Analiza chemiczna rodowiskaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza chemiczna rodowiska, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza chemiczna rodowiska. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza chemiczna rodowiska, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza chemiczna rodowiska. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza chemiczna rodowiska poniżej. Jeśli informacje o Analiza chemiczna rodowiska, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W chemii rodowiska , rodowiska analiza chemiczna jest analiza ilociowa , która dostarcza dane niezbdne do wikszoci bada dotyczcych oceny oddziaywania na rodowisko

Metody ekstrakcji

Ekstrakcja w wodzie i pynach ustrojowych

Mona zastosowa kilka technik:

Ekstrakcja w staych matrycach

Ekstrakcja z próbek gleby i innych cia staych wymaga rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, z mieszaniem i ogrzewaniem w celu przyspieszenia przejcia analitów do rozpuszczalnika.

 • Ekstraktor Soxhleta , który umoliwia ekstrakcj cia staych rozpuszczalnikami w ich temperaturze wrzenia. Nadal jest to metoda referencyjna;
 • ekstrakcja w kolbie do wytrzsania, w której próbka jest mieszana z rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym przed wstrzsaniem;
 • ekstrakcja wspomagana ultradwikami , wariant poprzedniej, ale z intymnym mieszaniem ultradwikowym  ;
 • ekstrakcja wspomagana mikrofalami , gdzie próbka zmieszana z rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym jest natychmiast podgrzewana mikrofalami  ;
 • ekstrakcja ciecz pod cinieniem ( ekstrakcja pynem pod cinieniem , PFE lub przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem (ASE)) zmieszana z próbk, rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest utrzymywany w stanie ciekym w wyjtkowo wysokich temperaturach poprzez zastosowanie cinienia, które przyspiesza ekstrakcj.

Ftalany

W ftalany stanowi obecnie problem dla rodowiska, wane jest, aby mie technik analitycznych, zdolnych do ich kwantyfikacji. Techniki te musz by równie bardzo czue, biorc pod uwag niskie stenia ftalanów wystpujcych w rodowisku.

Przede wszystkim oto macierze najczciej analizowane z uwzgldnieniem standardów lub zwizanego z nimi ryzyka:

 • wody (do picia, róda, rzeki);
 • plastikowy (zabawki, pakowanie ywnoci);
 • pyny ustrojowe (krew, mocz, osocze, nasienie, limfa, luz, lina, mleko matki  itp. );
 • na kosmetyki  ;
 • jedzenie .

Kluczowym krokiem w analizie ftalanów bdzie ich ekstrakcja, stosuje si wiele metod w zalenoci od matrycy. Na przykad w ciekej matrycy ekstrakcja moe by moliwa po prostu przy uyciu ekstrakcji ciecz-ciecz, podczas gdy w przypadku staej matrycy czasami stosuje si ekstraktor Soxhleta.

Stosowane s równie nowsze metody ekstrakcji, takie jak SPME lub SBSE. Te ostatnie wydaj si bardziej odpowiednie do tego typu analizy, poniewa stanowi dobry kompromis midzy czasem ekstrakcji a wydajnoci ekstrakcji. Jeli chodzi o analiz ladow, rzeczywicie konieczna jest dobra wydajno.

Analiza jest nastpnie zwykle wykonywana przy uyciu urzdzenia chromatograficznego ( gaz (GC) lub ciecz (CPL)) sprzonego ze spektrometrem mas (MS), nawet jeli matryca nie jest zoona, poniewa wydajno jest dobra, lepsza. Przykady obejmuj chromatografi cieczow - spektrometri mas (LC-MS) i chromatografi gazow - spektrometri mas (GC-MS).

Ogólnie rzecz biorc, przydatne jest ograniczenie obsugi i unikanie zanieczyszczenia, jednym z problemów w analizie ftalanów jest nieuniknione zanieczyszczenie próbki ze wzgldu na wiele tworzyw sztucznych uywanych od ekstrakcji do analizy (rkawiczki, strzykawka, nasadki, a nawet przegroda) . Dlatego wane jest, aby nie zapomnie o odjciu lepej próby od wyników otrzymanych dla próbki.

Przedstawione tutaj wyniki analityczne rónych metod pochodz z przegldów naukowych, do których odniesienia podano po:

metoda Matryca LD (granica wykrywalnoci) RSD (wzgldne odchylenie standardowe) Poprawa Przestarzay
On-line SPE-HPLC / MS / MS Mocz 0,11 0,9  µg / l Okoo 100% 2005
SPME-GC / MS / MS Serum 15 µg / l 4% 2004
Ekstrakcja ciecz / ciecz + SPE-LC / MS / MS Mleko (wszystkie rodzaje) 0,01 0,5 µg / l Od 5 do 15% 2005
Kapilarna LC / MS (nebulizacja elektrostatyczna (ESI), puapka jonowa (QIT)) Mocz 1,6 3,5 µg / l Od 4 do 18% 2004
On Line SPE-LC / APCI-MS (Atmospheric Pressure Chemical Jonization) , metoda umoliwiajca jednoczesn analiz ftalanów, pestycydów i fenoli woda <0,1 µg / l <25% > 75% 2004
SBSE-LD / LVI-GC / MS (LVI: wtrysk duej objtoci , LD: desorpcja cieczy ) Woda pitna 3 40 µg / l <15% 2006
Testy immunologiczne, po których nastpuje fluorescencja, czue i swoiste Wody rodowiskowe LD = 0,02 µg / l 2006
PANI-SPME / GC (PANI: polianilina) Wody rodowiskowe (rzeki, jeziora  itp. ) 0,003 10 µg / l 2006

Pierwiastki ladowe

Pierwiastki ladowe mona rozdzieli zgodnie z ich gatunkami chemicznymi (specjacja chemiczna metali ) lub wedug okrelonych okrelonych grup funkcyjnych. Preferowane jest uycie terminu pierwiastki ladowe zamiast metali ladowych w celu okrelenia niektórych pierwiastków chemicznych, które nie s metalami (zwaszcza arsen, selen i inne). Stosowanie terminu metale cikie ma by zabronione, nie odzwierciedla waciwoci metali i jest bezuyteczne. Istnieje wiele technik analitycznych; najczstsze zostan pokrótce przedstawione wycznie w celach informacyjnych.

Gatunki chemiczne

Pierwiastki ladowe mog wystpowa w rónych formach chemicznych i dostpne s róne techniki okrelania rozmieszczenia zwizków chemicznych (specjacja chemiczna):

Czsto stosowane matryce maj wewntrzn dynamik wynikajc z niestabilnej specjacji chemicznej. Dlatego analizy zwizków chemicznych w próbkach mog zmienia si w czasie, a zatem techniki specjacji chemicznej s nieskuteczne. W tej sytuacji moe by bardziej wskazane zastosowanie technik frakcjonowania w celu ustalenia charakterystycznych grup próbek.

Charakterystyczne zgrupowanie

Grupy charakterystyczne nie s gatunkami chemicznymi, ale raczej kategoriami gatunków posiadajcych wspóln cech. W przypadku technik analitycznych metali klasyfikacja ta jest zwizana z koncepcj frakcjonowania lub podziau ( dokadno - patrz metal ). Na przykad metale mona sklasyfikowa zgodnie z ich frakcj moliw do ekstrakcji w rónych fazach gleby:

 • Zwizane z materi organiczn: metale zaadsorbowane lub skompleksowane z kwasami organicznymi, koloidy <0,2 µm (ekstrakcja pirofosforanem potasu)
 • Wolne jony: rozpuszczalne i atwo wymienialne metale (ekstrakcja octanem amonu)
 • Wymienne: metale labilne i mobilizowalne (ekstrakcja metod Mehlich-3)
 • Pozostao: frakcja niewyekstrahowana innymi metodami frakcjonowania, bardzo stabilna i nieruchoma
 • Suma: wszystkie metale zawarte w sieci krystalicznej mineraów pierwotnych i wtórnych, otrzymane w wyniku roztwarzania kwasem (HF, HCl, HNO 3 itp.)

Istnieje kilka innych frakcji, które mona przeanalizowa (tlenek, wglan, siarczan itp.) W zalenoci od rodzaju poszukiwanych informacji. Inne techniki, takie jak filtry membranowe ( filtracja w przepywie krzyowym (CCF), dializa Donnana) i techniki wymiany ( ywice jonowymienne (IRE), elektroforeza kapilarna (CE)) mog by stosowane do klasyfikowania metali wedug rónych charakterystyk. Gównym wyzwaniem jest wybór techniki najbardziej reprezentatywnej dla poszukiwanego gatunku lub grupy; trzeba bdzie podj wysiki w celu ujednolicenia technik analitycznych metali, aby móc porówna wyniki uzyskane w badaniach naukowych.

Zobacz te

Powizane artykuy

Bibliografia

 • Kayoko Kato, Manori J. Silva, Larry L. Needham i Antonia M. Calafat, Anal. Chem. , 2005, 77, 2985-2991
 • Ivelisse Colo´n, Jean-Marie D. Dimandja, Anal. Bioanal. Chem. (2004) 380: 275283
 • Gerda K. Mortensen, Katharina M. Main Anna-Maria Andersson, Henrik Leffers, Niels E. Skakkebæk, Anal. Bioanal. Chem. (2005) 382: 10841092
 • Anders Holm, Kasper Solbu, Paal Molander, Elsa Lundanes, Tyge Greibrokk, Anal. Bioanal. Chem. (2004) 378: 1762-1768
 • P. Lopez-Roldan, MJ Lopez de Alda, D. Barcelo, Anal. Bioanal. Chem. (2004) 378: 599609
 • P. Serôdioa, JMF Nogueira, Considerations on ultra-trace analysis of ftalates in water pitnej , Water research 40 (2006) 2572 - 2582
 • Ming-Cui Zhang, Qiong-E Wang, Hui-Sheng Zhuang, Anal. Bioanal. Chem. (2006) 386: 14011406
 • Xiang Li, Ming Zhong, Shifen Xu, Cheng Sun, Journal of Chromatography A , 1135 (2006) 101108
 • Sauvé S. i Parker DR, 2005, rozdz.  14 , Chemical Speciation of Trace Elements in Soil Solution , in Chemical Process in Soils , vol.  8. Madison, Soil Science Society of America, str.  655-688
 • Templeton DM, Ariese F. i wsp. , 2000, Wytyczne dotyczce terminów zwizanych ze specjacj chemiczn i frakcjonowaniem pierwiastków. Definicje, aspekty strukturalne i podejcia metodologiczne , Pure Applied Chemistry , vol.  72 N O  8 s.  1453-1470
 • Deschênes L., Chassé R. et al. , 2006, Opracowanie metody oceny mobilnoci pierwiastków ladowych w glebie , Industrial Chair in site remediation and management, IRDA, CEAEQ, 147  s.
 • Naidu R., Gupta VVSR i wsp. , 2003, Biodostpno i relacje ryzyka w ekosystemach , Enfield: Science Publishers, Inc. s.  58-82 .

Bibliografia

 1. (w) Gary W. vanLoon and Duffy, Stephen J., Environmental Chemistry , Oxford, Oxford ,, 7  pkt. ( ISBN  0-19-856440-6 )

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza chemiczna rodowiska, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza chemiczna rodowiska i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza chemiczna rodowiska na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Urszula Kot

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Analiza chemiczna rodowiska, jest to bardzo dobra opcja.

Nina Niemiec

Informacje o zmiennej Analiza chemiczna rodowiska są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.