwane (wiadomy, który jest w cakowicie przewidywalnym fakcie, a zatem rozpoznawalny przez Hardy'ego) Reakcja uruchamia Moment Odrtwienia (u Laurel) cile zwizany z klikniciem ( pasoytnicze uczucie smutku, strachu, gniewu Laurel ...), co skutkuje ostateczn korzyci z gry (dla Laurel). Reakcja acuchowa (D, MS, B) opisana sekwencyjnie jest w rzeczywistoci prawie natychmiastowa (Laurel) Zysk moe by gromadzony w Kolekcji Stampów (TC) które mog / musz kwalifikowa si do Caresses Parental (CP) (z powodu przez Hardy'ego!). Tak wic w Formule J s trzy fazy  :

 1. Preludium: AN + PF = R
 2. Reakcja acuchowa, która jest gr w cisym tego sowa znaczeniu: R D MS . B
 3. Fina: B CP (lub skumulowany CT)

Profit , to znaczy pasoytnicze uczucie , nie jest ostatecznym celem gry . Poszukiwane jest potwierdzenie, uzasadnienie pozycji yciowej (warunek Laurel)

Uwaga 1: Hardy moe odmówi udziau w grze po AN, a Laurel moe wtedy odda si swojej innej ulubionej grze , samotnemu mu: Jestem wiecznie niezrozumianym! ...

Uwaga 2: Hardy moe skontrowa atak rzucajc swoj ulubion gr !!!

Trójkt Karpmana

Stephen Karpman opracowa matryc wszystkich tych gier: dramatyczny trójkt Ofiara-Zbawiciel-Przeladowca (koniecznie z duej litery). Na kadym biegunie jest rola: jedna osoba w roli Ofiary, inna w Zbawicielu i trzecia w roli Przeladowcy (moemy zauway, e gra ta czsto rozgrywa si w parach z symboliczn tercj). Midzy tymi trzema rolami zachodz zatem wzajemne interakcje, które s wymienne ( s.  30 ). W przypadku cytowanej powyej gry Tak, ale A to ofiara, B to Zbawiciel. Jeli zachowanie A ewoluuje w kierunku coraz wyraniejszego odrzucania sugestii B, A moe w porzdku przyj rol Przeladowcy w trybie wyrzutu nie pomagasz mi , podczas gdy B stanie si ofiar, próbujc si usprawiedliwi w trybie Próbowaem Ci pomóc .

Uwaaj jednak, trzeba odróni np. ratownika, który jest osob cakowicie sprawn, od Zbawiciela, który nim nie jest, czy ofiar, która doznaje bardzo realnej traumy od Ofiary, która skary si, aby zoy skarg (we wszystkich ignorancja). Jako taki, film Oui, mais ( 2001 ) z Gérardem Jugnotem i Émilie Dequenne jest dobr ilustracj tego typu sytuacji, umiejtnie onglujc midzy podwójnym wpywem Berna i Karpmana.

Brak wiedzy i bierno

Ignorancja jest znieksztaceniem rzeczywistoci typu niedopowiedzenia lub przesady ( s.  19 ).

Analiza transakcyjna:

 • potrafi zidentyfikowa trzy obszary ignorancji w osobie: siebie, innych i sytuacj.
 • rozrónia trzy rejestry niewiedzy, w tym znaki ostrzegawcze lub oznaki problemu, sam problem i opcje rozwiza;
 • a take cztery poziomy niewiedzy:
  • istnienie zjawiska,
  • znaczenie tego,
  • moliwoci zmiany tego
  • i osobiste predyspozycje wobec zjawiska.

Kady problem jest analizowany przez te trzy klasy za pomoc siatki nieporozumie.

Analiza transakcyjna wyrónia cztery rodzaje biernoci ( s.  30 ) lub jak zawie:

 • nic nie robi;
 • przystosowywa;
 • miesza;
 • przemoc i niezdolno wobec innych lub wobec samego siebie (zachorowanie).

Podstawowe nakazy i zezwolenia

Bob i Mary Goulding dostrzegaj czternacie rodzajów zakazów, które nazwali nakazami , które ograniczaj wolno jednostki w swoim yciu ( s.  39 ):

 • 10 pod wzgldem zachowania. np. nie istnieje, nie bd sob itp.,
 • 2 na poziomie refleksji. dawny. : Nie myl tak.
 • 2 na poziomie uczu. dawny. : Nie czuj.

Gysa Jaoui ze swojej strony podkrela mocne strony osoby i proponuje wszystkim ocen tego, gdzie si znajduj w odniesieniu do podstawowych uprawnie, które s zwizane z naszym stosunkiem do wasnych uczu, do nas samych, do innych i do wiata . Te uprawnienia s odwrotnoci nakazów. GYSA Jaoui dodaje 13 e  nakaz: Nie wiem.

Scenariusz yciowy

Scenariusz ycia jest równie nazywany stylem ycia lub planem ycia . Okrelaj j nakazy, zalecenia i program (lub model techniczny). Ta ostatnia wskazuje, jak stosowa istniejce nakazy i zarzdzenia. Program jest dziedziczony po rodzicu tej samej pci. Istnieje kilka klas scenariuszy ycia:

zwycizca - przegrany lub harmatyk - przegrany lub trywialny or
 • nigdy - zawsze - przed lub do - po - bez przerwy - bez celu
 • bez myli - bez mioci - bez radoci

Autonomia

Dla Erica Berne'a celem jest nieustanne zorientowanie si na to, co nazywa autonomi, co spenia trzy kryteria: wiadomo, spontaniczno i intymno. Denie do autonomii oznacza zatem pozostawienie negatywnych wpywów osobistego scenariusza. Pewni specjalici ( Marie-Christine Seys , France Brécard i Laurie Hawkes w Wielkiej Ksidze Analizy Transakcyjnej) dodaj do tego odpowiedzialno.

 • Zdolno wiadomoci - pozostawania w penym kontakcie z tu i teraz, przyjmowania rzeczywistoci tak, jaka jest, bez jej filtrowania, deformowania.
 • Umiejtno spontanicznoci rozwijamy umiejtno reagowania na otoczenie nie automatycznymi zachowaniami, ale tak jak sobie yczymy i w sposób adekwatny do otoczenia. Oznacza to w szczególnoci moliwo korzystania z naszych trzech stanów ego i wzbogacania zakresu zachowa kadego z nich.
 • Zdolno do intymnoci - bycia w autentycznej relacji z drugim, to znaczy prawdziwej i waciwej. Wyklucza to wszelkie manipulacje lub gry. Moe to by moment przyjacielskiego dzielenia si, a take bardzo szczery punkt widzenia. Chodzi o rozwijanie zdolnoci do oferowania silnego momentu relacji, na przykad wiedzy, jak go otrzyma.
 • Odpowiedzialno - przyjmuj konsekwencje swoich czynów i sów, bierz je pod uwag w swoich relacjach z innymi.

Ewolucja

Pochodzenie

Eric Berne chcia uproci dyskurs psychiatryczny, aby lekarz i pacjent mieli wspólny jzyk. Berne dobrowolnie wybra proste terminy, w aktualnym lub metaforycznym rejestrze , aby kady pacjent móg by wspóaktorem w diagnozie i wyleczeniu. Jego pomysem byo stworzenie systemu psychiatrii spoecznej.

Blisko poj Dziecko, Dorosy i Rodzic w Bernie oraz To, Ja i Superego u Zygmunta Freuda jest oczywista; jednak pomys badania ich interakcji midzy dwojgiem ludzi jest unikalny dla Berne i stanowi du cz jego wkadu.

Analiza transakcyjna wyonia si z jej praktyki terapeutycznej w latach 70. i 80. XX wieku.

Sercem podejcia do analizy transakcyjnej w rodowisku nieterapeutycznym jest umoliwienie, w zalenoci od obszaru zastosowania, zmiany jednostki lub spoecznoci, w ramach umowy zwanej umow , wspólnie akceptowanej przez interesariusza i klienta .

Podanie

wiadomo

Jednym z pomysów wywoanych tym podejciem jest to, e znajomo wasnych zachowa, ich róde moe pomóc nam zmieni bolesne zachowania cierpienie nie jest nieuniknione. Analiza transakcyjna jest wykorzystywana w psychoterapii, chocia nie jest powszechnie uznawana za podejcie unikatowe. Psychoterapia analizy transakcyjnej realizowana jest w ramach umowy zaakceptowanej przez terapeut i pacjenta. Umowa ta dotyczy celów do osignicia oraz tego, w jaki sposób terapeuta i pacjent zobacz, e cel terapii zosta osignity.

Techniki interwencyjne odnosz si w równym stopniu do treci tego, co wnosi klient, co do procesu realizowanego w relacji przeniesieniowej z terapeut (oraz z czonkami grupy, gdy leczenie jest prowadzone w grupie). Analiza procesu jest dokadnie przemylana.

Analiza transakcyjna zaznacza swoj specyfik równie poprzez swój wybitnie jednoznaczny charakter: przezroczysto jest staym przejawem tego w przekazywaniu poj pacjentowi, jak w postawie terapeuty, traktowanego bardziej jako osoba ni jako ekran projekcyjny. Analiza transakcyjna czasami integruje narzdzia zapoyczone z innych podej (np. Gestalt ).

Pola aplikacji

Szkolenie z analizy transakcyjnej to dodatkowe szkolenie zwizane z dziaalnoci zawodow. Certyfikacji towarzyszy wzmianka wskazujca dziedzin specjalizacji, która odpowiada tej dziaalnoci.

 • Psychoterapia: dotyczy rozwoju ludzi, leczenia dysfunkcji poprzez psychoterapi indywidualn lub grupow. Pole psychoterapii, wybrane przez profesjonalistów, których dziaania maj na celu uzdrowienie klientów, to znaczy agodzenie ich objawów i/lub pomoc w restrukturyzacji ich osobowoci i/lub ram odniesienia w spoeczestwie. Jest zgodny z prawnymi implikacjami wykonywania w tym zakresie.
 • Organizacja: dotyczy dynamiki osób i grup w organizacjach (kierownicy, konsultanci, szefowie personelu i podwadni). Dziedzina organizacji, wybierana przez profesjonalistów pracujcych w organizacjach lub dla organizacji, uwzgldniajca zarówno kontekst instytucjonalny, jak i rozwój organizacji. Ich rol jest promowanie wzrostu i rozwoju ludzi oraz wzrost efektywnoci osób pracujcych w organizacji.
 • Edukacja: dotyczy osób zwizanych z dziaalnoci edukacyjn i szkoleniow (nauczycieli, doradców edukacyjnych, rodziców, wychowawców i osób, do których s adresowane). Dziedzina edukacji, wybrana przez profesjonalistów pracujcych z dziemi, modzie lub dorosymi w dziedzinie edukacji i szkole, w szkole lub poza ni, z myl o edukacji i/lub rozwoju osobowoci i integracji spoecznej.
 • Porada: Dotyczy osób zaangaowanych w dziaania wspierajce. Pole konsultingowe, wybrane przez profesjonalistów, których dziaalno ma na celu wzrost i rozwój ludzi oraz ich spoecznych ram odniesienia: pielgniarki , pracownicy socjalni, urzdnicy sdowi, prawnicy, lekarze, duszpasterze itp.

kontrowersje historyczne

W latach 70. amerykaska analityk transakcji Jacqui Schiff twierdzia, e leczy schizofreników poprzez rodzicielstwo. W 1974 otrzymaa nagrod im. Erica Berne Scientific Memorial Award od Midzynarodowego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej (ITAA). Zostaa skrelona z ITAA w 1978 r. po mierci pacjenta w 1972 r., który dozna zego traktowania równoznacznego z torturami. Metody Jacqui Schiff s potpiane przez Patrici Crossman, inn amerykask analityczk transakcyjn, w artykule opublikowanym na stronie SkepticReport . Jacqui Schiff jest czasami wci broniony przez niektórych, ale totalitarne ekscesy jego metod i jego teorii na temat ponownego rodzicielstwa zostay wyranie zademonstrowane przez Alana Jacobsa, analityka transakcyjnego, który w 1996 roku otrzyma nagrod Erica Berne Memorial Award od ITAA. Sprawa Jacqui Schiff jest zoona, poniewa obok praktyk godnych potpienia, proponuje ona wraz z czonkami swojej szkoy teoretyczne koncepcje, które pozostaj interesujce i uyteczne, takie jak symbioza, ignorancja i ramy odniesienia.

Praktyki typu reparenting ju dzi nie istniej w analizie transakcyjnej ze wzgldu na ryzyko wpywu, jaki nios ze sob. W swoim raporcie z 2006 r. Midzyministerialna Misja ds. Czujnoci i Walki z Naduyciami Sekciarskimi podejmuje historyczne kontrowersje dotyczce niektórych aspektów teorii analizy transakcyjnej i wskazuje na wybryki niektórych praktyków analizy transakcyjnej w odniesieniu do zwizanych z tym zagroe. niewaciwa praktyka analizy transakcyjnej moe generowa. Niniejszy raport nie kwestionuje wszystkich teorii i praktyk zasobu wiedzy z zakresu analizy transakcyjnej.

Prdy prdowe

Wczesne wartoci i trendy uwzgldniay psychoanalityczne korzenie analizy transakcyjnej, a take nowe podejcia. W analizie transakcyjnej obserwujemy zupenie róne trendy w rodzaju pracy preferowanej przez rónych terapeutów. Nurt poznawczo-behawioralny dy do zrozumienia i dowiadczenia poprzez wymian, diagramy i wyjanienia. Szkoa ponownego podejmowania decyzji zostaa opracowana przez Roberta i Mary Goulding po spotkaniu z terapi gestalt . Prd ciaa integruje wymiar ciaa w pracy terapeutycznej. Nurt psychoanalityczny kadzie nacisk na zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia oraz niewiadome procesy intrapsychiczne. Strumie relacyjny podkrela relacj midzy terapeut a jego klientem. Nurt integracyjny proponuje integracj rónych podej terapeutycznych zorientowanych na sfer afektywn, poznawcz, behawioraln, psychologiczn i systemow. Nurt konstruktywistyczny kadzie nacisk na konstrukcj narracyjn, wedug której osoba definiuje siebie i jak te reprezentacje ewoluuj w trakcie terapii. Nurt Cathexis, oparty na teoriach Schiffów, wyszed z uycia na wiele lat.

Proces komunikacji

Proces komunikacji jest model opracowany przez psychologa Taibi Kahler sam ze szkoy Analizy Transakcyjnej. Z obserwacji swoich pacjentów w roku 1970, D r  Kahler ustanawia typologi powstaego w prezentacji szeciu typów osobowoci. Jego praca, ukoronowana nagrod Erica Berna w 1977 roku, zainteresuje NASA, która sfinansuje du cz bada. Do tej pory w 2011 roku z profilu Process Communication skorzystao prawie 800 000 osób na caym wiecie . Szkolenie lub coaching z wykorzystaniem komunikacji procesowej jest prowadzony przez profesjonalistów, którzy ukoczyli kurs certyfikacyjny. Aplikacje obejmuj szeroki obszar, od rekrutacji po edukacj, poprzez dziaania firmy, takie jak spójno zespou czy zarzdzanie. Nazwa   Process Com   jest uywana we Francji w celach komercyjnych i jest przedmiotem rejestracji znaku towarowego.

Narzdzie wsparcia i ramy wicze

Teoretyczne koncepcje analizy transakcyjnej wykorzystywane s w kontekcie wsparcia w rozwoju zawodowym, osobistym czy terapeutycznym. Pytania dotyczce nadzoru i oceny praktyk s kapitaowe jak w przypadku kadego narzdzia wsparcia.

Narzdzie wsparcia

Pytania o podstawy teoretyczne i praktyczn ewaluacj narzdzi wspomagajcych dotycz nie tylko analizy transakcyjnej, a szerzej wpisuj si w aktualn debat na temat ewaluacji psychoterapii . Kwestia naukowoci wkadu teoretycznego zostaa równie podniesiona w odniesieniu do psychoanalizy i nadal jest przedmiotem debaty. To pytanie jest równie przedmiotem dyskusji wród analityków transakcyjnych.

Jak wskazuje Tobie Nathan , metody psychoterapii osigaj swoje granice, gdy nie s odnawiane. Analiza transakcyjna to nurt teoretyczny, który korzysta z aktualnych refleksji, takich jak te Heleny Hargaden i Charlotte Sills czy te José Grégoire.

Ramy wicze

Oficjalne struktury analizy transakcyjnej ( EATA dla Europy) zalecaj kontynuacj dugiego szkolenia i poszanowanie kodeksu etyki. Certyfikacja w analizie transakcyjnej (CTA, pierwszy poziom kwalifikacji w analizie transakcyjnej) odpowiada walidacji 750 godzin praktycznego dowiadczenia, z czego 500 godzin w analizie transakcyjnej, 600 godzin szkolenia zawodowego, z czego 300 godzin w analizie transakcyjnej , oraz 150 godzin superwizji, oprócz wiedzy specjalistycznej charakterystycznej dla ich pocztkowej praktyki zawodowej. Sam egzamin, który wymaga napisania rozprawy i testu ustnego przed jury zoonym z profesjonalistów, jest metod selekcji, która stara si speni ten wymóg.

Praktycy analizy transakcyjnej podlegaj kodeksowi etycznemu opublikowanemu przez EATA, który stanowi, e nie ma moliwoci interwencji bez wczeniej okrelonych ram umownych i dobrowolnie uzgodnionych midzy profesjonalist a klientem. Procesy selekcji, szkolenia i wicze s zgodne z przepisami prawa.

Synteza, krytyka i kontrowersje

Analiza transakcyjna wyglda nastpujco ( s.  16 ):

 • korpus doktryny, który integruje wkad bada i eliminuje to, co zbdne, niestrawne lub niezgodne,
 • oraz profesjonalne ciao zoone z praktyków, rzemielników rozwoju sztuki korporacji.

Eric Berne w duej mierze przyczyni si do wymiaru grupowego i do tego, e korpus doktryny analizy transakcyjnej jest dzieem ciaa zawodowego.

Analiza transakcyjna ma by narzdziem diagnostycznym i klasyfikacyjnym w kategorii psychologicznej, a take narzdziem terapii pacjenta, która uczestniczy we wszystkich fazach diagnozy i leczenia.

Struktury midzynarodowe (ITAA) i krajowe, specjalistyczne media itp. zapewniaj ywotno tego zawodu (rozdziay 6 i 7).

Krytyka i kontrowersje

Pewne naduycia ze strony praktyków stosujcych analiz transakcyjn doprowadziy do pozwów w Stanach Zjednoczonych. Sprawy te zostay zebrane i ujawnione w ledztwie przeprowadzonym w 1996 roku przez Margareth T. Singer i Janj Lalich.

We Francji analiza transakcyjna nie ma precyzyjnej instytucjonalnej definicji medycznej ani szkole uniwersyteckich lub szpitalnych (takich jak na przykad praktyki medyczne). Jej podstawowe badania s gównie prywatne, prowadzone przez praktyków gównie z sektora prywatnego. Znajdujemy cytowane niepokojce praktyki potpione przez Komisj Zgromadzenia Narodowego ds. aberracji sekciarskich ( MIVILUDES ), midzy innymi w dziedzinach:

 • zarzdzanie zasobami ludzkimi w niektórych firmach i na niektórych kursach szkolenia zawodowego,
 • szkolenia z technik sprzeday i promocji sprzeday,
 • doradztwo i coaching menederów,
 • niektóre psychoterapie (indukowane faszywe wspomnienia).

Uwagi i referencje

(fr) Ten artyku jest czciowo lub w caoci zaczerpnity z anglojzycznego artykuu Wikipedii zatytuowanego   Analiza transakcyjna   ( patrz lista autorów ) .
 1. Berne Eric, Gry i ludzie: psychologia relacji midzyludzkich , Paris, Stock ,, 214  s. ( ISBN  978-2-234-01766-5 )
 2. Bertrel 2011 , s.  19.
 3. Vergnaud Jean-Maurice, Blin Philippe, Analiza transakcyjna: narzdzie rozwoju osobistego i zawodowego , Pary, Les éditions d'entreprise,, 44  pkt. ( ISBN  978-2-7081-0771-7 , czytaj online )
 4. Eric Berne, Analiza transakcyjna i psychoterapia , Petite Bibliothèque Payot, 1977, s.  32 .
 5. Eric Berne, Co powiesz po przywitaniu , Tchou, 1972-1983, s.  19 .
 6. Eric Berne, Zasady psychoterapeutycznego leczenia grupowego , Éditions d'Analyse Transactionionnelle, 2006, s.  226 .
 7. Zobacz te diagram w artykule Asertywno
 8. S to znaczki w znaczeniu tych, które wczeniej daway sklepy, aby zatrzyma swoich klientów: kady zakup dawa prawo do znaczków, a odpowiedni liczb znaczków gromadzono w prezencie.
 9. Moreau 2008 , s.  128.
 10. Hostie Raymond, Analiza transakcyjna: doroso. ladami Erica Berne'a dwadziecia lat póniej. , Pary, InterEditions,, 291  s. ( ISBN  978-2-7296-0177-5 )
 11. Gysa Jaoui, Koo uprawnie , we Francji Brécard i Laurie Hawkes, Wielka ksiga analizy transakcyjnej , Pary, Eyrolles, 2008.
 12. Analiza strukturalna i analiza transakcyjna oferuj systematyczn i spójn teori osobowoci i dynamiki spoecznej zbudowan na podstawie dowiadcze klinicznych oraz form aktywnej i racjonalnej terapii, która jest odpowiednia dla wikszoci pacjentów objtych opiek. psychiatria, któr atwo rozumiej i któr atwo nadaje si do ich przypadku. (Éric Berne, Analiza transakcyjna i psychoterapia Éditions Payot, Rozwaania ogólne, s. 19 ).
 13. Jacqui Schiff, Wszystkie moje dzieci , New York, Harper & Row 1975, Wszyscy stali si moimi dziemi , InterÉditions .
 14. (w) Nagrody Naukowe Pamici Erica Berne'a .
 15. (w) Etiologia epidemii spoecznej P. Crossmana, w tym francuskie tumaczenie, zostaa wykonana przez Ph. Nicota.
 16. Nasielski S. In memoriam: Jacqui Lee Schiff , News in Transactional Analysis, t.  26 N O  104, str.  141-143 , padziernik 2002.
 17. Alan Jacobs, Theory, Ideology and Reparenting , News in Transactional Analysis, 77, 1996, s.  20-39 - Theory as Ideology: Reparenting and Thought Reform , Transactional Analysis Journal , 24 (1), stycze 1994, s.  39-55 .
 18. Raport Miviludes 2006 [PDF] , s.  137 .
 19. France Brécard i Laurie Hawkes, Wielka ksiga analizy transakcyjnej Eyrolles 2008.
 20. http://www.isc.cnrs.fr/wp/wp00-4.htm Psychoanaliza i nauka (s).
 21. n o  104 Aktualnoci Analizy Transakcyjnej donosi debaty pomidzy P.Crossman, dlaczego Analiza Transakcyjna i psychoanaliza nie ma charakteru nauki , a Bill Cornell, edytor gazety The Script , korpus cznikowy ITAA.
 22. Kana U Psychoterapie Problemy definicyjne i inne problemy Tobie Nathan.
 23. Analiza transakcyjna: perspektywa relacyjna , Helena Hargaden i Charlotte Sills.
 24. Stany ego, 3 systemy interaktywne , autorstwa José Grégoire.
 25. MIVILUDES ,   Sprawozdanie dla premiera 2006   , na www.derives-sectes.gouv.fr .
 26. (w) Margaret Thaler Singer i Janja Lalich, Szalone terapie: czym one s Czy oni pracuj , Jossey-Bass,, 263  s. ( przeczytaj online )[ref. niekompletne] .
 27.   Sekciarskie ekscesy w dziedzinie zdrowia   , na stronie Devieds-sectes.gouv.fr .

Bibliografia

Dziea Erica Berne

Inne zajcia

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza transakcyjna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza transakcyjna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza transakcyjna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Norbert Przybysz

Ten wpis na Analiza transakcyjna sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Rafal Krajewski

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Analiza transakcyjna pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Analiza transakcyjna tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Michal Krajewski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Janina Krzemiński

Bardzo ciekawy ten post o Analiza transakcyjna.