Amortyzacja fizycznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amortyzacja fizyczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amortyzacja fizyczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amortyzacja fizyczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amortyzacja fizyczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amortyzacja fizyczna poniżej. Jeśli informacje o Amortyzacja fizyczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W fizyce tumienie z systemu jest jego tumienie ruchów przez rozpraszanie energii, która je generuje. Mona to powiza na róne sposoby, aby przyspieszy.

  • Tarcie pomidzy dwoma staych odpowiada rozpraszania w postaci ciepa. Jest ona regulowana przez prawo Coulomba , zgodnie z któr sia tarcia nie zaley od prdkoci.
  • Gdy interfejs jest smarowany, energia mechaniczna jest nadal zamieniana na ciepo, ale sia tarcia staje si proporcjonalna do prdkoci zgodnie z prawem lepkoci . Mówimy wtedy o tumieniu lepkim, chocia ten liniowy efekt pojawia si równie w mniej lub bardziej odlegych zjawiskach. To jest wanie aspekt pytania, który zosta omówiony gównie w tym artykule.
  • Ciao stae, które oscyluje w pynie, jest poddawane takiemu tumieniu, gdy jego prdko jest wystarczajco maa, aby przepyw by laminarny . Przy wyszych prdkociach pojawia si wir lub burzliwy lad, który rozprasza energi w czysto mechaniczny sposób. Prowadzi to do siy oporu w przyblieniu proporcjonalnej do kwadratu prdkoci.

Wyjanienie

W kadym rzeczywistym ukadzie cz cakowitej energii jest rozpraszana, najczciej w postaci ciepa, które wytwarza si tumic.

W mechanice, to zaley od szybkoci z organizmu . W wielu przypadkach mona zaoy, e ukad jest liniowy, a tumienie jest wówczas proporcjonalne do prdkoci (patrz Ukad oscylacyjny z jednym stopniem swobody ).

W elektrycznoci tumienie odnosi si do efektu rezystancyjnego obwodu RLC.

Wspóczynnik tumienia c definiujemy przez:

.

Przykad: Mass-Spring-Damper

Przeanalizujmy idealny ukad masa-spryna-amortyzator, ze sta mas m (w tym sensie, e nadwozie zachowuje t sam mas przez cae badanie), sta sztywnoci k i wspóczynnikiem tumienia c  :

.

Msza jest wolnym ciaem. Zakadamy inercyjne odniesienie, dlatego pierwszy wektor jest równolegy do spryny i amortyzatora. Od zachowania pdu  :

.

Równanie róniczkowe zwyczajne

Jest to zwyke równanie róniczkowe drugiego rzdu. Jest liniowa, jednorodna i ma stae wspóczynniki:

.

Aby uproci równanie, definiujemy dwa parametry:

  • czstotliwo drga systemu  ;
  • i stawki amortyzacyjne  : .

Zatem równanie róniczkowe staje si:

.

Rozwizujemy charakterystyczny wielomian  : std:

.

Reim przejciowy systemu

Zachowanie systemu zaley od naturalnej pulsacji i wspóczynnika tumienia. W szczególnoci zaley to w duym stopniu od charakteru .

Dieta pseudokresowa

Bo korzenie s zoone i sprzone. Rozwizaniem jest suma dwóch zespolonych wykadników:

.

Zadajc dostaje: .

Moemy przepisa rozwizanie w postaci trygonometrycznej:

Wreszcie,

,

gdzie jest sta czasow systemu i jest wasn pseudo-pulsacj systemu.

Zauwaamy, e jest zawsze cile nisza ni pulsacja naturalna.

W wikszoci przypadków stae A i B wyznacza si dziki warunkom pocztkowym oraz  :

.

Rozwizujemy ukad równa liniowych:

.

Otrzymujemy ogólne jednorodne rozwizanie:

Krytyczna dieta aperiodyczna

W szczególnym przypadku , gdy pierwiastek jest rzeczywisty i podwójny. Rozwizanie jest iloczynem wielomianu rzdu 1 i rzeczywistego wykadnika:

.

W rzeczywistoci nie tumaczy ju pulsacji, ale sta czasow, wic zauwaamy

.

W wikszoci przypadków stae A i B wyznacza si dziki warunkom pocztkowym oraz  :

.

Rozwizujemy ukad równa liniowych:

.

Otrzymujemy ogólne jednorodne rozwizanie:

.

Krytyczna dieta jest czsto bardzo trudna do osignicia.

Dieta okresowa

W takim przypadku korzenie s prawdziwe i wyrane. Rozwizaniem jest suma dwóch rzeczywistych wykadników:

.

Poniewa i s rzeczywiste, nie tumacz ju pulsacji, ale sta czasow, wic zauwaamy

i
.
.

W wikszoci przypadków stae A i B wyznacza si dziki warunkom pocztkowym oraz  :

.

Rozwizujemy ukad równa liniowych:

.

Leksykon

  • Wspóczynnik tumienia lub wspóczynnik strat , , materiau lepkosprystego ( liczba bezwymiarowa ). Zaley to od temperatury i czstotliwoci ekscytujcych wibracji. Mona go zmierzy za pomoc dynamicznej analizy mechanicznej (AMD lub DM (T) A).
  • Wspóczynnik tumienia: wyraony w kilogramach na sekund . Obserwujemy, e istnieje zestaw si zewntrznych wzgldem ciaa, które s proporcjonalne do prdkoci ciaa. Wspóczynnik tumienia suy do wyznaczenia zalenoci midzy tymi siami a prdkoci.
  • Staa sztywnoci: wyraona w niutonach na metr . Obserwujemy, e istnieje zestaw si zewntrznych wzgldem ciaa, które s proporcjonalne do przemieszczenia ciaa. Sta sztywnoci wskazuje si na zaleno midzy tymi siami a przemieszczeniem.
  • Staa czasowa: wyraenie w sekundach. Ogólnie rzecz biorc, zauwaamy moc ujemnego wykadnika obejmujcego tylko czas jako stosunek midzy nim a wspóczynnikiem, równie jednorodnym do czasu, który przyjmuje nazw staej czasowej. Przekada skal czasow na równowag modelowanego zjawiska.
  • Wasna pseudo-pulsacja: wyraona w radianach na sekund. Jest to pulsacja reimu pseudo-okresowego, zwizana z czstotliwoci zjawiska tumionego.

Zobacz te

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amortyzacja fizyczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amortyzacja fizyczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amortyzacja fizyczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Lucas Dudek

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Amortyzacja fizyczna

Przemyslaw Komorowski

Ten wpis na Amortyzacja fizyczna sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Kamil Przybylski

Podane informacje o zmiennej Amortyzacja fizyczna są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Janina Grzyb

Artykuł o Amortyzacja fizyczna jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.