Analiza termograwimetrycznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza termograwimetryczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza termograwimetryczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza termograwimetryczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza termograwimetryczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza termograwimetryczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza termograwimetryczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analizy termograwimetrycznej (TGA), w jzyku angielskim  : Analiza termograwimetryczna (TGA) jest technik analizy termicznej polega na pomiarze zmian masy próbki w funkcji czasu dla temperatury lub profil danej temperaturze.

Taka analiza zakada dobr dokadno trzech pomiarów: masy, czasu i temperatury. Poniewa krzywe zmiennoci masy s czsto podobne, czsto konieczne jest przetwarzanie tych krzywych, aby móc je zinterpretowa. Pochodna tych krzywych pokazuje, w których punktach te zmiany s najwaniejsze.

TGA jest czsto uywany w badaniach i testach do okrelenia waciwoci materiaów, takich jak polimery , do oszacowania kinetyki utleniania w wyniku korozji wysokotemperaturowej , do okrelenia temperatur degradacji, wilgotnoci pochonitej przez materia, iloci zwizków organicznych i nieorganicznych w materia, punkt rozkadu pozostaoci materiau wybuchowego i rozpuszczalnika .

Budowa urzdzenia

Urzdzenie skada si zazwyczaj z szczelnej obudowy do kontrolowania atmosfery próbki, pieca do zarzdzania temperatur, moduu wagowego ( mikrowagi ), termopary do pomiaru temperatury oraz komputera umoliwiajcego kontrol zespou i dane nagrany.

Mikrowaga znajduje si zwykle w atmosferze obojtnej (np. Diazotu lub argonu ); gaz ten stanowi oson zapobiegajc przedostawaniu si gazu reaktywnego do obudowy moduu wagowego, a gaz ten musi mie mniejsz gsto ni gaz reaktywny. Urzdzenie posiada system chodzenia, zwykle z cyrkulacj wody, w celu ograniczenia gorcych czci.

W zalenoci od modelu urzdzenie moe by mniej lub bardziej zautomatyzowane (sterowanie pomp próniow i rczne otwieranie i zamykanie gazu lub sterowanie automatyczne z zaworami elektromagnetycznymi ).

Aby zawiesi próbk, zwykle stosuje si jedno z nastpujcych rozwiza:

  • jest otoczony drutem platynowym  ;
  • przebijamy go otworem i zawieszamy na drucie platynowym (technika   haczyka  );
  • umieszczona jest w gondoli, z plecionego drutu platynowego (uatwia przepyw gazu) lub z tlenku glinu (bardziej obojtny w wysokiej temperaturze), przy czym gondola jest przymocowana do wieszaka.

Zamiast linii mona zastosowa prt ATD: jest to may modu do analizy rónic termicznych , który zastpuje lini. Prt ATD umoliwia pomiar ciepa reakcji, a waga mierzy zmienno masy. Mamy wtedy mieszane urzdzenie ATG-ATD (lub TG-DTA w jzyku angielskim).

Jeli zastosowana atmosfera reaktywna jest korozyjna, mona doda nadmiern obudow, zwykle wykonan z krzemionki, w celu dalszego zmniejszenia ryzyka cofnicia si atmosfery reaktywnej do moduu wagowego.

Modu wagowy

Jednym ze sposobów rejestrowania zmiany masy jest utrzymywanie belki wagi w pozycji poziomej i mierzenie siy potrzebnej - std rónica ciaru midzy zestawem wieszak-próbka a przeciwwag - do utrzymania tej pozycji. W tym celu stosuje si elektromagnesy  : rejestrowany jest prd niezbdny do utrzymania równowagi.

Aby wykry zerwanie równowagi, mona zastosowa ukad optyczny: na belce mocuje si perforowan pytk, po jednej stronie umieszcza si lamp, a po drugiej dwa czujniki fotoelektryczne. Jeli wizka przechyli si w jedn stron, wiato przechodzce przez otwór pobudza detektor, a zatem regulator zwiksza natenie prdu tak, e detektor przestaje wieci.

W starych urzdzeniach zastosowano bijak ze spryn powrotn, przy czym wahania masy byy proporcjonalne do obrotu bijaka (zgodnie z prawem spryn ). Cep mona podczy do rysika, rysik rysowaby po przewijanym papierze; wzmocnienie zostao okrelone przez sztywno spryny i rami dwigni igy.

W niektórych systemach plaga bya sprzona z obracajcym si z ni lustrem; to lustro odbijao promie wiata, który wywar wraenie na kliszy fotograficznej, która paradowaa w ciemnym pokoju. Odsaniajc film, mielimy w ten sposób zarys. Wzmocnienie byo nastpnie okrelane przez sztywno spryny i dugo cieki wiata.

Haas i artefakty

Gównym ródem haasu s drgania mechaniczne. Dlatego urzdzenie naley umieci w cichym pomieszczeniu, poza osi drzwi i umieci na systemie antywibracyjnym.

Kiedy zmienia si atmosfera, nastpuje zmiana wyporu ( cig Archimedesa ), co powoduje zmian ciaru. Dlatego idealnym rozwizaniem jest zerowanie po zmianie atmosfery.

Materiay uyte do wykonania wieszaka i zawieszenia próbki mog równie mie wpyw na:

  • z platyny utlenia si powyej 600  ° C , z wytworzeniem lotny tlenek (PTO 2 ), dziki czemu nie ma strat masy z urzdzenia;
  • glinu jest porowata i moe by odgazowana.

Proces pomiaru

Zwykle istniej dwa rodzaje pomiarów:

  • pomiary w staej temperaturze ;
  • cykliczne zmiany temperatury.

Zalet staego pomiaru temperatury jest to, e kontrolujemy parametr temperatury. W tym przypadku pierwsza cz to wzrost temperatury roboczej; zwykle przeprowadza si j w próni lub w obojtnej atmosferze (zwykle azotu, argonu) i nie jest rejestrowana. Nastpnie wprowadzany jest gaz reaktywny - jeli jest ogrzewany w atmosferze obojtnej, przed wprowadzeniem gazu naley wytworzy próni -; pomiar si rozpocznie. Zatrzymuje si po okrelonym czasie.

Cykle temperaturowe su do symulacji rozruchów i wycze urzdze (reaktorów, pieców, silników). Skad atmosfery moe si równie zmienia cyklicznie; na przykad w przypadku silnika samochodowego lub przewodu wydechowego naley zasymulowa przyspieszenie i zwolnienie pedau przyspieszenia .

Po pomiarze mona przeprowadzi analiz chemiczn próbki, na przykad metod dyfraktometrii rentgenowskiej , w celu okrelenia powstaych faz oraz obserwacj próbki pod mikroskopem optycznym lub skaningowym mikroskopem elektronowym w celu okrelenia jej powierzchni stan. Moliwe jest równie cicie (lub po prostu wypolerowanie wafla), aby obserwowa warstw tlenku w jej gruboci; ze wzgldu na krucho moe by konieczne osadzenie próbki.

Przetwarzanie danych

Generalnie kinetyka reakcji jest zgodna z prawem i staramy si okreli parametry tego prawa.

Pierwsza operacja polega na wyodrbnieniu pierwszych chwil pomiaru - rzdu minuty - poniewa zmiana gazu wywoaa fluktuacj mierzonej masy.

Reakcja ciao stae-gaz jest proporcjonalna do powierzchni kontaktu (patrz artyku Powierzchnia waciwa ). Dlatego ogólnie pracujemy nad zmiennoci masy na jednostk powierzchni, oznaczon m / S. Dlatego konieczne jest podzielenie zmierzonych mas przez oszacowan powierzchni próbki.

Nastpnie zazwyczaj przeprowadza si regresj w celu okrelenia parametrów prawa.

Bibliografia

Zobacz te

Link zewntrzny

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza termograwimetryczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza termograwimetryczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza termograwimetryczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Bogdan Piotrowski

To dobry artykuł dotyczący Analiza termograwimetryczna. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Asia Bednarek

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Analiza termograwimetryczna.

Alan Brzeziński

Ten wpis na Analiza termograwimetryczna pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Honorata Drozd

Ten artykuł o zmiennej Analiza termograwimetryczna przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.