AmundiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amundi, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amundi. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amundi, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amundi. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amundi poniżej. Jeśli informacje o Amundi, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amundi
logo Amundi
ilustracja amundii
Siedziba Amundi przy bulwarze Pasteura 91 w Paryu .

kreacja
Kluczowe daty 2015  : IPO
2017  : przejcie Pioneer Investments
Forma prawna Spóka Akcyjna
Akcja Euronext  :  AMUN
Haso reklamowe "Na zaufanie trzeba zapracowa"
Siedziba firmy Pary Francja
Flaga Francji 
Kierunek Yves Perrier (przewodniczcy zarzdu)
Valérie Baudson (dyrektor generalny)
Akcjonariusze Kredyt Agricole SA  : 70%
Czynno Zarzdzanie aktywami
Przedsibiorstwo macierzyste Kredyt Agricole SA
Spóki zalene CPR Asset Management
BFT Investment Managers
Efektywny okoo 4500 pracowników, w
tym 2000 we Francji (2020)
SYRENA 437574452
Stronie internetowej www.amundi.com

Kapitalizacja 13 miliardów euro ()
Obrót handlowy 2595  mln w 2020 r. (skonsolidowane)
Zysk netto 910 mln w 2020 r. (skonsolidowane)

Amundi to francuska firma zarzdzajca aktywami . Z 1,729 miliardami euro w zarzdzanych aktywach na koniec 2020 r. zajmuje pierwsze miejsce wród firm zarzdzajcych aktywami w Europie i wród gównych globalnych graczy w tym sektorze.

Utworzono dnia , spóka powstaa w wyniku poczenia dziaalnoci zarzdzania aktywami Crédit Agricole (Crédit Agricole Asset Management, CAAM) i Société Générale (Société Générale Asset Management, SGAM). OdGrupa Amundi jest notowana na giedzie Euronext w stanie wymiany i wikszo jest w posiadaniu Crédit Agricole SA.

Z prawnego punktu widzenia grupa Amundi jest wacicielem Amundi Asset Management, a take kilku spóek zalenych w wiecie zarzdzania aktywami, w szczególnoci CPR Asset Management (CPR AM) i BFT Investment Managers (BFT IM) we Francji. W 2016 roku grupa Amundi ogosia przejcie Pioneer Investments, spóki zalenej Unicredit zajmujcej si zarzdzaniem aktywami , i poczya si z tym podmiotem w 2017 roku.

Dziaania Amundi s liczne w dziedzinie zarzdzania aktywami. Firma jest obecna w szczególnoci w obszarze aktywnego zarzdzania poprzez szereg UCITS ( zarzdzanie kapitaem, zarzdzanie obligacjami, zarzdzanie zdywersyfikowane, zarzdzanie produktami strukturyzowanymi i zarzdzanie rodkami pieninymi), a take w obszarze zarzdzania pasywnego , bdc emitentem i indeksem ETF Zarzdzajcy funduszem. Spóka jest równie obecna w segmencie inwestycyjnym w aktywach rzeczowych i alternatywnych ( w szczególnoci nieruchomoci i private equity ). Swoj ofert kieruje do inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych, w formie produktów zbiorowych lub mandatów inwestycyjnych. Wród ogóu Amundi znana jest gównie z dziaalnoci w zakresie pracowniczych planów oszczdnociowych . Firma posiada równie centrum badawczo-analityczne, które regularnie wydaje publikacje na temat globalnej sytuacji gospodarczej i ewolucji rynków giedowych.

Grupa Amundi posiada biura w kilku krajach na caym wiecie, zwaszcza w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, i szacuje, e ma okoo 100 milionów bezporednich lub porednich klientów indywidualnych oraz 1000 klientów instytucjonalnych na caym wiecie.

Historia

Pocztki

Pod koniec 2008 r. Crédit Agricole i Société Générale podjy decyzj o poczeniu swoich odpowiednich spóek zalenych zarzdzajcych aktywami, Crédit Agricole Asset Management (CAAM) i Société Générale Asset Management (SGAM), w now spók. Obie spóki zalene zarzdzaj nastpnie gam UCITS skadajcych si z funduszy obligacji, funduszy akcyjnych, funduszy alternatywnych i produktów strukturyzowanych, a take szeregu funduszy ETF .

Podpisanie umowy przedwstpnej midzy dwoma interesariuszami, nastpuje podpisanie ostatecznej umowy w dniu , z zastrzeeniem, e Crédit Agricole bdzie wacicielem 75% nowo utworzonej firmy, a Société Générale 25%, pod kierownictwem Yvesa Perriera , ówczesnego dyrektora generalnego CAAM. W trakcie realizacji projektu przysza firma jest tymczasowo okrelana pod nazwami generycznymi CAAM SGAM i Newco przed oficjalnym ogoszeniem nazwy Amundi. Firma powstaa w dniupo uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na przeprowadzenie fuzji. Efektywna fuzja zespoów odbywa si stopniowo w cigu 2010 roku i towarzyszy jej 260 zwolnie na caym wiecie, w tym 185 we Francji oraz utworzenie okoo 60 nowych stanowisk w dziaach zarzdzania ryzykiem i dystrybucji handlowej.

Zarzdzajc aktywami o wartoci 670 miliardów euro w przededniu jej powstania, Amundi jest trzecim co do wielkoci graczem zarzdzajcym aktywami w Europie po Axa i Allianz oraz jest jedn z 10 najwikszych firm zarzdzajcych aktywami na wiecie.

Rozwój

Fundusze Amundi byy pocztkowo dystrybuowane gównie za porednictwem sieci bankowych jej dwóch udziaowców wikszociowych: Crédit Agricole , LCL (spóka zalena Crédit Agricole), Société Générale i Crédit du Nord (spóka zalena Société Générale), które cznie stanowiy ponad 70 proc. napywy netto w momencie jego powstania, pozosta cz stanowi inwestorzy instytucjonalni. Spóka zarzdzajca stopniowo rozbudowuje baz inwestorów: w 2015 r. ponad 60% nalenoci spóki pochodzio ze róde spoza tych sieci bankowych.

W 2012 roku Amundi podpisaa umow dystrybucyjn ze spók zarzdzajc TOBAM i z tej okazji nabya 10,6% udziaów w kapitale spóki (udzia wzronie do 20% w 2016 roku).

W Amundi ogasza przejcie Smith Breeden Associates w Stanach Zjednoczonych, które wchodzi w ycie . Firma, która specjalizuje si w dziedzinie zarzdzania obligacjami w dolarach, zarzdza wówczas aktywami o wartoci 6,4 mld dolarów, czyli 4,9 mld euro. W wyniku transakcji firma Smith Breeden Associates zostaje przemianowana na Amundi Smith Breeden LLC i staje si gówn siedzib Amundi dla jej dziaalnoci w Ameryce Pónocnej.

W Amundi kupuje 100% kapitau Bawag PSK Invest, spóki zalenej austriackiego banku Bawag PSK , zaznaczajc wejcie Amundi na rynek austriacki . Bawag PSK Invest, która staje si franczyz Amundi, zarzdza aktywami o wartoci 4,6 mld euro poprzez 78 funduszy. Wykup obejmuje umow z bankiem Bawag PSK na dystrybucj funduszy Amundi poprzez sie okoo 500 oddziaów w Austrii . Wkrótce potem Amundi ogosio nabycie 87,5% kapitau Kleinwort Benson Investors, spóki zarzdzajcej z siedzib w Dublinie, z oddziaami w Bostonie i Nowym Jorku i zarzdzajcej aktywami o wartoci 7,6 mld euro.

W cigu 2014 roku Crédit Agricole SA wzmacnia swój udzia w kapitale Amundi, kupujc 5% kapitau spóki od Societe Generale za 337,5 mln euro. Crédit Agricole SA kontroluje zatem 80% kapitau Amundi.

Pierwsza oferta publiczna

, Crédit Agricole i Societe Generale ogaszaj zamiar wprowadzenia Amundi na gied przed kocem roku. Les Echos szacuje, e na giedzie grupa powinna by wyceniana od 7 do 10 miliardów euro, co  wedug gazety jest wielkoci na wymiary CAC 40 . IPO jest ogaszane jako okazja dla Société Générale do sprzeday 20% kapitau, który posiada w spóce.

Grupa Amundi jest notowana na Euronext w dniu. Societe Generale sprzedaje cay swój udzia w rynku zgodnie z planem i Crédit Agricole sprzedaje 2% kapitau Amundi do danego Agricultural Bank of China , natomiast planuje sprzeda udziay innych póniej, zachowujc 75% kapitau Amundi. Kiedy wesza na gied, grupa Amundi miaa 20% akcji w wolnym obrocie, a jej kapitalizacja rynkowa wynosia 7,5 miliarda euro.

Akcje grupy s wprowadzane na rynek po 45 euro i koczy swoj pierwsz sesj powyej 47 euro. Prasa specjalistyczna przeciwstawia sukces operacji anulowaniu IPO firm Deezer i Oberthur Technologies, które wczeniej miay miejsce w kontekcie rynkowym utrudnionym przez zawirowania na giedzie latem 2015 roku .

Nabycie Pioneer Investments

Zmiana aktywów pod zarzdzaniem Amundi SA od 31 grudnia 2009 r. (mld euro). Na óto: wkad w wysokoci 242,9 mld euro z przejcia Pioneer Investments (2017).

W Amundi ogasza przejcie 100% Pioneer Investments, spóki zalenej woskiego banku Unicredit, zarzdzajcej aktywami . Przejcie Pioneer Investments jest reklamowane w prasie jako najwiksza od wielu lat transakcja M&A w ramach grupy Crédit Agricole. Przejcie Pioneer Investments odbywa si za kwot 3,5 miliarda euro. Transakcja jest finansowana przez Amundi kwot 1,5 miliarda euro poprzez emisj dugu na 600 milionów euro oraz operacj podwyszenia kapitau o 1,4 miliarda euro gwarantowan przez Crédit Agricole. Pod koniec 2017 roku, pod koniec operacji, Crédit Agricole posiada tylko 70% kapitau Amundi, wobec 75% wczeniej.

Zakoczono dnia , transakcja umoliwia Amundi wczenie 242,9 mld euro do zarzdzanych aktywów w trzecim kwartale 2017 r. z 1121 mld euro pod zarzdzaniem do 1400 mld na koniec wrzenia. Amundi staje si w ten sposób ósmym najwikszym wiatowym graczem w zarzdzaniu aktywami. Na koniec 2017 r. Amundi zarzdzaa aktywami o wartoci 1,426 mld euro.

Wykup pozwala Amundi w szczególnoci na poszerzenie sieci dystrybucji we Woszech, Niemczech i Austrii, gdzie Pioneer Investments mia ju swoj siedzib, jednoczenie rozwijajc swoje dowiadczenie w zarzdzaniu. W ten sposób Wochy staj si drugim rynkiem Amundi po Francji. W Stanach Zjednoczonych nazwa Pioneer jest kojarzona z nazw Amundi w celu stworzenia marki Amundi Pioneer.

Kiedy ogoszono przejcie, Amundi powiedzia, e rozwaa plan zmniejszenia zatrudnienia o 450 osób z cznej liczby 5000 pracowników na caym wiecie. We Francji ogoszono plan redukcji 134 miejsc pracy (z cznej liczby 2000 pracowników we Francji) w.

Wzmocnienie w Hiszpanii i Chinach

W 2020 roku Amundi nabywa 100% hiszpaskiej firmy Sabadell AM, spóki zalenej Banco Sabadell . Transakcja, przeprowadzona na kwot 430 mln euro, pozwala Amundi zintegrowa 21 mld euro aktywów zarzdzanych przez Sabadell AM i towarzyszy jej 10-letnie partnerstwo z Banco Sabadell, aby hiszpaski bank dystrybuowa rodki Amundi wród swoich klientów. Rok 2020 to take zawarcie partnerstwa w Chinach z BOC Wealth Management, spók zalen Bank of China , w celu utworzenia Amundi BOC Wealth Management Company Limited, spóki joint venture zarzdzajcej aktywami, w 55% nalecej do Amundi i w 45% przez BOC Wealth Management.

W kwietniu 2021 r. Amundi ogosio przejcie Lyxor od Société Générale za 825 mln EUR, co w szczególnoci umoliwio jej wzmocnienie pozycji w funduszach ETF i odzyskanie aktywów o wartoci 124 mld EUR.

Zajcia

Zarzdzanie aktywami

Dziaalno Amundi polega na zarzdzaniu funduszami inwestycyjnymi, w które inwestorzy indywidualni, inwestorzy instytucjonalni lub firmy mog, odpowiednio, zbiorowo lub indywidualnie (poprzez mandaty i fundusze dedykowane) inwestowa swoje oszczdnoci, kapita i przepywy pienine, delegujc zarzdzanie tymi pienidzmi firmie Amundi. . Podstawow dziaalnoci Amundi jest zatem zarzdzanie w imieniu osób trzecich, a obrót grupy ( dochód bankowy netto ) skada si z opat pobieranych od zalegych nalenoci, którymi Amundi zarzdza (opaty abonamentowe i transakcyjne), gównie z rocznego zarzdzania). Amundi zarzdza rónymi rodzajami funduszy, w szczególnoci szeregiem UCITS i szeregiem ETF , do których dodawane s fundusze inwestowane w aktywa rzeczywiste i alternatywne, w szczególnoci w nieruchomoci, a take szereg produktów strukturyzowanych .

UCITS

Amundi zarzdza szerok gam UCITS podzielonych na dwie gówne gazie: inwestycje w akcje (fundusze akcji) oraz inwestycje w obligacje ( fundusze obligacji i fundusze rynku pieninego ). Oprócz tych dwóch gazi istniej dwa poprzeczne bieguny o zdywersyfikowanym zarzdzaniu, którego celem jest czenie w ramach tego samego funduszu rónych klas aktywów (akcje, obligacje, aktywa pienine, nieruchomoci) oraz tzw. absolutne wyniki, które maj na celu generowanie co roku zwrotów wikszych lub równych wynikom generowanym przez inwestycje na rynku pieninym. Zarzdzanie UCITS byo pierwotnie gówn ekspertyz CAAM i SGAM, której gromadzenie byo prowadzone w szczególnoci przez sieci bankowe Crédit Agricole i Société Générale , doradców bankowych zazwyczaj oferujcych swoim klientom indywidualnym i profesjonalnym inwestowanie w UCITS z ich spóki macierzystej. Od momentu powstania Amundi, oferta UCITS grupy bya zawsze promowana przez doradców bankowych z sieci Crédit Agricole i Societe Generale, ale take coraz czciej wród inwestorów prywatnych lub specjalistów spoza sieci bankowej, w szczególnoci we Francji i na arenie midzynarodowej. Wród ogóu Amundi znana jest gównie jako firma zarzdzajca pracowniczymi funduszami oszczdnociowymi , do których mona zapisa si w ramach firmowego planu oszczdnociowego . Amundi jest rzeczywicie liderem w zakresie pracowniczych planów oszczdnociowych we Francji, zarzdzajc 42% cznych zalegoci z tytuu tego rodzaju wsparcia, a od 2017 r. oferuje narzdzie robo-doradcze , które pomaga oszczdzajcym wybra podzia planu oszczdnociowego dla pracowników w zalenoci od ryzyka. apetyt.

ORAZ F

Amundi jest równie obecny na polu pasywnego zarzdzania , bdc emitentem ETF-ów sprzedawanych pod mark Amundi ETF. Na koniec 2017 roku grupa zarzdzaa 38 miliardami euro na tego typu produkt. Historycznie, dziaalno Amundi ETF zostaa odziedziczona po CASAM (Crédit agricole Structured Asset Management), oddziale CAAM zarzdzajcym 65 ETF-ami na koniec 2009 roku przed utworzeniem Amundi, podczas gdy zakres ETF SGAM zosta przeniesiony do 2009 roku przez Lyxor Asset Management , spóka zalena Societe Generale. Amundi ETF obejmuje szereg produktów podzielonych na dwie kategorie: akcje ETF (w szczególnoci replikujce wyniki krajowych, regionalnych lub sektorowych indeksów giedowych) oraz obligacyjne ETFy (replikujce wyniki obligacji rzdowych lub korporacyjnych ).

Aktywa rzeczywiste i alternatywne

Od Amundi czy wszystkie swoje inwestycje w nieruchomoci , private equity , private equity i infrastruktur na jednej platformie powiconej aktywom rzeczywistym i alternatywnym. W momencie powstania oddzia ten zgromadzi 34 miliardy euro w zarzdzanych aktywach, a celem byo osignicie 70 miliardów euro w zarzdzanych aktywach do 2020 roku. euro w aktywach pod zarzdzaniem. Wród budynków nabytych przez Amundi od uruchomienia tej platformy znajduj si budynki w dzielnicy biznesowej La Défense , w tym Cur Défense (nabyta w 2017 r. we wspópracy z Crédit Agricole Assurances i Primonial REIM) oraz Hekla Tower (nabyta w off- planowany w 2017 roku we wspópracy z Primonial REIM). Nieruchomoci nalece do Amundi s obsugiwane przez OPCI i SCPI . W obszarze inwestycji private equity Amundi utworzyo Amundi Private Equity Funds, spók zalen, której celem jest nabywanie udziaów w spókach nienotowanych. Inwestycje w dug prywatny obejmuj finansowanie dugów i akcji korporacyjnych , prasa finansowa szczególnie donosia w 2017 r. o uruchomieniu funduszu dunego wspieranego fizycznymi zapasami szynki i parmezanu we Woszech . W obszarze inwestycji infrastrukturalnych Amundi nawizao partnerstwo z EDF , tworzc Amundi Transition Energétique, spók zalen w 60% nalec do Amundi i 40% do EDF, majc na celu finansowanie projektów zwizanych z energi odnawialn i efektywnoci. W 2017 roku Amundi nawizaa równie wspóprac z CEA , tworzc Supernova Invest, spók w 40% nalec do Amundi Private Equity, majc na celu inwestowanie w innowacyjne projekty technologiczne we Francji.

Inwestycje odpowiedzialne spoecznie

W 2018 roku Amundi podejmuje nowe inicjatywy w zakresie inwestycji spoecznie odpowiedzialnych (SRI). W, w zakresie obligacji (zarzdzanie UCITS), Amundi czy siy z Midzynarodow Korporacj Finansow (czonek Grupy Banku wiatowego ) w celu uruchomienia funduszu zielonych obligacji emitowanych przez kraje wschodzce . Z aktywami o wartoci 1,42 miliarda dolarów, gdy zosta uruchomiony, pojazd by wówczas najwikszym funduszem zielonych obligacji na wiecie. WAmundi ogasza równie Plan dziaania 2021, którego celem jest uogólnienie uwzgldniania kryteriów rodowiskowych, spoecznych i kryteriów zarzdzania (kryteria ESG) we wszystkich procesach inwestycyjnych . Gównym celem grupy jest zatem, aby w 2021 roku 100% zarzdzanych aktywów byo inwestowanych zgodnie z kryteriami ESG, w porównaniu do 5% (32 miliardy euro) w momencie uruchomienia w 2010 roku i 19% (280 miliardów euro) euro), kiedy plan zosta ogoszony w 2018 r. Amundi zobowizuje si równie w tym planie do uwzgldnienia kryteriów ESG w swojej polityce gosowania na walnych zgromadzeniach spóek, w których jest udziaowcem.

Badania i analizy finansowe

Oprócz dziaalnoci zarzdczej Amundi opiera si na dziale bada i analiz specjalizujcym si w obszarach rynków finansowych i badaniu globalnej sytuacji gospodarczej. Grupa publikuje swoje prace z zakresu ekonomii bezpatnie iw ogólnodostpnym jzyku francuskim i angielskim na stronie internetowej Amundi Research Center. Amundi publikuje na tej stronie comiesiczn publikacj zatytuowan Cross Asset Investment Strategy, której fragmenty s regularnie reprodukowane przez pras finansow. Nadal w dziedzinie bada i analiz finansowych Amundi co roku organizuje wiatowe Forum Inwestycyjne Amundi, podczas którego róni prelegenci zewntrzni omawiaj zagadnienia makroekonomiczne .

Amundi korzysta równie z zewntrznych analiz finansowych w celu wsparcia dziaa zarzdczych. W ramach wejcia w ycie europejskiej dyrektywy MiFID2 w, narzucajc w szczególnoci spókom zarzdzajcym wiksz przejrzysto wobec klientów w zakresie tego rodzaju kosztów, Amundi zdecydowaa si pokry te zewntrzne koszty bada bez fakturowania ich dla swoich klientów.

Usugi

Amundi uruchomia równie Amundi Services w 2016 r., przemianowan na Amundi Technology w lutym 2021 r. Jest to strategiczna linia majca na celu oferowanie usug innym firmom zarzdzajcym aktywami, a take inwestorom instytucjonalnym . Oferta inspirowana jest platform Aladdin amerykaskiej firmy BlackRock i oferuje instytucjom finansowym rónej wielkoci narzdzie do zarzdzania portfelem (Portfolio Management System) w trybie SaaS o nazwie ALTO (Amundi Leading Technologies & Operations). ALTO obejmuje wszystkie funkcje front i middle office: decyzj inwestycyjn, skadanie zlece, weryfikacj regu inwestycyjnych, obliczanie wskaników ryzyka, monitorowanie wyników i generowanie raportów klientów (factsheet). Jednoczenie Amundi Technology oferuje równie outsourcing niektórych czynnoci, w szczególnoci wykonywanie zlece, zajmowanie stanowisk oraz generowanie raportów regulacyjnych. Amundi Technology ma na celu wygenerowanie od 50 do 80 milionów euro obrotów do 2020 roku, czyli okoo 5% dochodów bankowych netto grupy. W 2018 roku Amundi ogosio partnerstwo pomidzy Goldman Sachs a jego oddziaem Amundi Services, który zapewnia zarzdzanie, kontrol i nadzór nad produktami Goldman Sachs Fund Solutions w obszarze zarzdzania ilociowego i alternatywnego. W 2020 roku Amundi ogosio, e podpisao kilka umów z firmami zarzdzajcymi w Europie, w tym Asteria Investment Managers.

Wywieranie nacisku

Od 2012 roku Amundi jest wpisana do rejestru przejrzystoci przedstawicieli grup interesu przy Komisji Europejskiej . W 2017 roku zadeklarowa roczne wydatki na t dziaalno w wysokoci od 100 000 do 200 000 euro.

We Francji na rok 2017 Amundi deklaruje wobec Wysokiej Wadzy ds. Przejrzystoci ycia Publicznego prowadzenie dziaalnoci lobbingowej we Francji na kwot nieprzekraczajc 100 000 euro.

Spóki zalene i partnerskie

We Francji

Amundi posiada kilka spóek zalenych i holdingów w dziedzinie zarzdzania aktywami we Francji.

CPR Asset Management (CPR AM) jest spók zarzdzajc nalec w caoci do Amundi. Spóka bya wczeniej spók zalen Crédit agricole Asset Management (CAAM) z byej Compagnie parisienne de réescompte kupionej przez Crédit agricole Indosuez w 2000 r. CPR AM oferuje szereg UCITS inwestujcych w akcje i produkty o staym dochodzie skierowane do klientów gównie skadajcych si od inwestorów instytucjonalnych i profesjonalistów zarzdzania majtkiem ( CGP i prywatnych banków ). Od czasu integracji z grup Amundi, CPR AM rozwina si szczególnie z klientami CGP za porednictwem platformy dystrybucyjnej Le Comptoir, która suy równie jako platforma dla Amundi do sprzeday produktów inwestycyjnych klientom CGP. W 2015 r. Amundi ogosio, e CPR AM staje si jego centrum wiedzy o dziaaniach tematycznych iw tym kontekcie przekazuje swojej spóce zalenej aktywa o wartoci 2,4 mld euro. Na koniec 2018 r. CPR AM zarzdzaa aktywami o wartoci 47,5 mld euro.

BFT Investment Managers (BFT IM) jest francusk spók zarzdzajc nalec w caoci do Amundi od 2011 r., kiedy to Crédit Agricole przeniós do niej swoj spók zalen BFT Gestion. W 2015 roku BFT Gestion zmieni nazw i zosta BFT Investment Managers. BFT IM oferuje szereg UCITS inwestujcych w akcje lub produkty o staym dochodzie skierowane do klientów skadajcych si gównie z inwestorów instytucjonalnych i korporacyjnych. Pocztkowo bardzo zorientowany w obszarach zarzdzania gotówk i zarzdzania funduszami rynku pieninego, BFT IM od momentu wczenia si do grupy Amundi wypracowa znaczce dowiadczenie w zakresie akcji. Na koniec 2018 r. BFT IM zarzdza aktywami o wartoci 27 mld euro.

We Francji Amundi posiada równie dwie spóki zalene odziedziczone po pierwotnych wkadach SGAM podczas fuzji z CAAM: Étoile Gestion (powizane z sieci Crédit du Nord ) i Société Générale Gestion. Amundi posiada równie 20% udziaów w TOBAM i 3,2% kapitau Tikehau.

na arenie midzynarodowej

Na arenie midzynarodowej Amundi posiada sze platform zarzdzania w Paryu , Londynie , Tokio , Bostonie , Dublinie i Mediolanie .

Firma posiada biura w wikszoci krajów Europy, aby zapewni lokaln dystrybucj swoich produktów inwestycyjnych. Grupa posiada spóki zalene w Luksemburgu (Amundi Luxembourg), Szwajcarii (Amundi Suisse, obecna w Genewie i Zurychu ), Niemczech (Amundi Deutschland GmbH, obecna we Frankfurcie i Monachium ), w Austrii (Amundi Austria GmbH), we Woszech (Amundi SGR SpA) oraz w Hiszpanii (Amundi Iberia SGIIC). W Luksemburgu Amundi posiada równie 50,04% kapitau Fund Channel, spóki dystrybuujcej fundusze inwestycyjne, bdcej we wspólnym przedsiwziciu z BNP Paribas, który posiada 49,96% udziaów w spóce.

W regionie Azji i Pacyfiku , który reprezentuje swój gówny rynek poza Europ, Amundi posiada spók zalen w Japonii (Amundi Japan) powsta w wyniku przejcia Resona AM przez SGAM w 2004 roku, a take posiada spóki zalene w Hongkongu (Amundi Hong Kong Limited), Tajwanie ( Amundi Taiwan Limited), Singapur (Amundi Singapore Limited), Tajlandia (Amundi Mutual Fund Brokerage Securities (Thailand) Company Limited), Malezja (Amundi Malaysia Sdn. Bhd) i Australia (Amundi Asset Management Australia Ltd.). Amundi posiada równie cztery inne placówki na kontynencie azjatyckim w formie joint venture z lokalnymi graczami finansowymi. W Chinach Amundi jest wacicielem 33,3% ABC-CA Fund Management, spóki zarzdzajcej powstaej w wyniku partnerstwa pomidzy Rolniczym Bankiem Chin i Crédit Agricole, a take 55% Amundi BOC Wealth Management Company Limited, utworzonej w 2020 roku i bdcej wspówasnoci z BOC Wealth Management, spók zalen Bank of China . W Indiach grupa posiada 37% udziaów w SBI Mutual Fund, spóce zarzdzajcej prowadzonej we wspópracy z State Bank of India (spóka odziedziczona po SGAM). Wreszcie w Korei Poudniowej Amundi jest wacicielem 30% udziaów w NH-Amundi Asset Management, firmie zarzdzajcej aktywami, która w 70% naley do koreaskiej grupy finansowej NongHyup. cznie pod koniec 2020 roku Amundi zarzdzaa prawie 300 miliardami euro w swoich rónych spókach zalenych i wspólnych przedsiwziciach w Azji.

Na kontynencie amerykaskim, oprócz siedziby w Durham (Karolina Pónocna) wynikajcej z przejcia Smith Breeden Associates, Amundi posiada central w Stanach Zjednoczonych w Bostonie dedykowan swojej spóce zalenej Amundi Pioneer, z której zarzdza dziaalnoci Amundi w Ameryka pónocna. Grupa jest równie obecna w Montrealu (Amundi Canada Inc.). W Ameryce aciskiej Amundi posiada oddziay w Meksyku i Chile , które s przyczone do Amundi Iberia SGIIC.

W Maghrebie i na Bliskim Wschodzie Amundi posiada gównie oddzia w Maroku (Amundi Investment Maroc) powicony inwestycjom w nieruchomoci. W tym samym kraju grupa posiada równie 34% Wafa Gestion. Wreszcie, grupa posiada spók zarzdzajc joint venture w Armenii (Amundi ACBA), która zarzdza funduszami emerytalnymi oraz dwoma oddziaami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Dhabi i Dubaju .

Dane finansowe

Dane finansowe w milionach euro (stan na )
Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dochód bankowy netto 1448 1370 1456 1,438 1540 1,656 1,694 2 301 2,582 2 707 2,595
Dochód operacyjny brutto 609 629 700 665 730 773 816 1,128 1251 1331 1255
Dochód netto ( udzia grupy ) 403 422 485 450 488 518 568 681 855 959 910
Akcjonariusze (2021)
Nazwisko %
Kredyt rolniczy 69,6
Zarzdzanie wiernoci i badania 1,28
Artisan Partners LP 0,86
Grupa Awangardy 0,79
Zarzdzanie inwestycjami banku Norges Bank 0,76
Amundi 0,66
Degroof Petercam Zarzdzanie aktywami 0,46
Doradcy funduszu BlackRock 0,45
Zarzdzanie aktywami banku pocztowego 0,42
Vega Menederowie Inwestycyjni 0,35
Cakowity 75,63

Bibliografia

 1. Amélie Laurin,   Valérie Baudson, dyskretna finansistka na czele Amundi  , Les Échos ,( przeczytaj online )
 2. [PDF] (en)   Wyniki Roczne Amundi 2020   , na Amundi.com ,
 3. Sylvie Ramadier,   Amundi, oszczdnoci i jej architekt   , na Les Echos ,
 4. [PDF] CAAM; SGAM,   Poczenie CAAM i SGAM   , na Crédit-Agricole.com ,
 5. Damien Mezinis,   Crédit Agricole: ostateczna umowa podpisana z Société Générale w celu utworzenia wspólnego centrum zarzdzania aktywami   , na stronie Boursier.com ,
 6. Rejane Reibaud; Guillaume Maujean, Poczenie CAAM-SGAM koczy si bólem  " , o Les Echos ,
 7. Arnaud Bives,   Crédit Agricole: SGAM + CAAM = Amundi   , na Boursier.com ,
 8. Societe Generale i Crédit Agricole tworz Amundi  " , o Wyzwaniach ,
 9. Réjane Reibaud,   Amundi: Yves Perrier szacuje proces fuzji w poowie okresu   , dla Les Echos ,
 10. Carole Papazian,   Narodziny Amundiego, giganta zarzdzania aktywami   , o Le Figaro ,
 11. Rejane Reibaud,   Amundi rozpoczyna swoj pierwsz ofert publiczn   , na Les Echos ,
 12. Redakcja Les Echos,   Amundi zwiksza do 20% kapitau TOBAM   , na Les Echos ,
 13. Agence Opcji Finansów,   Amundi przejmuje amerykask asset manager Breeden Smith   , na ZoneBourse ,
 14. Cercle Finansów, Amundi finalizuje nabycie Smith Breeden  " , na Le Figaro ,
 15. Réjane Reibaud,   Amundi kupuje austriack spók zarzdzajc   , na Les Echos ,
 16.   Amundi nabywa zalenej zarzdzania austriacki BAWAG   , w sprawie L'Agefi ,
 17. Lefigaro.fr z Reuters,   Amundi kupuje Kleinwort Benson Investors   , na Le Figaro ,
 18. Dow Jones Agencji CASA zakoczeniu sprzeday w wysokoci 50% Newedge i wzmacnia w Amundi  " , na Les Echos - Investir ,
 19. Edouard Lederer,   Zarzdzanie aktywami: Amundi wkrótce wejdzie na gied   , na Les Echos ,
 20. Isabelle Chaperon,   Francuski gigant zarzdzania aktywami Amundi wkrótce na giedzie   , w Le Monde ,
 21. Sophie Rolland,   Amundi wykonuje kolejny krok w Europie dostajc swoje rce woskiego Pioneer   , w Les Echos ,
 22. Xavier Bargue,   Amundi: akcja startuje do swojej pierwszej sesji giedowej   , na Boursorama ,
 23. Redakcja Capital.fr,   Z Amundi Crédit Agricole przeprowadzi najwaniejsze IPO 2015 roku   , na Capital.fr ,
 24. Sophie Rolland, Amundi chce przyspieszy tempo 2020  " , na Les Echos ,
 25. Pierrick Fay,   Ponad 1000 miliardów aktywów pod zarzdzaniem w Amundi   , na Les Echos ,
 26. Option Finance Agency,   Amundi ogasza zbiórk 42 mld w 2018 r. pomimo odpywu w IV kwartale   , o Le Figaro ,
 27. Lionel Garnier,   Amundi osiga kamie milowy 1 400 miliardów euro pod zarzdzaniem   , na Le Revenu ,
 28. Reuters,   Amundi nabywa Pioneer, spók zalen UniCredit   , na Les Echos ,
 29. Sophie Rolland; Veronique Chocron; Guillaume Maujean,   Amundi: Przejcie Pioneera umacnia nasz pozycj europejskiego lidera   , na Les Echos ,
 30. Option Finance Agency,   Amundi-Pioneer: udzia Crédit Agricole spadnie do 70%   , na Capital.fr ,
 31. Delphine Cuny,   Zarzdzanie aktywami: francuski Amundi staje si numerem ósmym na wiecie   , na La Tribune ,
 32. (w)   Amundi czy Pioneer Investments i Smith Breeden Amundi Amundi Pioneer wprowadza na rynek amerykaski   na Businesswire.com ,
 33. Matthieu Protard; Jean-Michel Bélot,   Amundi planuje 134 zwolnienia we Francji   , w Reuters ,
 34. AOF, Amundi finalizuje nabycie Sabadell AM  " , na Capital.fr ,
 35. Cercle Finance,   Banco Sabadell: strategiczne partnerstwo z Amundi   , na Tradingsat ,
 36.   Zarzdzanie aktywami: Amundi tworzy spók joint venture ze spók zalen Bank of China   , na Le Figaro ,
 37.   Amundi rozpoczyna joint venture w Chinach   , na Agefi.fr ,
 38. Amélie Laurin i Anne Drif,   Amundi kupuje Lyxor od Société Générale za 825 mln euro   , na Les Echos ,
 39. Jérôme Porier,   Oszczdnoci pracowników: Amundi zmienia reguy gry   , o Le Monde ,
 40. NewsManagers,   Amundi uruchamia robota-doradc w oszczdzaniu pracowników   , na Boursorama ,
 41. Solenn Poullennec,   Amundi chce pomóc pracownikom lepiej inwestowa swoje oszczdnoci   , na Les Echos ,
 42. Option Finance Agency,   Amundi ETF ogasza rekordowe napywy ponad 10 miliardów euro w 2017 roku   , na Capital.fr ,
 43. DM,   Credit Agricole: CASAM ETF staje si Amundi ETF   , na Boursier.com ,
 44. CASAM ETF zwiksza swoj ofert do 65 produktów wraz z wprowadzeniem 10 nowych akcji ETF  " , na Euronext.com ,
 45. Agencja Option Finance,   Lyxor zawiera w swoim asortymencie trackery strategii SGAM ETF   , na ZoneBourse ,
 46. Alexandra Saintpierre,   Amundi: tworzy platform dedykowan rzeczywistym i alternatywnym aktywom   , na Boursier.com ,
 47. Amélie Laurin,   Amundi dy do 70 miliardów euro w aktywach realnych i alternatywnych w 2020 roku   , na stronie L'Agefi ,
 48. Amundi podpisuje przejcie Cur Défense  " , L'Agefi ,
 49. Redakcja L'Agefi, Amundi i Primonial kupuj przysz wie Hekla w La Défense  " , na stronie L'Agefi ,
 50. Laurence Vallet,   Amundi PEF: inwestuje w nienotowane spóki korzystajce z mega-trendów   , na Boursier.com ,
 51. Agencja Dow Jones,   Amundi poluje na wikszy private equity direct   , na temat Les Echos-Investir ,
 52. Laurence Vallet,   Amundi nadal rozwija swoj platform dugu prywatnego   , na Boursier.com ,
 53. Redakcja Les Echos,   Amundi rozpoczyna zarzdzanie dugiem nieruchomoci   , o Les Echos ,
 54. Sophie Rolland,   Amundi uruchamia fundusz z szynk i parmezanem   , na Les Echos ,
 55. Emmanuel Schafroth,   Amundi Energy Transition: bardzo nietypowy projekt   , o Les Echos ,
 56. Option Finance Agency,   Amundi i CEA tworz niezalen firm zarzdzajc   , na Capital.fr ,
 57. Agencja Option Finance,   Amundi i IFC uruchamiaj najwikszy fundusz zielonych obligacji emitowanych na rynkach wschodzcych   , na Le Figaro ,
 58. Sophie Rolland,   Wprowadzenie najwikszego funduszu obligacji zielonego wiata   , w Les Echos ,
 59. Delphine Cuny,   Gigant Amundi chce inwestowa bardziej ekologicznie i bardziej towarzysko   , na La Tribune ,
 60. Anne-Catherine Husson-Traore,   Amundi idzie na cao ESG   ,
 61. Xavier Bargue,   Analiza: W jakim cyklu gospodarczym s rynki (Amundi)   , na Boursorama ,
 62. Marc Joanny; Marc Angrand,   2018, rok powrotu zmiennoci   , w Reuters ,
 63. Redakcja Reuters,   Amundi nie bdzie pobiera opat za badania z MiFID II   , w Reuters ,
 64. Amundi SA   Amundi SA dywersyfikuje do usug dla spóek zarzdzajcych i inwestorów instytucjonalnych   , na ZoneBourse ,
 65. Sophie Rolland,   Amundi oferuje swoje usugi w wiecie zarzdzania   , na Les Echos ,
 66. Amelia Laurin,   Amundi chce naladowa podwykonawstwo BlackRock   , na L'Agefi ,
 67. Agencja Option Finance,   Goldman Sachs Fund Solutions podpisuje partnerstwo z Amundi Services   , na Boursorama ,
 68.   Rejestr przejrzystoci   , na stronie Komisji Europejskiej (dostp 3 czerwca 2018 r. )
 69.   Arkusz organizacyjny Wysoka wadza na rzecz przejrzystoci ycia publicznego   , na stronie www.hatvp.fr (dostp 3 czerwca 2018 r. )
 70. IC,   Crédit Agricole Indosuez rozpoczyna ofert przejcia CPR   , na Les Echos ,
 71. Sylvie Guyony,   CPR Asset Management wci si rozwija dziki Amundi   , L'Agefi ,
 72. Jean Francois Tardiveau,   Cel 50 miliardów euro do 2020 r. dla CPR AM   , na AgefiActifs.com ,
 73. Redakcja L'Agefi,   CPR AM staje si centrum wiedzy o akcjach tematycznych Amundi   , o L'Agefi ,
 74. Réjane Reibaud,   Amundi przekazuje swoj wiedz na temat dziaa tematycznych do CPR AM   , na Les Echos ,
 75. Sophie Rolland,   CPR AM zbiera na caym wiecie   , na Les Echos ,
 76. Alexandre Garabedian,   Crédit Agricole SA likwiduje bank finansujcy i skarbowy   , o L'Agefi ,
 77. BFT Gestion staje si BFT Investment Managers  " , na Gestion de Fortune ,
 78. Antoine Landrot,   BFT Gestion przyspiesza swoj dywersyfikacj   , na Agefi.fr ,
 79. TB,   Etoile Gestion   , na La Tribune ,
 80. Arkusz prezentacji: Société Générale Gestion  " , na BforBank
 81. Wansquare,   Tikehau bardziej na stray ni kiedykolwiek   , w Le Figaro ,
 82. Alexandre Garabedian,   Amundi przyjmuje now organizacj integrujc Pioneer   , na L'Agefi ,
 83. Redakcja Agefi,   Amundi: skupianie klienteli niemieckojzycznej   , o Agefi Szwajcaria ,
 84. Option Finance Agency,   Amundi: jej spóka zalena Fund Channel rozpoczyna dziaalno w Singapurze   , na Capital.fr ,
 85. (en) David Turner,   Francja Amundi Looks to Asia and ETFs for Growth   , na temat Institutional Investor ,
 86. Réjane Reibaud,   Amundi finalizuje midzynarodow reorganizacj   , na temat Les Echos ,
 87. (w) Hui Ching-hoo,   Amundi otwiera sklep w Bangkoku   na AsiaAsset.com ,
 88. Antoine Landrot,   Amundi realizuje swój plan na 2016 r. dziki przejciu w Azji Poudniowo-Wschodniej   , na L'Agefi ,
 89. Redakcja Agefi Daily,   Amundi zacienia relacje z State Bank of India   , na stronie L'Agefi ,
 90. (w) Kim Yoon-mi,   NH wituje zmian nazwy Amundi   na Korea Herald ,
 91. Christian Benoit-Lapointe,   Meneder Amundi Canada dziaa   , na temat finansów i inwestycji ,
 92. Amundi Immobilier otwiera budynek Atrium w Casablance  " , na stronie L'Economiste.com ,
 93. GlobeNewswire,   Amundi rozpoczyna podwyszenie kapitau z zachowaniem preferencyjnych praw subskrypcji na kwot okoo 1,4 mld euro   , na giedzie Bourse Direct ,
 94. (w) Helen Burggraf,   Amundi otwiera biuro w Dubaju, rozszerzajc si na region MENA   , na temat inwestycji midzynarodowych ,
 95.   Informacje finansowe   , Amundi .
 96. Amundi  " , na giedzie Zone ( dostp 15 lutego 2021 ) .

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amundi, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amundi i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amundi na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Leszek Skrzypczak

Świetny post o Amundi.

Julita Osiński

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Amundi jest tym, którego szukałem.

Jerzy Jarosz

Ten artykuł o zmiennej Amundi przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.