Amortyzacja ksigowaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amortyzacja ksigowa, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amortyzacja ksigowa. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amortyzacja ksigowa, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amortyzacja ksigowa. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amortyzacja ksigowa poniżej. Jeśli informacje o Amortyzacja ksigowa, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amortyzacja rozliczania si z inwestycji dla firmy jest rozprzestrzenianie si jej kosztem przestrzeni okresu uytkowania.

Historia

Pierwsze przypadki amortyzacji zapisane w historii rachunkowoci siga rachunkowoci XVI -tego  wieku , kiedy to kupcy i weneckie toskaski odnale obumierania od ich wyposaenia technicznego. Jeden odnajduje praktyka z nim w zapasach w XVII E  wieku , amortyzacja jest w stanie wedug przypadkach by niezaleny od ksigowoci w podwójnym wejciem , lub które maj by wprowadzone bezporednio w wyniku. Compagnie des Indes utrzymuje stanowi zwrot dla kadego statku, co odpowiada embrionalnego ksigowania kosztów  ; uwzgldnia w tych rachunkach utrat wartoci statku . Statut tej Spóki stanowi, e w adnym wypadku dywidenda nie moe obniy kapitau tej Spóki. Ta koncepcja kapitau, pomylana jako funduszu gwarancyjnego, bdzie suy jako podstawa prawna dla amortyzacji w XIX -tego  wieku. Pojawienie si spóek komandytowych oraz oddzielenie posiadaczy rodków trwaych od osób zapewniajcych dziaalno sprzyja mnoeniu si przypadków uciekania si do amortyzacji.

We Francji amortyzacja ksigowa zostaa zalegalizowana po wprowadzeniu ustawy podatkowej z 1917 r. , której celem i skutkiem byo promowanie wzrostu inwestycji przedsibiorstw w okresie midzywojennym i umoliwia silny rozwój gospodarki oraz gied parysk .

Stawki amortyzacji ksigowej

Amortyzacja ksigowa ma:

 • funkcja prawna jako miertelna i nieodwracalna amortyzacja spowodowana zuyciem lub starzeniem si;
 • funkcja finansowa podkrelajca potrzeb odnowy rodków trwaych  ;
 • funkcja ekonomiczna jako alokacja kosztu utrzymywania kapitau trwaego;
 • funkcj podatkow.

Pewne rodki trwae (z wyjtkiem gruntów, na przykad) s amortyzacji aktywa na koniec roku obrotowego , a ich okres uytkowania jest czasami decydujcy.

Gówne cechy amortyzacji ksigowej

Ksigowe ksigowanie amortyzacji

We Francji na koniec roku obrachunkowego konieczne jest dokonanie zapisu (odpisu amortyzacyjnego) dla kadego skadnika aktywów, którego okres uytkowania mona okreli.

Konto Uprawniona Obciy Kredyt
681 .. Amortyzacja, amortyzacja i rezerwy ...
28.. Amortyzacja ... ...

Amortyzacja z tytuu cesji lub straty musi zosta zwrócona (rachunek 28 .. debet).

Podstawa amortyzacji

Jest równa kosztowi nabycia powikszonemu o ewentualne koszty uruchomienia i dostawy. W przypadku znanej z góry znaczcej wartoci kocowej (np. zobowizanie do odbioru) moliwe jest odliczenie kwoty tej wartoci kocowej od planu ksigowego. Z podatkowego punktu widzenia taka moliwo odliczenia nie istnieje i konieczne jest wówczas przeformuowanie wpisów.

W okresie eksploatacji ta podstawa amortyzacji moe równie ulec zmniejszeniu w przypadku amortyzacji .

Gdy towar zosta nabyty bezpatnie, jego podstawa amortyzacji jest równa jego wartoci rynkowej.

Towary o wartoci mniejszej ni 500 euro mona ewidencjonowa bezporednio jako wydatki iw tym przypadku nie stanowi rodków trwaych.

Okres amortyzacji

Naley odnie si do tego, w jaki sposób jednostka zamierza wykorzysta skadnik aktywów. Jako okres amortyzacji przyjmuje si okres uytkowania. We Francji firmy, które przez dwa kolejne lata nie przekraczaj dwóch z nastpujcych trzech progów, mog jako okres amortyzacji stosowa warto uytkow (podatkow), a nie uyteczno: obrót 7 300 000 euro , suma bilansowa  3 650  000 euro i liczba pracowników 50. Kryteria stosowane do oceny czasu uytkowania musz by fizyczne, techniczne i prawne.

Metody amortyzacji przyjte na potrzeby rachunkowoci

Klasyczna amortyzacja

Przyjta metoda amortyzacji musi jak najlepiej odzwierciedla tempo konsumpcji oczekiwanych korzyci ekonomicznych. Zuycie to mona okreli:

 • w jednostkach Dni ycia skapitalizowanego zakupu (okrelanego ogólnie jako amortyzacja ekonomiczna);
 • w jednostce pracy, gdy te ostatnie lepiej odzwierciedlaj tempo konsumpcji oczekiwanych korzyci ekonomicznych.

Metoda amortyzacji moe by liniowa, rosnca lub malejca, w jednostce czasu lub obliczana wedug iloci przejechanych kilometrów, wyprodukowanych czci, godzin pracy. Jednak w przypadku braku lepiej dostosowanego trybu stosuje si liniowy (patrz w opodatkowaniu).

Metoda ksigowa liniowa

Amortyzacja liniowa jest metod staej amortyzacji rentowej.

 • Pocztek kalkulacji: data uruchomienia rodka trwaego
 • Podstawa amortyzacji: Warto pierwotna - Warto rezydualna
 • Warto ksigowa netto (NAV): Warto w okrelonym dniu wartoci rodka trwaego: NAV = Warto pierwotna - skumulowana amortyzacja od pocztku. Jeli bieca warto (która jest maksymaln wartoci midzy wartoci rynkow a wartoci uytkow) jest nisza ni NAV, rónica bdzie musiaa zosta uzupeniona .
 • wycofanie rodka trwaego: obliczenia dokonywane s do dnia wycofania rodka trwaego.
 • Stawka w % = 100% / czas uytkowania.
 • Kalkulacja amortyzacji = Podstawa amortyzacji * Stawka * liczba dni / 360 (w rozliczeniu ostatnie 30 dni dla uatwienia zapisów)
Metoda Softy

Stawka w% =

Z Du okres uytkowania i N rok amortyzacji, ale w przeciwnym kierunku (np. jeli skadnik aktywów jest amortyzowany przez 5 lat, pierwszy rok amortyzacji bdzie odnotowany jako 5, drugi 4 itd.).

Przykad:

metoda oblicze softy (dla Sum OF The Years) jest nastpujca:

 • sumujesz lata (std nazwa). W tym przykadzie daje nam to: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Amortyzacja zostanie naliczona 15- go .
 • nastpnie obliczasz amortyzacj w nastpujcy sposób:

1 st  roku amortyzacja 5/ 15 e wartoci nabycia; 2 p  lat 4 / amortyzacji 15 p  ; itp.

W sumie daje to 5/15 e + 4/15 e + 3/15 e + 2/15 e + 1/15 e = 15/15 e .

Gówne cechy amortyzacji podatkowej

Okres amortyzacji

W kwestiach podatkowych zachowany jest okres uytkowania, który zaley od charakteru nieruchomoci.

We Francji pewne okresy musz by przestrzegane zgodnie z art. 39.1.2 CGI.

Naley pamita, e wyjtkowa amortyzacja w okresie 12 miesicy jest moliwa we Francji dla:

 • Materia, który oszczdza energi lub ogranicza haas
 • Budynki przeciwdziaajce zanieczyszczeniom
 • Sprzt rolniczy chronicy rodowisko
 • Nabyte oprogramowanie (oprogramowanie nabyte w cigu roku obrotowego od nie mog ju korzysta z wyjtkowej 12-miesicznej amortyzacji podatkowej)

Uwaga: grunty nie podlegaj amortyzacji.

Administracja podatkowa dopuszcza jednak rónic w wysokoci 20% w stosunku do zastosowa zawodu pod wzgldem okresu amortyzacji, jeli jest to uzasadnione. W przypadku towarów uywanych konieczne jest oczywicie uwzgldnienie ich stanu w dniu zakupu.

Podstawa amortyzacji

Podstaw jest warto brutto rzeczowego rodka trwaego .

Metody amortyzacji przyjte dla celów podatkowych

Tryb liniowy podatku

Amortyzacja liniowa to metoda amortyzacji wedug staych rent, która odpowiada reimowi prawa zwyczajowego (nadal akceptowanego w sprawach podatkowych).

 • Pocztek kalkulacji: uruchomienie rodka trwaego
 • Podstawa amortyzacji: warto pierwotna
 • wycofanie rodka trwaego: obliczenia dokonywane s do dnia wycofania rodka trwaego.
 • Stawka w % = 100% / liczba lat amortyzacji (w opodatkowaniu).
 • Kalkulacja amortyzacji = Podstawa amortyzacji * Stawka * liczba dni / 360

Przykad:

Oryginalna warto: 20 000  bez.

Data uruchomienia: 01.05.2008

Czas trwania: 5 lat, stawka = 20%

Podstawa amortyzacji: 20 000 (warto pierwotna, warto rezydualna nie jest brana pod uwag)

Kalkulacja amortyzacji 2008 (rok niepeny):

(20 000 * 20%) * ((360-5) / 360) = 3944,44

kalkulacja amortyzacji od 2009 do 2012 roku (pene lata):

20 000 * 20% = 4000

Tabela amortyzacji

Rok Amortyzacja Warto ksigowa netto
2008 3944,44 16 055,56
2009 4000 12055,56
2010 4000 8055,56
2011 4000 4055,56
2012 4000 55,56
2013 4000-3944,44 = 55,56 0

Uwaga: nie ma wartoci rezydualnej, poniewa skadnik aktywów jest cakowicie amortyzowany.

Tryb redukcji fiskalnej we Francji

Degresywna amortyzacja bilansowa to metoda pozwalajca na rozpoznanie wikszej amortyzacji w pierwszych latach ycia rodka trwaego. To zachta podatkowa dla inwestycji.

Aby uzyska malejcy wspóczynnik równowagi, do wspóczynnika liniowego stosuje si wspóczynnik. Wspóczynnik ten róni si w zalenoci od okresu eksploatacji zasobu. Wic :

Doywotni wspóczynnik
3 i 4 lata 1,25 lub 1,75
5 i 6 lat 1,75 lub 2,25
7 lat i wicej 2,25 lub 2,75

(art. 29 znowelizowanej ustawy o finansach na 2008 r.)

Na przykad dla rodka trwaego o okresie uytkowania 4 lata, liniowa stawka amortyzacji wynosi 25%, a malejca stawka amortyzacji salda wynosi 25 x 1,75 = 43,75%

Ten rodzaj amortyzacji jest zarezerwowany dla nowych towarów o okresie uytkowania wynoszcym co najmniej trzy lata i nie moe to by pojazd osobowy.

Pierwsza renta roczna naliczana jest za peny miesic, od pierwszego dnia miesica nabycia nieruchomoci, a nie od dnia jej oddania do uytku. Przy kadej renty konieczne bdzie pobranie wartoci podatku netto.

Deprecjacja malejcego salda jest rezygnowana z amortyzacji liniowej, gdy malejca stawka staje si nisza ni liniowa obliczona w pozostaym okresie

Przykad: W przypadku nieruchomoci o wartoci 10 000  EUR, która ma by amortyzowana w cigu 5 lat, nabyta w dniu (Pozostao 9 miesicy w roku).

Lata Deprecjacja Warto netto
2009 10 000 x (20% x 2,25) x 9/12 = 3375 6625
2010 6625 x (20% x 2,25) = 2981 3644
2011 3644 x (20% x 2,25) = 1640 2004
2012 2004 x (1/2) = 1002 1002
2013 1002 0

Inne rodzaje amortyzacji

Wyjtkowa amortyzacja jest amortyzacja ksigowa przeprowadzona ze wzgldu na harmonizacj podatków. Rzdzi si zoonymi zasadami prawnymi i orzeczniczymi.

Amortyzacja w rachunkach narodowych to zuycie rodków trwaych. Rachunki narodowe to jednak domena statystyków w dziedzinie makroekonomii .

MSSF standardy , w szczególnoci MSR 36 wprowadzi pojcie amortyzacji o skadniku, który skada si z deprecjacj kadej czci odrbny skadnik aktywów. Przykad: Miejsca do autobusu.

Opodatkowanie innych krajów

W Francji , podatek od osób prawnych jest obliczane na biecych dochodów , podczas gdy jest nadwyka operacyjna brutto (EBITDA) w innych krajach. Ustawa finansowa z 2014 r. wprowadzia nowy podatek od nadwyki operacyjnej brutto, którego najnowsza wersja byaby nadwyk netto, obliczon przez odliczenie amortyzacji ksigowej, aby nie opodatkowywa inwestycji przedsibiorstw i zwalnia MP . Nowy podatek opodatkowaby zatem zysk przed opodatkowaniem, ale take rezerwy ksigowe i odsetki pacone wierzycielom w czasie, gdy due spóki giedowe maj tendencj do zaduania si, aby zmniejszy swój kapita wasny .

Uwagi i referencje

 1. We Francji: rozporzdzenie CRC 2002-10 inspirowane MSR 36
 2. Lemarchand 1993 , s.  21-23
 3. utrata wartoci statku wynoszca 148 tys. funtów, której co najwyej po jej zwrocie nie oszacowano by na 80 tys. reszta 64 800
 4. Lemarchand 1993 , s.  97-100
 5. Lemarchand 1993 , s.  128
 6. Lemarchand 1993 , s.  139-140
 7. We Francji, zgodnie z art. 39.1.2 CGI, fiskalny okres amortyzacji wynosi:
  • 20 lat na budynek.
  • 10 lat na sprzt lub meble.
  • 5 do 10 lat na narzdzie.
  • 5 do 10 lat na sprzt biurowy.
  • 4 do 5 lat na sprzt do transportu samochodowego.
 8.   Prawo finansowe 2017, art. 32  
 9. Okres amortyzacji: tolerancja administracji podatkowej
 10. Na mienia nabytego midzy 26 wrzenia 2008 a 3 grudnia 2008 roku oraz od 1 st stycznia 2010 a 31 grudnia 2011 roku
 11. Dla towarów nabytych midzy 4 grudnia 2008 a 31 grudnia 2009
 12. Cyrille Pluyette, Podatek od EBE: Bercy modyfikuje swoje plany, w Le Figaro z 2 padziernika 2013 [1]

Zobacz równie

Powizane artykuy

róda i bibliografia

 • Yannick Lemarchand , Od rozpadu do amortyzacji: Badanie historii koncepcji i jej tumaczenia ksigowego , Nantes, Ouest Éditions,, 719  s. ( ISBN  2-908261-53-7 , przeczytaj online )


Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amortyzacja ksigowa, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amortyzacja ksigowa i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amortyzacja ksigowa na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sara Cieślik

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Amortyzacja ksigowa, daje dużo pewności.

Marek Cichocki

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Eliza Grochowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Amortyzacja ksigowa jest tym, którego szukałem.