Amortyzacja (finanse)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amortyzacja (finanse) , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amortyzacja (finanse) . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amortyzacja (finanse) , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amortyzacja (finanse) . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amortyzacja (finanse) poniżej. Jeśli informacje o Amortyzacja (finanse) , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amortyzacja kredytu ( banku lub obligacji ) to cz kapitau, która jest spacana w kadym okresie zapadalnoci (na przykad co miesic).

Patno ta jest dokonywana w tym samym czasie, co nalene odsetki za ten sam okres. Cakowita spata (amortyzacja + odsetki) w kadym terminie patnoci nazywana jest, zgodnie z czstotliwoci, spat miesiczn, kwartaln lub rentow . Istniej dwie gówne moliwe formuy amortyzacji: staa amortyzacja lub staa renta.

W przypadku cigej amortyzacji dokonana wpata kadorazowo zmniejszy si o kwot odpowiadajc kwocie odsetek od kapitau spaconego przy poprzedniej wpacie.

W przypadku staej renty zwrócony kapita wzronie w takich samych proporcjach jak poprzednio.

Amortyzacja moe by in fine , która polega na spacie odsetek przez cay okres poyczki, a nastpnie spacie kapitau w terminie zapadalnoci. Moe to by wykorzystane do sfinansowania produkcji na specjalne zamówienie klienta, z zapaceniem ceny sprzeday, a nastpnie spat kredytu.

Amortyzacja kredytu o staym oprocentowaniu przy staych miesicznych ratach

Wysoko miesicznych patnoci

Moliwe jest ustalenie formuy okrelajcej miesiczn spat kredytu , wskazanej kwoty (lub kapitau) , dokonywan wedug staej rocznej stopy procentowej , w miesicznych ratach, w nastpujcy sposób.

Stawka miesiczna jest podana przez .

Odnotowuje si kapita pozostay do spaty po miesicznych patnociach .

Z definicji, skoro po spacie n-tej i ostatniej raty miesicznej, poyczka jest w caoci spacana.

Po pierwszej miesicznej wpacie .

Po drugiej miesicznej wpacie albo .

Po trzeciej miesicznej wpacie .

I to do n-tej i ostatniej miesicznej patnoci.

.

Jak i tak by .

Stosujc regu L'Hôpitala, atwo jest zweryfikowa, e , a co za tym idzie w przypadku zerowej stopy procentowej, powysza formua rzeczywicie redukuje si do , co jest oczekiwane.

Aplikacje

Powyszy wzór jest w rzeczywistoci wany bez wzgldu na stop spaty, r oznacza stop procentow w okresie, n liczb okresów, M kwot okresowej spaty. Jeeli umowa poyczki przewiduje koszty dodatkowe, np. ubezpieczenie na wypadek mierci, naley doliczy do M wysoko miesicznej (lub okresowej) skadki, aby otrzyma miesiczn rat faktycznie pacon przez poyczkobiorc.

Dodatkowo istnieje moliwo odwrócenia poprzedniej formuy tak, aby obliczy kapita poyczkowy dla danej miesicznej raty, w zalenoci od stawki i czasu trwania kredytu.

Po obliczeniu M atwo jest ustali tabel spat kredytu, kapita pozostay do spaty oraz kwot odsetek paconych po k- tej miesicznej spacie z zalenoci:

oraz , zi konwencj .

Cakowit kwot odsetek, oznaczon ja atwo uzyskam odejmujc cakowit kwot miesicznych spat i poyczonego kapitau: . W przypadku braku akcesoriów (opaty administracyjne, ubezpieczenia itp.) kwota ta bdzie odpowiada cakowitemu kosztowi poyczki .

Przykady:

  • Kapita K = 1000 poyczony na rok, bez opat ubezpieczeniowych i administracyjnych, przy rocznej stopie T = 12% . W tym przypadku, n = 12 , a r = 1% , to znaczy R = 0,01 w postaci dziesitnej stosowanie poprzednich pokazuje wzorze e miesiczne patnoci czym M = 88,84 . czna kwota odsetek wynosi I = 66,08 i odpowiada tutaj cakowitemu kosztowi poyczki przy braku kosztów dodatkowych.
  • Poyczenie kapitau K na okres n = 24 miesice, przy spacie miesicznej M = 200 , a roczna stawka T = 12% , czyli r = 0,01 . Odwrócenie poprzedniego wzoru pozwala obliczy, e w tym przypadku K = 4248,68 .

Wygadzanie kredytu

W przypadku niektórych operacji finansowych, w szczególnoci kredytów na nieruchomoci, powszechne jest uciekanie si do kilku kredytów, na przykad kredytów wspomaganych o wysokim oprocentowaniu i ograniczonych stopach gwarancji o rónym czasie trwania, które mog by bezpatne. Zazwyczaj jedna z poyczek, któr mona zakwalifikowa jako kapita, bdzie odpowiada poyczonemu kapitaowi i duszemu okresowi trwania ni wszystkie inne poyczki, zwane wtórnymi: w przypadku zakupu nieruchomoci poyczka ta bdzie moe to by sama poyczka na nieruchomo, o typowym okresie trwania od 15 do 25 lat, w przeciwiestwie do wspomaganych lub tradycyjnych poyczek finansowych, których okres trwania nie przekracza maksymalnie 5 do 10 lat.

Wszystkie te róne kredyty mona spaca niezalenie, a kalkulacja rónych miesicznych spat jest atwa przy uyciu poprzedniej formuy i przy uwzgldnieniu wszelkich dodatkowych kosztów (ubezpieczenie kredytu, zwykle wymagane do uzyskania kredytu na nieruchomo). Jednak ten sposób postpowania jest generalnie mao interesujcy, poniewa z jednej strony suma miesicznych spat poszczególnych poyczek, obliczona niezalenie, moe przekroczy moliwoci spaty poyczkobiorcy (czsto ustalane na poziomie 33% dochodu netto). we Francji), az drugiej strony nie jest moliwe zwikszenie miesicznej spaty w celu skorzystania z nowo uwolnionych moliwoci spaty w terminach zapadalnoci krótkich poyczek wtórnych.

Dlatego czsto interesujce jest wyrównanie rónych poyczek midzy nimi, to znaczy dostosowanie miesicznej spaty poyczki gównej do spaty rónych poyczek drugorzdnych. Dlatego konieczne jest rozrónienie kilku faz spaty poyczki gównej, z których pierwsza ma nisz rat miesiczn, która w kolejnych fazach zwiksza si o wysoko miesicznych spat rónych poyczek drugorzdnych w momencie ich zapadalnoci.

Obliczanie skorygowanych miesicznych patnoci staje si bardziej skomplikowane, ale wykorzystuje poprzedni formu. Na przykad w przypadku poyczki gównej z poyczonym kapitaem , o staej rocznej stopie procentowej odpowiadajcej oprocentowaniu miesicznemu , na czny okres N miesicy, spacana w dwóch fazach: w pierwszym miesicu, w którym poyczka jest wygadzana drug poyczk kapitau , o staej rocznej stawce odpowiadajcej miesicznej stawce , oraz drugiej o okresie trwania , obliczenia dokonuje si w nastpujcy sposób.

Miesiczna spata poyczki wtórnej wyliczana jest bezporednio z poprzedniego wzoru, a mianowicie:

(w przypadku poyczki dotowanej o zerowym oprocentowaniu relacja ta sprowadza si do ).

Odnotowane s odpowiednio miesiczne raty spaty dla kadej fazy kredytu gównego i . Zgodnie z definicj wygadzania naley zweryfikowa nastpujc zaleno midzy trzema miesicznymi patnociami:

.

Dodatkowo, jeeli kapita pozostay do spaty na koniec pierwszego etapu, to wysoko miesicznej spaty drugiego etapu równie okrela poprzedni wzór obliczeniowy:

.

Pozostaje zatem wyrazi kapita pozostay naleny na pocztku drugiego etapu. Odnotowujc kapita pozostay do spaty po spacie j-tej miesicznej raty, z , jest oczywiste, e i tak jak w wykazaniu poprzedniej czci, mona napisa dla rónych terminów zapadalnoci pierwszej fazy spaty kapitau , co miesic patno  :

,
,

itp., to przychodzi atwo przez powtarzanie si:

.

Mona wtedy zastpi to wyraenie wyraeniem podajcym jako funkcj i eliminujc przez relacj midzy rónymi patnociami miesicznymi, wszystkie wykonane obliczenia:

.

Przykad: gospodarstwo domowe, którego zdolno kredytowa (z wyczeniem kosztów ubezpieczenia i aneksów) jest ograniczona do okoo 1000  EUR . To gospodarstwo domowe wymaga finansowania w wysokoci 120 000  EUR podzielonego na dwie poyczki: poyczk z dotacj 0% kapitau K s = 20 000 EUR przez n 1 = 60 miesicy, miesiczn spat M s = 333,34 EUR oraz klasyczn hipotek o nominalnej staej rocznej stopie T p = 3,6%, tj. stawka miesiczna r p = 0,30%, dla kwoty K p = 100 000 , przez n miesicy. Jeli te dwie poyczki nie zostan wyrównane, przy ograniczeniu sumy dwóch miesicznych spat do okoo 1000  euro , maksymalna kwota, któr mona wykorzysta na spat kredytu hipotecznego, wynosi zatem okoo 670  euro . Zgodnie z formu czc kapita i spat miesiczn konieczne bdzie wyduenie okresu kredytu hipotecznego o n = 198 miesicy (tj. 16 i pó roku, przy miesicznej spacie 670,55 , czyli cakowitej miesicznej spacie 1.003 z kredytem wspomaganym) na realizacj finansowania, przy cznym koszcie kredytu z wyczeniem ubezpieczenia 32.768 . Dziki wygadzeniu dwóch kredytów, obejmujcych dwie fazy spaty gównego kredytu hipotecznego, mona, stosujc poprzednie wzory, uzyska sta cakowit miesiczn spat w caym okresie, rzdu 1012 EUR, poprzez skrócenie cakowitego czasu trwania kredytu hipotecznego. poyczka gówna na n = 142 miesice, czyli 12 lat. Wychodzi M p1 = 679,41 i M p2 = 1012,74 , cakowity koszt kredytu bez ubezpieczenia wynosi wtedy 25 834,79 . Przykad ten pokazuje, e wygadzanie poyczek umoliwia znaczne skrócenie czasu trwania poyczki gównej, a tym samym jej kosztu, przy takiej samej kwocie finansowania i prawie identycznej cakowitej miesicznej spacie w porównaniu z poyczkami niezalenymi.

Zobacz równie

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amortyzacja (finanse) , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amortyzacja (finanse) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amortyzacja (finanse) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sylwester Czaja

Ten wpis na Amortyzacja (finanse) sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Alina Mazur

Ten wpis o Amortyzacja (finanse) był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Jack Kucharski

W tym poście o Amortyzacja (finanse) dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Martin Mielczarek

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Amortyzacja (finanse) , są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.