Analiza technicznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza techniczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza techniczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza techniczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza techniczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza techniczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza techniczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza techniczna to badanie wykresów cen akcji i rónych klas pochodnych wskaników ( podstawowych ) w celu przewidywania trendów rynkowych.

Ta ekstrapolacja graficzna ma zastosowanie do wszystkich rodzajów rynków  : indeksów , akcji , kursów , towarów itp., a zatem nie ogranicza si do Giedy Papierów Wartociowych (rynków akcji); te same narzdzia i metody, które mona zastosowa do kadego rodzaju aktywów bazowych, o ile ich cena jest okrelona przez spotkanie poday i popytu.

Gównym narzdziem analityka technicznego jest wykres, który umoliwia wizualizacj i analiz aktywów bazowych .

Prawdziwym celem i raison d'être analizy technicznej jest prognozowanie trendów i oznak odwrócenia trendu. Wie si to z identyfikacj warunków rynkowych (niezwyke liczby i/lub sygnay podawane przez narzdzia matematyczne), które statystycznie daj ten sam wynik.

Analiza techniczna nie twierdzi, e jest nauk cis. Jest blisza humanistyce, poniewa jej przedmiot bada jest bezporednio skoncentrowany na zrozumieniu psychologii rynku.

Historia

Japoczycy jako pierwsi wykorzystali analiz techniczn do handlu finansowego na jednym z najstarszych rynków kontraktów terminowych na wiecie, a mianowicie ryu. Japoczycy zaczli traktowa ten rynek w XVII -tego  wieku. W tym czasie zdarzyo si, e przysz upraw ryu sprzedano z góry. Kontrakty te nazywano kontraktami na pusty ry . Jest to pocztek rynku kontraktów terminowych, który wywoa silne spekulacje, które z kolei zrodziy japosk analiz techniczn. Munehisa Homma (1724-1803) odkry, e na rynki wpyw miaa psychologia i emocje interesariuszy. Postrzeganie zbiorów moe wic bardzo róni si od rzeczywistoci. Wyraajc to inaczej, zda sobie spraw, e cena i warto towaru to dwa róne pojcia. Homma mogyby by pochodzenia reprezentacji w japoskich wieczniki , które wydaje si pojawia w kocu XIX e  wieku w Japonii pod epoce Meiji. Technika ta pozostawaa nieznana na Zachodzie do 1990 roku, kiedy Steve Nison zaprezentowa j po profesjonalnej podróy do Japonii.

W Europie niektóre kreskówki z XIX th  century pokaza spekulantów studiowania map historycznych oraz przed adn teori tego rodzaju studiów. Jesse Livermore , którego giedowa przygoda opowiadana jest w Memoirs of a Speculator , podejmuje decyzje na podstawie prostych przesanek rynkowych, a nie fundamentalnych danych. Studiujc psychologi rynku opart na osobistych dowiadczeniach, odkrywa podobiestwa w pewnych sytuacjach, które pozwalaj mu przewidywa odwrócenie trendów. W tym moe by postrzegany jako prekursor analizy technicznej.

Ale to byo pod koniec XIX -go  wieku, e pierwsze wielkie teorie: the Theory Dow przez Charles Dow The Wave Teoria Elliott od Ralpha Elliotta N. i Gann kty teori przez Williama D. Gann . Kada z tych teorii stawia filozoficzne, a nawet ezoteryczne zaoenia, na podstawie których skonstruowano róne szkoy analizy technicznej.

Dopiero na pocztku lat 90. analitycy techniczni zaczli ponownie publikowa ksiki i artykuy na ten temat oraz spopularyzowa swoje metodologie i interpretacje wykresów giedowych. Niektóre z tych publikacji wywodz si bezporednio z prac ojców zaoycieli, inne wnosz wasny wkad w teori, tworzc nowe narzdzia, takie jak oscylatory. Najsynniejszymi wspóczesnymi teoretykami s Robert Prechter, który ukoczy i wyjani teori fal Elliotta , S. Nison, który opowiada si za uyciem japoskich wieczników i Wilder, który opracowa RSI ( wskanik siy wzgldnej ), ograniczony oscylator, który otworzy drog do bardziej ilociowego analiza techniczna pozwalajca uzyska wskazówki dotyczce zasigu i siy ruchu. Charles K. Langford opracowa metod Langforda (owca trendów na giedzie, Quebecor, 2006) do ledzenia trendów giedowych za pomoc wskaników technicznych.

Zasady

Istniej trzy podstawowe aksjomaty, które rzdz i stanowi podstaw analizy technicznej:

Rynek bierze wszystko pod uwag

Ten punkt jest z pewnoci najwaniejszy, poniewa uzasadnia fakt, e analiza techniczna jest zainteresowana tylko danymi rynkowymi, a nie danymi fundamentalnymi, takimi jak statystyki ekonomiczne czy wyniki firm. Rzeczywicie, jeli w jakimkolwiek momencie cena instrumentu bazowego natychmiast integruje wszystkie informacje dostpne na rynkach , to nie ma ju potrzeby interesowania si danymi fundamentalnymi, poniewa prawie niemoliwe jest skorzystanie z efektu ogoszenia.

Kursy podaj za trendami

To wanie obserwacja historycznych wykresów cenowych skania analityka technicznego do stwierdzenia, e rynek poda za trendami. Badanie wykresu giedowego umoliwia identyfikacj faz wzrostów i faz spadków w okresach od kilku minut do kilku lat. Aby wyjani, e to zjawisko nie jest wycznie dzieem przypadku, analiza techniczna opiera si na psychologicznej analizie tumów, któr uwaa za zastosowanie na rynkach. Rynek, podobnie jak tum, moe wic zosta zapany albo w dynamice optymizmu (nawet euforii), albo w dynamice pesymizmu (nawet rozpaczy) albo w fazie wahania. Jest to odzwierciedlone na wykresie wedug okresów wzrostów, spadków lub stagnacji, oczywicie bdziemy nazywa okresy odpowiednio trendem byczym trendem niedwiedzim i rangami . Naley zauway, e jeli analitycy techniczni przyznaj istnienie szumu w ewolucji cen, to ci drudzy odrzucaj fakt, e ceny akcji same w sobie s cakowicie szumem, jak uwaaj zwolennicy teorii bdzenia losowego .

Historia si powtarza

Przyszo jest determinowana przez przeszo na rynkach i wci powtarzaj si te same bdy (powstawanie baniek spekulacyjnych i krachów ). Ponownie, pomys ten wywodzi si z psychologicznej analizy tumu. Socjologowie zainteresowani tumami stwierdzili, e maj oni wasne zachowania, które nie maj zwizku z prost sum indywidualnych zachowa. Tum jest poruszony pewnymi zasadami, które przekraczaj psychik kadego, kto go tworzy. Cao bdzie miaa wikszy wpyw na cz ni kada cz na cao z powodu zjawiska naladownictwa istniejcego w obrbie jakiejkolwiek grupy. Decyzja jednostki z tumu opiera si na wyobraeniu, jakie ma ona na temat decyzji, któr podejm inne jednostki tworzce ten tum, a nie na jego normalnym postrzeganiu rzeczywistoci. Jeli jednostka moe uczy si z przeszoci, tum niczego si z niej nie uczy i czsto ewoluuje w ten sam sposób w identycznych sytuacjach. Dotyczy to rynków: powtarzajce si krachy i baki spekulacyjne to najbardziej przekonujce przykady istnienia tej zasady naladownictwa, która zabrania tumowi jakichkolwiek lekcji z przeszoci.

Prawa lub zjawiska zauwaone przez analityków technicznych i z których próbuj skorzysta nie s dla nich absolutne, poniewa na ogó wyobraaj sobie kilka scenariuszy przed podjciem decyzji. Postrzeganie analizy technicznej jako praktycznego podejcia do handlu bardziej ni jako nauki nie jest zatem bdem, zwolennicy tej dyscypliny czsto sami maj tak wizj. Jednak si analizy technicznej, która moe prowadzi do uznania jej za nauk (spoeczn i nietrudn), jest to, e jest ona tworzona i wykorzystywana przez operatorów, którzy maj codzienny i pragmatyczny pogld na rynki.

Jednym ze synnych cytatów zwizanych z analiz techniczn jest cytat George'a Lanesa: Trend jest twoim przyjacielem. To zdanie podsumowuje zalety, ale i kontrowersje analizy technicznej.

Rezystory i wsporniki

Odporno i wsparcie to podstawa analizy technicznej. S to psychologiczne obszary, w których cieraj si kupujcy i sprzedajcy. To na tych poziomach prawdopodobiestwo spadku lub wzrostu aktywów jest najwiksze. Opory i podpory tworz wzloty / doki poczone lini, która moe by pozioma, wznoszca si lub opadajca. Opory i podpory s wynikiem konfrontacji midzy kupujcymi i sprzedajcymi aktywa. S to obszary, w których niektórzy inwestorzy zrealizuj zyski, inni wzmocni swoj pozycj, a nawet sprzedaj przeamanie wsparcia lub oporu. "

Debaty i kontrowersje

Eksperci lub neofici czsto krytykuj analiz techniczn (która jest tylko ekstrapolacj graficzn) i kwestionuj jej zasadno na kilka sposobów:

Analiza techniczna jako nauka okultystyczna

Twierdzenie to opiera si na moliwoci przewidywania ludzkiego dziaania, a zatem cakowicie neguje autonomi ludzkiego zachowania. Dla analityka technicznego odpowied brzmi oczywicie nie. Chodzi po prostu o to, aby podczas diagnozy rynkowej zauway, e w identycznych sytuacjach zachowanie rynku bdzie czsto takie samo. Stosowanie prawdopodobiestw do zachowania tumu, bardziej ni teoretyzowanie tego zachowania, jest wyzwaniem analizy technicznej. Jednak niektórzy uwaaj, e niektóre metody maj podstawy ezoteryczne, a nie naukowe. Tak jest w przypadku teorii fal Elliotta opartej na zotym podziale . Wyraenie zoty numer moe wydawa si ezoteryczne, ale nie byoby to: zoty numer pojawia si w wielu przykadach z bada reprodukcji królików do rzdu galaktyk. [Ref. konieczne] poprzez wzrost rolin .

Debata na temat analizy technicznej / analizy fundamentalnej

Debata ta dotyczy decydujcych elementów ewolucji rynku. Do analizy fundamentalnej próby oszacowania wpywu statystyk i innych wyników korporacyjnych i gospodarczego na ogóln tendencj rynkow. Z drugiej strony analiza techniczna, nie zaprzeczajc wpywu, jaki czynniki fundamentalne wywieraj na rynki, uwaa, e wystarczy rozway rynek jako taki, aby przewidzie ewolucj rynków. Analiza techniczna twierdzi zatem, e bierze pod uwag nie podstawy, ale dokadny stan psychologiczny rynku, który jest okrelany ilociowo przez zmiany cen, wolumenów i wskaników technicznych. Wreszcie rozsdnie jest sdzi, e te dwa rodzaje analizy mog odpowiada konkretnym metodom handlu. Na przykad analiza fundamentalna nie wydaje si by odpowiednia dla handlu opcjami binarnymi, poniewa polega na przewidywaniu ewolucji aktywów w bardzo krótkim okresie, podczas gdy analiza techniczna wydaje si dobra, bardziej odpowiednia dla tego typu inwestycji.

Debata na temat analizy technicznej / teorii bdzenia losowego

Bdzenia losowego cen akcji zosta zidentyfikowany w 1953 roku przez Maurice Kendall i zostaa podjta w szczególnoci Burton Malkiel za ksiki losowy spacer w dó Wall Street . Zwolennicy tej tezy postuluj, e nie da si przewidzie, czy w cigu najbliszej minuty akcje wzrosn, czy spadn. Nieporzdek to porzdek, którego si nie spodziewasz powiedzia Bergson . To zdanie analitycy techniczni stosuj je do rynków finansowych, poniewa uwaaj, e nawet jeli surowe badanie wykresu sprawia wraenie przypadkowej ewolucji, szczegóowe badanie pozwala zidentyfikowa sekwencje, które odtwarzaj si w czasie i które czsto daj pocztek taka sama ewolucja w czasie, niezalenie od rynku.

Analiza techniczna byaby samospeniajca si

Niektórzy uwaaj, e jeli analiza techniczna dziaa, to dlatego, e wikszo traderów w to wierzy i e w ten sposób stworzyliby trendy, które wedug nich prognozuj. Aby to stwierdzenie byo suszne, wikszo wacicieli kapitau musiaaby wierzy w analiz techniczn, a wszyscy analitycy techniczni musieliby przewidzie dokadnie to samo w tym samym czasie. Jednak jest to dalekie od prawdy. Numer [ref. niezbdne] handlowców giedowych kwestionowa wano analizy technicznej. W dodatku nie wszyscy analitycy techniczni musz mie ten sam punkt widzenia na rynku w tym samym czasie (bo nie wszyscy maj ten sam horyzont inwestycyjny czy t sam strategi inwestycyjn, nie mówic ju o tych, którzy oszukuj).

Analiza techniczna jako narzdzie zarzdzania ryzykiem

W dzisiejszych czasach analiza techniczna jest równie postrzegana jako narzdzie zarzdzania ryzykiem. Korzystajc ze swoich podstawowych poj (opór, podpory, trendy, wiece itp.), inwestor moe stara si okreli w krótkoterminowym, rednioterminowym lub dugoterminowym horyzoncie czasowym kierunek przyszej ceny, a take poziomie, który uniewania jego hipotez. To wanie to uniewanienie naley wykorzysta w celu ochrony kapitau i obliczenia wielkoci pozycji.

Nie zapominajmy o powiedzeniu, e dobry trader tnie swoje straty i pozwala na zyski. Dlatego analiza techniczna, bardziej ni narzdzie prognostyczne, musi pomóc wiedzie, jak reagowa na ruchy rynkowe.

Uwagi i referencje

  1. Analiza techniczna rynków finansowych , John Murphy, Valor, 2003
  2. " Podrcznik analizy technicznej ", X-Trade Brokers  "
  3. Wykresy centralne, co to jest wsparcie i opór 18 listopada 2014
  4.   Psychologia i analiza techniczna, na giedzie  
  5. Christopher,   Czy nadal moemy wygra dziki analizie technicznej w 2020 roku  » , Na Lesformationstrading.fr (dostp 26 listopada 2019 )

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza techniczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza techniczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza techniczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Mateusz Stasiak

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Paula Podgórski

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Analiza techniczna, daje dużo pewności.

Albert Tomczyk

Ten wpis o Analiza techniczna był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Lukas Kaczor

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Analiza techniczna i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.