Analiza przestrzennaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza przestrzenna , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza przestrzenna . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza przestrzenna , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza przestrzenna . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza przestrzenna poniżej. Jeśli informacje o Analiza przestrzenna , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza przestrzenna to podejcie geograficzne badajcy mapy i interakcje spoeczne przestrzennych aktywnych skadników dziaania. Wychodzi z postulatu, e przestrze jest zorganizowanym aktorem. Jest to nauka nomotetyczna, wic jej celem jest przedstawienie modelowego podejcia do przestrzeni geograficznej poprzez podkrelenie powtarzajcych si form organizacji przestrzennej i teorii, w szczególnoci poprzez róne kluczowe pojcia: odlego , sieci , struktura , sytuacja itp. Przestrze jest zatem uwaana nie tylko za proste wsparcie, ale jako decydujcy element organizacji spoecznej.

Wie si to z uwzgldnianiem zoonego zestawu danych fizycznych i ludzkich do analizy przestrzennych rozkadów rónych zjawisk, uwaajc, aby nie popa w cisy determinizm . Rozumowanie analizy przestrzennej opiera si w duej mierze na danych statystycznych i przestrzeniach izotropowych (pozwala to na rozwój teorii, które nastpnie s stosowane do przestrzeni rzeczywistej, z natury anizotropowej, z uwzgldnieniem specyfiki).

Od czasu uogólnienia systemów informacji geograficznej analiza przestrzenna posiada wiele narzdzi do kwestionowania obserwowanych konfiguracji przestrzennych lub proponowania symulacji organizacji przestrzennej. W ten sposób umoliwiaj modyfikowanie obiektów przestrzennych, mierzenie relacji midzy obiektami w zalenoci od ich odlegoci, identyfikowanie okrelonych konfiguracji lub oferowanie wielu metod interpolacji przestrzennej. Analiza przestrzenna moe nastpnie prowadzi do modelowania typu geostatystycznego.

Obecnie istnieje wiele programów, takich jak GeoD, oferujcych narzdzia do analizy przestrzennej, które mona zaimplementowa z baz danych przestrzennych.

Historyczny

Analiza przestrzenna zrodzia si ze zrozumienia procesów, które uzasadniaj opanowanie przestrzeni. Strategie przestrzenne byy realizowane od czasów staroytnych, kiedy zdobywcy stworzyli nowe miasta. Historia analizy przestrzennej jest powizana ze zwizkiem midzy geografi a badaniem epidemii. Zwizek ten znany jest od staroytnoci, kiedy Hipokrates (480 aC) przeprowadzi badania, które implikoway miejsca i wygld chorób (praca: Powietrze, wody i miejsca).

Dopiero pod koniec XVIII th  century, e wiedza geograficzna zostanie ustanowiony jako dyscypliny naukowej i systematyczny. W 1768 roku szkocki lekarz James Lind opublikowa ksik   Esej o chorobach incydentalnych dla Europejczyków w gorcym klimacie , w której szuka wyjanie dotyczcych rozmieszczenia chorób, identyfikujc okrelone obszary geograficzne. Innym klasycznym badaniem jest badanie brytyjskiego lekarza Johna Snowa . Uwaany jest za twórc wspóczesnej epidemiologii. To wanie w 1854 roku, podczas epidemii cholery w Londynie, lekarz wykaza, e przyczyn transmisji bya pompa publiczna zainstalowana na Broad Street, poprzez przestrzenne rozmieszczenie zachorowa na mapie.

W poowie XIX e  wieku, w Europie, jak iw XX e  wieku w krajach Trzeciego wiata , czowiek zawsze stara si zrozumie i kontrolowa miejsca, starajc si rozwiza problemy zwizane ze zjawiskami urbanizacji , ekonomiczne i ludzkie (Bailly AS, Guesnier B., Paelinck JHP, Sallez. A., 1995).

Analiza przestrzenna powstaa w latach 70. jako reakcja na idiograficzn tradycj geografii, której celem byo zilustrowanie i wyjanienie wyjtkowoci kadego miejsca. Analiza przestrzenna powstaje jako podejcie nomotetyczne, zorientowane na poszukiwanie modeli i ogólnych praw.

Definicje

Przestrze

Znane lub powszechne pojcie przestrzeni czy si z geometri , przez któr jest powszechnie wprowadzane. Matematycy odkryli, e istnieje sposób na uogólnienie geometrii, na przykad poprzez wyeliminowanie zbdnych zaoe lub badanie waciwoci utrzymywanych w formie cigej. Ta ogólna topologia zostaa zaaksjomatyzowana przez Hausdorffa w 1914 r., co umoliwio badanie  bardzo ogólnych   przestrzeni .

Przestrze geograficzna

Przestrze geograficzna jest produktem spoecznym, który projektuje relacje spoeczne na gruncie jako przestrze i relacj pokrewiestwa, przestrze i relacj etniczn, przestrze i relacj produkcji.

Geografia buduje przestrzenie zgodnie z tym, co chce podkreli, dziki czemu moliwe jest wyjanienie lub przeanalizowanie konkretnego obiektu. Moemy podzieli te obszary geograficzne na trzy grupy:

 • Empiryczne przestrzenie geograficzne: przede wszystkim opisowe i syntetyczne, poniewa podejcie empiryczne obejmuje wiele moliwych cech powierzchni.
 • Teoretyczne przestrzenie geograficzne: s czsto konstruowane przy pomocy poj z innych dyscyplin.
 • aksjomatyczne przestrzenie geograficzne przyszoci. Taka przestrze wymaga uycia matematyki jako jzyka formalizacji i chci uogólniania.

Koncepcje w analizie przestrzennej

Analiza przestrzenna to sformalizowane badanie konfiguracji i waciwoci przestrzeni wytwarzanej i dowiadczanej przez spoecznoci ludzkie. Obejmuje zestaw teorii i metod analizy i pomiaru skutków pooenia geograficznego.

Przestrze jest produktem spoecznym, przedmiotem zawaszczenia, miejscem realizacji strategii grupowej, a jednoczenie jest rzeczywistoci fizyczn i wreszcie jest nadal modelowana zgodnie z wyobraeniem, jakie mona mie. Okrelaj j relacje midzy miejscami, które powstaj w wyniku interakcji pomidzy zlokalizowanymi aktorami spoecznymi. Badanie przestrzeni musi odbywa si w dwóch etapach:

 • Rozpoznawanie elementów skadowych przestrzeni: ich lokalizowanie, charakteryzowanie i sytuowanie.
 • Wyjanienie, okrelenie kadego elementu systemu.

Rozwój konkretnych teorii i modeli opiera si z jednej strony na stanowisku epistemologicznym, które zakada pewn autonomi faktu przestrzennego uczestniczcego w organizacji ycia spoecznego, z drugiej za na istnieniu praw lub ogólników regu, które umoliwiaj wyjani, w dystrybucjach lub systemach geograficznych, co jest przede wszystkim kwesti ukadów spoecznych, niezalenie od zmiennoci warunków oferowanych przez rodowiska naturalne.

Modele analizy przestrzennej mog podsumowywa struktury systemów geograficznych, które opisuj ich stabilne konfiguracje (modele statyczne) lub symulowa procesy genezy i ewolucji tych systemów (modele dynamiczne).

Koncepcje analizy przestrzennej maj zatem na celu podkrelenie tej przestrzennoci lub uprzestrzennienia powierzchni Ziemi przez spoecznoci ludzkie.

Pierwsze prawo geografii

Kluczowym pojciem dla zrozumienia i analizy zjawisk przestrzennych jest zaleno przestrzenna. Jest to pierwsze prawo geografii sformuowane przez Waldo Toblera  : "Wszystko jest w zwizku ze wszystkim innym, ale rzeczy bliskie s bardziej ni rzeczy odlege".

Autokorelacja przestrzenna

Autokorelacja przestrzenna generalnie oznacza istnienie zwizku midzy podobiestwem a bliskoci miejsc. Oznacza to zatem podwójn definicj kryterium podobiestwa (lub odmiennoci) z jednej strony i kryterium bliskoci (lub odlegoci) z drugiej strony. O dodatniej autokorelacji przestrzennej mówimy, gdy miejsca bliskie s bardziej do siebie podobne ni miejsca odlege, a o ujemnej autokorelacji przestrzennej, gdy miejsca bliskie przypominaj mniej ni miejsca odlege. Wreszcie, autokorelacja przestrzenna wynosi zero, gdy nie ma widocznej zalenoci midzy bliskoci a podobiestwem.

Autokorelacja przestrzenna odpowiada zatem statystycznie koncepcji zalenoci przestrzennej (podobnie jak autokorelacja czasowa dla szeregów czasowych). Aby zmierzy autokorelacj przestrzenn ze statystycznego punktu widzenia, zwykle stosuje si indeks Geary'ego (stosunek midzy lokaln wariancj a wariancj globaln) lub indeks Morana (stosunek midzy lokaln kowariancj a wariancj). globalny). Ten ostatni jest najczciej uywany. Mona go obliczy globalnie, ale take lokalnie, przy uyciu lokalnych wskaników autokorelacji przestrzennej (LISA), opracowanych w szczególnoci na podstawie prac Luca Anselina.

Ingerencja statystyczna dla danych przestrzennych

Wedug CAMARA (2000) jedn z konsekwencji zalenoci przestrzennych jest to, e statystyczna ingerencja w tego typu dane bdzie mao efektywna. Oznacza to, e zaleno przestrzenna powoduje utrat mocy wyjaniajcej. Odzwierciedla to due rozbienoci szacunków i nisze poziomy wanoci w testowaniu hipotez. Dane przestrzenne naley traktowa jako proces statystyczny, a nie zestaw niezalenych próbek.

W literaturze mona znale róne rozumienie pojcia analizy przestrzennej. Jak wynika z Hypergéo, elektronicznej encyklopedii powiconej epistemologii geografii, analiza przestrzenna umoliwia podkrelenie powtarzajcych si struktur i form organizacji przestrzennej. Wedug BAILEY i GATRELL (1995) chodzi o analiz danych przestrzennych, gdy dane s z jednej strony zlokalizowane w przestrzeni, a z drugiej strony, gdy ta organizacja przestrzenna jest uwaana za wan, wyranie, w analizie lub interpretacji wyniki. Ponadto koncepcja analizy przestrzennej obraca si wokó trzech komponentów:

 • wizualizacja umoliwiajca reprezentacj danych przestrzennych;
 • ESDA, która umoliwia eksploracj i syntez danych w celu ujawnienia okrelonych konfiguracji przestrzennych (wzorów, relacji przestrzennych);
 • modelowanie przestrzenne próbuje wyjani konfiguracje poprzez okrelenie modelu statystycznego i oszacowanie parametrów (badanie metod analizy przestrzennej i ilustracji z wykorzystaniem mikrodanych miejskich z aglomeracji Montrealu. Cathérine MORENCY Wydzia Inynierii Ldowej, Geologicznej i Górniczej Politechnika w Montrealu) .

Modele analityczne

Gospodarczy

Jest to kwestia przekomponowania krajobrazu gospodarczego poprzez lokalizacj dziaalnoci. Przykadem moe by system urbanistyczny , który podkreli elementy organizacji przestrzennej, które bd miay wpyw na dynamik dziaa miasta.

Geograficzny

Te modele s przede wszystkim kultowe. Na przykad: krzywa matematyczna, szeciokt jako idealny wielokt Thiessena, paszczyzna szachownicy, reprezentacja geomorfologii, formy strukturalne i opisowe, modele dyfuzji zwizane z obliczeniami i statystyk, modele symulacyjne, wykresy strzakowe, modele dla strefowej lub podunej dysymetrii klimatycznej , fordyzm czy metropolizacja, czy wiele innych form reprezentacji.

Modele w analizie przestrzennej

Sieci

Historia i zastosowania sieci: Termin sie jest uywany przez nauki spoeczne w znaczeniu powiza midzy jednostkami oraz powiza zbiorowych sytuacji i aktorów. Sieci mog mie negatywne lub pozytywne konotacje symboliczne i ideologiczne (Bakis H., 1993). Ponownie, wedug Bakisa (1993), w latach 80. uycie sowa sie byo powizane z infrastruktur miejsk, nazwa je terytorialnymi sieciami technicznymi . Wykorzystanie sieci jako metody analizy jest odpowiedzi na potrzeby komunikacyjne firm. Technika i kontrola sieci terytorialnych pojawiaj si w gospodarce i zagospodarowaniu przestrzennym w kategoriach kanalizacji, kolei, nawigacji, wody, kanalizacji, elektrycznoci, telekomunikacji, radia itp.

 • Lokalizacja szlaków komunikacyjnych: W teorii lokalizacji istniej dwa rodzaje odchyle. Pierwszym skojarzeniem jest pozytywne odchylenie, które bada inynier górnictwa dla organizacji systemu kolei w Meksyku. W tym przypadku inynier zauway problem optymalizacji midzy dugoci linii kolejowej a nateniem ruchu. Drugie to odchylenie ujemne , gdzie istnieje potrzeba znalezienia krótszej trasy poprzez minimalizacj przebytej odlegoci w celu obnienia kosztów transportu wysyanego produktu, np. budowy sieci portu (Haggett, 1973).
 • Gsto sieci torów: Aby zrozumie specyficzne cechy sieci torów, konieczne jest zbadanie ich na poziomie lokalnym, regionalnym i midzynarodowym. Poziom lokalny polega na analizie zagszczenia miast lub wsi (obszary miejskie i wiejskie) poprzez liczenie wszystkich punktów wzowych na mapie. Oznacza to, e gsto sieci jest mierzona liczb skrzyowa, które na mapie mog wykazywa najgstszy i mniej cisy rozkad. Poziom regionalny polega na pomiarze i analizie zrónicowania gstoci dróg w stosunku do liczby ludnoci i powierzchni poszczególnych jednostek. Nastpnie naley zaproponowa rzeczywiste gstoci i wartoci teoretyczne. Wrogo otoczenia, konkurencja midzy kolej a drogami, porednie lokalizacje i relacje z porzdkiem to cztery zmienne, w których dokonuje si rozwój gospodarczy. Poziom midzynarodowy polega na porównywaniu gstoci sieci rónych krajów, z wykorzystaniem sieci szlaków komunikacyjnych, gstoci w stosunku do zaludnienia, gstoci dróg i sieci transportowych. Moe to ukaza rozwój i infrastruktur kraju oraz umoliwia dokonywanie analiz w skali rozwoju gospodarczego, demograficznego i technologicznego (Haggett, 1973).

Wzy

Wyznaczaj punkty wzowe lub wierzchoki sieci. Jest to zbiorowe sowo okrelajce bieguny, miasta, miejsca centralne, przysióki, grupy ludnoci. Wzy mona zidentyfikowa na poziomie organizacji regionalnej, makroregionu i mikroregionu.

Hierarchie

Koncepcj hierarchii przestrzennej ilustruj zoone modele opracowane przez dwóch wielkich niemieckich teoretyków lokalizacji, Waltera Christallera i Augusta Löscha . Hierarchia staych wskaników Christallera (1933): opracowa szereg hierarchii, stosujc bez rozrónienia relacje midzy gospodarstwami a wsiami, wsiami a miastami targowymi, miasteczkami i miastami. Hierarchie zmiennych indeksów Löscha (1954) ulepszyy i poszerzyy formu modelu christallerowskiego . System Augusta Löscha dostarcza schemat lepiej odwzorowujcy rzeczywisto ni Christaller. Jego model skutkuje bardziej cigym rozkadem.

Metody analizy przestrzennej

Ewolucja historyczna

Podejcie miao przede wszystkim charakter opisowy, dotyczyo przede wszystkim pojcia historii, pojcia w dyscyplinach spoecznych i fizycznych charakterów: rodowiska regionu. Do przeprowadzenia pierwszych rygorystycznych analiz regionu potrzeba byo dyscyplin znacznie mniej syntetycznych ni geografia ludzka i spoeczna. Na przykad Walter Christaller , niemiecki geograf, politolog i August Lösch , ekonomista, przyjrzeli si wewntrznej strukturze regionów i rozwinli dla gbszej analizy modeli tej strukturyzacji: obszarów dominacji pewnych orodków, które Chcielimy by szecioktnymi, hierarchicznymi systemami rodkowymi o rónych rozmiarach i coraz bardziej zoonych funkcjach. Okres systematyzacji wiedzy przestrzennej.

Analiza wedug danych przestrzennych

Nazywa si to georeferencj lub geokodowaniem. Ta baza geoinformacyjna staa si prawdziw geoinformatyk, wykorzystujc system informacji geograficznej (GIS) i kartografi komputerow. To na tych danych terytorialnych bd si rozwija modele przestrzenne.

Opis

Aby opisa, mamy dwie moliwoci, albo uy opisu lokalizacji absolutnej: kartografii, aby zlokalizowa istotne elementy, albo metod statystycznych lub opisu wzgldnego, aby pooy nacisk na relacje midzy czciami a caoci organizacji przestrzenny.

Definicja regionów

Ta dziedzina, szeroko stosowana w geografii czowieka, ma na celu identyfikacj regionów. W tym celu moemy przeprowadzi analiz jakociow lub metod ilociow, tak jak wielokty Thiessena, znane równie jako diagram Voronoi , obliczenia minimalizacji odlegoci, analiza dyskryminacyjna i teoria grafów .

Weryfikacja hipotez

Po niepowodzeniu acucha przyczynowego Vidala de la Blache'a miejsce-praca-spoeczestwo i przewodnich hipotez Webera dotyczcych róde zaopatrzenia , geografowie rozpoczli de facto kolekcje. Karl Popper (1959) wyjani nastpnie, e takie podejcie jest sprzeczne z tradycyjnym podejciem nauki.


Bibliografia

 1. Jean-Jacques Bavoux i Laurent Chapelon, Sownik analizy przestrzennej , Pary, Armand Colin ,, 608  s. ( ISBN  978-2-200-34678-2 )
 2. Antoine Bailly , B. Guesnier , JHP Paelinck , A. Sallez i in. , Strategie przestrzenne: rozumienie i opanowanie przestrzeni , Montpellier France, RECLUSED,, 216  s. ( ISBN  978-2-86912-058-7 , OCLC  300036121 ) , s.  17
 3. Bonfim C., Medeiros Z., 2008, Epidemologia e Geografia: dos primórdios ao geoprocessamento W: Revista Espaço para a Saúde , Londrina: v. 10, rz. 1, s.  15-22 , http://www.ccs.uel.br/espacoparasaude/v10n1/artigo%207%20-%20referente%20ao%2075-2008.pdf , dostp 19.10.2013, godz.
 4. Pascal Clerc, Geografie. Epistemologia i historia wiedzy o przestrzeni , CNED, Sedes, 2012.
 5. ENCYKLOPEDIA GEOGRAFII , tom II, KONCEPCJE I PROCESY W GEOGRAFII
 6. HILDERBERT ISNARD, L'Espace Géographique , 1978, Presses Universitaires de France
 7. Antoine Bailly, Koncepcje geografii , 2005, 5 th  edition, Armand Colin
 8. Analiza przestrzenna , tom 1: Lokalizacje w przestrzeni , z Thérèse Saint-Julien , Armand Colin, kolekcja Cursus, 1997.
 9. Przestrzenie peryferyjne, Badania i ankiety na poudniu Francji oraz w Katalonii, regionalne centrum publikacji w Tuluzie
 10.   Epistemological Foundations Hypergéo   , na stronie hypergeeo.eu (dostp 20 listopada 2017 )
 11. Sébastien Oliveau,   Przestrze ma znaczenie! Pomiar przestrzennych struktur zmian spoecznych  , University of Aix-Marseille 1 ,, s.  86 ( przeczytaj online )
 12. (w) Anselin L.,   Lokalne wskaniki asocjacji przestrzennej-LISA   , Analiza geograficzna, tom 27, nr 2 ,, s. 93-115
 13. Brunet R., 2000, Modele w geografii Znaczenie bada Biuletyn Geographical Society Liege , N O  2, str.  21-30
 14. -Haggett P., 1973, Analiza przestrzenna w geografii czowieka , Pary, Armand Colin, przekad Hubert Fréchou
 15. Haggett P., 1973, Analiza przestrzenna w geografii czowieka , Pary, Armand Colin, przekad Hubert Fréchou
 16. Strategie kosmiczne , AS Bailly, B. Guesnier, JHP Paelinck, A. Sallez
 17. Analiza przestrzenna i kartograf czowieka , Peter HAGGET.
 18. Analiza przestrzenna w geografii czowieka , Peter HAGGETT, Armand Colin, Pary, 1973

Zobacz równie

Uwagi i referencje

 1. zobacz definicj w wiktionnaire

  .

Bibliografia

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza przestrzenna , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza przestrzenna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza przestrzenna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sebastian Wojciechowski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Analiza przestrzenna , są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Christopher Zakrzewski

Ten artykuł o zmiennej Analiza przestrzenna przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.