AgronomiaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Agronomia, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Agronomia. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Agronomia, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Agronomia. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Agronomia poniżej. Jeśli informacje o Agronomia, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Agronomia posiada wszystkie nauki cise, naturalne , gospodarcze i spoeczne , a techniczny , który jest wywoywany w praktyce i zrozumienia rolnictwa . Weterynaria czasami s wyczone z tej definicji.

Rolnictwo nie powinno by mylone z Gleby charakteryzuj .

Termin pochodzi od greckich sów agro , wie lub pola i nomos , prawo lub regua.

Jednym z wyzwa agronomii jest lepsze zrozumienie rónic midzy poletkami i midzy poletkami (tu podkrelonych przez sztucznie zabarwiony obraz satelitarny ) w celu lepszego dostosowania zarzdzania gleb i rolinami do lokalnych warunków glebowych i kontekstowych, a take ich ewolucji czasowej ( fot. Obserwatorium Ziemi NASA )

Definicja

Terminy rolnictwo i agronomia s czsto uywane zamiennie, chocia s to dwa róne pojcia.

Ogólnie rzecz biorc, agronomia to nauka majca na celu zrozumienie mechanizmów dziaajcych w rolnictwie i ich udoskonalenie. To wyjania, dlaczego czasami mówimy o naukach rolniczych. Od momentu pojawienia si w jzyku francuskim w drugiej poowie XVIII -tego  wieku, agronomia sowo oznacza zarówno badania praw rzdzcych zjawiskami naturalnymi , okrelenia zasad, e rolnicy mog korzysta w celu poprawy ich produkcje.

Rolnictwo to praktyka dziaalnoci rolniczej. Najlepiej byoby, gdyby rolnictwo ywio si wzgldami agronomicznymi i vice versa: agronom moe si wiele nauczy od rolników!

W ograniczonym sensie agronomia obejmuje znajomo technik rolniczych w interakcji ze rodowiskiem (termin siewu, warto podozmianu, dobór nasion, obliczanie mineralizacji materii organicznej, techniki hodowli itp.). W szerszym znaczeniu agronomia obejmuje równie wiedz o spoeczno-ekonomicznej organizacji rolnictwa (forma spoeczna, finansowanie, funkcjonowanie rynków, struktury rodzinne).

Róne definicje agronomii wspóistniej lub nastpuj po sobie. Tak wic w latach pidziesitych Stéphane Hénin zdefiniowa agronomi jako ekologi pola uprawnego, podczas gdy wspóczesne francuskie prace rolnicze na ogó posuguj si definicj zaproponowan póniej przez Michela Sebillotte'a  : badanie prowadzone jednoczenie w czasie i przestrzeni, relacje w obrbie cao stanowica populacja rolin oraz rodowisko fizyczne, chemiczne i biologiczne, na której czowiek dziaa w celu uzyskania produkcji .

Historia agronomii

Wedug historyka Gillesa Denis, agronomia pojawi si w Europie w XVIII -tego  wieku, w zwizku z rozwojem naukowej metody i narzdzia ideologii, który ronie zrozumienie i kontrola charakter. Byoby to równie zwizane z rozwojem ekonomii politycznej , fizjokracji i ide, e rolnictwo jest podstawowym ródem bogactwa w królestwie. Gilles Denis, wic jest anachroniczny mówi o rolnictwie przed jego pojawieniem si w Europie w XVIII -tego  wieku (np w wyraeniach staroytny agronomia, acina, chiski ...). Z kolei Jean Boulaine , definiujc agronomi jako zasób wiedzy dotyczcy rozwoju, uytkowania i ochrony wiata wiejskiego oraz systemów technik umoliwiajcych ich rozwój, uwaa, e agronomia pojawia si w tym samym czasie co rolnictwo.

Agronomia zostaa pomylana i ustanowiona w oparciu o gówne pytanie: jak produkowa wicej, jak sprawi, by rozwój produktu by zgodny z rozwojem spoeczestwa, jak wyywi miasta i zapewni dobrobyt ludnoci wiejskiej Zatem interwencja inyniera rolnictwa jest uzasadniona tylko wtedy, gdy istnieje próba lub polityczna wola racjonalizacji produkcji [ref. konieczne] .

antyk

Jeli od najwyszej staroytnoci wiejskie dziea s obecne w ikonografii (np. egipskie paskorzeby) i s przedmiotem uwagi elit w niektórych cywilizacjach (rola paradeizji, paaców i cesarskich gospodarstw, w perskim imperium Achemenidów) agronom punicki Carthage (staroytny Tunezja ) Mago (przed II th  wieku  przed Chrystusem , ale to jest atwe do tej pory), aby otrzyma skierowanie do traktatowej strukturze agronomii. Jego warto bya tak dobrze rozpoznana, e Senat rzymski zleci jej tumaczenie. Ogólnie arystokracja rzymska wykazywaa pewne zainteresowanie agronomi, co zaowocowao sukcesj autorów ( Katon Starszy , Warron , Columella , Palladius ...) i traktatami o rolnictwie .

redniowiecza do pocztków XIX XX  wieku

W redniowieczu postp agronomiczny szerzy si gównie poprzez opactwa, zwaszcza benedyktyskie . Od Renesansu powszechne odrodzenie pisania i czytania wpynie równie na agronomi. Jeli na pocztku zadowalao nas gównie publikowanie po acinie, to w jzykach narodowych staroytne traktaty (patrz artyku redniowieczne traktaty o rolnictwie ), w drugim etapie powstaway oryginalne traktaty ( Bernard Palissy ). Najbardziej znanym we Francji jest dentelmen Olivier de Serres, autor Teatru Rolnictwa ; niemniej jednak rozpowszechnianie agronomii pozostaje poufne. Nastpnie w drugiej poowie XVIII -tego  wieku rozpowszechnianie i badanie agronomii zostay powtórzone przez Towarzystw Królewskie Rolnictwa i uczonych, takich jak Duhamel du Monceau autor artykuów rolnych w 1762 r.

W XVIII -tego  wieku i pocztku XIX th  wieku Fizjokraci zainteresowane w rolnictwie jako aspekt ekonomiczny, podczas gdy zestaw wielkich wacicieli ziemskich ( Jethro Tull , Arthur Young , Mathieu Dombasle ) eksperymentuj z nowymi metodami, e rozpowszechnianie w ksikach i czasami kodyfikuj w formie teorii. Jednoczenie powstaj krajowe lub lokalne stowarzyszenia rolnicze i gospodarstwa dowiadczalne. Pierwsze we Francji Królewskie Towarzystwo Rolnicze Generality w Paryu zostao zaoone przez Ludwika XV w 1761 roku i ma wród swoich korespondentów agronomów, takich jak Victor Yvart .

XIX th  century

Agronomia urodzony jako dyscypliny akademickiej podczas XIX th  Century, które rozwijaj si zarówno badania i nauczanie wokó rolnictwa. Agronomowie tacy jak Thaer , Thouin i de Gasparin brali udzia w tym ruchu w pierwszej poowie wieku . Wkad Liebiga toruje drog do nadejcia rolnictwa przemysowego . We Francji w 1842 r. utworzono szko rolnicz Saulsaie , w 1848 r. Narodowy Instytut Agronomiczny , w 1849 r. regionaln szko rolnicz Bretanii. W 1868 r. utworzono sie agronomicznych stacji badawczych. W Stanach Zjednoczonych szkolnictwo rolnicze zostao ustanowione dziki ustawie Morilla z 1862 r., a nastpnie drugiej ustawie Morilla z 1890 r. Rolnicze stacje badawcze zostay utworzone w 1887 r. na mocy ustawy Hatch Act, jako cz wczeniej utworzonych placówek edukacyjnych. W Niemczech rolnicze stacje badawcze powstay w latach 50. i 60. XIX wieku.

XX th i XXI TH  wieku

W drugiej poowie XX th  wieku, agronomia przechodzi gbokie zmiany na mapie epistemologiczne i techniki. Stoi take w obliczu gbokich zmian w kontekcie rolnictwa.

Agronomia przechodzi konceptualn przerw, która uwica jej ostateczne oddzielenie od rolnictwa i jej pojawienie si jako samodzielna nauka: odtd teoria naukowa poprzedza gromadzenie danych, w przeciwiestwie do tego, co wczeniej dominowao. Charakteryzujcy si nowymi koncepcjami, takimi jak   profil kulturowy   ( S. Hénin ), który pozwala na teoretyczne podejcie do badania gleb, drogi technicznej czy systemu uprawy , prowadzi do opracowania nowej definicji agronomii przez Sebillotte .

W drugiej poowie XX -go  wieku, agronomia take boryka si gbokie zmiany w kontekcie rolnictwa. Po fazie silnego wzrostu produkcji rolnej, charakteryzujcej si rozwojem nawozów syntetycznych i pestycydów, poczonej z równolegym postpem w produkcji rolinnej i zwierzcej (selekcji i doskonaleniu), rolnictwo napotyka na szereg trudnoci. Gospodarcze, rodowiskowe i spoeczne funkcje rolnictwa znajduj si dzi w centrum szerokiej debaty spoecznej. Ostatnie kryzysy ( szalona krowa , organizmy modyfikowane genetycznie , pestycydy , Escherichia coli O104: H4 ) wyranie pokazay zoono i wag tej debaty, podkrelajc w szczególnoci zwizek midzy badaniami rolniczymi a interesami gospodarczymi: niezwykle skuteczne stowarzyszenie w celu przyspieszenia innowacji ale stwarzajcy problem, gdy trzeba go obiektywnie oceni. Rzeczywicie, specjalici zaangaowani w programy przemysowe mog znale si jako sdziowie i partie. Jest to bardziej ogólny problem konfliktu interesów rozcigajcy si na badaczy.

Od lat 80. dostpne byy nowe narzdzia do bada rolniczych. Biologii molekularnej otwiera nowe moliwoci dla hodowli rolin ( mapowanie i sekwencjonowanie genomów, tworzc GMO ), badanie patogenów i szkodników lub badanie mikroorganizmów glebowych lub waczu ( qPCR , Metagenomika ). Rozwój informatyki umoliwi rozwój modelowania i biometrii dziki opracowaniu potnych statystycznych rodków obliczeniowych , obecnie powszechnie stosowanych podczas eksperymentów.

Biorc pod uwag due trudnoci ekonomiczne wiata rolniczego i chopów w latach 1980-90, charakteryzujce si staym spadkiem cen materiaów rolnych, niektórzy agronomowie uwaaj za konieczne zaktualizowanie przez nich mechanizmów wyjaniajcych ewolucj rolnictwa. ewolucja popytu spoecznego. Czysto lokalne podejcie agronomiczne jest wzbogacone i uzupenione podejciem majcym na celu umieszczenie rolnictwa i systemów produkcyjnych w kontekcie globalnym. W dobie globalizacji handlu prawidowa interpretacja strategii rolnych wydaje si niemoliwa bez znajomoci polityki rolnej i porozumie midzynarodowych, zwaszcza w ramach wiatowej Organizacji Handlu, która warunkuje ceny surowców, a tym samym opacalno produkcji.

Opracowanie koncepcji godzcych rodowisko i rolnictwo

Degradacja rodowiska, powizana z rolnictwem przemysowym, rozwojem przemysu i silnym wzrostem liczby ludnoci na wiecie, wywoaa wiele pyta i doprowadzia do rozwoju, a nawet pojawienia si nowych obaw w naukach rolniczych ( kontrola zanieczyszcze , utylizacja odpadów , rozwój obszarów wiejskich , kontrola biologiczna , integrowana ochrona przed szkodnikami i integrowana produkcja ). Rolnictwo boryka si równie z kryzysami nadprodukcji .

Powstanie koncepcji zrównowaonego rozwoju z konferencji w Rio w 1992 roku oznaczao nowy zwrot wraz z pojawieniem si obaw o degradacj zasobów naturalnych (spadek yznoci gleby, zanieczyszczenie wody, erozja , utrata biorónorodnoci krajowej) Spowodowane przez industrializacj rolnictwa. Z tej perspektywy, która ostatecznie ma na celu radykalne zmniejszenie wpywu nakadów, agronomia stawia sobie za cel wspieranie rozwoju rolnictwa, które utrzymuje lub nawet zwiksza plony upraw i zwierzt przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi naturalnej. Rolnictwo jest rozumiane jako antropizowany ekosystem agrosystem którego czci jest czowiek i który musi utrzymywa w równowadze.

W tym kontekcie rozwój nowych technologii, biotechnologii i informatyki , otworzy nowe kierunki studiów prowadzce do rozwoju rolnictwa precyzyjnego . Jednak midzy agronomami nie ma zgody co do miejsca, jakie naley przyzna tym nowym technologiom w rozwizywaniu biecych problemów. Niektórzy widz w nim jedynie drugorzdne rodki, które mog pogbi przewrotne skutki rolnictwa przemysowego, podczas gdy inni czyni z niego filar nowej zielonej rewolucji. W przeciwiestwie do innych rozwiza, które zostay zaproponowane przez agronomów, oparty na wykorzystaniu naturalnej regulacji agroekosystemów: ochrony rolnictwa , zrównowaonego rolnictwa , Agroekologia , ekologicznej intensyfikacji , dwoisty zielonej rewolucji ... Agronomowie równie zainteresowany rolnictwa ekologicznego , forma rolnictwa urodzonego poza badaniami agronomicznymi. Wród innych form rolnictwa, które chc szanowa rodowisko, biodynamika i permakultura s marginalnie badane przez agronomów. W latach 90. INRA zaproponowaa ekstensyfikacj (póniej przemianowan na deintensyfikacj) jako nowy model rolnictwa w kontekcie niszych cen gwarantowanych i zaniechania rolnictwa, który mia na celu zmniejszenie iloci pracy i kapitau (a zatem nakadów) wykorzystywane na jednostk powierzchni, w logice przede wszystkim ekonomicznej. Lata 90. to take propagowanie koncepcji wielofunkcyjnoci rolnictwa, której celem jest uwzgldnienie w polityce rolnej zrónicowania spoecznych i rodowiskowych funkcji rolnictwa (suwerenno ywnociowa, zatrudnienie, zarzdzanie krajobrazem itp.) poza funkcj produkcji rolnej .


Pocztek XXI th  wieku nastpi wzrost w literaturze naukowej warunków dla nowych form rolnictwa wikszym szacunkiem dla rodowiska  : zrównowaonego rolnictwa , zrównowaonego rolnictwa w niskich dawek, zrównowaonego rolnictwa ., Ekologiczne modernizacji rolnictwa ..

Agronomia: lokalna nauka

Rolnictwo jako rozwój danego terytorium posiadajcego swoje cechy, agronomia zastpuje wiedz generyczn w kontekcie lokalnym. Rzeczywicie jest to kwestia zrozumienia rodowiska, aby jak najlepiej je wykorzysta w rolnictwie. W czci dotyczcej waciwych praktyk rolniczych agronomia jest cile powizana z gleboznawstwem, poniewa jest cile powizana z glebami i klimatami , które nigdy nie s takie same w rónych regionach. To jest powód, dla którego np. we Francji pewne specjalizacje powstaj w agronomii tropikalnej, której specyfiki nie da si porówna z rolnictwem metropolii. Czsto mówimy o terroirach , które trzeba traktowa inaczej.

Badania agronomiczne

We Francji badania agronomiczne w rodowiskach umiarkowanych prowadzone s gównie w INRA (Narodowy Instytut Bada Agronomicznych), ale take w IRSTEA (Narodowy Instytut Bada Naukowych i Technologii dla rodowiska i Rolnictwa), dawniej CEMAGREF (Krajowe Centrum Maszyn Rolniczych, Inynieria Wiejska, Wody i Lasy). Te dwa ostatnie poczyy si, by w styczniu 2020 r. sta si INRAE. Jeli chodzi o francuskie badania w dziedzinie rolnictwa tropikalnego, s one prowadzone w CIRAD (Centrum Midzynarodowej Wspópracy w zakresie Bada Rolniczych na rzecz Rozwoju) i IRD (Institut de research for development). E-dossier Agropolis International przedstawia te umiejtnoci badawcze w Montpellier.

Szkolenie z agronomii

Francja

We Francji agronomia jest nauczana w rónych szkoach, przede wszystkim w duych szkoach agronomicznych ksztaccych inynierów rolnictwa  : AgroParisTech (dawny National Agronomic Institute of Paris-Grignon) i ENSA (National Higher Agronomic Schools), ale jest równie nauczana w innych instytucje szkolnictwa wyszego, takie jak Agrosup Dijon , ENITA (Krajowe Szkoy Inynierów Rolnictwa), ESITPA (Szkoa Inynierów Izb Rolniczych), szkoy FESIA (Federacja Wyszych Szkó Inynierów Rolnictwa obecnie Francja Agro3, w tym ISARA (Wyszy Instytut Rolnictwa Rodan) -Alpes), ESA w Anger, ESAP w Purpan, ISA w Lille, ISTOM (Higher School of international agro-development), instytuty technologii inynierii biologicznej i uczelnie rolnicze (od BEPA-CAPA do BTSA ( Higher National Diploma Agricole )). w ostatnich latach zawód Licencje Pojawiy si one , realizowane we wspópracy z uczelniami wyszymi.

szwajcarski

W Szwajcarii Hepia, genewska Szkoa Wysza Krajobrazu, Inynierii i Architektury, przygotowuje w swoim sektorze agronomii 3-letnie studia licencjackie z inynierii rolniczej. To penoetatowe francuskojzyczne szkolenie na poziomie uniwersyteckim uczy produktów ekologicznych. Inne szczególne cechy tego szkolenia le z jednej strony w jego nauczaniu, które ma silny wymiar aplikacyjny, z drugiej strony w jego koncentracji na specjalnych uprawach: ogrodnictwie, ywnoci, aspektach zdobniczych i leczniczych, rozwizaniach ogrodniczych dla rodowiska zbudowanego. Ksztacenie uniwersyteckie, w tym licencjackie i magisterskie, jest równie oferowane w jzyku niemieckim w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu . Od studiów licencjackich studenci maj do wyboru szeroki wybór kursów i moduów, a nastpnie mog specjalizowa si na poziomie magisterskim w jednym z trzech nastpujcych kierunków: produkcja zwierzca, produkcja rolinna lub gospodarka rolna.

Kanada

W Quebecu licencjat z agronomii jest oferowany na Uniwersytecie McGill w Montrealu w jzyku angielskim oraz na Uniwersytecie Laval w Quebecu w jzyku francuskim. Obie matury s uznawane przez Ordre des Agronomes du Québec .

Belgia

We francuskojzycznej Belgii inynierowie rolnictwa lub bioinynierowie mog ksztaci si na trzech uniwersytetach: Katolickim Uniwersytecie Louvain (UCLouvain) w Louvain-la-Neuve , Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (ULB) i Uniwersytecie w Liège (ULiège) na swojej stronie Gembloux Agro-Bio Tech (dawniej Wydzia Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Gembloux). Studia te skadaj si z 3 lat studiów licencjackich i 2 lat studiów magisterskich . Kilka szkó rednich (w szczególnoci w ATH, Ciney, Liège, Huy itp.) równie daje dostp do dyplomów agronomii za 3 lata (licencjat z agronomii) lub 5 lat, których dyplom nosi tytu inyniera przemysowego z agronomii. To ostatnie szkolenie (ISIa w Huy, Ath i Gembloux) obejmuje równie 3 lata studiów licencjackich i 2 lata magisterskie.

W Haute École de la Province de Namur na terenie Ciney we wrzeniu 2015 r. otwarto rok specjalizacji w rolnictwie ekologicznym, aby ukoczy szkolenie po trzech latach studiów licencjackich (bac +4). Dotyczy wycznie szkolnictwa wyszego w Belgii. Ten rodzaj szkolenia istnieje równie we Francji i odbywa si na poziomie licencyjnym.

Algieria

W Algierii szkolenia z agronomii prowadzi ENSA of Algiers (National School of Agronomy, dawniej INA: National Agronomic Institute). W skad ENSA wchodzi 9 wydziaów o rónych specjalnociach, takich jak: botanika, gospodarka wiejska, lenictwo, inynieria wiejska (m.in. maszyny rolnicze i hydraulika), produkcja zwierzca (zootechnika), zakady produkcji rolniczej (rolnictwo), gleboznawstwo, technologia ywnoci ( tj. technologii przemysu spoywczego i ywienia czowieka) oraz zoologii rolniczej. Grande École wydaje dwa dyplomy ukoczenia studiów odpowiadajce poziomowi studiów BAC + 5: Engineer in Agronomy i Master 2.

Maroko

W Maroku szkolenia z agronomii i inynierii rolniczej prowadz dwie instytucje: Instytut Agronomiczny i Weterynaryjny Hassan II w Rabacie oraz Krajowa Szkoa Rolnicza w Meknes. Oferowane s róne specjalnoci: inynieria rolnicza, agronomia, nauki rolno-spoywcze, weterynaria i topografia. Studia trwaj na ogó od 5 do 6 lat, a matura jest obowizkowa, aby uzyska dostp do tych instytucji.

Senegal

W Senegalu szkolenie z agronomii zapewnia ENSA of Thiès (Narodowa Szkoa Rolnicza).

Wybrzee Koci Soniowej

Na Wybrzeu Koci Soniowej szkolenie inynierów rolnictwa zapewnia ESA (Wysza Szkoa Agronomiczna).

Kamerun

W Kamerunie szkolenia odbywaj si na Wydziale Rolnictwa i Nauk Rolniczych (FASA).

Haiti

Na Haiti szkolenie inyniera rolnictwa trwa ponad pi lat i prowadzi do uzyskania pracy dyplomowej. Do lat 90. wydzia agronomii i weterynarii (FAMV) State University of Haiti by jedyn uczelni, która oferowaa ksztacenie o specjalnociach z fitotechniki, zootechniki, ekonomii i rozwoju obszarów wiejskich, zasobów naturalnych, technologii ywnoci i inynierii wiejskiej.

Biznes

Uwagi i referencje

 1. Pod redakcj T Doré, M Le Bail, P Martin, B Ney i J Roger-Estrade, L'Agronomie Today , Quae,( ISBN  978-2-7592-0000-9 ).
 2.   Rolnictwo precyzyjne: obraz dnia   [w pozycji pionowej], earthobservatory.nasa.gov (dostp 12 padziernika 2009 r . ) .
 3. Gilles Denis, Agronomia w szerokim znaczeniu Historia jej dziedziny, jej definicje i sowa, które j identyfikuj w Historii i agronomii: midzy zerwaniem a trwaniem ,.
 4. Stéphane Hénin, Michel Sebillotte, AgronomieEncyclopaedia Universalis , konsultowane .
 5. Sebillotte M., agronomia i rolnictwa dokumencie nauczania 1. roku w Katedrze agronomii, INA PG, 1977, 61 s.
 6. Maurice Agulhon, Gabriel Désert, Robert Specklin, Georges Duby, Historia wsi Francji, tom 3 ,.
 7. P Jouve, Okresy i zerwania w ewolucji wiedzy agronomicznej i ich nauczaniu, 1997, w Historii i agronomii: midzy zerwaniami a trwaniem.
 8.   Agronomia: dyscyplina i interdyscyplinarno   .
 9.   Bakterie E. coli: kiekujce nasiona s odpowiedzialne za mierteln epidemi  , Le Monde.fr ,( ISSN  1950-6244 , przeczytane online , dostp 11 czerwca 2016 ).
 10. Raport rodowiskowy INRA nr 27 23 Zrównowaone rolnictwo: podstawy nowej umowy spoecznej  " [PDF] .
 11. Turinek, M.; Grobelnik-Mlakar, S.; Bavec, M.; et al.,   Postp i priorytety bada w rolnictwie biodynamicznym  , Rolnictwo odnawialne i systemy ywnociowe ,.
 12. Ferguson, Rafter Sass; Lovell, Sarah Taylor,   Permakultura dla agroekologii: projektowanie, ruch, praktyka i wiatopogld. Przegld  , Agronomia dla zrównowaonego rozwoju ,.
 13.   Raport rodowiskowy INRA nr 24 83 Deintensyfikacja i ochrona zasobów naturalnych (wody i gleby)   .
 14. Guy P., Fraval A. (red.), 1998. Ekstensyfikacja . Dokumenty rodowiskowe INRA nr 16, Pary, 150 stron.
 15. Krótka intruzja wielofunkcyjnoci na polu politycznym Jakie lekcje dla debaty na temat zarzdzania usugami rodowiskowymi (SE / PSE)   .
 16. Eric Lichtfouse, Mireille Navarrete, Philippe Debaeke, Véronique Souchère, Caroline Alberola, Josiane Ménassieu,   Agronomia na rzecz zrównowaonego rolnictwa. Przegld  , Agronomy dla zrównowaonego rozwoju , n o  29,, s.  1-6.
 17. JJ Kesler, M Moolhuijzen,   Zrównowaone rolnictwo o niskim nakadzie zewntrznym: oczekiwania i rzeczywisto  , Netherland Journal of Agricultural Science ,.
 18. LG Horlings, TK Marsden,   W kierunku prawdziwej zielonej rewolucji Badanie koncepcyjnych wymiarów nowej ekologicznej modernizacji rolnictwa, która mogaby wyywi wiat  , Global Environmental Change ,.
 19. Gilles Denis, "  " Z Instytutu Bada Agronomicznych do Pierwszego Narodowego Instytutu Bada Rolniczych (1916-1946) "  ", w Christophe Bonneuil, Gilles Denis i Jean-Luc Mayaud, Sciences, Researchers and Agriculture, Paris, Harmattan i Quae ,, s. 85-112 ( ISBN  978-2-7592-0274-4 ).
 20. Gilles Denis ,   Historia instytucjonalna Narodowego Instytutu Bada Agronomicznych (Inra) Pierwsza Inra (1946-1980)  , Historia bada wspóczesnych. Czasopismo Komisji Historii CNRS ,, s.  125-136 ( ISSN  2260-3875 , DOI  10.4000 / hrc.802 , czytanie online , dostp 13 czerwca 2016 ).
 21.   Portal agronomiczny dla rolin uprawnych i systemów upraw plik Agropolis International   , na stronie www.agropolis.fr (dostp 11 czerwca 2016 r . ) .
 22.   ESITPA   , na stronie esitpa.org .
 23. FranceAgro  " , na franceagro3.org
 24. Isara  " , na isara.fr
 25. http://hepia.hesge.ch/fr/bachelor/filiere/science-de-la-vie/agronomie/ hepia.hesge.ch.
 26. http://www.agrl.ethz.ch/ agrl.ethz.ch.
 27. http://www.ensa.dz/ .

róda

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Agronomia, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Agronomia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Agronomia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Mark Rudnicki

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Irena Krawczyk

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Agronomia pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Agronomia tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Bart Piasecki

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Agronomia, daje dużo pewności.

Roksana Zieliński

Ten artykuł o zmiennej Agronomia przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.