Analiza glebyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza gleby, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza gleby. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza gleby, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza gleby. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza gleby poniżej. Jeśli informacje o Analiza gleby, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza gleby jest procedura okrelenia skadu i waciwoci fizyko-chemiczne w glebie . Ta analiza gleby jest zastosowaniem pedologii .

Zastosowania, cele

Analiza gleby jest powszechnie stosowana w celu poznania potencjau zrównowaonej (lub zrównowaonej) eksploatacji gleby w celu oszczdzania i zarzdzania stratami spowodowanymi erozj oraz ochrony rodowiska:

Zasady analizy gleby

Metody analizy gleby s znormalizowane, wyniki musz by porównywalne midzy zatwierdzonymi laboratoriami. Zgoda Ministerstwa Rolnictwa opiera si jednak na wynikach obwodu midzy laboratoriami BIPEA, który co miesic przesya próbk przygotowanej gleby (wysuszonej i przesianej na 2 mm). Ten etap przygotowania próbki nie jest uwzgldniany w zatwierdzeniu ministra i moe mie wpyw na wynik analizy, w szczególnoci w przypadku gleb wapiennych. Akredytacja COFRAC obejmuje ten aspekt, co gwarantuje jako i równowano wyników midzy akredytowanymi laboratoriami. Ponadto rynek analizy gleby jest bardzo konkurencyjny, ale istniej due rónice w iloci próbek przetwarzanych przez laboratoria.

Analiza biomasy drobnoustrojów skutkuje pomiarem wgla drobnoustrojów. W ten sposób umoliwia zrozumienie wpywu zmiany praktyki rolniczej na biologiczn aktywno gleby (wkad organiczny, uprawa itp.). Poprzez frakcjonowanie materii organicznej charakteryzuje si oddzieleniem stabilnej frakcji (<50 m) od labilnej frakcji (> 50 m) przez przesiewanie. Wskanik ten umoliwia okrelenie wyboru organicznej zmiany .

W przypadku mineralizacji wgla chodzi o pomiar iloci zmineralizowanego wgla. Ekstrapolujc na przestrzeni jednego roku, mona okreli roczn ilo zmineralizowanego wgla oraz obliczy bilans humusowy poletka. Pomiar iloci azotu zmineralizowanego w kontrolowanych warunkach w ten sam sposób pozwala na okrelenie iloci azotu dostarczanego przez mineralizacj gleby w cigu roku metod ekstrapolacji.

Podstawowa analiza chemiczna obejmuje pomiar pH wody, pH KCl, materii organicznej, wapienia cakowitego, fosforu (do tego testu stosuje si kilka metod: Olsen, Jobert-Hébert lub Dyer) oraz kationów wymiennych: K2O, MgO, CaO. e pierwiastki ladowe s analizowane.

Gleby rolnicze

Próbki gleby pobierane s za pomoc widra przez rolnika lub profesjonalist. Laboratorium pedologiczne analizuje te próbki i okrela fizyczne i chemiczne parametry gleby. Nastpnie przedstawia wyniki analiz i udziela porad w oparciu o wyniki i system upraw (uprawy polowe, pastwiska, ogrodnictwo towarowe , ogrodnictwo , uprawa winoroli , sadownictwo , lenictwo , resztkowy azot mineralny, tereny sportowe lub tereny zielone).

Gleby miejskie lub przemysowe

Protokó pobierania próbek na ogó wymaga pobrania kilku próbek, które naley wymiesza. Niektóre analizy mona przeprowadzi in situ przy uyciu na przykad kolorowych wskaników (pH) lub narzdzi pomiarowych ad hoc .

W ostatnich latach bardziej wyrafinowany sprzt przenony umoliwia przeprowadzanie analiz gleby na miejscu i prawie w czasie rzeczywistym, w szczególnoci:

Wyzwania i cele

Majc na celu zoptymalizowane i bardziej zrównowaone zarzdzanie glebami, uprawami i rodowiskiem, lepsze zrozumienie gleby oraz lepsza identyfikowalno s coraz wikszym problemem dla rolników, hodowców, leników i klimatologów oraz ich partnerów.
Szeroki zakres bada gleby proponowanych przez kilka laboratoriów do analizy gleby (lub po prostu gruntu) zaangaowanych w ten proces, a take monitorowanie jakoci rosncych potrzeb, poszanowanie rodowiska i zdrowia konsumenta.

Wykrywanie czynników ograniczajcych

Ograniczanie erozji gleby

Wykrywanie zanieczyszcze

Ekonomia operacyjna

Czstotliwo analiz

W kierunku automatyzacji analiz

Jedn z dróg bada jest tworzenie niedrogich i bardziej zintegrowanych systemów (czcych kilka czujników i umoliwiajcych czstsze pomiary z renderowaniem zblionym do czasu rzeczywistego) lub nawet analizatorów robotów odpowiednich do rónych zastosowa rodowiskowych (w tym monitorowania ewolucji organicznych wgiel w glebie i monitorowanie zanieczyszczenia gleby metalami, pestycydami lub innymi zanieczyszczeniami). W 2018 roku australijscy naukowcy przedstawili system (SCANS), który moe wykona 30 pomiarów na 1 m rdzeniu gleby w okoo 30 minut, w szczególnoci w celu oceny stopnia mineralizacji skadników odywczych lub poprawy retencji lub infiltracji wody.

Pedologia profilaktyczna

Uwagi i odniesienia

 1. GEMAS (11 slajdów)
 2. patrz Denis Baize, 2007, kurs INRA Poitiers i AFES
 3. The Interprofessional Bureau of Analytical Studies (BIPEA) to prywatne midzynarodowe stowarzyszenie non-profit, podlegajce prawu z 1901 roku . BIPEA zostaa oficjalnie utworzona 3 wrzenia 1970 r. [1]
 4. Cofrac, utworzona w 1994 r. Na mocy prawa z 1901 r., Zostaa wyznaczona jako jedyna krajowa jednostka akredytujca dekretem z 19 grudnia 2008 r., Uznajc akredytacj za dziaalno wadzy publicznej. Oceny kandydatów do akredytacji przeprowadzane s w oparciu o obowizujce normy europejskie lub midzynarodowe, normy serii NF EN ISO / CEI 17000, NF EN 45011, NF X 50-091, przepisy EMAS, ISO 14065 oraz EA Guide -6/03 [2]
 5. Viscarra Rossel RA, Lobsey CR, Sharman C i wsp. (2017) Nowatorskie czujniki proksymalne do monitorowania organicznych zasobów wgla i stanu gleby . Environmental Science & Technology, 51: 5630-5641. DOI: 10.1021 / acs.est.7b00889.

Zobacz te

Bibliografia

 • AFES, 2008 - Skadowisko gleby . Ed. Quae, 435 str. (fr., en., et it.) [3]
 • Baize D. - Kurs dotyczcy skadowiska gleby w 2008 r. (5 rozdziaów) [4]
 • Baize D. - Kurs na temat pierwiastków ladowych w glebach , University of Poitiers 2006 (6 rozdziaów + komentarze) [5]
 • Bourguignon Claude & Lydia, 2008 - Gleba, ziemia i pola: Aby znale zdrowe rolnictwo . Ed. Blood of the Earth, 221 s. ( ISBN  978-2-86985-188-7 )
 • Citeau Laëtitia, Antonio Bispo, Marion Bardy, Dominique King (koordynacja), 2008 - Zrównowaone zarzdzanie gleb . Wydawnictwo Quae, 320 s.
 • Komisja Europejska, 1999 - Od gleby do krajobrazu: podstawowe dziedzictwo Unii Europejskiej [6]
 • Komisja Europejska, DG ENV, 2010 - Raport kocowy; Rónorodno biologiczna gleby: funkcje, zagroenia i narzdzia dla decydentów [7] 250 str.
 • EEB (European Environmental Bureau), 2010 Biodiversity and nature / Soil, sekcja News, EEB
 • GEMAS (11 slajdów) [8]
 • Gobat J.-M., Aragno M. W. Matthey 2010 ( 3 th ed.) - Gleba dziennego. Podstawy pedologii - Biologia gleby . Lausanne, PPUR - Kolekcja: Nauka o rodowisku i inynieria, 848 str.
 • Jenny Hans, 1941 - Factors of Soil Formation: A System of Quantitative Pedology 1941 [9]
 • Jutras Ghislain, Kurs nawoenia gleby w rolnictwie ekologicznym , Cégep de Victoriaville, Przewodnik dotyczcy interpretacji analizy gleby [10]
 • Legros Jean-Paul, 2007 - Wspaniae gleby wiata . Lausanne, PPUR, Kolekcja: Nauka o rodowisku i inynieria, 574 str.
 • Union européenne / European Union, 2011 - Gleba: ukryta cz cyklu klimatycznego [11]

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

 • (fr) Francuskie Stowarzyszenie Bada Gleby (AFES) i strona AFES na Facebooku [www.facebook.com/solafes]
 • (fr) Grupa bada metodologicznych do analizy gleby (GEMAS)
 • Legifrance , Order ofustanawiajca wykaz zatwierdzonych laboratoriów analizy gleby na rok 2013 [12]
 • Analiza gruntów, Terre-net , 2013 - 31 laboratoriów analitycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa [13] (laboratoria analiz gleby, co nieco róni si od bada gleby )
 • wiatowy Dzie Gleby, [14]
 • FAO: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyywienia i Rolnictwa [15]
 • Natureparif: Regionalna agencja ds. Przyrody i rónorodnoci biologicznej w Ile-de-France [16]
 • SNHF: Narodowe Towarzystwo Ogrodnicze Francji [17]
 • Terraeco.net, 2013 - Zanieczyszczona, zaorana, zapomniana: francuska gleba znika [18]

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza gleby, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza gleby i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza gleby na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Dominik Tkaczyk

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Analiza gleby, jest to bardzo dobra opcja.

Damian Szczepaniak

Ten wpis na Analiza gleby sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Edward Dudek

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Analiza gleby.