Analiza funkcjonalna (projekt)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza funkcjonalna (projekt), zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza funkcjonalna (projekt). W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza funkcjonalna (projekt), a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza funkcjonalna (projekt). Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza funkcjonalna (projekt) poniżej. Jeśli informacje o Analiza funkcjonalna (projekt), które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza funkcjonalna jest podejcie, e "  jest poszukiwanie i scharakteryzowa funkcje oferowane przez produkt do potrzeb jego uytkownika . "

Proces jest zazwyczaj realizowany w trybie projektowym i moe by wykorzystany do stworzenia (zaprojektowania) lub ulepszenia (przeprojektowania) produktu.

  • Obiektem, na który ma si narodzi proces, moe by obiekt, materia, proces materialny lub yjcy, organizacja, oprogramowanie itp.
  • Potrzeby s wszelkiego rodzaju i s wyraane indywidualnie lub zbiorowo, obiektywnie lub subiektywnie, z rónym stopniem uzasadnienia.
  • Badane funkcje s równie zrónicowane: funkcje usugowe, funkcje wartociujce, funkcje przetwarzania.
  • Naley równie wzi pod uwag ramy badania: ograniczenia lub zmienne wywnioskowane ze rodowiska, przepisów, zastosowa itp.

Rodzaje

Zewntrzna analiza funkcjonalna

Dotyczy funkcjonalnego wyraenia potrzeby wyraonej przez klienta-uytkownika produktu: chodzi o podkrelenie funkcji usugowych lub cenionych przez badany produkt. Produkt jest uwaany za czarn skrzynk i nie jest czci analizy. Jednak funkcje, które wytwarza ta czarna skrzynka, musz by dokadnie przestudiowane: chodzi o sporzdzenie inwentarza, opisanie ich i ich ocen.

Wewntrzna analiza funkcjonalna

Dotyczy samego produktu, bo celem jest poprawa jego funkcjonowania lub jego waciwoci, obnienie ceny zakupu, kosztów uytkowania, kosztów utrzymania Chodzi o zrozumienie Inside the box, aby zrozumie jego architektur, poczenie skadników, funkcji technicznych.

Pula

Podczas analizy funkcjonalnej kada funkcja musi zosta zidentyfikowana , scharakteryzowana , uporzdkowana , uszeregowana wedug priorytetów i wyceniona . Okrela si równie na przykad funkcje gówne, funkcje drugorzdne i funkcje ograniczone produktu. Wane jest, aby przeprowadzi t inwentaryzacj w celu prawidowego zwymiarowania cech produktu.

Funkcje

Cechy funkcji

Wyraanie funkcji jest standaryzowane przez CEN i AFNOR  : funkcja skada si z czasownika lub grupy czasownikowej charakteryzujcej dziaanie oraz dopenie reprezentujcych elementy rodowiska zewntrznego, których dotyczy funkcja. Temat zdania nie pojawia si, ale zawsze odnosi si do produktu . Definicj funkcji podaje norma NF EN 16271: Dziaanie produktu lub jednego z jego skadników wyraone wycznie w kategoriach przeznaczenia  .

Oprócz tej formalnej definicji naley przestrzega pewnych zasad uytkowania:

  • naley unika sformuowa w formie biernej lub przeczcej
  • sformuowanie funkcji musi by niezalene od rozwiza, które mog j osign
  • sformuowanie powinno by jak najbardziej zwize i jasne

Róne funkcje

Funkcja gówna (lub funkcja uytkowania)

Jest to funkcja, która zaspokaja potrzeb . Zapewnia wiadczenie wiadczonej usugi . Wanie dlatego powsta produkt . Funkcj gówn mona podzieli na kilka funkcji elementarnych (dziaanie oczekiwane od produktu w celu zaspokojenia elementu potrzeby, odzwierciedlajce racj bytu podsystemu produktu).

Funkcja ograniczona

Zgodnie z norm NF EN 16271: Ograniczenie jest ograniczeniem swobody wyboru projektanta-producenta produktu. Ograniczenia uczestnicz w definiowaniu potrzeby poprzez wymienienie warunków, które produkt musi bezwzgldnie zweryfikowa, ale które nie s jego racj bytu. Warunki te mog by zwizane z rynkiem, strategi firmy, rodowiskiem, które naley wzi pod uwag, technologi lub oczywicie regulacj.

Funkcja komplementarna

Funkcja uatwiajca, usprawniajca lub uzupeniajca wiadczon usug. Ten typ funkcji nie wynika z wyranego dania klienta ani nie jest ograniczeniem. Chodzi o oferowanie klientom ulepsze w zakresie ich produktu i jakoci.

Narzdzia analizy funkcjonalnej

Najbardziej kompletna do tej pory metoda NETWORK, pozwalajca na odnalezienie wszystkich funkcji serwisu, wykorzystuje 6 procedur analitycznych, których komplementarno gwarantuje kompletno podejcia. R intuicyjny earch E cyklu i rodowiska pracy S equential NALIZA F onctional E lements (SF) E wysiku XAMINATION i ruch A skanowania produktu odniesienia U sing standardów i przepisów

Analiza funkcjonalna jest moliwa dziki jasno okrelonym narzdziom. W ten sposób znajdujemy:

Przykady zastosowa

Kosiarka

Poradnik
Gówna funkcja: to koszenie trawy (zauwa, e wybralimy ju rozwizanie: trzeba zmniejszy wysoko trawy, a wybranym rozwizaniem jest jej skoszenie).
Ograniczenia, które naley wzi pod uwag:

Dostosuj si do terenu i rolinnoci.
Szanuj rodowisko (ekologi i dwik).
atwo uycia.
Zapewnij konkurencj.
Zaprezentuj minimaln powierzchni.
Przestrzegaj norm bezpieczestwa.
Wytrzymaj z pogod.
Przechwytuj energi i wykorzystuj j.

Dodatkowe funkcje, które równie mona wybra:

Podnie traw.
Dziaaj bez interwencji czowieka.

Dugopis

Gówn funkcj jest deponowanie atramentu. ( Obserwacja: Kto pisze Uytkownik; co robi pisak Przenosi atrament z zasobnika na arkusz; gówn funkcj pisaka jest nanoszenie atramentu. ) /!\ Nanoszenie atramentu to rozwizanie technologiczne. Prawdziwa funkcja pisaka to: pisak powinien pozwoli uytkownikowi na pozostawienie ladu.
Ograniczenia, które naley wzi pod uwag:

Napisz co najmniej jeden kolor.
Wygodne uruchomienie.
Moe by uywany przez praworcznych i leworcznych.
Przestrzega obowizujcych norm, na przykad musi by moliwe do uycia bez niebezpieczestwa przez dziecko.

Dodatkowe funkcje, które równie mona wybra:

Przedstaw zewntrzny znak rozpoznawczy koloru atramentu (na przykad, aby unikn pisania w kolorze niebieskim zamiast czarnym).
Daj si atwo wymaza.
Bd ergonomiczny dla uytkownika.

Produkty efektywnie wynikajce z analizy funkcjonalnej

Moemy na przykad zacytowa:

Citroën DS , zaprojektowany z pocztkami analizy funkcjonalnej na pocztku 1950 roku.
Ariane , europejska rakieta.

Zastosowane standardy

W Europie i/lub we Francji obowizuje kilka norm dotyczcych analizy funkcjonalnej, mona przytoczy normy FD X 50-101, NF X 50-100, NF EN 16271 i NF EN 1325.

Uwagi i referencje

Zaczniki

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza funkcjonalna (projekt), były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza funkcjonalna (projekt) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza funkcjonalna (projekt) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Konrad Kubiak

Artykuł o Analiza funkcjonalna (projekt) jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Bernard Okoń

Ładny artykuł z _zmienna.