Analiza mowyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza mowy , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza mowy . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza mowy , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza mowy . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza mowy poniżej. Jeśli informacje o Analiza mowy , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Dyskurs analiza jest dziedzin nauk spoecznych , których celem jest dyskurs i wymaga rozwaenia metodologicznych . Analiza mowy to podejcie multidyscyplinarne, jakociowe i ilociowe, które bada kontekst i tre wypowiedzi ustnych lub pisemnych.

Prezentacja ogólna

Analiza dyskursu to multidyscyplinarne podejcie, które rozwino si we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych od lat 60. Zapoycza wiele poj z dziedziny socjologii , filozofii i psychologii , informatyki , nauk o komunikacji , jzykoznawstwa i statystyki tekstowej czy historii . Dotyczy to przedmiotów tak rónorodnych, jak np. dyskurs polityczny, religijny, naukowy, artystyczny. W przeciwiestwie do analizy treci , w swojej tradycyjnej definicji, analiza dyskursu dotyczy poj, lingwistyki i organizacji narracyjnej analizowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zaoenia teoretyczne

Socjo-semantyka

Mówi si, e analiza dyskursu jest podejciem spoeczno-semantycznym. Uwzgldnia kontekst wypowiedzi , cechy mówców oraz cechy semantyczne wypowiedzi. Analiza dyskursu uwzgldnia jzykowe funkcjonowanie dyskursów, w których widzi rzeczywisto do analizy.

Analiza strukturalna

Analiza dyskursu na ogó zapoycza baga teoretyczny i analityczny z podejcia strukturalnego lub poststrukturalnego . Analiza dyskursu bada to, co Louis Althusser nazywa formacjami urojonymi. S to znaki podmiotowoci mówicego, figury retoryczne (wiadome lub niewiadome), gramatyka i jej róne formy. Bada równie to, co Michai Bachtin nazywa intertekstualnoci, czyli relacj midzy tekstami lub sposobem, w jaki teksty na siebie reaguj. Podobnie jak Michel Foucault , analiza dyskursu postuluje dyskurs ustny lub pisemny jako uniwersum, w którym wyraane s ograniczenia. Analityk musi wydoby z dyskursu lady ogranicze, opozycji i oporów. Z perspektywy Jacquesa Lacana (wersja Davida Pavóna Cuéllara) lady te stanowi relacje symboliczne (pomidzy reprezentantami, znaczcymi, jak podmiot wypowiedzi), które nie róni si jedynie od relacji urojonych (midzy reprezentacjami, jak ja czy jego inny), ale take do rzeczywistoci podpory (obecnoci w strukturze, nieobecno przedmiotu, podmiotu wypowiedzi).

Statystyki tekstowe i logometria

Pewne podejcia w analizie dyskursu bd nalega na tekstow analiz statystyczn; bdziemy te mówi o logometrii ( logos = mowa; metria = pomiar). Dyskurs rozumiany jest jako zbiór danych tekstowych, na które analityk zwróci najwiksz uwag (poszukiwanie atestacji, czstotliwo uywania sów, rozkad sownictwa, obliczanie wspówystpowania itp.). Podejcie to, istniejce zwaszcza w historii, socjologii, politologii czy literaturze, wykorzystuje oprogramowanie naukowe, takie jak Alceste , Hyperbase , Prospero , Lexico , Tropes czy SATO , Sphinx Lexica, Sphinx IQ2, TXM .

Oprogramowanie takie jak Alceste obsuguje automatyczn klasyfikacj wypowiedzi, której przegld inspirowany jest metodami statystyki opisowej. Hiperbaza (CNRS - University of Nice Sophia Antipolis), bdc wyartykuowan z etykietami-lematyzatorami, umoliwia pen analiz statystyczn i dokumentacyjn korpusu (traktowanie form graficznych, lematów, etykiet morfosyntaktycznych) w celu wydobycia cech jzykowych (specyficznych sownictwo, gówne tematy wypowiedzi, znaczniki gramatyczne, cechy stylistyczne itp.).

Prospéro zapewnia interaktywne narzdzia ledcze do ledzenia ewolucji gównych zagadnie, w których dyskursy angauj heterogenicznych aktorów zmagajcych si z konfliktami i niepewnoci.

Lexico i SATO umoliwiaj analiz tekstow, w której badacz zachowuje kontrol nad swoim procesem badawczym i postpem swojej analizy ...

Analiza mowy i treci

Podobiestwo

Analiza dyskursu zapoycza z analizy treci etapy analizy (utworzenie zbioru dokumentów, lektura, klasyfikacja i interpretacja). Czerpi równie z wielu wspólnych róde teoretycznych.

Rónica

Poniewa analiza dyskursu zakada istnienie istniejcej w wypowiedzi rzeczywistoci, uksztatowanej poprzez argumentacj, stylistyk, form i sekwencje wypowiedzi ustnej lub pisemnej, róni si to od analizy treci. Analiza treci traktuje dyskurs jako odbicie rzeczywistoci, podczas gdy dla analizy dyskursu stanowi on rzeczywisto sam w sobie. Analiza treci czasem poszukuje w badanych dokumentach stronniczej reprezentacji rzeczywistoci, podczas gdy w analizie dyskursu poszukuje si w dokumentach pozycji i komentarzy, które manifestuj relacje wadzy, wykluczenia lub wczenia.

Z metodologicznego punktu widzenia, analiza treci bdzie generalnie uwzgldnia jako element analizy zdanie o wielkoci zdania lub akapitu, podczas gdy analiza dyskursu skupia si na wypowiedziach, które maj najwicej. nawet czasami zestaw liter. [sporne znaczenie]

Zmniejszyy si jednak rónice teoretyczne i metodologiczne i trudno obecnie dostrzec fundamentalnie róne podejcia w analizach treci i dyskursu. W ramach humanistycznych cyfrowych na pocztku XXI th  century logométrie teraz metodologiczn protokó do syntezy pogldów rajdowych.

róda i teoretycy analizy dyskursu

Uwagi i referencje

  1.   Alceste software   , na www.image-zafar.com (dostp 18 sierpnia 2016 )

Zobacz równie

Powizane artykuy

Lista programów, które mona wykorzysta do analizy mowy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza mowy , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza mowy i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza mowy na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marina Kalinowski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Angelika Grochowski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Analiza mowy i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Mariusz Ciesielski

Artykuł o Analiza mowy jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.