Analiza morfosyntaktycznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza morfosyntaktyczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza morfosyntaktyczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza morfosyntaktyczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza morfosyntaktyczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza morfosyntaktyczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza morfosyntaktyczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W gramatyki , analizujc segment mowy polega na ocenie, z jednej strony, forma ( modulacyjny morfologia ), z drugiej strony, z funkcji ( skadni ) z jego elementów skadowych. Odrónijmy tradycyjn analiz od analizy grup funkcjonalnych.

Analiza tradycyjna

Tradycyjnie analiza dyskursu odbywa si na trzech poziomach: na sowie , na propozycji , na zdaniu .

Analiza sów (lub analiza gramatyczna)

 • Kategoria wyrazu jest pierwszym elementem, który musi by identyfikowane za pomoc analizy gramatycznej, to znaczy analiza sowa jako takiego, niezalenie od innych sów, które nastpuj lub poprzedzaj.
 • Do kategorii sowa musimy doda form gramatyczn , to znaczy rodzaj , liczb i osob (w przypadku gatunków, które maj te elementy). Na koniec, szczególnie w odniesieniu do czasowników , naley wspomnie o rónych elementach, takich jak: tryb , czas i gos .

Analiza propozycji (lub analiza funkcjonalna)

 • Tradycyjnie zdanie uwaa si za pierwszy poziom organizacji dyskursu  : w zdaniu sowa s artykuowane wokó czasownika, który stanowi jego rdze .
 • Drugim elementem, który naley przeanalizowa, jest zatem funkcja sowa, która sprowadza si do podkrelenia jego zwizku z innymi sowami w zdaniu. Analiza funkcji sów lub przeprowadzenie analizy rónych skadników zdania polega zatem na zidentyfikowaniu rónych satelitów czasownika.

Analiza zda (lub analiza logiczna)

 • Drugi stopie organizacji dyskursu jest utworzona przez przegub rónych propozycji tego samego kompleksu zdaniu .
 • Analiza rónych zda skadajcych si na zdanie nazywa si analiz logiczn. To ostatnie sprowadza si zatem do okrelenia relacji midzy rónymi zdaniami: koordynacji lub podporzdkowania .

Analiza grup funkcyjnych

Dzi nabieramy zwyczaju dzielenia zdania nie tylko na zdania i sowa, ale take na frazy lub grupy funkcyjne . Przypomnijmy, e przez grup funkcjonaln musimy rozumie: zbiór sów zwizanych z jedn kategori, jedn funkcj, ale   które mona podzieli na inne grupy   (w pewnym sensie podgrupy).

 • Bdziemy zatem mieli z jednej strony analiz zdania wzgldem sowa ( podzia grup na podgrupy ), z drugiej analiz sowa wzgldem zdania ( spotkanie jednostek w celu uformowania grupy ).
 • Po wyeliminowaniu elementów = 3 mona przeprowadzi analiz zgodnie z zasadami wymienionymi powyej.
 • Na szczycie piramidy skadniowej znajduje si zdanie (czyli gówna grupa werbalna ). Natomiast u podstawy piramidy znajduj si kategorie niepodzielne (sowa pojedyncze lub zoone ). Pomidzy podstaw a blatem znajduj si róne grupy funkcyjne lub syntagmy, które w razie potrzeby mog by osadzone w sobie nawzajem.
 • Kada grupa zawsze zawiera jdro oraz jeden lub wicej satelitów; satelity te mog by prostymi kategoriami (a zatem niepodzielnymi), ale take podgrupami (zbudowanymi jak grupa wysza). Zatem analiz mona przeprowadzi na dwa sposoby, od dou do góry lub od góry do dou.

Analiza oddolna

Od podstawy do góry, od prostych kategorii chodzi o poczenie ich w celu odtworzenia rónych syntagm zdania, innymi sowy:

 • znale funkcje prostych kategorii (to znaczy znale jdro, którego kada z tych kategorii stanowi satelit);
 • zidentyfikowa kad grup (zorganizowan wokó jdra);
 • znajd funkcj kadej grupy;
 • I tak dalej, a do szczytu piramidy, czyli zdania, zorganizowanego wokó jego rdzenia (gównego czasownika).

Analiza odgórna

Od góry do dou jest to pytanie, zaczynajc od zdania, o oddzielenie rónych grup, które je tworz, w celu znalezienia prostych kategorii, innymi sowy:

 • wyszukuje rdze zdania (czasownik gówny), a take jego satelity (proste kategorie lub grupy), których funkcje s analizowane;
 • dla kadej grupy znajd jdro oraz satelity i ich funkcje;
 • zidentyfikowa nisze grupy;
 • I tak dalej, a do podstawy piramidy, czyli prostych kategorii oddzielonych od odpowiednich grup.

Wród elementów skadowych grupy (nominalnej lub werbalnej) mona znale, odnoszc si do jdra tej grupy, now grup werbaln o niszym statusie. Ta druga grupa werbalna lub zdanie, zwane podporzdkowanymi , stanowi osadzenie, zazbianie si, wczenie w wysz grup.

Kot pi spokojnie na sofie, odkd odesza .
Wyraenie sowne   odkd odesza   to cznik podrzdny , bdcy satelit czasownika   pi  .
Kot , którego przygarnem, pi spokojnie na sofie.
Wyraenie sowne które zebraem   jest zdaniem  podrzdnym wzgldnym , satelit o imieniu   kot  .

Analiza automatyczna

Jzyki analityczne

Analiza poda mniej wicej za tradycyjnym wzorcem i rozrónia analiz leksykaln dla sowa i analiz skadniow dla artykulacji zda. Frazy wymagaj dodatkowego przetworzenia.

Inne jzyki

W przypadku jzyków fleksyjnych, aglutynacyjnych czy syntetycznych mówimy o analizie morfosyntaktycznej, poniewa forma sowa przewaa nad jego pozycj okrelajc jego funkcj, a jego tre moe odpowiada zoonej wypowiedzi. Analiza sowa staje si wtedy niezbdna.

Analiza transphrastyczna

Tumaczenie maszynowe prowadzi do rozwaenia akapitu, a nie zdania, w szczególnoci w celu rozwizania niejasnoci odniesie.

Kot pi na starej awce. Bdzie musia by cigany / przemalowany
awka do czatu i bycie mczyzn to ostatnie sowo, które okrela, co to znaczy.
Piekarz otworzy stary sklep. By bardzo mody .
Zaimek osobowy ostatniego zdania ustala pe podmiotu pierwszego.

Zobacz te

powizane tematy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza morfosyntaktyczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza morfosyntaktyczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza morfosyntaktyczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Justyna Michalski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Analiza morfosyntaktyczna, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Rafal Piotrowski

Ten wpis na Analiza morfosyntaktyczna pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Edward Urbański

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Konrad Kopeć

Musiałem znaleźć coś innego na temat Analiza morfosyntaktyczna, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.