AmperomierzInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amperomierz, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amperomierz. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amperomierz, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amperomierz. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amperomierz poniżej. Jeśli informacje o Amperomierz, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amperomierz jest uywany do mierzenia natenia danego prdu (tutaj analogowy mikroamperomierzu centralne zero).

Amperomierz jest urzdzenie do pomiaru na si prdu elektrycznego w obwodzie . Jednostka pomiaru natenia jest amper , symbol  : .

Rodzaje amperomierzy

Amperomierze analogowe

Istnieje kilka gównych typów:

 • Ferromagnetyczny (lub ferromagnetyczny) amperomierz wykorzystuje dwa mikkie elazo opatki wewntrz cewki. Jedna z palet jest nieruchoma, druga zamontowana na czopie. Gdy prd przepywa przez cewk, dwie opatki magnetyzuj si i odpychaj nawzajem, niezalenie od kierunku prdu. Amperomierz ten nie jest zatem spolaryzowany (nie wskazuje wartoci ujemnych). Jego precyzja i liniowo s sabsze ni w przypadku amperomierza magnetoelektrycznego, ale umoliwia pomiar wartoci skutecznej prdu przemiennego o dowolnej postaci (ale o niskiej czstotliwoci <1  kHz );
 • amperomierz termiczny wykonany jest z drutu oporowego, w którym pynie mierzony prd. Ni ta jest podgrzewana przez efekt Joule'a , jej dugo zmienia si w zalenoci od jej temperatury, powodujc obracanie si igy, do której jest przymocowana. Amperomierz termiczny nie jest spolaryzowany. Nie ma na niego wpywu otaczajce pola magnetyczne, jego wskazania s niezalene od formy (przemiennej lub bezporedniej o dowolnej formie) i czstotliwoci prdu. Dziki temu moe by uywany do pomiaru wartoci skutecznej prdów przemiennych do bardzo wysokich czstotliwoci . Bardzo czsto zawiera kompensacj temperatury, której celem jest utrzymanie dokadnoci pomimo waha temperatury otoczenia.

Amperomierze analogowe s coraz czciej zastpowane przez amperomierze cyfrowe. Jednak w praktyce obserwacja ich igy moe dostarczy szybkich informacji wizualnych o zmianach mierzonego prdu, które wywietlacz cyfrowy daje tylko z trudem.

Amperomierz cyfrowy

Multimetr cyfrowy Fluke 179 w amperomierzu pozycyjnym (skuteczna alternatywa), 10  G A .

W rzeczywistoci jest to cyfrowy woltomierz mierzcy napicie wytwarzane przez prd mierzony w rezystorze (tzw. bocznik ). Warto bocznika zaley od uytego kalibru. Stosujc prawo Ohma , zmierzone napicie U jest przeksztacane, w funkcji znanej wartoci rezystancji R bocznika, na warto A odpowiadajc prdowi.

Amperomierze specjalne

Istniej konkretne amperomierze:

 • AC prd zacisk jest rodzajem transformatora elektrycznego , którego podstawowym jest utworzony przez dyrygenta, którego chcemy wiedzie, prd i wtórnym przez uzwojenia nawinite na obwodzie magnetycznym utworzonym przez dwie szczki zacisku. Suy do pomiaru wysokich prdów przemiennych bez wkadania czegokolwiek do obwodu. Nie moe mierzy prdów staych;
 • cgowy miernik prdu z czujnikiem Halla umoliwia pomiar dowolnego prdu (przemiennego lub staego) io duym nateniu bez wczania si w obwód lub przerywania go. Zacisk skada si z obwodu magnetycznego (przekadnika prdowego), który zamyka si na chipie póprzewodnikowym. Ten pellet zostanie poddany indukcji generowanej przez drut (prd do zmierzenia). Indukcj mierzy si, poniewa ma t zalet, e istnieje niezalenie od rodzaju prdu. Chip póprzewodnikowy jest poddawany dziaaniu prdu prostopadego do przepywajcej przez niego indukcji. Wszystko to powoduje, dziki sile Lorentza, przesunicie adunku w granulce, co spowoduje rónic potencjaów, która jest proporcjonalna do pola, a zatem do prdu, system sprzenia zwrotnego wymaga, aby transformator dziaa przy zerowym strumieniu i c ' jest prdem znoszcym strumie, który przetworzony na napicie za pomoc przetwornika wzmacniacza operacyjnego daje na wyjciu napicie bdce obrazem mierzonego prdu;
 • te wókna optyczne amperomierze  : s one stosowane w dziedzinie EHV (bardzo wysokiego napicia), duymi prdami, a gdy pasma czujników Halla, który jest niewystarczajcy (badanie gwatowne przejciowe, te, w których grupy di / dt jest wiksza ni 108  A / S ). Ta technika pomiarowa wykorzystuje efekt Faradaya  : paszczyzna polaryzacji wiata w szkle obraca si pod wpywem osiowego pola magnetycznego. Efekt ten nie zaley od kierunku rozchodzenia si wiata, ale od natenia;
 • z amperomierze efekt Néela jest przystosowany do pomiaru prdów i zmienne, z du dokadnoci, czy sabych lub silnych prdach. Czujniki te skadaj si z kilku cewek i rdzeni wykonanych z nanostrukturalnego materiau kompozytowego wykazujcego waciwoci superparamagnetyczne , std brak remanencji magnetycznej w szerokim zakresie temperatur. Cewka wzbudzajca umoliwia wykrycie obecnoci prdu dziki modulacji przez efekt Néela . Cewka sprzenia zwrotnego suy do dostarczania prdu pomiarowego, który jest wprost proporcjonalny do prdu pierwotnego i do stosunku liczby zwojów pierwotnych/wtórnych. Czujnik prdu z efektem Néela zachowuje si zatem jak prosty przekadnik prdowy, liniowy i precyzyjny.

Korzystanie z amperomierza

Montowanie

Amperomierz jest poczony szeregowo w obwód. Oznacza to, e musisz otworzy obwód, w którym chcesz zmierzy prd i umieci amperomierz midzy dwoma zaciskami utworzonymi przez to otwarcie obwodu.

Kierunek podczenia i polaryzacja

Amperomierz mierzy prd pyncy od zacisku A (lub zacisku + ) do zacisku COM (lub zacisku - ) biorc pod uwag jego znak.

Ogólnie wskazówka amperomierzy analogowych moe odchyla si tylko w jednym kierunku. Wymaga to zastanowienia si nad kierunkiem prdu i okablowania amperomierza, aby zmierzy prd dodatni: nastpnie sprawdzamy, czy zacisk + amperomierza jest podczony (ewentualnie przez skrzyowanie jednego lub wicej dipoli) z biegunem + generatora i e zacisk - amperomierza jest poczony (ewentualnie krzyujc jeden lub wicej dipoli) z biegunem - generatora.

Kaliber

Najsilniejszy prd, jaki moe zmierzy amperomierz, nazywa si kaliber.

Wszystkie nowoczesne urzdzenia s wielokalibrowe: kaliber zmienia si przez przekrcenie przecznika lub przesunicie wtyczki. Najnowsze urzdzenia s samokalibrujce si ( autorange w jzyku angielskim) i nie wymagaj adnej manipulacji.

Uywajc amperomierza analogowego, unikaj uywania miernika mniejszego ni natenie prdu. Wymaga to okrelenia przez obliczenie rzdu wielkoci tej intensywnoci i odpowiedniego doboru kalibru. Jeli nie mamy pojcia o rzdzie wielkoci intensywnoci, któr zamierzamy zmierzy, podane jest rozpoczcie od najwyszego kalibru, ogólnie wystarczajcego. Daje to wyobraenie o prdzie pyncym w obwodzie. Nastpnie ocena jest zmniejszana, a do osignicia najmniejszej moliwej oceny, przy zachowaniu wartoci wikszej ni zmierzony prd. Naley jednak postpowa ostronie ze zmian wartoci znamionowej, na przykad poprzez odcicie prdu lub pominicie amperomierza podczas zmiany wartoci znamionowej urzdzenia, zwaszcza jeli obwód jest indukcyjny .

Czytanie

Odczyt z urzdzenia cyfrowego jest bezporedni i zaley od wybranego kalibru.

W przypadku amperomierza analogowego wskazówka porusza si po podziace wspólnej dla kilku kalibrów. Odczytane wskazanie reprezentuje tylko pewn liczb dziaek. Dlatego konieczne jest wyprowadzenie intensywnoci z tej liczby, biorc pod uwag warto kalibru, wykonujc obliczenia, wiedzc, e maksymalna podziaka odpowiada kalibrowi:

Zmierzona intensywno =

z

 : przeczytanie ukoczenia szkoy
 : maksymalna podziaka
 : Kaliber uywany

Uwagi i referencje

 1. Definicje leksykograficzne i etymologiczne amperomierza skomputeryzowanego skarbca jzyka francuskiego , na stronie Krajowego Centrum Zasobów Tekstowych i Leksykalnych
 2. Laurent 1942 , s.  41-48.
 3.   Kurs elektrotechniki Urzdzenia pomiarowe   , na epsic.ch , EPSIC Szkoa zawodowa w Lozannie (dostp 19 grudnia 2017 r . ) .
 4. Laurent 1942 , s.  37-40.
 5. Laurent 1942 , s.  49-54.
 6. Patrick Abati,   Czujniki efektu Halla   , pochodzenie: akademia Aix-Marseille , 7 grudnia 2001 r. site=sitelec.org .
 7. François Costa i Patrick Poulichet, Sondy do pomiaru prdu w energoelektronice , Saint-Denis, Publikacje techniczne inyniera ,( czytaj online ) , s.  6-7.
 8. M. Correvon,   Systemy elektroniczne Rozdzia 14 Pomiary prdowe, przetworniki   [PDF] , na stronie les-electroniciens.com , Instytut automatyki przemysowej Uniwersytet Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii (dostp 7 sierpnia 2017 r. ) , s.  14-20.
 9. (w)   wiatowodowy czujnik prdu staego dla przemysu elektrolitycznego   [PDF] na abb.com (dostp 19 grudnia 2017 r . ) .
 10. Martine Parésys, "Pomiar prdu staego bez przerywania obwodu" , Arts & métiers Magazine , n o  347, czerwiec-lipiec 2012, str.  34-35 [PDF] .
 11. Laurent 1942 , s.  159-173.
 12. Laurent 1942 , s.  23.

Bibliografia

Dokument uyty do napisania artykuu : dokument uywany jako ródo tego artykuu.

 • René Laurent, Pomiary praktykujcego elektryka , Lyon, Ogólny Zwizek Francuskich Instalatorów Elektryków, coll.  Poradnik elektryka,, 2 II  wyd. , 341  s. Ksika uyta do napisania artykuu.

Zaczniki

Powizany artyku

Linki zewntrzne


Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amperomierz, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amperomierz i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amperomierz na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Halina Grabowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Amperomierz.

Wioletta Marciniak

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Amperomierz, jest to bardzo dobra opcja.

Michael Bielecki

Ten wpis na Amperomierz pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Kamil Duda

Wreszcie artykuł o Amperomierz, który jest łatwy do przeczytania.