Amor fatiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amor fati, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amor fati. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amor fati, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amor fati. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amor fati poniżej. Jeśli informacje o Amor fati, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amor Fati to wyraenie w jzyku aciskim , który zosta wprowadzony przez niemieckiego filozofa Friedricha Nietzschego w XIX th  wieku (nie stoik Roman Marcus Aurelius , jak czasami mówi). Amor fati oznacza mio przeznaczenia lub mio przeznaczenia lub czciej fakt zaakceptowania swojego przeznaczenia  .

Pojcie

Amor fati jest czsto porównywany do fatalizmu , ale to nonsens. Fati amor naley raczej uzna za mio losu i chaos, e czasami rzeczywisto. Ta mio nie jest biern rezygnacj w obliczu tego, co si dzieje, nie jest sualczym posuszestwem wydarzeniom.

Trzeba przyzna, e konsekwencj amor fati jest zaakceptowanie swojego przeznaczenia, zaakceptowanie tej nieszczcia, która jest poza nami i której czci jestemy równie my, my, którzy jestemy czci nieszczcia.

Ale fakt, e Nietzsche podkrela w sposób do stoicki t prymat losu i nieszczcia, nie jest wystarczajcym argumentem, aby sprowadzi interpretacj amor fati do prostego fatalizmu. W jaki sposób amor fati wychodzi poza fatalizm

Po pierwsze, interpretacja rzeczywistoci jako amor fati wanie pozwala oczom Nietzschego uwolni czowieka od pewnej nieszczcia, moralnoci i jej potpienia. W przeciwiestwie do moralnoci platosko-chrzecijaskiej, która kadc nacisk na rol wolnej woli i centralne miejsce wyboru, chytrze dy, wedug Nietzschego, do poczucia winy czowieka, aby uczyni go posusznym, amor fati wpisuje si w prób uniewinnienia. mczyzna: Nikt nie jest odpowiedzialny za istnienie w ogóle, za bycie takim czy innym. Nietzsche próbuje tu ponownie poczy si z greck wizj tragizmu, jak widzi u Ajschylosa i Sofoklesa , a take u filozofów przedsokratejskich  : wizji, w której nie istniay pojcia winy i grzechu.

Po drugie, powszechne rozumienie fatalizmu zblia go do poczucia pokonania rzeczywistoci, która w kadym razie rzdzi si wasnymi prawami, nie pytajc nas o zdanie. Czowiekiem, którego przekonay losy wiata, byby ten, który nieustannie zadaje sobie pytanie: co z tego. », Bo wydaje si, e wiat równie dobrze yje bez niego i e on nie moe go konkretnie modyfikowa. Teraz ten fatalizm jest wyranie potpiony przez Nietzschego, który okrela go jako nihilizm . Co dobrego Jest dla Nietzschego symptomem dekadencji, sowami chorego czowieka, którego wola wadzy sabnie. Wrcz przeciwnie, amor fati jest interpretacj afirmujcego czowieka, wystarczajco afirmujc, by obj ca rzeczywisto, z caym przeraeniem i chaosem, który rozumie, a nawet wyj poza ni.

To wykraczanie poza to jest czsto zapomnianym punktem amor fati: wbrew temu, co czsto mylimy, interpretacja amor fati jest doskonale zgodna z ide zmiany wiata. Wszystko zaley od tego, co rozumiemy przez zmian. Pene kochanie rzeczywistoci, zdaniem Nietzschego, oznacza z pewnoci rezygnacj z umieszczenia jej pod jarzmem jakiegokolwiek   zaciankowego wiata   (religii, moralnoci, filozofii idealistycznej), który istnieje jedynie jako wektor wartoci negatywnych, nienawistnych, przeciwstawnych rzeczywistoci. wyjtkowa rzeczywisto, która jest nasza.

Ale zmiana wiata niekoniecznie oznacza denie do poddania go zawiatowi, moe równie stara si o to, aby coraz bardziej go potwierdza, dy do tworzenia coraz bardziej afirmujcych wartoci. Dlatego te afirmowanie wiata nie sprowadza si po prostu do utrzymywania go takim, jakim jest, lub, co gorsza, do starania si, aby nic si w nim nigdy nie zmienio. Bycie afirmujcym czowiekiem, jednym z tych, którzy upikszaj rzeczy, nie oznacza ekstazy wobec nieuchronnie niezmiennej rzeczywistoci ani szukania za wszelk cen dobrych stron w okropnym wiecie, nigdy nie zmieniajc go konkretnie. . Wrcz przeciwnie, nowe wartoci oznaczaj dla Nietzschego nowe konfiguracje relacji popdowych ksztatujcych rzeczywisto, a zatem now rzeczywisto. Jeli podymy za hipotez woli wadzy, zgodnie z któr rzeczywisto jest tylko interpretacyjn tkank popdów, zrozumiemy, e kocha rzeczywisto to wanie kocha j do tego stopnia, e staramy si zrealizowa moliwie najbardziej asertywn konfiguracj popdów.

Amor fati jest gboko zakorzenione przekonanie, e sama w sobie losy i chaos s korzystne, poniewa pozwalaj nam wyrazi nasz moc, aby si rozwija. Koncepcj t ilustruje cytat z Nietzschego: Wszystko, co mnie nie zabija, czyni mnie silniejszym. ( Twilight of the Idols , 1888) Rzeczywicie, kade zdarzenie, nawet najbardziej okrutne, jest okazj do pokonania siebie, stania si silniejszym, a tym samym do poczucia si bardziej ywym i asertywnym. Dlatego Nietzsche sam w sobie nie odrzuca cierpienia: jest czci rzeczywistoci i jest zarówno nieuniknione, jak i konieczne. Próne i bezcelowe jest wic denie do jej stumienia, lepiej stara si j kontrolowa, bo ta kontrola prowadzi do stworzenia, niezbdnego etapu w spenieniu si bytu prowadzcego do postaci nadczowieka .

W ten sposób amor fati pozwala zrozumie, e caa rzeczywisto jest dobra. Dlatego, podczas gdy nieszczciem czowieka jest czu si obcym na tej ziemi, amor fati pozwala mu pogodzi si z rzeczywistoci. Umoliwia afirmacj ideau, ideau najhojniejszego, najbardziej ywego i najbardziej afirmujcego czowieka, który nie jest usatysfakcjonowany przyznaniem si i nauczeniem wspierania rzeczywistoci takiej, jaka bya i taka, jaka bya. Ona jest, ale kto chce j znowu widzie tak, jaka bya i taka, jaka jest, na ca wieczno, która nienasycona woa da capo , zwracajc si nie do niego, ale do sztuki i do caego widowiska. caoci i nie tylko spektaklu, ale przede wszystkim do tego, kto potrzebuje tego spektaklu i czyni go koniecznym; poniewa nigdy nie przestaje potrzebowa siebie i staje si potrzebny ( Beyond Good and Bad , 1886, §56).

Bibliografia

  1. Pierre Hadot: Wewntrzna Cytadela: Wprowadzenie do myli Marka Aureliusza , str. 102.
  2. Nieztsche, Zmierzch boyszcz , Cztery wielkie bdy, §8
  3. Nietzsche, Gai Savoir , §276
  4. Nietzsche, Poza dobrem i zem , §36

Bibliografia

  • Sownictwo Nietzschego wyd. Wielokropki, Patrick Wotling, haso Amor fati z 2013 r. ( Tekst wpisu dostpny online we fragmentach ksiki udostpnionych przez wydawc)
  • Nietzsche Dictionary Robert Laffont, pot. Ksiki, 2017, haso amor fati, redac. Juliette Chiche, wraz z bibliografi ( tekst wpisu dostpny online we fragmentach ksiki dostarczonych przez wydawc)

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amor fati, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amor fati i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amor fati na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Alan Szymański

Wreszcie artykuł o Amor fati, który jest łatwy do przeczytania.

Rahul Stasiak

Świetny post o Amor fati.

Gregory Kowal

Ten wpis na Amor fati pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.