An-NisaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat An-Nisa, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat An-Nisa. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o An-Nisa, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o An-Nisa. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o An-Nisa poniżej. Jeśli informacje o An-Nisa, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

4 th  rozdzia Koranu
Kobiet
Koran, wita ksiga islamu.
Koran , wita ksiga islamu .
Informacje o tej surze
Tytu oryginalny , An-Nisa
francuski tytu Kobiety
Tradycyjny porzdek 4 i  sura
Porzdek chronologiczny 92 th  Sura
Okres proklamacji Okres medyny
Liczba wersów ( ayat ) 176
Tradycyjny porzdek
Porzdek chronologiczny

-Nisa (w jzyku arabskim  : , An-Nisa ) , W francuski  : Kobiety, to tradycyjna nazwa nadana 4 th Sura w Koranie , ksika za wite w islamie . Ma 176 wersetów . Napisana po arabsku, jak cae dzieo religijne, zostaa ogoszona, zgodnie z tradycj muzumask, w okresie medyskim.

Pochodzenie nazwy

Chocia tytu nie jest bezporednio czci tekstu Koranu, tradycja muzumaska nadaa tej surze nazw Kobiety, w nawizaniu do treci wersetu 3.

streszczenie

Dla Régis Blachère , w jego obecnym stanie, to sura charakteryzuje rónorodno elementów, które go tworz. " To by uwaany przez autora jako spotkanie elementów z rónych okresów ycia Mahometa. To odczytanie sury oparte na yciu Mahometa nie jest jednak brane za pewnik.

Pierwsze 28 wersów sury stanowi etyczny kodeks ycia spoecznego i rodzinnego. Jest to cz staroytnej tradycji judeochrzecijaskiej. Koran stara si odpowiada doktrynom tych religii, oferujc jednoczenie moliwo zaspokojenia, bez amania prawa, pragnie zarówno seksualnych, jak i materialnych dla mczyzn .

Historyczny

Do chwili obecnej nie ma róde ani dokumentów historycznych, które mona wykorzysta do ustalenia porzdku chronologicznego sur w Koranie. Jednak wedug muzumaskiego chronologii przypisany a'far al Sadiqa ( VIII p  wiek) i szeroko rozpowszechniona w 1924 pod kierownictwem al Azhar to Sura zajmuje 92 th  miejscu. Zostaaby ogoszona w okresie medyskim , czyli schematycznie w drugiej czci ycia Mahometa , po opuszczeniu Mekki . Kwestionowane z XIX -tego  wieku przez badania naukowe , to timeline zosta oceniony przez Nöldeke dla których ta sura jest 100 th .

Reynolds widzi w heterogenicznoci tej surze materiau z rónych róde lub rónych autorów . Praca redakcyjna jest wic widoczna w tej surze, w tekcie brakuje przej midzy tymi rónymi czciami.

Zaproponowano kilka planów. Dla Mir jest podzielony na trzy i zbudowany wokó idei spójnoci spoecznoci muzumaskiej . Zahniser dzieli go na pi czci. Reynolds zwraca jednak uwag, e obserwacja procesu krelenia nie wykazuje takiej spójnoci na duych odcinkach, nie mówic ju o caej surze.

Kilkakrotnie w tej surze postawione jest pytanie o interpolacje . Tak wic werset 176 jest uwaany przez wielu uczonych za póny dodatek. Ta rada moe nie by sprzeczna z tradycj muzumask , poniewa ten werset jest uwaany za ostatni objawiony.

Niemniej jednak Powers uwaa, e musiaa zosta dodana po mierci Mahometa. Rzeczywicie, z rkopisu 328a BNF usunito stron zawierajc koniec sury. Szacunkowa liczba wierszy sugeruje, e tego wersetu brakowao. Podejcie to wydaje si by potwierdzone przez uycie terminu kalala , wystpujcego tylko dwukrotnie w Koranie i którego inne pojawienie si w wersecie 12 byo przedmiotem pónej modyfikacji w BNF 328a.

Interpretacje

Status kobiet

Schematycznie, niektóre tradycyjne nurty muzumaskie uwaaj, e te wersety mona czyta i rozumie bez szczególnej kontekstualizacji i twierdz, e w islamie jest inny, czasem nieegalitarny, status mczyzn i kobiet.

Z drugiej strony, nurty zakwalifikowane jako postpowe niosce liberalny islam oraz muzumaskie ruchy feministyczne kad nacisk na potrzeb kontekstualizacji tego wersetu i uznania go za jedn z cegieek relacji midzy mczyznami i kobietami, caoci, prowadz do równoci obu pci w islamie.

Kobiety s przywoane w wersetach od 1 do 35 i od 127 do 130. Tak wic werset 3 przywouje moliwo polubienia   dwóch, trzech, czterech   kobiet, co zostao maksymalnie nadinterpretowane przez tradycj muzumask.

Status sierot

W tej surze Rippin dostrzega bardzo szczególne zainteresowanie kwesti sierot, które wie z wanym tematem Koranu o ojcostwie, a który Zelentin kojarzy z nurtem myli zrodzonej z judaizmu, a take obecnej w chrzecijastwie, dotyczcej losu sierot. . Autor porównuje zwaszcza sur tekst syryjski z III th  wieku Didascalia Apostoów , natomiast zauway pewne rónice.

Wersety 11-14 przywouj w szczególnoci kwesti dziedziczenia , z zasad, e mczyzna otrzymuje sobowtóra kobiety. W poniszych przykadach pojawia si jednak kilka niespójnoci.

mier Jezusa

Jeli chodzi o mier Jezusa , niektórzy egzegeci porównuj wizj z An-Nisa do tej z Doketyzmu, która gosi, e ciao Jezusa pozostao nienaruszone, bez ukrzyowania. Doketyzm zosta uznany za heretycki w okresie protochrzecijaskim . Inni badacze, którzy podali za tradycj podwójnego zastanawiania si, czy Koran nie by pod wpywem tradycji przypisywanej Bazylidesowi .

Dla Reynoldsa werset 157 sury jest szczególnie niejednoznaczny , co wyjania sprzecznoci midzy rónymi tumaczeniami. Podczas gdy Koran wielokrotnie wspomina o mierci Jezusa (Q 19.33, Q 5.17), tumacze, aby pokrywa si z tumaczeniem z doktryn muzumask, czsto próbowa znale inne znaczenia w terminach Koranu. Tak wic, jeli werset 158 Sury An-Nisa tradycyjnie przedstawia wzniesienie Jezusa, to porównanie tego terminu z innymi sekwencjami Koranu pozwala zrozumie, e werset ten przywouje jego mier.

Ten werset jest w kontekcie przypomnienia zbrodni przypisywanych ydom przeciwko Bogu i prorokom. Wersety od 155 do 157 s zatem list zniewag, które popeniliby Bogu (amanie Przymierza, zabijanie proroków, ogaszanie, e zabili Jezusa...). Ta idea zabijania proroków nie jest nawizaniem do Starego Testamentu, ale odnosi si do pism chrzecijaskich ( Ewangelia wedug Mateusza , teksty bizantyjskie, Kazania Efrema Syryjczyka ...). Ta interpretacja jest bardziej zgodna z fragmentami Koranu, wedug których Bóg odebra ycie Jezusowi. Ten ostatni jest zatem lepszy i przedstawia ydów faszywie chepicych si tym, e zabili proroka [], podczas gdy w rzeczywistoci to Bóg jest odpowiedzialny za mier Jezusa. "


Zobacz równie

Powizane artykuy

Bibliografia

 • GS Reynolds, Sura 4, Le Coran des Historiens , t.2a, 2019, s.  169 i nast.
 • GS Reynolds, Muslim Jesus: Dead or Alive, Biuletyn Szkoy Studiów Orientalnych i Afrykaskich 72, s.  237-258 .
 • R. Paret, Der Koran. Komentarz i konkordanz , 1980.

Link zewntrzny

Uwagi i referencje

Uwagi

 1. Autor przytacza w szczególnoci brak przyjcia nazwiska przysposabiajcego przez przysposobionego lub przypadek maestwa przysposobionej córki z synem przysposabiajcego.
 2. W 2019 roku tylko dwie prace mona uzna za naukowe i cige komentarze do tekstu Koranu. S to Komentarz do Koranu autorstwa Richarda Bella opublikowany w 1991 roku (obecnie datowany) oraz Koran historyków opublikowany w 2019 roku. Dzieo Pareta, wraz z dzieami Blachère'a , Khoury'ego i Reynoldsa, mieci si w zestawie przekadów z krytyczn widowiskowoci . Zobacz: Sura

Bibliografia

 1. A. Chouraqui, Le Coran , tumaczenie i komentarze, 1990, s.  15 .
 2. R. Blachère, Le Coran, 1966, s.  103 .
 3. G.S. Reynolds, Sura 4, Le Coran des Historiens , t.2a, 2019, s.  169 i nast.
 4. M. Azaiez (red.), GS Reynolds (red.), T. Tesei (red.), et al. (2016). Komentarz do seminarium Koranu / Seminarium Le Koranu. Wspólne studium 50 fragmentów Koranu / Wspólny komentarz do 50 fragmentów Koranu . Berlin, Boston: De Gruyter. str.  104 .
 5. GS Reynolds, Problem chronologii Koranu, Arabica 58, 2011, s. 477-502.
 6. R. Blachère, Wstp do Koranu , s. 244.
 7. R. Blachère, Le Coran , 1966, s.  103 .
 8. M. Azaiez,   Chronologia Objawienia   .
 9. G. Dye Koran i jego kontekst Uwagi dotyczce niedawnej pracy, Oriens Christianus nr 95, 2011, s. 247-270.
 10. E. Stefanidis, "The Qur'an Made Linear: A Study of the Geschichte des Qorâns' Chronological Reordering", Journal of Qur'anic Studies , X, II, 2008, s. 13.
 11. Constance Desloire,   Islamski feminizm: Koran eski   , na upku ,.
 12. Czy istnieje feminizm muzumaski , ksika bdca wynikiem kolokwium w Paryu, wrzesie 2006, zorganizowana przez Komisj ds. Islamu i wieckoci Ligi Praw Czowieka (LDH), we wspópracy z UNESCO . Online , s.  7 (fr) .
 13. M. Azaiez (red.), GS Reynolds (red.), T. Tesei (red.), et al. (2016). Komentarz do seminarium Koranu / Seminarium Le Koranu. Wspólne studium 50 fragmentów Koranu / Wspólny komentarz do 50 fragmentów Koranu . Berlin, Boston: De Gruyter.
 14. M. Azaiez (red.), GS Reynolds (red.), T. Tesei (red.), et al. (2016). Komentarz do seminarium Koranu / Seminarium Le Koranu. Wspólne studium 50 fragmentów Koranu / Wspólny komentarz do 50 fragmentów Koranu . Berlin, Boston: De Gruyter. str.  106 .
 15. Dokument Jezus i islam , odcinek 1 z 7, wyemitowany we francuskiej telewizji Arte 8 grudnia 2015 r.
 16. G.S. Reynolds, Muzumaski Jezus: ywy czy martwy , Biuletyn SOAS , 72, 2 (2009), Cambridge University Press, s.  237258 .


Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat An-Nisa, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat An-Nisa i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o An-Nisa na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Zdzislaw Ostrowski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na An-Nisa i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Adrianna Kaczmarczyk

Informacje o zmiennej An-Nisa są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Edward Skowroński

Podane informacje o zmiennej An-Nisa są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.